ASPIRIN DE VREEMDELING VAN SILVERDALE ■NIVEA KRONIEK van den DAG. ZEELAND. Wbok /tonelen geuiÜGwut em nacht.. TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DONDERDAG 11 OCTOBER 1934. No. 240. MIDDELBURG. goes. VUSSINGEN. WALCHEREN. Na den moord op koning Alex ander en Barthou Het ge luk bij het ongeluk Een rem op veel bedenkelijks in Zuid-Slavië weggevallen TitulescU verliest een goeden medewerker Tsjecho-Slova- kije onthutst. Er is overal in de wereld bij het vernemen van de eerste berichten om trent den moord op koning Alexander en minister Barthou vrij sterke onrust geweest. En volkomen verklaarbaar. Men verkeerde toen nog in 't ongewis se omtrent de identiteit van den da der. 't Had de een of andere buiten lander (een Italiaan b.v.) kunnen zijn. En in dat geval had men zijn hart moe ten vasthouden voor de gevolgen. Twin tig jaar geleden vielen er te Serajewo revolverschoten. Die ontketenden den wereldoorlog. Wie heeft dat vergeten? trelukkig kwam spoedig vast te staan, dat men in dit geval met een onderdaan van koning Alexander te doen had en toen luwde de ongerustheid. Welis waar is er nog altijd een mogelijkheid, dat de man toch in verbinding met bui tenlandsche politieke bewegingen heeft gestaan, doch die mogelijkheid lijkt uitei*st klein. Te dezen opzichte schijnt men niet de minste vrees meer voor bedenkelijke gevolgen hoeven te duch ten. Wat anders is intusschen, dat de zaak in zichzelf van onberekenbaren invloed op de ontwikkeling der politieke con stellatie in ons werelddeel kan zijn. We hadden het daar gister al even over. Koning Alexander en minister Barthou waren van plan geweest, de betrekkingen tusschen Zuid-SlaviO, en Frankrijk weer nauwer aan te halen en tevens die tusschen Zuid-Slavië en Italië te verbeteren. Een geweldig kar wei dit laatste, Maar er bestond aan leiding, er het beste van te hopen. En dan zou Europa er wellicht wel bij ge varen zijn. De verhouding Frankrijk en Italië, die na de oorlogsjaren steeds een bron van zorg is geweest, had er heelemaal door opgeknapt kunnen wor den. Dat alles staat nu weer op losse schroeven. Sterke stroomingen in Zuid- Slavië drongen sinds eenigen tijd naar een meer pro-Duitsche politiek. Dit was tegen den zin van koning Alexan der, En aangezien hij in zijn land een zeer machtig man was: koning-dicta- tor, werd de invloed dier stroomingen totdusver niet al te sterk gevoeld. tiLear toch al sterk genoeg, om Frank rijk ongerust te maken. Koning Alex ander is niet meer. Zal er nu te Bel grado nog voldoende rem aanwezig; zijn, óm de pro-Duitsche krachten te gen te gaan? Het lijkt niet bijster waar schijnlijk. Er is nog meer. Jarenlang was de verhouding tusschen Bulgarije en Zuid- Slavië slecht. Den laatsten tijd kwam daarin verandering ten goede. Door toedoen vooral van Koning Alexander, Men herinnert zich zijn reis naar de Bulgaarsche hoofdstad Sofia, een paar weken geleden. Dat leek het begin te zullen worden van zeer hartelijke be trekkingen. Tusschen de beide vorsten huizen was reeds een zeer vriendschap- pelijken omgang ontstaan. Echter zijn in beide landen toch nog machten werk zaam gebleven, die het anders willen. Die der Macedoniërs hierbij zelfs bui ten beschouwing gelaten. Men kan ho pen, dat deze machten thans geen kans zullen zien, hun onzalige invloed te vergrooten. Maar zeker is men daar- omtrent lang niet. Koning Alexander was op den gehee- door H. BINDLOSS. 