GOESCHE COURANT^ binnenland. Een pracht-collectie van 350 PERZISCHE TAPUIEH en ZO fraaie Schilderstukken van bekende meesters mm in winti* ZEELAND. -De bekende Firma GEBRs. EVRENIAN NUMMER 244. TWEE BLADEN. DINSDAG 16 OCTOBER 1934. EERSTE BLAD. 177c JAARGANG. Schijnheilige weerbarstigheid MIDDELBURG* G®es, DE GOESCHE BEURS. m Hoog- sn Laagwaier tc VSfosio^r Westkapelle is 28 min. en Domburg Hoog- en Laagwater te Wemeldin^ October. MIDDELBUBGSCHE COURANT 3^1 j?agbiaci Voor Middelburg, Goea en agent schap Viïósingen 2.30, elder; f 2.50 psr kwartaal Week-abonn. xz> Middelburg ea Soe» 18 ct. p- w- Advertentiën 30 ct. psr regel, ïugez. mededeelingen 60 ct. p. r. -onir: voor beide veel lager; tar. op a&uvr. minim mii iiiw Uitgeefster Naamlooze Vennootschap „De Middelburgsche Courant"; Bureaux Lange Sint Pieterstraat te Middelburg Telefoon Redactie 269, Administratie 139 Postrekeni r.g no. 43255 Kantoor te GOES: Tarfkade, telefoon 17. Aangesloten bfl het Bureau voor Publiciteitswaar de der Vereeniging de Nederlandsche Dagbladpers. Familieberichten en d&nkbetaigiEgesï regels 2.10, elke r. m. 30 ct. Ruhr's! „Kleine Advertentiën", ten hoogste 6 rsjfak ■i 75 ct. by vooruitbetaling Adv. me „Brieven" of „Bevragen bureau dezer co*: rant" 10 ct. extra Bewijsnummers 5 ce?e twss: Het is qiet onze schuld, dat wij één maal meer dan wij ons hadden voorge nomen, moeten schrijven over de spel- lingquaestie in haar huidige stadium. Maar er is op dit oogenblik een bewe ging in den lande gaande, die gesigna leerd en met het schandbord omhangen moet worden, vanwege haar terugstre- vendheid en, nog meer, vanwege haar schijnheiligheid. Enkele Nederlandsche dagbladen be vatten nl. gisteravond een groote adver tentie, dragende tot opschrift: „Nationale Vereeniging voor Orde en Eenheid in de Schrijftaal". Zij luidt als volgt: „Dagelijksch bestuur: Prof. Mr. B. M. Taverne, Voorzitter; H. A. Höwe- ler, Secretaris (Alexanderlaan 5, Hilversum); C. J. J. Westermann, Penningmeester. De vereeniging heeft een bankrekening bij de Kas- Vereeniging N.V. te Amsterdam. „Doel: handhaving van de schrijfwijze volgens De Vries en Te Winkel behoudens de gebruikelijke afwij kingen inzake de verbuiging van „een", „geen", „mijn" enz. zoo lang niet tot stand is gekomen een hervorming, die het karakter draagt van een nationaal werk. „Middelen: georganiseerde actie tegen de ontijdige verbreiding van iedere andere dan de thans in Nederland en België bijna algemeen gevolgde, officieele schrijfwijze, dus ook van de „examenspelling"; verdediging van de aangetaste rechten en de be dreigde positie der traditioneele schrijftaal." Daarop volgt dan nog een oproep, lid of donateur te worden, etc. Er waren kolommen druks over deze vereeniging, haar wijze van tot stand komen, het vroeger en nog kortgeleden als taalhervormer optreden van een of twee harer bonzen, haar doelstelling en. haar ondoeltreffendheid te schrij ven. Wij zullen echter trachten ons te beperken. l.De naam. Van tweeën een: of de naam is zuivere demagogie en specula tie ep even ondeskundige als gemakke- lijk-oppervlakkige behoudzucht der mas sa (voorzoover deze nog niet is overge schakeld of in een zeer nabije toekomst zal overschakelen op de nieuwe spelling) öf hij getuigt van een zoo volmaakt ge brek aan inzicht in het proces, dat zich met groote snelheid de laatste weken voltrekt, dat men slechts medelijdend het hoofd zou kunnen schudden over zooveel onkunde. Orde en eenheid in de Nederlandsche schrijftaal zijn, na het al- ombekende Koninklijke Besluit, goed schiks of kwaadschiks alleen nog maar te bereiken door het tijdperk van wan orde, van overgang van De Vries en Te Winkel op Marchant, zoo