onderwijs. BEURS- EN WISSELKOERSEN. VLISSINGEN, WALCHEREN. ZUID-BEVELAND. iËURSÏiiERËfilËÏÜ van ZEEUWSCHE LANDBOUW-MAATSCHAPPÏJ. AMSTERDAM, 16 October. Het eerste getal is de vorige notee ring, daarop volgt de officieele notee ring van heden. Ned. 31 1000-4 101%—101%. Ned. 33 1000-4 101%—101%. Ned. 34 1000-4 101%—101%. Certificaten-3 92%92%. O. Indië 34 1000-4 100%—100%. Denemarken Oblig. 192645 9797. Duitschl. pndst. 100-7 20% Engeland 1960-90 4 69%—69%. Zwitserl. obl-ig. '24-5 98% Zwitserl. Staatss. 1927-4% 101%—101% Amsterdam 1933-5 101101. 's-Gravenhage 1929-4% 100%100% Rotterdam 1926-1930-4% 100 Berlijn 1925-6% 14—14. Zeeuws. Hyp. B-5 100% Zeeuws. Hyp. B-4% 100 Cities Service Cy. P. 1958 5 24—23%. A Amsterd. Bank 105105%. C Rott. Bankver, 85%87. A Twentsche Bank 87% A Pref. Gruyter Zn A. 127 A Pref. Jurgens A 99%99%. A Ned. Gist en Spiritusfabr. 401%-404% A De Schelde N.B. 1716%. A Ver. Papf. v. Gelder 44%44. C Am. Car en Foundry 10 C Am. Smelt en Ref. 21%21%. C Farbenind. I.G. 4644%. C Stand. Brands 12%12%. C U. States St. C. 20—20%. C North Am. Cy. 8%8%. A Born. Sum. H.M. 128%—127%. A Linde Teves en Stokv. 59%59. A Ned. Wol Mij. 71% A Singkep Tin M- 79%79%. A J. C. Japan Ln. 24 A Rotterd. Lloyd 33%33%. A S. M. Nederland 3232%. A Amst. Thee C.M. 52% A Houth. Alberts 2222%. C Baltimore Ohio 9%9%. A Southern Rlw. 9%9%, C Union Pac. Rr. 61 C Int. Nickel Cy, 1514%. Duitschi. 30 1000 5% 22—21%-20%. A Koloniale Bnk. 3938. A N.I. Hbk. 1000 66—65%. C Ned. H.M. 1000 38%—38%. A Alg. Kunetz. U. 33%—33%-33. A v. Berkels Pat. 19%19%. C Calvé-Delft 45%45%. A C. Suiker Mpij. 3332%. A Ned. Ford A.M. 215—212%. A Philips Gem. B. afg, 213%—212%-13% C Unilever 70%70%. C Anaconda Cop. 6%6%-6%. C Bethlehem St. 17-16%-%. C Kennec Copper 11%11%. C Un. States Leather 3%3%. A A.N.I.E.M—N,B, 195% A Kon. Petr, Mpij. 144%—143%-44%. C Contin Oil Cy- 9%9%. C Shell Union O.C. 3%3%. tusschen in wil, mogen we dan eens een ,,Debuko''-Jtoek aanbevelen?! Een bijzonderheid is de gesneden koek van Bussink. Men neme eens proef met een pakje kruidkoek, bevattende 20 plakjes voor slechts 'n kwartje. En iets aparts! Ook de „Jodenkoekjes" van Bussink zijn een attractie. Een smakelijke stand! De werkloosheid. Het aantal ingeschreven werkloozen bedraagt deze week 955, tegen verle den week 946. Van de werkloozen zijn er 101 bij de werkverschaffing ge plaatst. SOUBURG. Volgende maand vieren drie vereenigingen hier een jubileum, n-b de Zangv. „Uitspanning door In spanning haar 45-jarig, de Wenklieden- ver. „De Vooruitgang'' eveneens haar 45-jarig, en de School met den Bijbel haar 40-jarig bestaan. Vanmorgen is alhier op 63-jarigen leeftijd overleden de heer Ai Melis, oud-raadslid en oud-wethouder dezer gemeente. De overledene had zitting voor de a.r. partij en was een voor aanstaande figuur in de gemeente. Vlissingen Door een bietenwagen overreden. RITTHEM. Het bericht omtrent het ongeluk van een jongen uit Souburg, die door een bietenwagen is overreden is niet volledig en leidt tot verkeerde ge volgtrekking. Het ongeluk gebeurde Za terdagnamiddag midden in het dorp Ritthem. Het was een 7-jarige jongen De R., afkomstig uit Souburg. Hij vroeg aan den voerman, die op zijn met bie ten geladen wagen zat, te mogen mede rijden naar Souburg. De voerman wei gerde dit en hij verbood den jongen op den wagen te klimmen. De jongen deed het toch, met het gevolg, dat hij viel en het achterwiel over een zijner