56). In de oogen van Miss Barington kwam een ondeugende schittering, „En dan?" vroeg ze, „Dan...."' antwoordde Witham lachend, „moet het prairie-gras gesne den worden en dan komt de oogst." „En in dien tusschentijd kunnen we zaken doen ik heb de chèque mee gebracht'', mengde Maud Barrington zich in het gesprek. „Laten we dat eerst uit de wereld helpen." Witham ging zitten, haalde een klei ne blocnote uit zijn zak en maakte, vlug, een berekening. „Ziehier", zeide hij rustig, „het verschuldigde bedrag voor het ploegen." Maud Barrington vulde de chèque in en stak ze hem over tafel toe. Ondanks zijn voorgewende kalmte kleurde hij even en beiden waren blij, toen er door het binnenkomen van Witham's hulp in de huishouding, een forsche man, ge kleed in een pak van blauw Engelsch leer, een einde aan de pijnlijke situatie gemaakt werd Hij zette het theeblad zonder een woord te spreken neer en ging de kamer weer uit. Het aardewerk vertoonde teekenen van gebruik en 't' blad zelf lag vol gemorste thee, maar toch gaf het Witham een ongekend ge len Balkan een invloedrijk man. De j Roemeensche minister van buitenland- j sche zaken, Titulescu, schatte hem zeer hoog. En Titulescu is een ouwe rot in de politiek, die weet, wat hij aan anderen heeft. Wellicht zal niemand meer, dan Titulescu den dood van den Zuid-Slavischen vorst betreuren. Men heeft gelezen, hoe de Roemeen giste ren opnieuw tot het kabinet-Tatarescu is toegetreden. De ruzie, die hij ruim 'n week geleden met zijn minister-presi dent had en die leidde tot een crisis, is weer bijgelegd. Die ruzie ging over de buitenlandsche politiek. Tatarescu schijnt niet meer zoo getrouw aan den Franschen leiband te willen loopen en werkte Titulescu, groot vriend van Frankrijk, wel eens tegen. Het kan niet anders, of hij heeft thans de toezegging gedaan de buitenlandsche politiek aan Titulescu te zullen overlaten, 7\(lleen op die voorwaarde kan de laatste be reid zijn geweest, weer tot het kabinet toe te treden. Groote vreugde zou men in Frankrijk over Titulescu's succes gevoeld hebben, ware het niet, dat de gruwelijke moord alle vreugde deed verstommen. Hoe mooi leek het voor Parijs te zullen worden. Wellicht met Koning Alexander weer Zuid-Slavië heelemaal gewonnen en dan met Titu lescu tegelijkertijd Roemenië voorloo- pig veilig gesteld. De schoten te Mar seille zijn voor Frankrijk wel bijzonder tragisch. Zeer sterk onthutst toont men zich ook in Tsjecho-Slovakije. Hetgeen be grijpelijk is. Dit land vormt met Roe menië en Zuid-Slavië de Kleine Enten te. En het heeft, tusschen Oostenrijk en Duitschland gelegen, er het meeste belang bij, dat die Kleine Entente in stand blijft, als, wat het tot dusver was, de trouwe bondgenoot van Frank rijk. Maar men beseft in Tsjecho-Slo vakije, hoe onzeker voorshands de po sitie der Kleine Entente geacht moet worden, nu Koning Alexander er niet meer is, om Zuid-Slavië in het gareel te houden. Wjat een soesah opeens in Europa. Een 35-jarige koopman, heeft aan hooge politiek gedaan.... Maar op zijn ma nier. DE PUT DEMPEN VOOR HET KALF VERDRONKEN IS. Een der punten van de stad, waar het verkeer meer gevaren oplevert dan vroeger is zeker wel de hoek Stations straatBlauwendijk, Door de verbetering van den Blau wendijk is het verkeer hier drukker geworden en het gevaar voor aanrijdin gen en opstopping van het verkeer bi) openstaan van de kanaalbrug zeer ver groot. Als de brug open gaat en er is een agent van politie aanwezig, dan zorgt die wel er voor, dat de hoek vrij blijft en de wachtende auto's enz. in de sta tionsstraat blijven staan en op den Blauwendijk ook op zulk een afstand, dat