HELP MEE ZEELAND. LANDBOUW. SPORT. LEBE3 IN VLOOT. MIDDELBURG. WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. SCHOUWEN-DUIVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. een voorstel als door haar gedaan, aan de orde te stellen. Een Industriebank In de vergadering van 13 April vroeg de heer P. G. Laemoes of er in Zeeland niet evenals in Limburg een Industrie- bank in samenwerking met een Econo misch Technologisch Instituut in het le ven te roepen. Het bureau vroeg inlich tingen in Limburg en overwoog ernstig of, wat daar is geschied, ook hier mo gelijk geacht zou kunnen worden. Het bureau is daarbij uitgegaan van de grondgedachte, dat de bedoeling is, meer industrieele werkgelegenheid te schep pen. De bevordering van de productie voor binnenlandsche behoeften is een eisch des tijds geworden, doch de mO' gelijkheid van de vervaardiging van be noodigde artikelen hangt van verschil' lende factoren af. Zoo is de ligging van een fabriek van groote beteekenis, maar ook of de productiekosten hier te lan de met te hoog zijn en of voor een ar tikel in het binnenland een voldoende afzet gevonden zou kunnen worden, om een industrie op goede grondslagen te kunnen doen rusten. En last not least moet rekening wor den gehouden met de zuiver technischs zijde van het vraagstuk, met de vraag of een artikel behoorlijk zou kunnen worden vervaardigd. Zeker is het in dezen tijd alleszins ge- wenscht, dat de tot standkoming van nieuwe industriën wordt gestimuleerd en het onderzoek naar de mogelijkheid daatvan wordt vergemakkelijkt. In Limburg is men in deze richting aan het werk getogen door het stichten van een Economisch Technologisch In stituut en van een hieraan verwante In dustriebank en ook in enkele andere provinciën zijn reeds in eenzelfde of in een soortgelijke richting de eerste schre den gezet. Waar het hier echter een landsbelang betreft, rijst de vraag of dit alles niet veeleer van Rijkswege be hoort te geschieden, dan provinciaal te worden bevorderd. Men moet voorko men, dat te veel industriën van eenzelf de soort worden gebouwd, niet de vestiging van industriën zij het doel, maar de vestiging van gezonde in dustriën met kansen om te blijven leven, ook wanneer er een tijd mocht komen, waarin het internationale handelsver keer zich weer in vrijer banen zou kun nen bewegen. Dit moet men ook vcor oogen houden als men vraagt of er naast een E. T. I. een Industriebank noodig is. Zulkeen bank zal wellicht een industrie tot meerderen bloei kunnen brengen, maar het is niet onv/eaischijnlijk, dai de hulp der bank veelal zal gebruikt wer den om het leven van kwijnende in- dushiën wat te rekken. Het tl reau resumeert, da: het econo misch technologisch onderzoek be rent te zijn Rijkszaax en dat er derhalve geen reden is om de stichting van een daarvoor bestemd instituut in Zeeland te bevorderen, dat het stichten van een Provincialen Industriebank geen aanbe veling zou verdienen en dat, als in bij zondere gevallen geldverstrekking van overheidswege ten behoeve van de in dustrie gemotiveerd zou zijn, dit niet als een provinciale taak zijn te beschou wen, doch hierin dan op andere wijze zij te voorzien. Nog wijst het bureau er op, dat in de Kamer voor Zeeuwsch Vlaanderen dit onderwerp naar voren is gebracht door een vraag van of namens Ged. Staten, 't Is zeer wel mogelijk dat in dat meer in dustrieel georienteerd gebied de door de Provinciale autoriteit gestelde vraag, een ander gehoor vindt dan in de Kamer voor de Zeeuwsche eilanden, maar toch dient te worden opgemerkt, dat ook daar sommige industriën evengoed zou den kunnen bestaan als