beenen reed. Kermend werd hij bij een der om wonenden binnengedragen. De ontbo den geneesheer liet hem naar het zie kenhuis „Bethesda" te Vlissingen over brengen. De voerman treft dus in het geheel geen schuld. De jongen heeft het ernstig ongeluk aan zich zelf te wijten. Een waarschuwing voor anderen. RAAD VAN KRABBENDIJKE De „relletjes" op Koninginne dag Te duur onderwijs De heffing door het waterschap. KRABBENDIJKE. De Raad dezer ge meente kwam Maandagmiddag in verga dering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Strick van Linschoten. Persoonlijke kwestie. Na voorlezing der notulen vraagt de hr. Welieman wie het was, dien de voorzitter bedoelde, toen hij in de vori ge raadsvergadering opmerkte, dat een raadslid genoegen in het vuurtje stoken op Koninginnedag scheen te hebben. De voorz.: daar bedoelde ik U in derdaad mee. De hr. Welieman protesteert dan tegen deze opmerking en zegt, dat de voorzitter er geheel naast is. Spr. woont nu eenmaal aan de dorpsstraat en hij heeft bij buren aan den overkant naar de vuren gekeken. Op 'n afstand van 40 a 50 m. zooals zoovele anderen. Spr. vindt 't ook niet gentlemanlike, dat de voorz, deze uitdrukking deed toen hij niet present was. Hij hoopt dat de voorz. zijn woorden in zal trekken. De voorz. zegt, dat het zijn schuld niet was, dat de hr. Welieman absent was. Hij heeft deze woorden in het open baar gezegd, er zit dus niets achter- baksch in. Hij hoort echter met genoe gen, dat de hr. Welieman geen vreugd in het vuurtje stoken had, doch hij hoopt dat de heer Welieman in het vervolg zelfs den schijn zal vermijden. De hr. Welieman had hem b.v. even telefonisch kunnen waarschuwen. De hr. .W e 11 e m a n herhaalt, dat er van zijn kant geen sprake was van vreugde in het vuurtje stoken. En wat dat waarschuwen betreft, hij zal daar in het vervolg aan denken. Maar hij had graag dat de voorz.-zegt, zich vergist ..e hebben. De voorz. ik kreeg den indruk, dat u er genoegen in had. De hr. W e 11 e m a n: die indruk was absoluut onjuist. De voorz.: dat doet me dan genoe gen, maar ik trek niets in. Kosten onderwijs. De voorz. doet vervolgens mede- deeling over de kosten van het onder wijs per leerling. Dit werd te hoog ge acht en thans is een bedrag van 10 vastgesteld. De hr. H a v e r h o e k zegt, dat de burgemeester hiermede niet volledig is Hij moet ook zeggen, dat B, en W. een request in deze aan den minister gezon den hebben. Spr. vraagt of het niet be ter zou zijn, als B. en W. met den Raad en de hoofden van scholen overleg ge pleegd hadden. De a. r. protesteeren te gen zulk een handelwijze en zullen er zich niet bij neerleggen. Dit is een geste tegen het bijzoznder onderwijs. Hij wil overlegging van het request en het ant woord van den minister. De voorz. wijst er eerst op, dat het handelende college in deze dat van B en W. is, en de Raad in deze weinig te zeggen heeft. De kosten van het onder wijs begonnen hooger te worden. B, en W. vroegen advies aan den inspecteur, die hier niet op wenschte te antwoor den. Na correspondentie met den minis ter. kreeg men ten antwoord, dat het gemiddelde van de omliggende scholen moest worden genomen. Daarmede kwam men op 10. De hr. H a v e r h o e k herinnert aan een pluimpje, dat de burgemeester aan de hoofden der bijzondere scholen gaf. Spr. meent, dat juist het openbaar on derwijs te luxueus is. De hr. Welieman gelooft, dat de o. 1. school niet te luxueus is, doch mis schien