het verkeer, dat niet over de brug moet, voortgang kan hebben. Is er geen agent, en het is. gezien het steeds kleiner wordende corps zeker niet mogelijk op zulke punten steeds een politieman aanwezig té doen zijn, dan is het een chaos. Gisteren waren wij er nog getuigen van hoe heLverkeër uit de Stationsstraat doorreed tot vlak bij de brug en zoo het verkeer naar en van den Blauwendijk afsloot. O.i. er er alle reden tot het plaatsen van een bord met „stop" of een andere luksgevoel, toen Maud aan de kale tafel ging zitten en de kopjes begon te or denen, Haar japon van dunne witte zijde glansde in het felle middaglicht, dat schuin door het raam naar binnen viel en door de betimmering van donker ce derhout achter haar kwam elke lijn van het slanke, mooie lichaam tot haar recht. Als een stroom van warmte voelde hij het plotselinge, heftige verlangen, om haar, daar, te mogen houden; bijna on middellijk bij 't zien var. de zachte, grijze oogen van de oudere vrouw bedwong hij zich, in een beklemmende onrust, dat hij zich verraden had. Zijn vingers trilden, toen hij zijn kopje thee aannam, maar toen hij begon te spreken klonk zijn slem rustig, volkomen beheerscht- „U kunt u niet voorstellen, hoe jpret- t;g ik dit vind", zeide hij. „Sinds mijn vertrek uit Engeland, dat is nu acht jaar geleden om precies te zijn, heb ik dit niet meer gekendeen vrouw!, die voor je zorgt en die alle kleine dingen voor je doet" Miss Barrington keek even den kant van haar nichtje uit', ze voelde in Maud dezelfde gedachie, die ook in haar op gekomen was, dat deze bewering niet waar kon zijn, als het verslag van den' zaakwaarnemer juist geweest was. Maar toch was er in de oogen van de vrouw met het zilvergrijze haar geen spoor van ongeloof en evenmin was Maud's ver trouwen geschokt. „Acht jaar", zeide ze rustig, „dat is lang". ,,Ja", antwoordde Witham, „ver aanwijzing er op, bij den laatsten boom in de Stationsstraat, natuurlijk aan de rechterzijde van de straat, dan wel t aanbrengen van een witte lijn op de straat zooals men die elders alom kan waarnemen. Hier kan men een put dempen voor er kalveren verdrinken. ETALAGE-PRIJSVRAAG, Tijdens de Goesche Beurs. Hoewel de Middenstandsvereeniging „De Hanze" gelijk in ons vorig num mer medegedeeld zich tegen een etalage-reclame tijdens de Goesche Beurs-week, uitsprak, zal „Handelsbe langen" hier toch mede doorgaan. Er werden in deze reeds voorberei dende maatregelen getroffen, en 145 winkeliers zullen aan de étalage-recla me deelnemen. Deze etalage-reclame bstaat in een prijsvraag door het pu bliek op te lossen. Het publiek moet nl.l. in de etalages der deelnemende winkeliers een voorwerp zien te ont dekken, dat er niet in thuis hoort. Van deze „zwarte schapen" moet opgave gedaan worden, en degene die het geval juist oplost krijgt een rijwiel. Daar naast zijn nog een aantal andere fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Begrijpelijkerwijze zullen de meeste winkeliers zich niet bepalen tot het verstoppen van een vreemd voorwerp in hun etalage, doch zullen ze alles in het werk stellen om de etalages zoo aantrekkelijk mogelijk te doen zijn. Ook alhier is op de openbare la gere scholen de spelling 1934 ingevoerd. RAAD VAN VROUWENPOLDER. Belasting verhooging;; er zullen 46 opcenten op de vermogens en 45 op de fondsbelasting wor den geheven (tot dusver nihil). VROUWENPOLDER. Dinsdag verga derde de Raad onder voorzitterschap van burgemeester Louwerse, voltallig. De V o o r z. deelde o.m. mede, dat de verordening op de heffing