Dobbelmann lelt Iter... man? r CITY-THEATER LADYKILLER E. KLINKERT „De Koning der Zigeuners". ONDERWIJS. VERKEERSWEZEN P. T. T. RECHTSZAKEN. LAATSTE BERICHTEN. BURGERLIJKE STAND. AFLOOP VERKOOPINGEN. BUITENLAND. SPORT. GEMENGD NIEUWS. BEVOLKING. MARKTBERICHTEN. Advertentiën. K. MEERTENS Jr MIDDELBURG FRANKRIJK. DUITSCHLAND RUSLAND. SPANJE DE OPSTAND VRIJWEL BEDWONGEN. kruidenierswaren en aanverwante artikelen KLOKSTRAAT 3 - TEL. 342 TANDARTS U zult eens zien hoe fijner de koffie smaak! ADVERTEERT IN DIT BLAD ÏAMFS f AfïNFY MAE CLARKE en MARGARET LINDSAY ff 2D0N JOSé M0JICA R0SITA MORENO „EEN TOCHTJE DOOR DEN PFALTZ" AANVANG AVONDVOORSTELLING 7.30 UUR •UT ZONDAG 3 UUR MATINEE, ~m KEN MAYNARD in „BOERENBEDROG tafel afgetrokken, waardoor het hevige brandwonden opliep. Aan de gevolgen daarvap is de kleine overleden, DOOR EEN FIETS OVERREDEN EN GEDOOD- Dinsdagavond is zekere M. van D. te Dirksland door een wielrijder aangereden, tengevolge waar van hij kort na aankomst in het zieken huis is overleden. IBIS SHAG LICHTE PIJPTABAK Rookt Dobbelmann's Tabak en géén andereI (Ingez. Med.) Benoemd tot tijdelijk onderwijzer te Ierseke aan de Ned. Herv. school de heer J. Joziasse, wachtgelder te Koudkerke. Aan den stationhouder van het post-, telegraaf- en telefoonstation te Bath J. Dansen is op zijn verzoek ont slag verleend met ingang van 15 Octo ber a.s. DE ZONDAGOPENSTELLING VAN WINKELS. Voor het kantongerecht te Middelburg heeft Woensdag terecht gestaan F. B. d. B. winkelier te Middelburg, wegens het open hebben van zijn winkel op Zon dag. Zooals men weet gaat het hier om de ook in den gemeenteraad door mr. Van der Feltz naar voren gebrachte ju ridische bezwaren tegen de redactie van het bewuste artikel in de verordening. De ambtenaar van het O. M. wees er op, dat het hier ging om een principieele beslissing en vorderde tegen den win kelier schuldig verklaring echter zonder toepassing van straf. De kantonrechter deed direct uit spraak overeenkomstig den eisch. STAATSLOTERIJ. Op onderstaande nummers vielen de volgende prijzen: (Onder Voorbehoud). 31000 1086 1000 1540 8978 17347 f 400 230 500 1211 2722 11612 12227 20039 21027 200 6862 7592 9034 10745 11631 11854 12948 23078 100 55 688 2392 2406 5424 5614 6635 8882 10752 11901 14222 18197 18859 21055. Goes. Ondertrouwd: M. D. Rouw jm. 26 j. en K. J. de Jonge jd. 24 j. Getrouwd: J. A'. M. Buijsrogge jm. 29 j. en M. de Jonge jd. 28 j.; M. de Dreu jm. 40 j. en N. M. Sohier 29 j.; P. W.Schipper jm. 26 j. en C. H. C. Siepman jd. 21 j. .Heinkenszand. Bevallen: M. S. van Liere geb. Die- leman d.; M. van Damme geb. Fierloos z. Overleden: C. de Regt 91 j., weduwe van J. op 't Hof; C. Hannewijk 84 j. weduwe van A. J. de Jonge. Notaris mr, P. Loeff heeft Woens dagmiddag in café „Tramhalte" te O. en W. Souburg in het openbaar verkocht een huis met schuurtje en tuin, aan de Vrijburgstraat nummer 31 te Oost- en West Souburg, groot 1 a en 70 ca. Kooper H. Hendrikse, notarisklerk