komt het door de vestiging der school in een groot oud gebouw. Mis schien ook heeft ze dit jaar een extra beurt gehad. Hadden B. en W. met de hoofden geconfereerd, mogelijk hadden ze begrepen, dat het gemiddelde van ze ventien gulden en zooveel, te hoog ge acht moet worden. Spr. begrijpt ook het standpunt van den minister niet. De voorz. leest het schrijven aan den minister voor. Spr. kan zich niet voorstellen, dat de schoolbesturen er door in moeilijkheden zullen raken. De heer Vogelaar is het in begin sel met den hr. Haverhoek eens. Er moet weer alleen bezuinigd worden op het bijzonder onderwijs. Is voor zulk op treden in 1934 nog plaats Begin te be zuinigen waar het moet gebeuren. Men zegt het kan niet, maar de anderen moe ten het toch ook. Spr. gelooft verder, dat de Raad in deze zeker moet gekenc worden. De handelwijze heeft hem pijn lijk aangedaan. De voorz. zegt, dat ook bij he openbaar onderwijs bezuinigd wordt. Er zijn 20 leerlingen meer, wat een bedui- duidend verschil maakt. Voorts is er de kwestie der gasverwarming, die prak tisch, wegens overeenkomst met Goes niets kost, maar toch op de kosten per leerling met bijna 5 drukt. De hr. Vogelaar wijst er op, dat die kwestie van het gas weer iets ge weest was, om bij bespreking op te wij- C Tide Water Ass. Oil 54%. A K.N. Stoomb. Mij. 4%4. A Ned. Scheepv. U. 33%33%. A H.V. Amsterdam 157%158-61. A Java Cult. Mij, 75%76%. A N.I. Suiker U. 67—67%. A Deli Batavia 148%143%-43. C Deli Mij. 1000 124%—124-23. A Senembah 130130. C Chicago Milw. 1%2. A Amst. Rubb. C. 93%91%-92%.^ A Deli-Bat. Rubb. 7270% -71%. A Hessa Rubber 41%41%. A Serbadjadi S.R. 62%61%. Prolongatie 11. WISSELKOERSEN 15 Oct. 16 Oct. Londen 7.18% 7.19% Berlijn 59.39 59.40 Parijs 9.72% 9.72 Brussel 34.45 34.45 Zwitserland 48.11 48.12% Kopenhagen 32.10 32.20 New-York 1.46% 1.46% zen. De voorz.: men kan de kosten van liet openbaar onderwijs op de begroo- te stellen. B. en W. bespaken deze cwestie en kunnen de billijkheid in zien. Krabbendijke trachtte echter voor zichzelf ook met de omliggende ge meenten zulk een regeling te treffen. Jeze gemeenten gingen hier niet op in. Jaarom hebben B. en W. geen vrijheid om voor te stellen, aan Goes wel de genoemde kosten te vergoeden. De hr Welieman meent, dat men niet in dezelfde fout van anderen moet vervallen. Dit zou Krabbendijke ook geld kunnen kosten als Goes leerlingen van Krabbendijke weren gaat. De Voorz. verwacht dit niet. Op voorstel van B. en W. worden het postkantoor en de woning van den di recteur opnieuw aan het Rijk ver huurd voor den tijd van 1 jaar tegen 725. Voort wordt besloten, in verband met de winkelsluitingswet, aan de Kroon te verzoeken, de openstelling van de winkels volgens den gehand haafden zomertijd te mogen vast stel len. Ingetrokken wordt hierna het kor- tingsbesluit op de jaarwedde van den gemeente-veldwachter en vastgesteld de door den Commissaris der Koningin voorgestelde verordening op de veld wachters, waarin tevens de jaarwedden geregeld zijn. De Voorz, deelt mede, dat hier mede ook in verband staat de salaris regeling voor het personeel in vasten dienst, waardoor de vergoeding van den bode van f 200 op f 150 gebracht moest worden. De hr Well e m a n zou geen apar te vergoeding willen vaststellen voor het bezit van het politiediploma. Iede re gegadigde heeft dat tegenwoordig wel. De voorz. doet nog mededeeling van eenige opmerkingen die van den Alg, Ned. Bond van