en invorde ring van de baatbelasting no. 2 (Lange- weg) alsmede de verordening tot ver vanging van belastingbedragen voorko mende in de wet op de personeele be lasting (verlaging tarief paarden in ge mengd gebruik) door de Kroon zijn gee 1- gekeurd. Op het verzoek van de wegencommis sie van den A. N. W. B. en de K, N. A. C., om toe te staan, dat stilstaande au to's in de bebouwde kom der gemeente van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang niet ver licht behoeven te zijn, werd m a st af wijzend beschikt. In verband met een circulaire van den minister van sociale zaken inzake het verstrekken van steun aan noodlijdende kunstenaars, werd in beginsel besloten ten deze medewerking te verleenen door middel van een gemeentelijke sub sidie. Vervolgens werd m.a.st. de door het gemeentebestuur van Oostkapelle over- ^iH (Ingez. Med.). schrikkelijk laag en toch..,, een jaar h er op Silverdale een jaar zooals we nu beleven zullen, laten we zeggen een unicum in de herinnering van iedereen, die ooit tarwe gezaaid heeft maakt alles weer goed. En dit brengt me weer iets in mijn herinnering. Wanneer ik al het land, dat tot deze hoeve behoort, bezaaid heb, ben ik nog niet tevreden, en daarom wilde ik je wat vragen. Geef jij mij al je braak liggend land, dan zorg ik voor paarden, meuschen ep werktui gen, en dan deelen we na den oogst, de opbrengst". Matid keek verbaasd op. Dit was op de spits gedreven stoutmoedigheid, want 't was gemakkelijk genoeg te begrijpen, dat hij al 't geld! dat hi; bezat, in deze onderneming gestoken moest hebben en ofschoon de durf, de brutaliteit bijna, er van haar sterk aantrok, gaf ze niet da delijk antwoord. „Ik verlies er niets mee", zeide ze eindelijk langzaam, „Maar jij moet voor menschen en alles zorgen en je riskeert al zoo veel. Niemand dan wij tweeën en misschien twee of drie andere boeren in dit district bebouwen meer dan de helft van hun land". Dat kleine woordje „wij" deed Wit ham's bloed een paar oogenblikken snel- stroomen, maar hij ging oogenschijnlijk kalm voor de tafel zitten en zocht in een stapeltje papieren in een kartonnen doos. Éindelijk vond hij wat hij zocht hardop begon hij de berichten voor te lezen, gelegde begrooting voor 1935 van den Vee- en Vleeschkeuringsdienst, aanwij zende in ontvang en uitgaaf een bedrag van 6827 goedgekeurd. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd m.a.st. besloten, voor wat deze gemeente betreft, geen gebruik te ma ken van de bevoegdheid tot verruiming voor bepaaldelijk aangewezen winkels, van de verkoopgelegenheid op Zondag daar noch de Raad, noch de betrokken winkeliers zulks met het oog op den heiliging van den Zondag verlangen. Op voorstel van de heeren K e s t e- loo en Arendse werd besloten aan J. J. Franse van gemeentewege jaarlijks te vergoeden hetgeen hij uit hoofde van een verbintenis tegenover de N.V. P. Z. E. M. heeft te betalen, voor de licht- aansluiting zijner woning te Gapinge, Zulks omdat hij van Gapinge naar Vrou wenpolder is overgeplaatst. De rekening over 1933 van het Burg. Armbestuur werd m.a.st. goedgekeurd in ontvang op 447, in uitgaaf op 210 en een goed slot van 237. Tevens werd goedgekeurd de begrooting 1935 van het B. A. tot een bedrag van 469. Van ge meentewege wordt een subsidie van 200 verstrekt. Daarna werd na bespre king m.a.st. besloten tot vaststelling van het door B. en W. voor 1934 opgemaak te kohier van de baatbelasting no. 2 (Langeweg), voor het ongebouwd tot 'n bedrag van f 113 en voor 't gebouwd tot 'n bedrag van f 