elders. Dat voor de grootste industrie in het Kamerdistrict de omstandigheden thans ongunstig zijn, dat een daarop in belang rijkheid volgende industrie zich niet in bloei mag verheugen, zal allerminst aan de ligging kunnen worden toegeschre ven. Het wil het bureau dan ook voor komen, dat, wanneer voor de provincie Zeeuwsch-Vlaanderen den stoot ver meent te mogen geven voor een tot- standbrengen van wat in Limburg tot stand gekomen is, de Kamer, indien hier toe aangezocht, nader zal behooren te overwegen, of en in hoeverre zij haar medewerking hiertoe zal kunnen verlee- nen, in hoeverre zij haar hiervoren neer gelegde objectieve meening aan meer subjectieve beoordeeling zal kunnen on derwerpen. Het bureau stelt derhalve voor vooralsnog geen stappen ten aan zien van deze aangelegenheid te doen. De eerste luitenant der Kon. Ma- rechaussée W. G. F. A. van Walt Meijer, tot voor kort te Vlissingen, is bevorderd tot kapitein, tot reserve kapitein zijn bevordeid bij het 14e regiment infanterie: de re serve-eerste Untenants J- Tichelman, C. M. van den Broecke, W, J, de Zeeuw, J. L. Hertogs, J. Hartman, A. H. de Vos en P. A. Geelhocdt, a Ier: van dat regiment. Tot eerste luitenant is bevorderd bij het 14e regiment infanterie de tweede luitenant N. J. J. van Dam. De najaarsvergadering van Prov. Staten. De oorspronkelijk op Dinsdag 27 No vember a.s. vastgestelde opening van de najaarszitting der Provinciale Staten in dit gewest, is, in verband met den „Dankdag", die in verschillende deelen der provincie zal worden gehouden op Woensdag 28 November a.s., door Ged. Staten nader bepaald op Dinsdag 20 No vember a.s. des nam. te 1.30 uur. ZIEKTEWET EN WERKVER SCHAFFING. Over 1933 een bedrag van f 7000 aan te hooge premie terugbe taald. Men schrijft ons: De verzekering van ziekterisico van arbeiders, werkzaam in werkverschaf fing gesubsideerd door het Rijk, was tot heden grootendeels ondergebracht bij de Ziekenkassen van de Raden van Arbeid. In het algemeen is o.a. de ongewone arbeid van de tewerkgestelden oorzaak, dat dit risico ver boven het normale risico ligt. Bedraagt de premie voor de normale verzekering 2.3 pet. van het loon, voor de werkverschaffing werd ze gefixeerd op 8 pet. van het loon. Deze hooge premie moge achteraf veel te hoog zijn gebleken, niet mag worden vergeten, dat geen ervaringscijfers lei ding konden geven- Aanvankelijk was de premie wel 2,3 pet., levenals de normale verzekering, doch spoedig bleek, dat in enkele dis tricten (o.a. in Drente, waar veel werk- loozen uit de groote steden werden te werk gesteld) zeker 8 pet. noodzakelijk was. De Raden van Arheid hebben deze verzekering toen moeten aanvaarden. Zij gaven daarbij echter te kennen, dat indien de premie te hoog zou blijken te zijn onverplicht restitutie zou plaats hebben- Goed beschouwd, geeft dc wet hiertoe geen steun, doch het ontbreken van ervaringscijfers wettigde de billijkheid ongemotiveerd hooge pre - mie terug te betalen, indien de praktijk zou bewijzen, dat met een lagere pre mie veilig zou kunnen worden volstaan. Deze verzekering toch mag geen winst opleveren en indien de noodige reserve zou zijn gekweekt, was er gelet op den nood der tijden alle reden tot restitutie. En de praktijk heeft bewezen, dat al moge uitzonderlijk wel hoogere ziek terisico gesignaleerd worden alge meen met een veel lagere premie kan worden volstaan. De Raad van Arbeid Middelburg be sloot, evenals over 1932, ook over 1933 een zeker deel der prem'e te restitu- eeren. De bedrijfsrekening over 1933 heeft uitgewezen, dat met 4J4 pet. van het loonbedrag als premie veilig kan worden volstaan en dat derhalve ZXA pet. kan worden terugbetaald. In zijn ver gadering van 25 September 1934 werd het restitutiebesluit getroffen, als gevolg waarvan aan belanghebbenden is terug betaald een bedrag van ruim f 7000. De leden van den Raad v. Arbeid meenden, dat de bij den Raad verzekerden en de werkgevers hierin zouden erkennen den wil van dezen Raad om in samenwerking tusschen Raad en belanghebbenden een band van trouw en vertrouwen te legger;. O. W.