Politiepersoneel inkwa men, o.a. vond deze de salarissen wat aan den lagen kant. Heffing gebouwde eigendommen, In bespreking komt nu het besluit van het waterschap Krabbendijke, om 4 ten 100 van de gebouwde eigendommen te heffen- Uiteindelijk verzochten B. en W. aan de Kroon om het besluit in deze, door Ged. Staten goedgekeurd, te ver nietigen. Gebleken is intusschen, dat dit verzoek mogelijk niet tot de competen tie van B. en W. behoort. Daarom vjra- gen B. en W. aan den Raad machtiging in dezen op te treden als thans gedaan wordt. De hr. Vogelaar zegt, dat weer achter 't request aan de goedkeuring van den Raad wordt gevraagd. Gelukkig acht een hooger college dit thans noo- dig. Spr- meent, dat B. en W. geen goe den kijk op de zaken hebben. Inderdaad is het weer een verhooging van belas ting. De kwestie is reeds lang in behan deling. In de alg. verg- van Prov. Staten is met alg. st. deze heff:ng van de water- hoeveel belang onderhoud van wegen schappen goedgekeurd. Spr. zegt van b.v. is. Als men op zeker oogenblik f 70.000 voor wegen uitgeeft, als de ge meente deed, dan weet men, daar d, eerste 20 jaar mede vast te zitten. Dit keurde de Raad ook goed. Spr. komt verder op, tegen een uitlating in het re quest, over het in den winter werkloos laten van de boerenarbeiders. Een bedrijl moet oeconomisch ingericht worden maar de grond wordt hier beter bewerkt Rubber Markt Industrie Philips Aku Unilever Suiker H.V.A. Tabak Olie Amerika (Wettig gedeponeerd.) ting nazien. Zijn meening is, dat deze j ft rui "lder^ De' werkloosheid ligt vooral school den sobersten indruk maakt. De hr. W e 11 e m a n herinnert er aan, dat B. en W. indertijd verklaarden, dat de gasverwarming niet veel duurder uit zou komen. De voorz. beaamt, dat de kosten aan de uitbreiding van den tarwebouw Verder wijst spr. er op, dat de landbouw alleen gesteund wordt om volledige af braak te voorkomen en volgens de in dexcijfers acht spr. een dergelijke als voorgestelde kleine afwenteling der boven de raming gekomen zijn. Spr. i lasten volkomen billijk. Een dergelijke vraagt verder stemming over de zending belasting is voor een goeden weg, voor van het request aan den minister en de wandelaar, fietser, automobilist, onbe zullen worden en hij acht die niet te hoog, wat de door het college gevolgden weg betreft, meent hij, dat de beide wethouders zich, nu sanctie wordt ge vraagd, van stemming moeten onthou den, daar het een kwestie van algemeen beleid betreft. Spr. critiseert verder de bewoordingen van het request, o.a., dat B. en W. het waterschap welvarend noe men. Hij noemt de groote kosten van onderhoud van wegen en watergangen en concludeert, dat het waterschap bij zonder hooge lasten heeft. Aan het re quest had men toe moeten voegen, dat Krabbendijke een akkerbouw-gemeente is, d.w.z., dat het alle slagen op heeft moeten vangen. Alle potjes, die de land bouwers wisten te vormen, zijn ver dwenen. Spr. wijst er verder op, dat de grond de bron van inkomsten voor Krab bendijke is, doch B. en W. wekken juist stemming tegen de steunmaatregelen. Verder zet spr. uiteen, dat ondanks de ze, de inkomsten van den landbouwer nog verre staan beneden die in de be schutte bedrijven. Weth. De Kok blijft op zijn stand punt staan, dat deJieffing van het wa terschap onbillijk is. Hij wijst er o.a. op, dat voor velen ook de erfpachtscanon van 3 op 5 gebracht werd. De hr. Gebraad ziet er alleen m een verschuiving van de