DAMES IETS GEHEEL APARTS BUSSINK'S DEVENTER KOEK Bezoekt daarom §p ie Beurs Stand 41 M. VEENIS - GOES Ratiné Jekkers VERKOOPHUIS „AMERIKAAN JÉ I BEZOEKT DAN OP DE BEURS STAND 36 K. MEERTENS Jr KOODEN UIT IRYMIM6 HUM JAPONMEM ALTUD BU... JONGENS ULSTERS ijnen van Oud, zuiver als Goud 1M. VEENIS - GOES OPRUIMING AGENT STAATSLOTEN SCHOUWING BEZOEKT ONZEN STAND WIJ KOMEN MET I MERJSM1 /till s IJZERHANDEL H.V. - GOES - LANGEVOHSTSTR. 37 H. MERISON 8 ZOIEN's IIZERHANSEL IJ. - SOES - LMKTSlO? SPAARBRIEVEN Waarom voor zuigelingenvoeding Nutricia's gecondenseerde Karne melk met tarwe- of rijstbloem met of zonder rietsuiker KINDER- EN WINTERAVONDSPELEN FIRMA F. B. DEN BOER - MIDDELBURG KLEINE ADVERTENTIES IS n n rin Ne Ne Ne Ce O. De Dt En Zv Zv Ai 's- Rc Be Ze Ze tu ee kc mi Pi ap Bi b d e P Door ondergeteekende is ter Griffie van de Arrondissements- Rechtbank te Middelburg gedepo neerd de eenige uitdeelingslijst in het faillissement van JAN DE KOK, aannemer, wonende te Goes, aan de Oostsingel, ten einde alj daar gedurende tien dagen ter kos- telooze inzage van de schuleischers te liggen. De Curator, Mr. PH. R. HUGENHOLTZ. Goes, 15 October 1934. Gem. Zangvereeniging „Hosanna1 Middelburg. Door ongesteldheid Directeur he denavond GEEN repetitie en Woensdag GEEN Zangschool, HET BESTUUR. verkrijgbaar 24 October te Goes, Kade 71. Mevr v. BARNEVELD-NAUTA. REGENMANTELS Imitatie Leder MANTELS waterdicht en warm 17,50 9 Kleedingmag. J. Hooftman Jr. Vlasmarkt Middelburg. WATERSCHAP BAARLAND C.A. op op ADVERTEEREN DOET VERK00PEH H.V. ARHHEMSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND IE ARNHEM. De coupons per 1 Nov. 1934 zijn vanaf dien datum onder aftrek van de couponbelasting betaalbaar te ARNHEM: ten kantore der Bank, Jansbinnensingel 29; te MIDDEL BURG bij de Heeren J. A. TAK Co. en elders bij onze ver tegenwoordigers ter plaatse. De Directie Mr. S. J. VAN ZIJST. Mr. J. F. VERSTËËVEN, GOES (de echte). Alom bekend Brengt steeds wat nieuws VERTEGENWOORDIGER SCHUBERT (der^Tod und das Madchen). BEETHOVEN op. 18, no. 2. HAYDN op. 3, no. 5.| Nieuwe abonnementen worden in ontvangst genomen bii J. C HONDIUS, Vlasmarkt, Tel. 3, Middelburg. VOOR JONGENS EN MEISJES M LANGE NOORDSTRAAT C 22-24 MIDDELBURG Wij demonstreeren op de Goesche Beurs »Melitta« snel koffie- en theefilters. »Nio« niet overkokende melkpannen. »Hamezo« electrische waschmachines met oliebadsmering. Iedere 100e Beursbezoeker ontvangt gratis een com plete »Melitta« filter-installatie. He$ merk dat bierneven staat Waarborgt hteerlands' Fabrikaat Zoekt U een prima kwaliteit W IJ N tegen lagen prijs Van af heden weer verkrijgbaar de bekende, bij Koninklijk Besluit d.d. 24 April 1926 goedgekeurde bij verschillende A.genten en bij den Hoofdagent voor Zeeland A. DINGEMANSE, Sigarenmagazijn Markt L 5 of Langeviele K 213, Middelburg. Nog eenige soliede Agenten gevraagd. Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg is voornemens om op Donderdag 18 October 1934, des lavonds 8 uur, in het Veilings gebouw „Mercurius" te Middel burg, publiek te verkoopen HUIS EN ERF aan de Latijnsche Schoolstraat, ge merkt D 29, groot 90 centiaren. Verhuurd voor 4.75 per week. Bezichtiging daags vóór en op den verkoopdag van 1012 en van 24 uur op vertoon van een be wijs van toegang met verdere in lichtingen verkrijgbaar ten kantore van genoemden notaris, Lange Noordstraat L 112. REGENKLEEDING Beenpijpen 2.25, 3.50, 4.25. Lederjekkers 19.50, 23.50, 26.