-SOUBURG. Voor de werk- loozencursussen, welke te Vlissingen worden gehouden, hebben zich uit deze gemeente 3 personen opgegeven, zoodat te Vlissingen en Middelburg samen 13 alhier wonende werkloozen aan die cur sussen zulen deelnemen. RAAD VAN SEROOSKERKE (W). De begrooting goedgekeurd. SEROOSKERKE. Maandag vergaderde de Raad, onder voorzitterschap van bur gemeester Dregmans. Afwezig met ken nisgeving de heer Hoegen van Hooge- lande. Bij de ingekomen stukken was een dankbetuiging van den heer H o e g e n voor de gunstige beschikking, alsmede de voortvarenden afdoening van het verzoek inzake overneming van gasle vering aan de gemeente. Eveneens een dankbetuiging van de IJsvereen'ging „Nooit Gedacht" voor de zeer welwillende medewerking, als mede de toegekende subsidie voor het aanleggen eener ijsbaan. j De Voorz. deelde mede, dat het perceeltje tuingrond bij het slachthuis en de voormalige zandput aan den Zoekweg II, voor den duur van 3 jaren, respectievelijk 7,'jn verpacht aan' P. Rie- mens voor f 15 en W. Duvekot voor f 41,55 den koop 's jaars. Een voorstel van B. en W. tot nadere vaststelling van de verordening regelen de de eischeen van benoembaarheid en de bezoldiging van de gemeenteveld wachters in deze gemeente werd z. h. st. goedgekeurd. Een voorstel van B. en W. tot het vaststellen van een verordening als be doeld in art. 16 sub 3a van het motor en rijwielreglement wordt eveneens z. h. st. goedgekeurd. Dit betreft het bekende verzoek van de besturen der K.N.A.C. en van den A. N.W.B. tenefjide verlichting van stil staande motorrijtuigen in He kom der ge meente niet verplichtend te stellen, voorzoover een straatverlichting is. Hierna wordt overgegaan tot de be handeling der begrooting 1935. Algemeene beschouwingen worden niet gehouden. Bij de artikelsgewijze be handeling meende de heer A 11 a a r t bij den post „gratificatie aan den Rijksveld wachter", dat deze post kan vervallen, daar deze toch niet meer in ontvangst mag worden genomen. De voorz. zal dit ter bevoegder plaats onderzoeken. De heer Cornelisse vroeg bij den post besmettelijke ziekten, of deze niet met de helft kan worden verlaagd. De voorz. meende, dat deze post ten vol le dient te worden bestendigd. Is zij niet noodig, zooveel te beter, doch het is te riskant om het bedrag te verlagen. De post werd gehandhaafd. Vervolgens ging de begrooting zonder verdere op- of aanmerkingen en z. h. st. binnen een half uur, onder den hamer door met een eindbedrag voor den gewonen dienst van 32.565 en voor den kapitaaldienst van 63. KAPELLE. In verband met ernstige klachten over den desolaten toestand waarin de wegen verkeeren, die in be heer en onderhoud zijn bij deze gemeen te heeft de afdeeling Wegen en Verkeer van den B. B. N. een beroep gedaan op de medewerking van het gemeente bestuur, om tot verbetering te komen. Bovendien is ter bereiking van dit doel de tusschenkomst van den Provincialen Waterstaat gevraagd. KRUININGEN. Zaterdagmorgen was per omroeper bekend gemaakt dat het nieuwe tehuis voor ouden van dagen des middags van 26 uur te bezichtigen was. Hiervoor bestond zeer groote be langstelling. Algemeen werd de eenvou dige doch nette