kort mogelijk te doen duren. Hoe dat kan? Door over schakeling van de dagbladen en van de zakencorrespondentie. Dat laatste ge beurt nu reeds met den dag meer, en het eerste zal heusch nog wel iets kor ter duren dan menigeen nu nog ver moedt 2. De oprichters. De hoofd-verzetslie- den zijn de echtelieden van een mar riage de raison, en wel tusschen den malcontenten voorzitter van een te elfder ure opgericht privé-spellings- hervormings-comité en een verontrus ten hoogleeraar.... in het strafrecht; als penningmeester treedt daarbij op een journalist-taalhervormingsspecialist van het Alg. Handelsblad, de courant, die prof. Taverne de gelegenheid bood zijn schijnbaar zware geschut tegen de spellingshervorming-Marchant in hare kolommen op te stellen. 3. Doel. Men kan niet iets handhaven dat niet meer bestaat; en van het al lang niet meer hecht en wel doortim merde spellingsysteem van De Vries en Te Winkel valt de laatste weken de eene muur na de andere. Het is dwaas heid te zeggen: wij willen een mooi oud gebouw in stand houden, wanneer er in werkelijkheid nog slechts een ruïne staat. De onuitgesproken stelling, dat de door samenwerking tusschen twee stel lige, schoon dan slechts aanvankelijke, anti-vereenvoudigers (mr. Marchant en prof. Van Poelje) en de voormannen der sinds veertig jaren over heel Ne derland verspreide en krachtdadig ge werkt hebbende vereeniging tot ver eenvoudiging onzer schrijftaal ontstane spelling-1934, niet het karakter van een nationaal werk zou dragen, zelfs niet nadat de geheele ministerraad het besluit aanvaardde en. onze Koningin het door haar handteekening bezegelde, is onwaar en den opstellers dezer doel stelling onwaardig. Dat de, slechts in betrekkelijk onbelangrijke onderdeelen van dfe tot stand gekomen hervorming afwijkende, spelling-Höweler wél, of méér nationaal geweest zou zijn, is daarentegen belachelijk. 4. Middelen. 0 n t ij d i g e verbreiding Thans, zoo ooit, is invoering, zoo snel en zoo grondig mogelijk, van de spel- Iing-1934, naar ieder nuchter denkend mensch toch zal inzien en erkennen, zootijdig als zich maar denken laat! Wij noemen in vollen ernst, de be woordingen waarin deze vereeniging zich aan het Nederlandsche publiek voorstelt, reactionair en onwaarachtig. Zij had zich, ware zij rond voor de waarheid uitgekomen, moeten noemen: „Vereeniging tot behoud van de spelling De Vries en Te Winkel, zoo als die in 1934 hoofdzakelijk wordt toegepast." Dat lijkt minder hoog en edel, maar het is althans overeenkomstig de waar heid. Zij had onder „doel'" behooren te stellen: Behoud van de tot Tlusverre gebruikelijke spelling, totdat de heer Höweler de gelegenheid krijgt zijn spel lingstelsel een kansje te geven. Dan zou de nuchter denkende Ne derlander zich vermoedelijk onverschil lig van deze nieuwe vereenigng heb ben afgewend. Welnu: hij weet thans wat er achter dit schoone masker dezer nationale vereeniging voor orde en eenheid (sic!) te zien is. Het is te! verwachten en te hopen, dat zij geen grooten aanhang en geen over vloedige geldmiddelen krijgt, want al is het dwaasheid- zelfs maar aan de mogelijkheid van een terugtrekken op de verlaten stellingen van De Vries en Te Winkel te denken, dat neemt niet weg dat een voorloopig succes dezer vereeniging de nu reeds bestaande en met den dag toenemende wanorde en verdeeldheid, die zij voorgeeft te wil len bestrijden, nog geruimen tijd lan ger dan noodig is zou kunnen bestendi gen! Wie dus sympathie voor de Taverni- anen gevoelt, heeft deze consequentie wèl te bedenken, alvorens aan zijn ge voelens uiting te geven. UITVOER VAN GROENTEN NAAR FRANKRIJK. De commisse voor den uitvoer van versche groenten en fruit