te Koudekerke voor f 1680. SCHAKEN. Middelburg tegen Goes Vlissingen, Woensdagavond speelden voor den Zeeuwschen Schaakbond in het clubge bouw van de Middelburgsche Schaak club „De Eendracht" te Middelburg 17 spelers van Middelburg tegen 17 spe lers van Goes en Vlissingen. De uitslag was: J. F. Heemskerk Nordlone, afgebroken wegens vertrek van de Goessche spelers, de partij wordt nu ter beslissing aan dr. Max Eeuwe toegezonden; H. StroobandBonnet XA W. de GraafVan Houte 01; P. M. de KleijnVijn, Vlissingen 01H. J. KraakVan Vijnen 01; J. Schel- tens—mr. Kegge y2mr. J. Adriaan- sedr. Looijen 01; H. VoorhansRab, Vlissingen 10; C. OrbaanHoekstra 10; J. LavooijBerg, Vlissingen 1 0; A. Daniëlsev. d. Velde 01; K. LüthWeimar, Vlissingen 10; C. J. StoelDankaerts, Vlissingen 10; P. SinkeWagué 01; H. CujéVerbeek 10; C. B. de QuartelVan Zweeden 01; G. SzücsVan Breda 10. De tegenspelers bij wier naam geen woonplaats is genoemd, wonen te Goes. De voorloopige uitslag is dus 88. Voor de eindbeslissing dient de meening van dr. Eeuwe te worden afgewacht. IN EEN OLIENOOTJE GESTIKT. Dinsdagmiddag had een omstreeks 2- jarig kind uit het gezin v. van Osta, aan de Smoorstraat, te Roosendaal een olienootje in geslikt, dat in het keelgat bleef zitten. Operatief ingrijpen, mocht niet meer baten- Het kindje is overle den. STRAATROOF. Op de Prins Mau- ritslaan te 's Gravenhage heeft Woens dagavond een onbekende man, die per rijwiel was, aan een bewoonster van de Willem Frederiklaan haar tasch, inhou dende een horloge en ongeveer f 4 aan geld, ontrukt. Na de berooving maakte de dief zich snel uit de voeten. KIND DOOR KOKEND WATER GE DOOD. Te Giessen (N.-B.) heeft een 2-jarig kind van den koopman A. w, een pan met kokend water van de MIJNRAMP. Vermoedelijk 22 dooden In een mijn nabij Lyon heeft zich een ernstige instorting voorgedaan, waar door een aantal mijnwerkers van de buitenwereld werden afgesneden of be dolven. Onmiddellijk na het ongeluk werd appel gehouden, waarbij bleek, dat er 22 mijnwerkers ontbraken. Di rect werd met de reddings-werkzaam- heden een aanvang genomen. Tot nu toe konden reeds elf lijken naar boven worden gebracht. Men vreest dat ook de overige elf personen niet meer le vend zullen kunnen worden geborgen, zoodat deze ramp 22 slachoffers zal eischen. Een kikker-kweekerij. Te Meissen- dorf in Saksen is een kweekerij van kikvorschen geopend in een vijver, afge zet met prikkeldraad. Groote exempla ren-kikkers uit Amerika zijn voor dit doel ingevoerd De bedoeling is te trachten een nieuwe industrie te stichten van kikvorschen - huiden voor luxe dames-schoeisel, in concurrentie met slangen, en hagedis sen leer. Portretten van Hitler in school. De gemeenteraad van München heeft een bedrag van 2730 mark uitgetrokken, om 900 groote portretten van Hitier te la ten maken ter versiering van de school lokalen. Officieren moeten dansen. Men meldt uit Moskou: Krachtens een bevei van den opperbevelhebber van