inrichting geroemd. We hopen bij de officieele opening, welke eerstdaags zal plaats hebhen, nader op een en ander terug te komen. WEMELDINGE. Op de gemeente-se cretarie alhier is met ingang van 15 Oct. a.s. geplaatst de heer M. Broekstra te Goes. AANRANDING. Dezer dagen verscheen aan de woning van een ingezetene te Kerkwe/ve 'n rondtrekkend koopman in galanterieën. De inwoonster, die alleen thuis was, ver wijderde zich, nadat zij gezegd had niets noodig te hebben, in de naast haar wo ning staande schuur. De koopman volgde haar echter en greep haar aan met min der eerbare bedoelingen. Op het hulp geroep van de vrouw is de koopman, nadat hij haar bij de keel gegrepen en gezegd had haar te zullen worgen, weg gegaan. Men waarschuwde in allerijl de politie ter plaatse en in de omgeving, die dienzelfden dag hog onder de ge meente Zierikzee een man aanhield die voldeed aan het door de vrouw opgege ven signalement. Het bleek te zijn een zekere v. d. V., wonende te Munten dam (Groningen), die na aanvankelijk te hebben ontkend naderhand bekende het feit te hebben gepleegd. V. is aange houden en ter beschikking van de justi tie te Middelburg gesteld. RAAD VAN GROEDE. Verruiming van de vefkoop gelegenheid op Zondag. GROEDE. Vrijdag vergaderde de Raad, onder voorzitterschap van bur gemeester M. Wagtho, voltallig. Alvorens tot de opening der openba re vergadering over te gaan, werd in geheime zitting vergaderd om een be spreking te voeren over den verkoop van het schoolgebouw, de woning en het stukje tuingrond te Kruisdijk. Nadat de geheime zitting was opgegeven deel de de Voor z. mede, dat nog geen beslissing was gevallen. Ter tafel kwam vervolgens een verzoek van de afdee ling Groede van den Bond voor Staats- pensionneering, waarbij den Raad werd verzocht, de vrije beschikking over n schoollokaal te mogen hebben voor te houden repetities door de tooneelaf- deeling en wel voor een tijd van onge veer 3 maanden. B. en W. stelden voor gunstig te be schikken, doch voor vuur en licht een kleine geldelijke vergoeding te vragen. De heer W. van Haneghem was voor inwilliging van het verzoek, zon der betaling van een geldelijke vergoe ding. De vereeniging welke het ge bruik van het lokaal vraagt beschikt over geen kasgeld en het doel waar voor het lokaal gevraagd wordt is z.i. in het belang van de ingezetenen der gemeente. De Voorz. vond het idee van Van Haneghem niet slecht, doch, waar de mogelijkheid bestaat dat ook andere vereenigingen om gebruik van een schoollokaal zullen komen vragen, was het wellicht raadzaam, aan ieder ge bruiker een gering bedrag te vragen, j De heer Iz. B e c u kon zich met j het voorstel van den heer van Hane- j ghem vereenigen. Met algemeene stem men werd hierop besloten het gevraag- j de lokaal gratis af te staan voor den tijd van ongeveer 3 maanden. De Voorz. deelde mede, dat een meerderheid onder de winkeliers zich heeft uitgesproken voor verruiming van de verkoopgelegenheid op Zondag. B. en W. stelden daarom voor de verkla ring uit te spreken, dat het wenschelijk is in deze gemeente van de geboden gelegenheid gebruik te maken, waarna hiervan mededeeling aan den minister van economische zaken zal worden ge daan. Met algemeene stemmen werd aldus besloten. Als volgend punt kwam op de agenda voor: Voorloopige vaststelling gemeen te-rekening 1933. De heer B e c u verklaarde namens de commissie, die de rekening nazag, dat ze in orde is bevonden, maar dat de commissie gaarne inlichtingen wenschte over een uitgekeerd bedrag aan den heer Pauw van f 39.80 voor herstellingen aan zijn woning. Uit de aangehechte nota bleek niet, waarvoor