-. Blauwe gabardine Jas sen 11.50, 16.50, 22,-. Rub ber tweed Jassen 8.50, 9.75, 12,-. Zwarte Lakjassen 5,75, 6.75, 8,50. J. HOOFTMAN JR. Vlasmarkt Middelburg. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE te Middelburg zal op Vrijdag 26 October 1934, des namiddags te half twee uur, bij den Heer M. C. Marinissen, Noord straatweg te St. Laurens, wegens inkrimping van bedrijf, a contant in het openbaar verkoopen: 6 baatgevende melkkoeien, vare koe, vaars oud bijna 2 j., vaars oud 16 m., vaars oud 1 j-, stier oud 20 m-, stiertje oud 8 m. Partij mangels, handzaaimachien- tje, arresleeborden, melkgerei, Holsteinsche karnmachine, eenige schuur-afbraak, plm. 1500 oude dakpannen, straatkeien en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. ADVERTEERT IN DIT BLAD Karnemelk als zuigelingenvoeding heeft in de laatste jaren grote belangstelling gewekt, mits zij in deugdelijke staat werd toegediend. Wie geeft U de zekerheid dat de los in de handel voorkomende karnemelk aan de hygiënische eischen voldoet Is zij misschien zuur Of is zij wellicht verontreinigd Deze vraag behoeft gij U niet te stellen wanneer gij Vraagt U maar eens aan Uw dokter! KORTE DELFT G 10 TEL. 203 - M'BURG van onzen geheelen voorraad Zeer geschikt voor uitdeelingen op St. Nicolaas en Kerstdag SPOTPRIJZEN Zeeppoederfabriek zoekt inge- voerden Agent op provisiebasis. Brieven no. 2053, bureau van dit blad. REIZIGER GEVRAAGD voor gemakkelijk te verkoopen ar tikelen, bij alle winkeliers bekend. Brieven letter A Firma Gebrs. Hildernisse, Middelburg. Bij vooruitbetaling van 16 regel* 75 cent. Met motto 10 cent hooger. Vergadering en Bijeenkomst aaBDRBllSABBBRIliaaEBIIIk FILMVERTOONING uitgesteld tot morgenavond bij regen Bogard- zaal Middelburg 8 uur vrij en- trée. 8 uur. Het Drankweer Comité ZENDINGS-SAMENKOMST voor kinderen met lichtbeelden op Don derdag 18 Oct., om half 5 in de Bogardzaal te Middelburg. Zende ling De Neef zal vertellen. Entrée 10 cent. Gem. Zendingsraad. eesisnsgasBStagsHnisesüa&iSfsie&i.' Bfusar en Verhyyr TE HUUR: Benedenwoning met tuintje voor klein gezin. Te bevra gen Schuitvlotstraat 167 M'burg. TE HUUR: Woon- en Winkelhuis. Direct te aanvaarden. Te bevragen bij H. de Zeeuw, Markt A 153 te Veere. TE HUUR: Nette Bovenwoning. Aparte opgang. L, Geere K 249. Huurprijs 5 per week. Te bevra gen M. Polak, Rouaansche kade G 142 Middelburg. TE HUUR: tegen 1 December Huize „Mawiljo" Zacharias Jan- senstraat Middelburg. Te bevragen eigenaar-bewoner L. J. Basting. AABRII ieaB*aaaBca Personeel gevraagd pianist")" "gevraagd" Eén avond per week voor rhythmische lessen. Aanmelden Donderdag avond na half negen Wagènaarstr. E 113 Middelburg. gevraagd Nette Loopjongen, goed kunnende fietsen. Aanmelden hedenavond 78 uur. Firma J. Konraad Zoon, Domb. Schuit- vlot 204-205 Middelburg. BUBaBBBOBUBBWBiaSIOBBaBBBB, Vraag en Aanbod TE KOOP GEVRAAGD: Bureau- Ministre. Aanb. met omschr. en prijsopgave no, 2054 Bureau van dit Blad. TE KOOP: Raszuivere Duitsche Herdershonden, 6 weken, reu, moe der Frieda, vader Siegfried von Eschdoorn S. Z. 49596. Stamboom tot 30 namen ter inzage. L. J. Boo ne, Ritthem. BHESBBBBBBBBBBBBBSES Handel @n Winkel oa a p B prima rubberlaareen 2.75. A.s. Donderdag o.d. Markt M'burg. Re genjassen 3.75, leeren jassen, pij pen, broeken, fiets- en motorpij- pen, lappen luchtballonstof, enz. Wij komen sl. 2 x. Profit, hiervan. PRIMA LAMSVLEESCH! 