het Roo- de Leger, generaal Worosjilof, moeten de officieren leeren dansen. Vroeger mochten de officieren van het' roode leger zelfs niet naar hotels gaan, waar zich een danslokaal bevond- De tijden zijn echter veranderd, en dansen wordt nu in Russische regeeringskrin gen niet alleen een gezond vermaak ge acht, maar ook iets, dat bij het maat schappelijk leven hoort. Alleen nog verzet in Asturië. De burgeroorlog in Spanje schijnt nu op een kleinigheid na ingezakt. Alleen de provincie Asturië, waar het verzet de geheele week het hardnekkigst was kwam gisteren en vandaag nog scher mutselingen voor. Het opstandige ge- o- ojjokaiiuigc. ge- bied is geheel door troepen omsingeld zoodat er aan den afloop van I strijd niet valt te twijfelen. den Militaire vliegers hebben strooibil jetten met een oproep van den opperbe velhebber boven het opstandige mijn- gebied uitgeworpen, waarin de opstan delingen worden opgewekt -zich over te geven, om onnoodig bloedvergieten te voorkomen. Naarmate men langer met de overgave wacht, zullen de straffen zwaarder worden. In de omgeving van Oviedo werden gisteren 14 personen gedood, velen ge wond en 1600 man gevangen genomen. GOES. Ingekomen: A. J. Paauwe geb. Tramper, zonder beroep, van Wissenkerke, A. J. kade 13; C. de Wolff, verpleegster, van Rot terdam, L. Kerkstraat 8!; J. W. de Bel, dienstbode, van Krabbendijke, Singel straat 5; J. van den Berge en gezin, werkman telegr., van Krabbendijke, Schengestraat 7; A. C. M. Segers, dienst bode, van Yerseke, Klokstraat 3; N. P. Lokerse, dienstbode, van 's-Gravenpol- der, St. Adriaanstraat 17; F. Leijnse en gezin, slager, van Middelburg, L. Kerk straat 12; P. van Strien en gezin, koop man, van Wolphaartsdijk, Scheldestraat 49; W. van Limborgh, zonder beroep, v. IJsselmonde, Rimmelandstraat 2; C. Walraven, dienstbode, van Rilland-Bath, 3. de Wittestraat 7; A. Bergsma en ge zin, as. opz. N.S., van Voorburg, Ter- welstraat 8; J. J. Bastmeijer, zonder be roep, van Veendam, Ganzepoortstraat 10a; G. L. Auerbach en echtg., verz. insp. van Tilburg, Stationsweg 37; A. J. Ge- nefaas en kinderen, werktuigk., van Goetinge, Westsingel 133; S. van den 3oomgaard en gezin, koopman, van Goetinge, idem 131; N. Kuipers en ge zin, werkman, van 's-Hertogenbosch, O. Singel 24. Vertrokken: J. Paardekooper, dienstbode, naar 's- rieer Arenskerke, H 91; C. J. Fossen, matroos, naar Vlissingen, H. M. Wacht schip; J. de Rijke, dienstbode, naar We- meldinge C 17; A. H. Zandee, landbou wer, naar 's-H. Arendskerke, H 293; J. de Regt, dienstbode, naar Wolphaarts dijk, Oude Kade; C. J. van Gorp, dienst- aode, naar Den Haag, Nassau van Zuij- lenstraat 6; P. C. Meeuwse, zonder be roep, naar Amsterdam, Sarphatistraat 116b; D. H. Mol en gezin, reiziger, naar Roosendaal, Vrouwermadestraat 27; J. W. Moelker, waterb. opz., naar Middel burg, M 36b; H. Zembsch, electricien, naar Breda, Kievitstraat 15; W. M. 