lasten van het capitaal op middenstand en arbeiders. Weth. L a g e d ij k begrijpt ook niet dat het waterschap deze heffing durft opleggen. De voorz. wijst er op, dat de éen hier meent, dat de ander het wel mis sen kan. Wat de wegen betreft, die, waar het omgaat, worden hoofdzakelijk door de belanghebbenden gebruikt. Evenzoo kwamen de aan den grond be steedde kosten weer grootendeeis aan de eigenaars ten goede. Spr. noemt een aantal voorbeelden van grondverkoop. Wat de heffing betreft, wijst spr. er op, dat de polder Walcheren slechts 1.9 per 100 heft. De hr. Welieman zegt, dat het de vraag is, wie het meest van de wegen profiteert. Hij noemt b.v. de conserven fabriek. Wat Walcheren betreft, dat hief reeds voor deze regeling in werking trad, het bepaalde en toegestane ner centage. Als straks alle waterschappen de heffing vastgesteld hebben kan pas beoordeeld worden of Krabbendijke hoog of laag is. De voorz. merkt nog op, dat de wethouders natuurlijk meestemmen. Vervolgens wordt tot stemming over gegaan en worden de door B. en W, getroffen maatregelen goedgekeurd met 4 tegen 3 st. Tegen de hrn. Vogelaar, Welieman en Haverhoek. Converteering geldleeningen De voorz. deelt mede, dat eenige aanvragen om conversie van geldleenin gen loopende zijn. B. en W. vragen daar om machtiging om eventueel tot conver sie over te gaan tegen een rente van 4 a 4% pet. Men is nu in gesprek over de leening van 16.625. Aan den hr. Slabbekoorn wordt eer vol ontslag verleend, onder dankbetui ging voor de bewezen diensten, wegens het bereiken van den pensioengerechtig den leeftijd. De 2e gemeentewerkman de hr. J. Vermeule wordt bevorderd tot le werkman. Een en ander met ingang van 1 Jan. 1935. Rondvraag. De hr, Gebraad vraagt of de snel heid van het verkeer niet beperkt kan worden nu het door de gemeente geieid wordt. Verder wijst spr. op het rijden over de trottoirs. De voorz. wijst er op, d-il daarvoor de verordening gewijzigd zou moeten worden. Aan het rijden over de trottoirs is reeds aandacht geschonken. getroffen maatregelen, Een en ander wordt met 4 tegen 3 st. goedgekeurd. Tegen de hrn. Haverhoek, Welieman en Vogelaar. De heer Gebraad gelooft, dat het goed is, dat gezocht wordt, waar te bezuinigen is. Als het kan moet dit zoowel op het bijzonder als het open- boar onderwijs. De Voorz. wijst er nogmaals op. dat B. en W. alle moeite doen ook op teekenend. Als hij kijkt naar het aanta aansluitingen op het electrische net, dan ?indt hij de armoede op het plattelanc nog niet zoo groot, als in het request gezegd wordt. Spr. acht het juist als eenzijdige lasten meer gelijk verdeelc worden. De hr. W e 11 e m a n herinnert aan de totstandkoming van deze heffing. Het college van B. en W. protesteerde toen niet; hij veronderstelt dus, dat men niet het openbaar onderwijs zooveel moge- tegen het principe gekant is, doch tegen lijk te bezuinigen. Spr. deelt verder de grootte van het bedrag. Spr, acht de mede, dat een verzoek van Goes in heffing van 4 ten 100 billijk, en hij zet kwam, om voortaan voor de leerlingen, uiteen, dat gebouwd tot ongebouwd nu die een school te Goes bezoeken, een staat als 2 tot 10. Spr. noemt welke be vergoeding van f 30 per leerling vast dragjes nu van bepaalde huizen geheven ZEEUWSCR VUAHDEREN W.D, BRESKENS. De collecte voor het Crisis-Comité heeft alhier f 140 opge bracht. Geslaagd voor het machinisten di ploma A, de heer A. Vreeke, leerling van de „de