dit bedrag is uitgekeerd. Hierop diende de Voorz. van ant woord. De rekening werd voorloopig vastgesteld met een batig slot voorwat de gewone dienst betreft van f 7340 en voor wat de kap. dienst betreft van f 2272. Hierna vond de aanbieding plaats van de begrooting 1935, welke in de eerst volgende vergadering artikelsgewijze behandeld zal worden. De begrooting van het gemeentelijk abattoir werd vastgesteld met een to taal aan baten en lasten van f 465 voor den gewonen dienst en een idem voor den kapitaaldienst van f 200, waarbij is gerekend met een uitkeering van de gemeente wegens verlies van f 236, en een post voor onvoorziene uitgaven van f 3.80. De heer A. J. van Lare, had wegens vertrek uit de gemeente ontslag ge vraagd als lid der commissie tot wering van schoolverzuim. In zijn plaats werd benoemd de heer E, E. Spinnewijn met 4 stemmen (3 stemmen op den heer Cam. G. Verschoore). Tenslotte werd een voorstel van B. en W. aangenomen, om te bepalen, dat het niet noodig is 's avonds op de open bare wegen, gelegen in de bebouwde kom der gemeente, voorzoover deze zijn voorzien van openbare verlichting, van stilstaande auto's de lampen te doen branden. Bij de rondvraag vroeg de heer W. van Haneghem inlichtingen omtrent de wijze van gunning van het gemeen tewerk, met name metselwerk aan een ander dan den laagsten inschrijver. Weth. de Vlieger deelde mede, dat, de laagste inschrijver Kerkvoort, niet een gevestigd metselaar was. Hij zou zeer zeker voor de gunning in aanmerking gekomen zijn, indien zulks wel het geval was geweest. De gunning heeft plaats gehad aan den op een na laagsten inschrijver, die wel een gevestigd metselaar is. WATERLANDKERKJE. De collecte voor het Crisiscomité heeft alhier ruim 34 opgebracht. De heer P. O. Versprille, schoon maker van de O. L. school heeft tegen 1 Januari 1935 wegens ziekte, ontslag aangevraagd. YZENDIJKE. Zaterdag 20 October wordt de 7e winkelweek te Y z e n d ij - k e geopend. In den loop der week zullen de mu- ziekvereenigingen van Yzendijke en Biervliet op de Markt concerten geven. Er is ook een wedstrijd voor kinderen aan verbonden. De gelden van het Crisis Comité komen voor de volle 100 °/o ten bate van de crisis-slachtoffers. Bedenk dat bij het vaststellen ▼an Uw bijdrage. SCHEUREN VAN GRASLAND. Een garantie-plan van de drie centrale landbouworganisaties. De minister van oeconomische zaken heeft indertijd afwijzend beschikt op 'n verzoek van het Kon. Nederlandsch Landbouwcomité, den R.K. BoerenFond en den Christelijken Boeren- en Tuin- dersbond om voor eenige jaren een minimum-prijs te garandeeren voor de belangrijkste akkerbouwgewassen. Wei wilde Z. E, nader overwegen, of een garantie gegeven zou kunnen worden voor gewassen, die op gescheurd gras land werden geteeld, en hij verzocht aan de Centrale landbouworganisaties hem een uitgewerkt plan te dezer zake te doen toekomen. Aan dit verzoek hebben de drie land bouworganisaties thans voldaan. Aan haar adres is het volgende ontleend. „Uitgegaan wordt van de gedachte! dat de steungarantie ten doel heeft de boeren die grasland hebben, dat geschikt: is om gescheurd te worden, maar thans aarzelen tot scheuring over te gaan, hiertoe een prikkel te geven. Een en ander in verband met de noodig geachte inkrimping van den rundveestapel en de i hiermee verband houdende verminde-j ring van de oppervlakte grasland. Bij het verleenen van steungarantie staan de volgende algemeene regelen voorop: De garantie wordt alleen voor ge scheurd grasland gegeven. Kunstweiden blijven buiten de regeling. Degene, die grasland scheurt en hiervoor bouwga- rantie ontvangt, mag in zijn bedrijf (eigen of gehuurd land) geen bouwland in grasland omleggen. De garantie geldt slechts voor den tijd van liefst vier, maar ten minste drie jaren. De garantie heeft slechts betrekking op die producten (granen, suikerbie (Ingez. Med.)