B.ROBIJN&C0. LODENMANTEL SPORT. LEGER EN VLOOT. ïan mm Adverteerders* LAATSTE BERI0HTEN. BUITENLANS. ADVERTENTIEN. BURGERLIJKE STAND. HANDEL EN NIJVERHEID. MARKTBERICHTEN. DOUGLAS EN POST JAGER NAAR MILDENHAL. NA DEN KONINGSMOORD TE MARSEILLE. JAN ADRIAAN MELIS in den ouderdom van ruim 63 jaar. WILLEMINA LIEVENSE Jd. Met dit buiige weer is een prima waterdichte van 5 Middelburg practisch en warm. een zéér laag. en verhardingsmateriaal voor wegver- betering vrij te stellen van omzetbe lasting. v Varkenshouder ij 1 n iee- 1 a n d. In verband met de voorgestelde beperking van den varkensstapel op be- j drijven boven 8 H.A., heeft het dage- lijkscE bestuur' de bevoegde instanties erop gewezen dat deze inkrimping van den varkensstapel voor Zeeland funeste gevolgen zal hebben. Wordt in de rege ling geen wijziging aangebracht, dan zal dit een ontwrichting van het Zeeuwsche gemengde bedrijf ten gevolge hebben. Aardappelsteunrege 1 i n g. Een voorstel van de Geldersch-Over- ijsselsche Maatschappij van Landbouw om bij de aflevering van de aardappel rassen Bintje en Eersteling een grootere lengtemaat dan 8 cm toe te staan werd door het dagelijksch bestuur niet onder steund, daar gemeend werd dat er zoo danige maatregel niet in het belang van Zeeland moet worden geacht. Loonkwesties Zeeland. In verband met de gerezen loonkwesties in de provincie Zeeland is de vraag naar voren gekomen in hoeverre de Z.L.M. medewerking kan verleenen aan het op richten van een werkgevers organisatie uit de leden der Maatschappij. Volgens hare statuten kan de Z.L.M. zelve geen werkgeversorganisatie zijn. Crisiszuivelcentrale. De aandacht wordt er hiermede op geves tigd dat het aanbeveling verdient het aantal thans toegewezen kalverschetsen voor den len November te gebruiken, daar deze anders kómen te vervallen bij de volgende toewijzing van kalveren. Verlaging van gerststeun. Zooals reeds bekend is gemaakt, is de gerststeun van f 3.50 tot f 2.50 verlaagd. Het dagelijksch bestuur meent evenwel dat deze verlaging niet gemotiveerd is door den mogelijk tijdelijk hoogeren marktprijs der gerst, daar de gerst in vele ge va'!"-- op de bedrijven wordt op gevoerd. Deze maatregel geeft boven dien aanleiding tot onbillijkheden, te- wijl 'n zekere ongerustheid over den toe slag in het algemeen w "ew t. Betreffende de varkensteelt zegt de heer P. J. J. Dekker te Wemeldinge, dat hij den indruk heeft gekregen, dat van de actie, die door de landbouw or ganisaties bij de regeeringsinstanties is gevoerd, wel eenig succes_is te verwach ten. Niet aan alle wenschen zal zijn te voldoen, maar eenigszins zal met de be zwaren uit Zeeland worden gerekend. In antwoord op een vraag van den heer Verlare, geeft de heer Dekker in overweging niet boven het toegewezen aantal varkens te gaan. Betreffende de loonkwest'e zegt de voorzitter, dat misschien gedacht zou kunnen worden aan de oprichting van een commissie van overleg. Het dag. bestuur is nog niet tot een conclusie ge komen, maar de zaak heeft de aandacht van het D.B. Op verzoek van den heer Gast zal over de loonkwestie verder worden ge sproken na afloop der H.B. vergadering, in besloten kring. De heer J. A. Stols te St. Philipsland wordt benoemd als lid van het bestuur van den keuringsdienst Zeeland. Wijziging reglement voor de merriekeuringen De hr. L e e n h o u t s vindt, dat het langzamerhand tijd wordt