'van de Swaluw, dienstbode, naar 's-Heer Are,ndskerke, F 50a; E. D. C. Fels, lief dezuster, naar Wijchen; R. J. H. M. Brouwer, idem, naar Maastricht; D. P van der Tholen, kapper, naar Ter Neu zen, Noordstraat 20; J. M. M, Baars, geb. Verheij, zonder beroep, naar Hen gelo, Ruijsdaalstraat 31; J. Everse, zon der beroep, naar Kloetinge, Lewestraat; bediende, naar Middelburg, K 248; A. A. Verschoore de la Houssaije, kantoor bediende naar Middelburg K 248; A. L. Bos, zonder beroep, naar Bedum, Sta tionsweg 555; A. F. Engelse en echtg., wagenlichter N.S., naar Hoorn, Drie- boomlaan 34; J. C. Huijbregtse en gezin, poetser N.S., naar Gouda, Mosstraat 40; A. J. Mulder, reiziger, naar Arnhem, Bovenbrugstraat 10; A. C. Bruggeman, telefoniste, naar Oterleek, D 69; H. van Lonkhuijzen, kantoorbediende, naar Eindhoven, Verwerstraat 97. 417, Fransche Reinette 411, Zure Bellefleurs 412, Sterappels 517, Transp, de Cronsels 416, Manks Cod- lin 412, Gro-n. Kroon 38, Princesse Noble 818, Rembour Mortier 35, Udoappels 916, Bismarck 38, Honds muil "48, Bramley's Seiedling 38. Lanes Prince Albert 37, Keswick 25, Cox Oranje Pippin 426, Oranje Rei nette 69, Notarisappels 7, Cox Pomona 611, Reinette Baomann 48, Jac. Le- bel 59, Court Pendu 410, Ermgaard 513, Campagnezoet 612, Hollands zoet 410, Peperappels 410, Present v. Lunteren 411, Present v. Engeland 14, Gansebout 36, Nelson's Glorie 4 -7, Guldelingen 46, Zure Appels 25, Zoete Appels 510, Val appels 25, er 100 kg. Peren: Beurré Lebrun 69, idem Clairgeau 424, idem Durandeau de rongres 615, idem Alexander Lucas 11, idem Van den Ham 413, idem lachelier 13, idem Superfin 910, Doyenne de Cornice 723, Soldat La- boureur 416, Herzogin Else 6—11, Noveau Poileau 39, Maagdepee»- 4 8, Jodenperen 3-9, Williams Duch. 5 11, Conference 616, Gieser Wildeman 12, Pondsperen 26, St. Remy 3 Kleiperen 3—9, Zwijndr. Wijnperen 4 11, Groene Chaumontel 27, Bruine dem 25, Comtesse du Paris 410, 'resident Roosevelt 37, Legipont 8 15, Wintersuikerij 26, Roem van Vlaanderen 24, Kweeperen 10, Win- terlouwljes 47, Bezy van Schonauwen 26, Peren zonder zaadhuis 36, Sou venir du Vacheur 14, Josephine de Malines 48, Bergamotten 35, IJzer- Middelburg, 11 Oct. Aangevoerc door Walchersche boerinnen (officieele prijsnoteering): Boter f 0,7814. Kipeieren f 5- Poelje f 3.50. Eendeieren f 4.50. Kalkoeneieren f 6. Aangevoerd door handelaren: Boter f 0,7814. Kipeieren f 5- Poelje f 3. Eendeieren f 4. Particuliere prijs: Boter f 0,86. Kipeieren f 6. Poelje f 4.50. Eendeieren f 5-50. Belasting inbegrepen. Middelburg, 11 October. Op de graanmarkt was de aanvoer ruim Kroonerwten f 8,509; schokkers f 8,50 10; witte boonen f 2223.50; lange bruine boonen 1014 en ronde bruine boonen f 1517. Middelburg, 11 Oct. Op de eier veiling waren heden aangevoerd 14.000 stuks- Gew. witte kipeieren: 4042 kg f 2,79; 42—44 kg f 3,00; 44—46 kg f 3.22 46—48 kg f 3,39, 50—52 kg f 4.00, 54— 56 kg f 4.61, 58—60 kg f 5-31—5.40, 60— 62 kg f 5.52—5.62, 62—64 kg f 5,10. Bruine: 5860 kg f 5,29, 