Ruijterschool" te V1 i s s i n g e n. Vergadering van het Hoofd bestuur. Maandagmiddag vergaderde in de Prins van Oranje te Goes het Hoofdbe stuur van de Zeeuwsche Landbouw Mij. onder voorzitterschap van den heer Mr. P. Dieleman. De voorzitter verwelkomde in het bij zonder den heer Oving, assistent-rijks- landbouwconsulent. Ingekomen is een verzoek om mede- te werken aan de propaganda voor het gebruik van melkbrood, teneinde daar door de veehouders wat tegemoet te komén. De heer Zwagerman adviseert schriftelijk daartoe over te gaan, al heeft Zeeland daarbij niet het grootste be lang. Dit wordt goedgevonden. In de com missie hiervoor worden benoemd de heeren J. Lampert te Vrouwenpolder, Collot d'Escury te Kloosterzande, I. van Cruiningen te Zuidzande, P. J. J. Dek ker te Wemeldinge, G. v. d. Sluis te Kerkwerve en A. C. Geluk te St. Anna- land. Mededeelingen. Medegedeeld werd o.m. het volgende: Landbouwtentoonste 1 1 i n g Kruiningen. De Landbouwtentoon stelling te Kruiningen, georganiseerd door de Kring Oostelijk Zuid-Beveland der Z.L.M. heeft zich in een groote be langstelling mogen verheugen. De Kring O.Z. Beveland heeft met het organi- seeren van deze tentoonstelling weder om getoond wat door samenwerking op landbouwgebied is te bereiken.- Lid Belastingcommissie. Als lid der Belastingcommissie in de vaca ture van wijlen Iz. P. v. d. Weele werd benoemd de heer S. J. de Regt te Wis- senkerke. Als plaatsvervangend lid de heer A. Hartog te Colijnsplaat. Stenregeling uienteelt. Een commissie van uientelers uit Zee land en Zuid-Holland heeft een rapport samengesteld waarin de 3 Centrale Landbouworganisaties werden verzocht om bij den minister van economische zaken er op aan te dringen, de export van uien te regelen, opdat voorkomen werd dat het product tegen onnoodig lage prijzen moest worden verkocht. Tot heden is echter nog geen regeling tot standgekomen. M o 11 e n v n r» o sf. Tnzake "t "er- leenen van vergunningen voor het vangen van mollen heeft het Dag. be stuur aan Ged. Staten geadviseerd ver gunningen uit te reiken voor het tijdvak van 1 Januari tot 1 April. Benoeming Assistent- S c r e ta r i s. Tot assistent-secretaris der Z.L.M. werd benoemd de heer C, den Engelsen te Zevenbergen. Credietver leening van aen landbouw Nogmaals heeft de Maat- schapij zich gewend tot het Landbouw- Comité met het verzoek te willen na gaan in hoeverre een executieverbod voor landbouwbedrijven het verleenen van crediet aan aen landbouw zal be moeilijken. Tot op heden werd hierom trent nog niets vernomen. Spoor wegraad. Het da galij!-°ch bestuur heeft de aandacht van den ver tegenwoordiger der 3 Centrale Land bouworganisaties in den Soorwegraad gevestigd op het toenemend gevaar van ongelukken op onbewaakte overwe gen nu de Dieselelectrische tractie is ingevoerd, daar deze treinen zich veel sneller en meer geruischloos voortbewe gen dan b.v. de stoomtreinen. Onderhoud tertiaire wegen. Nogmaals werd er bij het Landbouw- Comité op aangedrongen pogingen in het werk te stellen opdat uit het Wegen fonds gelden beschikbaar zullen worden gesteld voor het onderhoud van tertiaire wegen, daar het onbillijk wordt geacht dat deze wegen door de eigenaren moe ten worden onderhouden en hierin door de weggebruikers niet wordt bijge dragen. Omzetbelasting Het dage- lijksch bestuur heeft het verzoek inge diend de producten fruit, vleesc:;, boter

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 2