65. Besloten werd aan A, Mesu Jzn. en L. Schoe, overeenkomstig hun verzoek voor resp. 7/12 en 3/12 ge deelte ontheffing te verleenen van hun ne aanslagen in het schoolgeld over 1934, Aan L. Schoe werd, wegens vertrek uit de gemeente, eervol ontslag verleend als lid van de Commissie tot wering van schoolverzuim in de afd. Vrouwenpolder. In de vacature werd benoemd de heer P. Schoe Jr. De V o o r z. deelde mede, dat de to- taalkosten, verbonden aan de aansluiting van de afd. Vrouwenpolder aan de wa terleiding hebben bedragen ruim 15000 van welke som ruim 2400 is betaald aan het in werkverschaffing doen uit voeren van het grond- en graafwerk en ruim 12526 moet worden betaald aan de gemeentebedrijven te Middelburg, dat voor dekking dier uitgaven een bedrag van 13000 van het momenteel onbe- legde kapitaal van de gemeente zal wor den gebruikt en dat B. en W. voorstellen tot dekking der nog ontbrekende 2000 eene geldleening met derden tot dat be drag aan te gaan tegen een rente van ten hoogste 4 ff pet. 's jaars. Met alg. sl. aldus besloten. Daarna werd overgegaan tot behande ling van de begrooting voor het jaar 1935. De V o o r z. deelde mede, dat B. en W. bij het opmaken der begrooting de inkomsten zoo hoog mogelijk hebben geraamd en de uitgaven tot het allernoodzakelijkste hebben beperkt, hetgeen niet verhinderen kon, dat zij toch met voorstellen tot belas- tingverhooging moesten komen. Dit vindt zijn oorzaak vooral in het feit dat de gemeente over 1935, door wijziging van de wet op de fin. verhouding en door invoering van het werkloosheidssubsi- diefonds belangrijke bedragen, die an ders de gemeente ten goede kwamen, aan het Rijk moet afstaan, waardoor over 1935 over ruim L 3328 minder kan worden beschikt dan anders het geval zou zijn geweest. Door verscherping der reeds voor 1934 ingevoerde bezuiniging is het B. en W. gelukt van dat bedrag 1400 te vinden, zoodat het resteeren- de bedrag van 1900 zal moeten wor den gevonden door invoering van een hefing van opcenten op de hoofdsommen der vermogens- en gemeentefondsbelas ting. Na artikelsgewijze behandeling werd de begrooting vastgesteld, wat de gewone dienst betreft, in ontvang en In de gedeelten van Minnesota hierboven vermeld, wordt slechts we'nig geploegd- De boeren zijn van de opinie dat de tarwe bij de tegen woordige trijzen de moeite van 't produceeren niet waard is en kans op een stijging van de markt is er niet. De tarweboeren in Dakota zijn zeer pessimistisch gestemd. Ze zijn van de opinie dat ze geen twee gul den voor de een-vijftig aan zaad te rug zullen krijgen. Meelfabrieken in Winnipeg liggen practisch genomen stil. Uit Europa is-er geen of weinig vraag. Hande laren in Manitoba verklaren nooit zulk een slecht verkoopjaar van zaaimachines en eggen meegemaakt te hebben. Verslagen uit Assiniboia geven aan, dat de eenige kans op succes dit seizoen in gemengd bouwen en zoo min mogelijk graan gelegen is. „En de conclusie?" zeide Witham. „Ais de vraag naar tarwe komt is er zoo ongeveer niemand, die iets zal kunnen aanbieden". „Als ze komt!" zeide Maud Barring ton rustig, „maar in die overtuiging sta je alleen". „Bijna, niet geheel," antwoordde Wit ham. „Er zijn er en veel knappere menschen dan ik ben die erover den ken, zooals ik, Al mijn motieven kan ik U zult dus evenmin Uw ver trouwen schenken aan genees middelen, die hun goede hoe danigheden nog niet bewezen hebben. Maar een product, dat reeds 35 jaar zijn werkzaamheid en onschadelijkheid bewezen heeft, een product waarop vanaf zijn