naar Frank rijk maakt bekend, dat het Fransche invoerverbod voor versche groenten uit Nederland gedurende het tijdvak 15 October 1934—15 Maart 1935 is opgeheven. De aan Nederland voor het 4e kwartaal van 1934 toegekende con tingenten bedragen als volgt: voor uien: 385,000 kg, voor andere groenten 700,000 kg. AFSCHEIDING EN BEZUINIGING. Een dronk van minister Mar chant Aan een gemeenschappelijken maal tijd na de herdenkingssamenkomst te Utrecht, waarbij is herdacht dat hon derd jaren geleden de afscheiding heeft plaats gehad, heeft minister Marchant volgens het verslag in de Standaard verklaard, dat er van het standpunt van den minister veel voor te zeggen is, dat men zijn eigen theologische school onderhoudt. Er is ook iets te gen. Het is n.l. jammer, dat er daardoor één object van bezuiniging minder is. (vroolijkheid). Als spr. het goed begrepen heeft, staat de zaak zoo, dat de menschen, die thans de afscheiding van 1834 her denken, dezelfde zijn, die met opoffe ring van het bijna onmisbare den schoolstrijd hebben gestreden en ge wonnen. Na 1920 was het veel gemak kelijker den schoolstrijd te voeren. Het kostte niets! Er zijn er daarna geko men, die gezegd hebben: nu doen wij het ook. De vraag is, of, als wij in dat opzicht gaan bezuinigen, het niet een verbetering is te achten. Het spreekt toch vanzelf, dat dege nen, die na 1920 begonnen zijn, zich 't vuur uit de sloffen zullen loop en om de bezuiniging te laten slagen. En het spreekt ook van zelf, dat degenen, die De grootste ellende is gebrek aan hooger leven. de gangmakers geweest zijn, zullen too- nen, den geest niet verloren te hebben, Als ze den geest van 1834 nog hebben, is spr. vol hoop, in deze onderneming te zullen slagen. Zij, die van 1834 af de gangmakers zijn geweest in dezen schoolstrijd, zullen thans de gangma kers zijn, als dezelfde geest nog bij hen leeft, voor den eisch van concentratie van bijzondere scholen. Op dien eisch stelde spr. een dronk in TEGEN AFSLACHTING VAN RUNDEREN. De Rotterdamsche vereeniging van grossiers in rund- en kalfsvleesch heeft een telegram gezonden aan de Konin gin waarin dringend wordt verzocht niet over te gaan tot afslachting van 150.000 runderen, daar dit een ramp beteekent voor de vleeschvoorziening, voor slagers en voor grossiers. Het gerucht van deze voogenomen afslachting geeft in den veehandel eeni- ge beroering, daar belanghebbenden reeds in alle deelen van het land kalf- vaarzen opkoopen, om deze dan met n zoet winstje aan de regeering over te doen, wat ook bij de vorige afslachting is gelukt. MUSSERT TE BERLIJN. Op 22 Octobeij organiseert de N.S.B. te Berlijn een grooten propaganda- avond, waarin haar leider, ir. A._ A. Mussert, zelf als spreker zal optreden. De Geheime Duitsche Staatspolitie, die eengen tijd geleden een propaganda- vergadering uei N.S.B. te Berlijn heeft verboden, heeft ditmaal haar goedkeu ring gegeven. Van wie is dat? In het huisvuil alhier zijn gevonden een doublé armband horloge en een vulpenhouder met witte dop. Beide voorwerpen zijn op het kantoor der ge- meentereiniging gedeponeerd. te Amsterdam, Leidschestraat 6, Telefoon 35078, welke altijd ie Middelburg een verkooping heeft gehouden zal wederom op Zaterdag 20 October a.s„ des voormiddags om 10 uur, ten overstaan van Deurwaarders VERVAAT en WILLEBOORDSE te Middelburg in het Grand Hotel Verseput, Langedelft, in het openbaar veilen tegen ongelooflijk lage prijzen. Ieder tapijt wordt schriftelijk ge garandeerd voor echt en handgeknoopt. De kijkdagen zijnmorgen Woensdag 17 October van 109 uur, Donderdag 18 Oct. van 109 uur, Vrijdag 19 Oct. van 109 uur. WAARSCHUWING De firma Gebrs. Evrenian heeft geen vertegen woordiger en stelt zich niet aansprakelijk voor niet door haar ver kochte tapijten. Catalogus gratis op aanvraag verkrijgbaar. (Ingez. Med.) 