- ten en peulvruchten), welke worden gesteund. Het steunbedrag is veranderlijk en wordt grooter of kleiner naar gelang de wereldmarktprijs daalt of stijgt. De uitvoering van de regeling wordt in handen gegeven van de provinciale landbouworganisaties, die gedurende den garantietijd nauwlettend controle hou den op het bedrijf van dengene, die steungarantie heeft ontvangen, in het bijzonder op de oogstresultaten van het gescheurde land. Er worden richtprijzen vastgesteld voor verschillende gewassen, welke richtprijzen worden, beschouwd als ge middelde garantie-prijzen, gebouwd op gescheurden grond, voor een tijdvak van b.v. vier jaar. De (richtprijzen zouden b.v. kunnen bedragen: voor tarwe f 11, voor rogge en gerst f 8, voor bieten f 10, voor groe- ne erwten f 10, voor schokkers f 12, voor boonen f 9, voor aardappelen f 1,50 per 100 kg. Telken jare wordt vanwege de direc tie van den landbouw vastgesteld, welke - prijs als gemiddelde netto opbrengst van bovengenoemde gewassen kan worden beschouwd. Voor zoover de gemiddelde netto op brengst blijft beneden den garantieprijs, wordt aan den verbouwer een bijslag uitbetaald overeenkomstig het verschil, rekening houdende met een gemiddelde opbrengst- Eventueel kan ook„^door schatting van den oogst de te verwach ten opbrengst worden bepaald en hier over bijslag worden uitbetaald. De centrale landbouworganisaties zijn van oordeel, dat op deze wijze een steungarantie zeer goed verleend kan worden, zonder dat ze voor het land- bouwcrirfsfonds groote risico's mee brengt". HOCKEY. Middelburg-M.O.P, 61. Ook 'ditmaal zag Middelburg geen kans het Bossche M.O.P., waarvan in de afgeioopen promotie-degradatie-compe- titie reeds telkenmale verloren werd, te verslaan, zij het dan, dat M.O.P. een fortuinlijke overwinning boekte en een gelijk spel de verhouding beter had weergegeven. In den aanvang ging het spel goed ge lijk op, de eerste helft bleef dan ook puntloos; beide verdedigingen beleefden angstige momenten, doch wisten zich te handhaven. Middelburg miste echter jammerlijk een opgelegde kans; ware deze benut, het spel zou waarschijnlijk een ander aspect gekregen hebben. Nu ontbrak) het zelfvertrouwen en in de aanvallen der gastheeren zat niet het noodige verband- Na de rust werd de druk op het Mid delburgsche doel wat grooter en de aan vallen der gasten waren gevaarlijker dan -die van de thuisclub, temeer daar de M'iddelburgsche voorhoede zich steeds off-side liet zetten en het de verdedi ging der tegenstanders wat te gemakke lijk maakte. Na eenigen tijd scoorde de Bossche midvoor uit een scrimage met een mooie push de eerste en eenige goal. Hoe Middelburg nu ook zwoegde, de voorhoede kon er niet in slagen de ge lijkmaker te produceeren. Eenige straf- corners e ndigden in een mooi schot, dat door den keeper goed werd gehouden. M.O.P. zag wegens het verhinderen van een zekere goal door een overtreding, eer: strafbully tegen zich toegekend, welke Middelburg 'echter niet in een doelpunt wist om te zetten. De Middelburgsche voorhoede ont brak het aan goede schutters; de eenige die voldoende schietcapaciteit, bez t, de mid-voor, werd door drie Bosschenaren afdoende bewaakt; niettemin heeft de linksbinnen een goede partij gespeeld, de rechtervleugel daarentegen was wat zwak. M.O.P- viel het goede stoppen eOt

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 6