een andere methode te gaan volgen, n.l, het alleen primeeren van de beste merriën en dat n;et meer districtsgewijze- De hr Gast zegt, dat in Oostburg vorig jaar buitengewoon veel aangiften waren. Aanvaardde men nu het voorstel-Leen- houts, dan zou er voor de andere stre ken weinig overschieten. Dat is niet de bedoeling van de financieele subsidie. Het is nu reeds zoo, dat Zeeuwsch- Vlaanderen de helft van de premies kreeg. Moet het nu nog verder in die richting? Dan maken wë de zaak in de andere streken kapot. De voorgestelde wijziging is in het belang van alle partijen. De hr. Leenhouts is van een an dere meening. De hr. v. d. Z a n d e waarschuwde er tegen, hierover te veel te praten. An ders loopt de derde heen, met iets, waar over nu de twee vechten. De hr. Zwagerman verdedigt het standpunt van de commissie. Ook bij 't rundvee gaat men zoo te werk.. Anders gingen alle medailles naar Zeeuwsch- Vlaanderen. •tri^8 l?r' ^ast noemt wat men in Z. Vlaanderen wil, kleinzielig. De helft van de prijzen gaat toch al naar Zeeuwsch- Vlaanderen. De hr. P. Scheele merkt op, dat nen ook boven de Wester-Schelde paar den van eerste kwaliteit heeft. Het gewijzigde reglement wordt na eenige bespreking vastgesteld, nadat de hr. P. J. J. D e k k e r er op heeft gewe zen, dat men b.v. na vijf jaar de wijze van verdeeling der medailles weer kan herzien. De begrooting voor 1935 wordt hier na vastgesteld met een eindcijfer van 20.281. De v o o r z zet in dat verband uit een tusschen de Z. L. M. en de crisisor ganisaties. De Z. L. M. heeft, evenals de andere landbouw-organïsaties, het voor recht gehad enkele personen te mogen voordragen voor deze crisis-organisatie. Maar die personen zitten daar niet als vertegenwoordigers van de Z. L. M, Ze 7ajn geen verantwoordig schuldig aan de Z. L. M, Ook mag men de Z. L. M. niet verantwoordelijk stellen voor de besluiten der crisis-organisatie. De Z. L. M. heeft en houdt tot taak de belangen van landbouw en veeteelt te bevorderen. bpr. heeft zelfs gehoord, dat de prov. crisis-organisaties niet eens zelfstandig kunnen handelen, maar de instructies uit Den Haag ontvangen. De hr Gast vindt hierin toch een bezwaar. Een secretaris als de hr Dorst zijn we nu practisch kwijt. Hij is rijks ambtenaar geworden. De Voorzitte r Daarom heb ben we ook het secretariaat aange vuld. We moeten goed onderscheiden, anders brengt men de Z.L.M. onver diende verwijten. De hr Gast wil hierover stnaks in besloten zitting nog verder spreken. Ruilverkaveling. Hierna sprak de hr Van Leusen, in specteur van de Ned. Heide Mij. te Arnhem over het nut van ruilverkave ling. Spr. wees er eerst op, wat ruilver kaveling is: het samenvoegen van ver spreide eigendommen, gepaard zoo noo- dig met wegenaanleg, waterloozen enz. Ruilverkaveling is ook in Zeeland noodig. Maar daartoe moeten de be langhebbenden worden ingelicht. Ze kan niet zonder meer worden opge legd. Daarom geeft spr. een uiteenzetting van de ruilverkavelingswet: het indie nen en beoordeeling der aanvragen, de gang van zaken op de stemmingsverga dering, enz. Meer dan de helft van dé eigenaren bezittende meer dan de helft van de eigendommen moeten er vóór zijn. Dan benoemen Ged. Staten een plaat selijke commissie. Ook wordt 'n rech tercommissaris benoemd. Daarna volgt de benoeming van drie schatters. Vervolgens zet spr. den gang der werkzaamheden uiteen: het bepalen der waarde voor de gronden, het publicee- j ren daarvan, het indienen en behande len van bezwaren tegen de waardebe paling, het leggen of verleggen van we gen en waterloopen in het ruilverkave- lingsgebied, de toebedeeling der kavels, wat geen gemakkelijke, maar toch een uitvoerbare taak is en waartegen ook weer bezwaren kunnen worden inge diend. De laatste phase is het leggen van wegen en waterwegen, wat belangrijke kosten met zich mee kan brengen. Aan de hand van kaarten geeft spr. nu een voorbeeld van ruilverkaveling op Ameland, waaruit het groote nut van de ruilverkavelingswet blijkt. De gronden lagen zeer verspreid. Goe de exploitatie was niet mogelijk. Behoor lijke wegen en waterwegen ontbraken. Maar nu is een groote verbetering be reikt. Niemand begeert den ouden toe stand terug. Overal waar ruilverkave ling is toegepast, heeft men spijt, dat men het niet veel eerder gedaan heeft. De ruilverkaveling moet door de be langhebbenden zelf worden betaald, 't Rijk schiet de kosten voor, maar vor dert deze terug over een termijn van 10 jaar. Nu is een wetsontwerp ingediend, dat een termijn van 30 jaar wil bepalen (4 per jaar). Aan de hand van kaarten van Zeeuw sche gemeenten toont spr. aan, dat ook in Zeeland ruilverkaveling noodig is. De kosten van wegen en waterwegen raamt spr. op 70 per H.A., de andere kosten op 30 per H.A., totaal 100. Het maken van wegen en waterwegen is een bij uitstek nuttige en productieve werkverschaffing. Het nageslacht zal er dankbaar voor zijn. Daarom is het zoo jammer, dat voor de subsidie hiervoor zoo gevochten moet worden. Ten slotte zet spr. nog uiteen het groote nut van de ruilverkaveling te Staphorst. De v o o r z. geeft de afdeelingen in de streken, waar ruilverkaveling gewenscht is, in overweging dit onderwerp aan de orde te stellen en den heer Van Leusen uit te noodigen daarover te komen spre ken. In antwoord op vragen van den heer W. de Buck zegt de hr. Van Leusen, dat ruilverkavelingen zijn uitgevoerd van 40 tot 1800 H.A. Het meest gewenscht De organen van de ruilverkaveling kennen geen overleg met de pachters. Wel zullen grondeigenaar en pachter zich met elkaar verstaan. Ook heeft de plaatselijke commissie het recht zoo noodig huren te regelen. In antwoord op een vraag van den heer Dorst zegt de heer VanLeusen, dat, wanneer de ruilverkaveling in werk verschaffing, dus met subsidie wordt uitgevoerd de totaalkosten per H.A, niet f 100 maar f 55 zullen bedragen. De heerZ wagerman dringt er op aan, dat de Z.L.M. eens een geval van ruilverkaveling tot uitvoering brengt. Dit zal de beste propaganda zijn, beter dan het vele praten er over op ver gaderingen. De voorzitter zegt overweging in het Dag. Bestuur toe. De zaak moet aangepakt worden, ook.uit een oogpunt van werkverschaffing. Spr. zegt den heer Van Leusen dank voor zijn smake lijke voordracht. Rondvraag. De heer A. Dees laat een klacht hooren over de afname en de betaling van tarwe door de tarwe-organisatie. De v o o r z. geeft in overweging zich te lyenden tot de tarwe-organisatie. De hr. P. Scheele zegt, dat de kring Oost Zuid-Beveland dit reeds ge- daan heeft. De hr. A». Dees vraagt of er als iets bekend is van de regeeringen voor den nieuwen oogst (De voorz. antwoordt ont kennend.) Spr. is ongerust naar aanlei ding van een uitlating van Ir. Louwes, dat het tot een beperking van verbouw, bieten