'n Gezellige drukte. Maandagmiddag was het bezoek aan de Goesche Beurs zeer matig, hetgeen, gezien het zeer slechte weder, wel te be grijpen valt. Gelukkig werd het des avonds tegen half acht droog en toen kwamen ook da delijk de bezoekers, waarna den gehee- len laten avond een gezellige drukte heerschte. Zooals het k'okje thuis tikt Dat is nog een gezegde uit vroeger tijden, toen de klok, met b.v. de linnen kast, tot de voornaamste stukken van het interieur behoorde, toen de klok, hetzij hij hng of stond, karakter aan kamer en huis verleende. Daarna kwam de tijd van klokken in houten cylinders, in drukbewerkte kasten, in vierkante smaaklooze k stjes, de tijd van de klok ken zonder ziel en karakter. Gelukkig ligt die tijd achter ons, al ziet men de smaaklooze prullen hjer en daar nog we. te koop staan. Maar dat is niet in de zaak van den heer P. W. Bliek, dat blijkt o-a. in zijn stand op de Goesche Beurs, waar men een buitengewone serie klok ken geëxposeerd vindt, smaakvol van stijl, uitgevoerd in prachtige houtsoor ten, mooi van slag. Er is een aardige reclame voor de bekende Junghans-wekkers. In een tweede afdeeling van zijn stand toont de heer Bliek welk een geweldige keuze hij heeft in Zilmeta-artikelen voor eet-, thee- en koffietafel. Verf weert bederf. Dat is ongetwijfe'd een waar gezegde en reeds alleen uit zuinigheidsoverwe- g ngen dient men te zorgen dat al'es, wat onder de verf behoort te zitten, er inderdaad ook behoorlijk onder zit. En van evenveel belang is verder: hoe het onder de verf zit, zoowel uit prakPsch als schoonheidsoogpunt bekeken. Dat er in deze heel wat verschil is ontdekt men n de stand Mebes (meer en beter schilderwerk) van het „Cen traal Comité voor meer en beter scfrl- derwerk". De buitengewoon mooie stand op zichzelf is reeds een reclame voor goed schilderwerk, en als men zich dan laat toonen: welk een verschil er is tusschen le, 2e en 3e klas schilderwerk, welk een fraaie houtsoorten, marmersoorten, enz, enz. de schilder op een onoogelijk stuk hout kan tooveren, en welk een sierlijke letters te schilderen zijn, dan beseft men ook, van hoeveel belang het is zijn schilderwerk uit te laten voeren door een bekwaam en betrouwbaar vakman. Een leerzame stand! Immer vreugde. „Schoone dingen zijn een vreugde voor immer" zegt een geijkt Engelsch gezegde, en dat beseft men ook als men voor den stand van den heer A. Witkam ft Gero- huis) staat. Deze stand bevat een groote en vee'zijdige collectie van de vele ar- tike en d e de Gerofabrieken brengen, en elk artikel, hoe gering op zichzelf soms, getuigt van den praktischen en schoonhe:dszin van den ontwerper en de bekwaamheid van den vervaardiger. De vele artikelen, hetzij van zilver, zilmefa of tin te noemen, 's hier niet mogelijk, en daar.om willen we slechts wijzen op een paar bijzonderheden, als: een tafelservies van zilmeta, van een voudig, smaakvol model, en op tinnen bekers, aschbakken, en kandelaars met het wapen van Goes. Een paar sprekende platen, en een aardige jongedame, wijzen in dezen stand voorts op het verschil tusschen vroeger en thans; toen: eindeloos, tijd - roovend poetsen, van tafelzilver, enz., nu: slechts afspoelen! Delftsch Blauw. De woorden „Delftsch Blauw" hebben een goeden klank en toch ook tegelijker tijd iets angstaanjagends. Want „Delftsch Blauw" is altijd een fraai stuk plateel, hetzij kom, vaas, bord, of wat dan ook op het gebied van pottenbakkerssier kunst, maar. Delftsch Blauw is ook prijzig. En zoovelen, die „Delftsch Blauw" om zijn schoonheid gaarne wil den