geboorte door kundige vak- menschen toezicht gehouden wordt, kunt U ten volle Uw vertrouwen schenken. Zulk een product is Aspirin. Bij hoofd- of kiespijn, rheumatiek en verkoudheid dus uitsluitend HET PRODUCT VAN VERTROUWEN Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 labl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. to ets. jijrj" (Ingez. Med uitgaaf op 22860, en een post van on voorzien van 615. Vervolgens werd besloten op de ver mogensbelasting 40 opcenten te heffen en op de gemeentefondsbelasting 45, (v. j. nihil). Na bespreking werd met 4 tegen 3 st. besloten het boven den weg uitstekende deksel van de in de kom der afd. Ga pinge aanwezigen zinkput, hetgeen voor het rijverkeer aldaar eenig gevaar op levert, te doen verleggen. Ten slotte deelde de voorzitter den Raad, naar aanleiding van de door de heeren Kesteloo en Arendse in vorige vergaderingen naar voren gebrachte, in zake het verdeelen van z.g.n. meerdere opbrengst van de baatbelasting no. 1, (Schellachschewegj mede, dat hem bij onderzoek gebleken is dat van meerde re opbrengst geen sprake is. De verhar- dingskosten hebben in totaal bedragen 2750 waarvan de gemeente 500 en de Polder Walcheren 250 heeft be taald en het resteerende ongedekte be drag van f 2000 is door het aangaap van een geldleening gedekt, waarvan ge durende 20 jaren aan rente en aflossing door de gemeente jaarlijks f 200 moet worden betaald. De opbrengst der baat belasting is 159, zoodat de gemeente boven het in eens betaalde bedrag van 500, benevens de kosten van het jaar- Iijksch onderhoud nog ieder jaar ruim 40 op bedoelde verharding toelegt De heeren Kesteloo en Arendse ver klaarden door deze toelichting vólko men voldaan te zijn en zegden wel te gelooven dat degene die hierop aanmer king heeft gemaakt bij het lezen van de ze toelichting ook wel bevredigd zal zijn. Bij de rondvraag werd door den heer Kesteloo de aandacht van B, en W. gevestigd op het aanwezig zijn van een zeer gevaarlijke gat in de bestrating van den Gapingschen weg, nabij h^t land van W. Louwerse, terwijl door den heer Dingemanse gewezen werd op de hooge je niet geven en evenmin kan ik je alle berichten uit Londen, New York en Australië gaan voorlezen, maar dit kan ik je zeggen, al laten de menschen den moed zakken en al wordt de voorraad daardoor steeds minder, de wereld moet evengoed te eten hebben.Even zeker als op elk zaaien een oogst volgt, zullen ze op een goeden dag tot de conclusie komen, dat ze honger hebben. Op het oogenbLk koopen ze katoen en steken ze al hun geld in staatspapieren van hun buurman, want zoo nu en dan raken ze hun hoofd kwijt en vergeten ze, dat ze 't ten slotte toch niet buiten het aller noodzakelijkste kunnen stellen. Maar je begrijpt toch wel, dat de grootste graan schuren ten slotte leegraken en dat ze weer gevuld (moeten worden, wil het menschdom voortbestaan?". Het was de vuurproef voor haar ver trouwen, dat begrepen ze beiden, zoo wel de man, die vroeg, als de vrouw, die geven moest. Hij stond met zijn ziens wijze alleen, alleen tegenover de opinie van de groote menigte, maar, en dat voelde Maud duidelijk, tusschen zijn rustige beslotenheid en 't roekeloos doorhollen van een speculant bestond een groot verschil. En weer was het zijn durf en zijn stoutmoedigheid, die haar hart sneller deden kloppen en die een verhoogden glans aan haar oogen gaven, toen ze hem, als bewijs van haar volste vertrouwen, zonder voorbehoud toe stond wat hij haar vroeg. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 5