en aardappelen zal komen en wil daartegen opkomen. De voorz. zegt, dat de Z. L. M. waakzaam zal zijn. De hr. W. de Buck brengt de richt prijzen voor erwten, etc. ter sprake. Het blijkt, dat men daar zelden aan toe komt. Is daar niets aan te doen De hr D o r s t gelooft, dat het moeilijk zal gaan, hiervoor geld te halen uit het landbouwcrisisfonds. Spr. wil nog eens waarschuwen tegen j het opdrijven van koop- en pachtprijzen, j We hebben twee jaren van goede oogst achter den rug en uit het verminderen van den gerststeun is wel gebleken, dat de steun aan den landbouw allerminst vast staat. De hr P. Scheele onderschrijft dit laatste. De Voorzitter wil ook alles ver mijden, dat de regeering aanleiding kan geven booze plannen ten opzichte van den landbouw te smeden. De hr Van Nieuwenhuizen te St. Philipsland wekt op tot aansluiting aan het boekhoudbureau. daar de be- drijfsuitkomsten van den landbouw van groote beteekenis zijn. Nadat nog besloten is de algemeene vergadering op 26 Nov. a.s. te Middel burg te houden, gaat de vergadering over in comité-generaal. Athletiek-wereldrecord verbeterd. De Poolsche athlete Stella Walsh heeft te Osako het wereldrecord 200 m hardloopen voor dames met 0.3 sec. verbeterd en gebracht op 23.8 sec. Nederlander verbetert een auto-snelheidsrecord. De Nederlander Hans Herkuleyns heeft op de autorenbaan te Monthlery nabij Parijs een fraaie prestatie gele verd door het 1 km record met stii- staanden start in de categorie 750' c.c. race-autofs te verbeteren. Herkuleyns reed de kilometer in 31,6 sec., hetgeen een gemiddelde uursnelheid is van ruim 113 km. De segeant-konstabei T. A. M. Voets is overgeplaatst van het wacht schip Vlissingen naar de „Piet Hein". Belasting op de doode hand. De Bank-Associatie heeft in de sere „Financieele voorlichting" een bro chure doen verschijnen over de belas ting op de doode hand- De bepalingen van deze, zoo juist door de Eerste Kamer aangenomen wet op de belast ng van de „doode hand", met zijn vele uitzonderingen, worden hierin op duidelijke wijze toegelicht. Deze brochure is, zooals uit een adver tentie in ons blad is gebleken, gratis bij de kantoren der Bank-Associatie ver krijgbaar. Graskalveren: le kw. 34, 2e kw. 28, 3e kw. 22. Slacht nuchtere kalveren: 2e kw. 22, 3e kw. 18. Slachtpaarden: le kw. 41, 2e kw. 36, 3e kw. 30. Schapen: le kw. 40, 2e kw. 35, 3e kw. 30- Lammeren: le kw. 42, 2e kw. 36, 3e kw. 30, alles per kg- Stieren: le kw. 230, 2e kw. 190, 3e kw. 135. Graskalveren: le kw. 40, 2e kw. 30, 3e kw. 10. Slacht nuchtere kalveren: le kw. 534, 2e kw. 4,50, 3e kw. 1. Fok nuch tere kalveren: le kw. 15, 2e kw. 12, 3e kw. 8. Biggen: 2e kw. 10—9. Slachtpaar den: le kw. 165, 2e kw. 125, 3e kw, 70- Werkpaarden: le kw. 240, 2e kw. 160, 3e kw. 100. Hitten, le kw. 100, 2e kw. 80, 3e kw. 70. Schapen: le kw. 17, 2e kw 13, 3e kw. 8. Lammeren: le kw. 12, 2e kw. 10, 3e kw, 8. Kaltkoeien: le kw. 235, 2e kw. 190, 3e kw, 130. Melkkoeien: le kw. 230, 2e kw. 190, 3e kw. 130- Vaar- zen: le kw. 130, 2e kw, 100, 3e kw. 70. Pinken: le kw. 100, 2e kw. 80, 3e kw. 60, per <stuk- Eieren, Rotterdamsche veiling: Aangevoerd 130.000 stuks. Prijzen voor: Kipeieren 2,154,95; Eendeieren 22,90. BEGRAFENIS A. LYSEN. Op Oud Eik en Duinen te Den Haag is hedenmiddag ter aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen den heer A. Lysen, in leven oud-leeraar aan