koopen, moesten dat om den prijs achterwege late. Vooral die velen zul len in den stand van den heer P. de Bruyne (Bohemia) met voldoening ont dekken, dat ook*de gunstig bekende pla teel bakkerij „De Ram" thans mooi „Delftsch Blauw" maakt en wel tegen prijzen die onder het bereik van vrij wel iedereen l'ggen. Er is voorts in dezen stand nog artis tiek aardewerk van de plateelbakkerij en „Zenith" en „Eskaf" te bewonderen. Alle dus nat'onale producten, hetgeen voor velen een reden temeer zal zijn om aandacht aan dezen stand te beste den. Als de winter komt. „Iets nieuws" op het gebied van huis brand vinden we in stand 26 (Fa. K. P k en Zonen), n.l., „semi-anthraciet", een brandstof die er aantrekkelijk uitz:et, die vele goede eigenschappen heeft, en zeer goedkoop is- Men informeere maar eens. Een ander nieuw artikel wie zoekt zooveel nouveauté's bij 'n kolen handelaar is de anthraciet-briket. Dit is 'n briket met 'n zeer langen gloeitijd, in den vorm van de bekende stoofbriket. Verder zijn er in dezen stand wel mon sters van alle mogelijke soorten brand stoffen tegen alle mogelijke prijzen. Er is ook nog 'n mooi kolenbootje te bewonderen van enkele dec meters l.ang, en 'n stukje anthraciet van 75 kg! Gratis bioscoop. De fa. A. R. de Muynck (Focus) heeft Middelburg, 16-X-'34. Maandag hoog ste luchttemperatuur 11.4 °C (53 °F); laagste 8 °C (46 °F). Heden 9 h: 9.5 °C; 12 h: 12 °C. 13.5 mm regen. Hoogste ba rometerstand te dezer stede, in het af- geloopen etmaal: 764 mm; laagste 755 mm. Hoogste barometerstand in het Euro- peesche waarnemingsgebied: 775.8 mm te Blacksod; laagste 740.3 mm te Riga. Verwachting tot morgenavond: Matige tot krachtige, later afnemende N. tot W. wind, tijdelijk opklarend, aan vankelijk nog regen- of hagelbuien, la ter iets zachter, Zon op: 6 h 27; onder: 17 h 04. Licht op: 17 h 34. Maan op: 14 h 38; onder: 23 h 18. V.M.: 22 October. 23 min. vroeger; Veere is 38 min. later. (S Springtij.) October. Hoogwater. Laagwa4*- Di. 16 6.22 19.14 0.20 12.54 Wo. 17 7.51 20.48 1.38 14.31 Do. 18 9.25 22.11 3.24 16.12 Hoogwater. Laag*.?. Di. 16 8.02 20.47 1.24 13.52 Wo. 17 9.27 22.18 2.40 15.24 Do. 18 11.03 23.45 4.23 17.01 een grooten stand, waarin o.a. speciaal de aandacht gevestigd wordt op de Fo- ca-bandages. Een bijzonderheid is, dat de fa. alle bandages op eigen atelier het eenige in Zeeland vervaardigt. Een feit dat zeker vertrouwen in het artikel wekt! Wat de optiek betreft wijzen we er op, dat „Focus" de alleen vertegen woordiging heeft voor Zuid- en Noord- Beveland van de bekende Zeiss optische artikelen. Een specialiteit van Zeiss is o.a. de Perivist-bril. Een montuur van volmaakte afwerking en met. een haak naar den natuurlijken oorvorm. Afdeeling 3 omvat foto en projectie. We treffen hier een groote sorteering camera's aan en o.a. ook de Paillard- projectoren, een zeer mooi en handig apparaat, dat een stil en helder beeld geeft, hetgeen herhaaldelijk op het witte doek gedemonstreerd wordt. Dat voor deze gratis-bioscoopvoor stellingen steeds veel belangstelling be staat valt te begrijpen! Drie eeuwen koek. Men denke het zich in: sinds het jaar 1593 fabriceerde de fa. Bussink, te De venter, koek.... dat 341 jaar lang.... maar ze kent het nu dan ook! N:et minder dan 40 soorten koek ver vaardigt de fa. Bussink, en de ééne soort is al lekkerder dan de andere. Er is 6ucade koek, gemberkoek, honingkoek, koffiekoek, kandijkoek, enz. enz., alles even fijn van smaak, in prijzen van 11 ct. tot 8 gulden. Er h natuurlijk eenig onderscheid tussclien een koek van 11 ct. en een van 800 cent, maar kwaliteit is het beide! En als men soms iets „daar

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 1