5 pond kripjes 1.04, 3 p. coteletten 94 c. 2 pond bout 83 ct., vet spek 60, ma ger spek 70 ct. per kilo. A. Leijn- se, Segeerstraat Middelburg. VERHUREN van projectielantaarn met of zonder plaatjes. Voor ver jaardagen of feestjes vertoonen wij een leuk film-programma. Foto- handel Cornelisse, Korte Delft G 24 Middelburg. EERSTE KWALITEIT Varkensvl. Lappen 40, Carbonade 35 of 40, Gehakt 25, Worst 30, Fricandeau 45 ct. p. 5 ons, mager spek 55 ct. p. kg. Slagerij J. Leijnse, Gravenstr. 270 Telef. 540 Middelburg. NERGENS zoo goedkoop. Prima Kalfsvleesch! 3 p. lappen voor één gulden, 35 ct. p. p., 2J^ p. kalfs- coteletten voor 50 ct. Dikke Blad reuzel en dik spek. Slag. J. Leijn se, Gravenstr. 270 Tel. 540 M'burg HEDEN blank zwaar Kalfsvleesch, Lappen 35 of 40 ctM Gehakt of Pou- let 35 ct., Stukken 45 ct., Frican deau 50 ct., Kalfsoesters 70 ct. alles per 5 ons. Slagerij J. Leijnse, Gra venstraat 270 Telef. 540 M'burg. HEDENAVOND versche Lever worst. Slagerij A. J. de Pagter, K. Noordstraat Middelburg. A.s. DONDERDAG 18 Oct. staan wij in M'burg op de Markt met wa- terd. fiets- en motorpijpen. oliejas- sen, oliepijpen 1.75 p. p. Been kappen 1 p. p. Luchtballonjassen leerenjassen, enz. Profit, hiervan, DOOR vakkundige samenstelling zijn onze speciaal sigaren jn hun prijsklasse onovertrefbaar. ïn 2 srt. verkrijgbaar, groot of klein p. kist je van 50 st. 150 ct. J. van Holt- huijsen, Houttuinen Q 40 M'burg. PRIMA Rundvleesch. Lappen 40, Gehakt 35, Poulet 35, Stukken 45, Rosbief 50 ct, p. p. Ruim voorzien van Schenkelbeenen en mergpij pen. Slagerij J. Leijnse, Gravenstr. 270 Telef. 540 Middelburg. VERSCH geslacht le kwaliteit Lamsvleesch 45 ct. p. kg, 5 pond voor 1 gulden. Bout 30 ct. per 5 ons. Slagerij J. Leijnse, Graven straat 270 Telef. 540 Middelburg, sRHiiaiiRiiiiiiRiiiaiRt Diversen HfllABBIRSIBGBBBH9B8SBSe0 LUTO-LOTEN. 2e loterij, Trek king 21 Nov. a.s. Verkrijgb, E. M. T. O.-Taxigarage, M'burg, Vlas markt L 18. Goedgek. door den Mi nister van Justitie bij besluit van 8 October 1934 no. 846. PER LUXE REISWAGEN, Zondag n. Ant werpen. Bez. aan beide tun nels 26e ét. Boerentoren, 't Steen en rit d. d. stad p. p. 1.75. Plaats- bespr. in de N. Landbouw. Markt Midd. en J. Carlier Souburg tel. 16 ZATERDAG tot Maandag naar en van Rotterdam 2.50 ret. Plaats- bespr. in de N". Lcindb. M.s.rlct Midd, In R'dam Knap op 't Park.terrein Meent, de Graag hoek Coolsingel- Meent en P. v. Geest, Doelen-gar. PER PULLMANCAR De Pelikaan A.s. Zaterdag tot Maandag naar R'dam 2.50 ret., 1.50 enk. reis. Kaarten bij den heer Boom, kap per, Gravenstraat Tel. 688 M'burg. i iElectr. Drukkerij G. W. der. Boer. Midc,c!uurg. •m—— Slooten, heulen en dammen Maandag 22 October 1934. VAN WESTEN VAN WESTEN MSDDELBURGSCHE CONCERTVEREENIGING 2 November 1934, 8.15 uur LENER strijkkwartet Reclame lekkertje, 3 jaar 1.50 Stevige ratiné, flink royaal model, met bandje in rug, 3 jaar 3.75 Pracht Jekker, nieuw model, in bruin, rood, licht- en marineblauw, 3 jaar 6.95 OOK !K EEN BUITENGEWOON MOOIE SORTEERING Doorloopende demonstratie.g&üjvS! CONTROLE MERK Vertegenwoordiger: Nutricia Karnemelk met bloem gebruikt. Die geeft alle waarborg voor de bereiding van karnemelksoep van onberispelijke kwaliteit. i

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 4