de Rijkskweekschool te Middelburg. Op het kerkhof werden onder de be langstellenden opgemerkt de heer 1 N. Pattist, Rijksschoolinspecteur, de heer en mevrouw Draaijer-de Haas, resp. di recteur van den Waterstaat en letter kundige, de heer A. ten Harmsen van der Beek, oud-commissaris van politie te Middelburg, H. J. G. Hartman, oud griffier der taten van Zeeland en oud voorzitter der zangvereeniging, en ver der o.a. verschillende oud-leerlingen. Enkele bloemstukken dekten de lijkkist. Aan de groeve zijn op verzoek van den overledene geen toespraken ge houden. De heer H. T- Lysen dankte als oudste zoon voor de betoonde belangstelling. De trein met het stoffelijk overschot van koning Alexander I is om half twaalf gisteren het station te Belgrado, de hoofdstad van Zuid-Slavië, binnenge reden, waar de koninklijke familie, de leden van den regentschapsraad, en alle generaals van 't Z. Slavische leger aanwezig waren. De generaals hebben de baar naar de voor het stationsge bouw wachtende auto gebracht. De menigte op het stationsplein knielde. De geheele bevolking was op de been De lijkwagen reed naar het oude stad- slot, waar het stoffelijk overschot van koning Alexander werd opgebaard. Uit Parijs wordt gemeld: De sedert vier dagen in het bosch van Fontaine- bleau gezochte Chalny, die bij zijn eer ste arrestatie in verband met den aan- i slag te Marseille er in geslaagd was j aan de gendarmen te ontkomen, is gis- I termiddag op een landweg even buiten de stad Melun door de Fransche poli- j tie gearresteerd. Hij werd onmiddellijk I verhoord en bekende met andere ge arresteerden den aanslag op koning Alexander en minister Barthou te heb ben voorbereid. Chalny zou in werke lijkheid Krals heeten. Omtrent de identiteit van den wer kelijken moordenaar, wiens valsche naam Petrus Kalemen is, tast men nog steeds in het duister. Giteren meldde een bericht, dat hij in werkelijkheid 'n Bulgaar van afkomst zou zijn en Geor- gief moet heeten. De Bulgaarsche po litie nu heeft de vrouw van dezen Geor- gief opgespoord en haar de foto s van Kalemen laten zien. Zij verklaarde, dat er weliswaar een zekere gelijkenis tusschen haar man en de foto bestond, maar dat zij niet met zekerheid ken zeggen, of hij het ifiderdaad was. In 't verdere verloop van het onderzoek gaf zij een nauwkeurig signalement, waar bij men haar in het bijzonder naar ver schillende kenteekenen vroeg. Interes sant is het dat van de politiecommis- sie van vijf leden er drie verklaarden dat zij in Kalemen niet Georgief her kenden, terwijl de andere twee leden van het comité het voor waarschijnlijk houden dat Kalemen en Georgief een en dezelfde persoon zijn. Heel zeker is men dus hieromtrent nog niet. Tot opvolger van Chéron als minis ter van justitie heeft de president der Fransche republiek gisteren senator Lemery benoemd. De Nederlandsche vliegtuigen welke zullen deelnemen aan de Londen-Mel- bourne-race, de Douglas D.C- 2 van de K.L.M., genaamd de „Uiver" en de Pander Postjager PH-OST zijn heden morgen van Schiphol naar het Engehche vliegveld Mildenhal, het punt van ver trek voor de race, vertrokken. De „Uiver" met de bemanning Par- mentier, Moll, Prins en Van Brugge aan boord, vertrok in den gewonen dienst naar Londen, met 10 passagiers. Zoowel voor het vertrek van de „Uiver" als voor het vertrek van den Pander Postjager, met de bemanning Geysen- dorffer, Asjes