6062 kg f 5,66- Eendeneiren f 4,37, ganzeneieren f 8.00 kalkoeneieren f 6.00. K a p e 11 e, 10 October. Veilingsver eeniging Kapelle -Biezelinge en Omge ving, Groote Veiling. Zure Kroetappe 2,30, per 100 kg. Kleine Veiling. Appels: Goudreinette peren 25, Le Curé 26, Le Lectier 7, Val Peren 13, per 100 kg. Diversen: BI. Druiven 1825, Fram bozen 2339, Dubb. Princessen z. dr. 610, Snijboonen 58, Trosprincessen 17, Tomaten 26, Sjalotten 3, Ajuin 1 2, Spinazie 35, Wijnpeen 2, alles per kg; Bloemkool 27, Savoye kool 25, Roode kool 2, Meloenen 17, alles per stuk; Prei 6,70-7,50, per 100 bos; Noten 5560, per 100 stuks; Andijvie 1,10 2,20, Kropsla 0,501, beiden per 100 krep, Oostburg, 10 October. Avicultura. Aanvoer 62 kg boter, prijs 1.341.70 per kg. Aanvoer 3485 kippeneieren, 295 eenden-, 18 kalkoeneieren. 466e STAATSLOTERIJ. 5de klasse, 15de lijst. Trekking van Woensdag 10 Oct. PRIJZEN VAN: 1000 2865 12374 15232 16600 18145 400 8100 14978 22963 200 2708 4775 100 2 226 4035 5880 8381 12922 13248 18981 22552 22582. PRIJZEN VAN f 70: 3740 7027 8878 8959 12464 13670 22375 22377 22395 22404. NIETEN- 7005 7013 7075 8852 8915 12496 12545 13691 13721 13757 22382 22394 21025. Ondertrouw d: J. P. BOSDIJK en A. G. SCHOOLMEESTER. Eigenhaardstraat P 203. Oude Kerkstraat B 94. Huwelijksvoltrekking 24 Oct. a.s. Middelburg, 11 October 1934. De Heer en Mevrouw KLINKERT—EMONS zullen gaarne bezoek ontvangen op Zondagen 14 en 21 October van 35 uur. Goes, 11 October. Ondergeteekende bericht het ge achte publiek van Koudekerke en Omstreken, dat hij zijn zaak in heeft overgedaan aan zijn schoon zoon, A. VERHAGE, welke hij minzaam aanbeveelt, en zegt dank voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen. L. BAKKER Wzn. Koudekerket Gevestigd te Goes Mij refereerende aan boven staande advertentie hoop ik door een nette bediening van het pu bliek, mij het genoten vertrouwen van mijn voorganger waardig te maken. A. VERHAGE. Koudekerke. Spreekuren: 113. Dinsdags 9—5. Voor slechts enkele centen, kunt U dit bereiken. NUTRICIA KOFFIEROOM zorgt daarvoor. Begint U eens met een flesch van ÉÉN DUBBELTJE en U laat er in het vervolg eiken dag één bezorgen. U kunt de room als wijn bewaren, 't blijft altijd goed. MIDDELBURG PRESENTEERT VANAF VRIJDAG 12 OCTOBER A.S. le. II in het Warner-Bros Superfilmwerk James Cagneyde ster uit „Footlight Parade" over treft ook in deze door spanning, spel en muziek uitmuntende film zich zelf. PAUZE. in (KING OF THE GYPSIES) (EL REY DE LOS GYTANOS) Regie: FRANK STAYER. In deze schitterende, door José Mojica en Rosita More no gespeelde vroolijke, romantische en muzikale film, zingt de wereldberoemde Spaansche tenor Mojica een Serie der mooiste liederen. „Cansion de Carnaval" „Zingaro Vagabundo". „Cancion de la Buenaventura" „Serenata Bufa". „Cuando el Amor Llama". „Mansion sin Amor". IN ONS VOOR-PROGRAMMA: le Deel, met als extra Matinée-film: 77

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 3