en Pronk, bestond op Schiphol vrij wat belangstelling. Heinkenszand. Geboren; Alphonse Johannes, z. v, Agust Amede Remi Blommaert en Pieternella Menheere. Getrouwd: Pieter Aalbregt Remijn 28 i te 's Heerenhoek en Adriana Maria de Jonge, 20 j, te Heinkenszand. Faillissementen. In verband met het bericht onder „laatste berichten" in het nummer van gisteren betreffende het faillissement J. A. Schippers, vestigen wij er de aandacht op dat genoemde Schippers niet te Kamperland woont, doch te Goes, Zonnebloemstraat 38, Verder dat hij geen graanhandelaar is, doch ex- I ploitant van een drooginrchting. De buitengewoon gezant en gevol machtigde van het koninkrijk der Ne derlanden in Roemenië, mr. C. Ridder van Rappard, die tevens geaccrediteerd is bij het hof van Zuid-Slavië, is gisteren naar Belgrado vertrokken om deel te nemen aan de begrafenisplechtigheid van koning Alexander, welke morgen zal plaats vinden. Goes, 16 October. Op de veemarkt waren aangevoerd 5 koeien, 15 Vaarzen 61 kalveren en 63 biggen. V.P.Z. aanvoer 4734 eieren f 4,70, per 100; roomboter 8734 c., boerenboter 7734; winkelprijs 8734 c-, eieren f 4,60; winkelprijs f 5.50, poeljeeieren f 2,50. Goes, 16 October. Op de graanmarkt was de aanvoer tamelijk ruim. Gerst Chevalier 5.756.Haver 6.10; Kook- en Kroonerwten 89; Schok kers 811; Bruine boonen 1011; Karweizaad 18. Rotterdam, 16 October. Op de veemarkt van heden was de aanvoer in totaal 5155 dieren. Ongeveer verdeeld als volgt: vette runderen 761. magere runderen 1952, vette klaveren 220, gras kalveren 687, nuchtere kalveren 84, var kens 2, biggen 23, paarden 179, veulens 6, schapen of lammeren 206, bokken of geiten 35. Vette koeien: le kw. 5558, 2e kw. 4650, 3e kw, 3538, Vette ossen: le kw, 5054, 2e kw. 4547, 3e kw. 40- Stieren: le kw, 4548, 2e kw. 4344, 3e kw- 34-36. Vette kalveren: le kw 6575, 2e kw. 5060, 3e kw. 4043. Geboren: Zoon van C. DE KLERK en J. P. DE KLERK—POPPE. Midelburg, 15 October 1934. Beddewijkstraat K 132. Donderdag 18 October zal de Heer HENDRIK PAGTER mogen herdenken dat hij gedurende 25 jaar met groote ijver en nauwge zetheid in het Notariaat is werk zaam geweest, eerst bij mijn ambts voorgangers, Notarissen D. .C van Nimwegen en A. de Neeling, en sinds 16 April 1931 bij ondergetee- kende. Gelegenheid te feliciteeren ten mijnen kantore bij voorkeur Vrij dag 19 October van 35 uur. Notaris J. TERPSTRA, Middelburg. Heden overleed te 's-Gra- venhage, zacht en kalm, na een korte ongesteldheid, in den ouderdom van 73 jaar on ze lieve Vader en Behuwd- vader, de Heer PAULUS PIETER SPRUIT. Dr. K. SPRUIT. C. E. D. SPRUIT— DE GUNST. Middelburg, 15 October 1934. Heden overleed, zacht en kalm, in de hope des eeuwi gen levens, onze geliefde Broeder, Behuwdbroeder en Oom, de Heer Uit aller naam, P. MELIS. Souburg, 16 October 1934. Vliss. straat 5. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed nog onver wachts onze geliefde Zuster, Behuwdzuster, Tante en Be- huwdtante in den ouderdom van ruim 80 jaar. Uit aller naam, W. VAN ROOIJEN. Westkapelle, 16 October 1934 Voor de vele blijken van belang stelling tijdens de herdenking van onze 40-jarige Echtvereeniging op 6 October j.L, zoowel van hier als elders ondervonden, betuigen wij aan allen onzen hartelijken dank. J. HAAIJ. J. HAAIJ—CORBIJN. Meliskerke, October 1934.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 3