BEURSTMERMSlËYil van Donderdag. DEB-VÜLHAARDEN KOOPT SPAAPZAME BEURS- EN WISSELKOERSEN. VLISSINGEN. ZUID-BEVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN W.D. DE MOORD OP KONING ALEXANDER EN MINISTER BARTHOU. i imi i AMSTERDAM, 11 October. Het eerste getal is de vorige notee- nng, daarop volgt de officieele notee ring van heden. Ned. 31 1000-4 101%—101%. Ned. 33 1000-4 101%—101%. Ned. 34 1000-4 101%—101%. Certificaten-3 91%92. O. Indie 32 1000-5 100% O. Indie 26 1000-4% 100% O. Indi? 34 1000-4 101—101. Denemraken Oblig. 1926-5 97%98%. Duitschl. pndst. 100-7 2021%. Engeland 1960-90 4 69%69%. Zwitserl. oblig. '24-5 98 Zwitserl. Staatss. 1927-4% 101%101% A/msterdam 1933-5 101 's-Gravenhage 1929-4% 100% Rotterdam 1926-1930-4% 100%—100%. Berlijn 1925-6% 13—13%. Zeeuws. Hyp. B-5 100 Zeeuws-. Hyp. B-4% 100%100%. Cities Service Cy. P. 1958 5 2424%. A Amsterd. Bank 105%105%. C Rott. Bank ver. 85%85%. A Twentsche Bank 86% A Pref- Gruyter Zn A. 126% A Pref. Jurgens A 99%99%. A Ned. Gist en Spiritusfbr. 404%404% A De Schelde N.B. 17%—17%. A Ver. Papf. v. Gelder 4544. C Am. Car en Foundry 10%10%. C Am. Smelt en Ref. 20%21%. C Farbenind. I.G. 45 C Stand. Brands 11%12, C U. States St. C. 19%—20%. C North Am. Cy. 8%8%. A Born. Sum. H.M. 127%128. A Linde Teves en Stokv. 59%59%. A Ned. Wol Mij. 72—72. A Singkep Tin M. 78 A J. C. Japan Ln. 24%24, A Rotterd. Lloyd 32%32%. A S. M. Nederland 31%—31%. A Amst. Thee C-M. 52% Aannemende, dat de gemiddelde steun f 9 per werklooze per week be draagt, dan zullen de extra-kosten per week bedragen, daarbij weer aannemen de, dat gemiddeld 15 pet. extra ver diend kan worden en dat elke week 20 werkloozen worden aangewezen tot „werkplichtigen"20 x 15 pet. van f 9 is 20 x f 1.35 is f 27 per week of f 1404 per jaar. Wanneer daartegenover, zooals zulks hier in het begin was opgezet, elke week 20 werkloozen als losse arbeiders aan het werk worden gezet, 45 uur a f 0.30, dan wordt dit f 13.50 per week, of f 4,50 per week meer dan het gemiddeld steunbedrag is 20 maal f 4.50 of f 90 per week en f 4680 per jaar- Bovendien wordt voor deze werk lieden dan het Rijkssubsidie in de steunregeling gemist, zoodat het bedrag dat uit de gemeentekas moet bijbe taald, nog belangrijk hooger wordt. Teleurstellende ervaring. De ervaring met het werken voor den steun, speciaal wat betreft de pres taties van de betrokkenen is hier, even als zulks uit andere gemeenten verno men wordt, niet schitterend. Over het algemeen is den werkloo zen bijgebracht, dat de gemeenten op deze wijze van zeer goedkoope arbeids kracht profiteeren, dat hun werken hoogstens dit profijt voor henzelf op levert, dat zij 10 a 15 pet. meer krijgen, dan hun steuntrekkende collega's, die er niets voor doen; dat dit profijt dus danig klein is, dat zij nog evenmin in de gelegenheid zijn, om te voorzien in allerlei behoeften van hun gezin, kortom, dat zij met hun verplichten ar beid eigenlijk in het geheel niets be reiken. Het komt mij voor, dat hierbij over het hoofd wordt gezien, dat er ook nog eenige voldoening dient te zijn, wan neer men nuttigen arbeid kan verrich ten ten behoeve van de gemeenschap, die zulke zware lasten heeft te torsen, om den nood der werkloozen eeniger- mate te kunnen verlichten en dat er toch wel het besef mag wezen, dat voor elke week, waarin gewerkt wordt, de steun vervangen wordt door eerlijk verdiend loon. Overigens zit er wel een kern van waarheid in de hierboven genoemde ar gumenten, ook al'moet ontkend, dat de gemeente opzettelijk profiteert van goedkoope arbeidskrachten. Het is in zijn geheel een nood toestand geworden. Voor een goed georganiseerde werk verschaffing het ideaal om in der werkloozen nood te voorzien ontbre ken de financiën. Hetzelfde is het geval voor een ge deeltelijke werkverschaffing het doen uitvoeren van allerlei nuttige onder houdswerken door b.v, (rouleerend) een 20-tal losse arbeiders tegen normaal loon en een volle week te laten werken. En bij de z.g. contra-prestatie (de ook m.i. slechtste oplossing, doch dan toch eenigermate een oplossing) keurt de Minister de werkplannen niet goed, om dat daarop objecten voorkomen, die tot „gewone onderhoudswerken" gerekend moeten worden, terwijl het niet mogelijk is, andere objecten te vinden- Zoo zit onze gemeente totaal „met de vingers tusschen de deur". Wat nu? Wat dan nu? Alle steuntrekkenden maar over de straat laten wandelen en ons er niets meer van aantrekken of er gewerkt wordt of n et? Dat is moreel ook niet te verantwoorden. M.i. moet het uiterste nog beproefd worden om tot „werkverschaffing" te komen en daarom moet mj. ook de vraag van den hr Crucq ernstig onder de oogn gezien; het onderwerp zelve is daartoe reeds studie. Ik sta echter op het moment zeer „sceptisch" ten opzichte van het resul taat der bemoei ngen, En verder hoop ik, dat een bespreking van het vraagstuk in den Raad, het gevolg zal hebben, dat er eenig licht in de duisternis komt. Zelf zie ik het nog niet!" Tot zoover het rapport. B. en W. schrijven, dat zij zich zoowel met in houd als conclusies kunnen vereenigen. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor te Goes werd in den loop der maand September op spaarbankboekjes ingelegd f 44242 en terugbetaald 31.420. Derhalve meer ingelegd dan terugbetaald 12.822. Het aantal nieuw uitgegeven spaarbank boekjes bedroeg 20. Voor de op 25 October in hotel „Britannia" te openen middenstands tentoonstelling is een eere-comité ge vormd met den Commissaris der Konin gin als beschermheer en de burgemees ter als eere-voorzitter. Verder heeft er o.a. zitting in de heer L. A. Stofkoper, voorzitter van de afdeeling kleinbedrijf van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Zeeuwsche eilanden. ELLEWOUTSDIJK. Zooals reeds eerder werd medegedeeld, hebben zich 96 sollicitanten aangemeld voor de betrekking van waterbouwkundig amb tenaar bij het waterschap Ellewouts- dijk. De eerste schifting had reeds door het bestuur plaats en daarbij vielen reeds 77 mededingers af, die, boe schit terende getuigschriften ook, buiten aan merking moesten blijven, omdat ze de kennis misten bij de oproeping van sol licitanten nadrukkelijk door ingelan den gesteld, namelijk practische ken nis in vasten of tijdelijken dienst, op gedaan van zeestrand en oeverwerken, bij gelijksoortige waterschappen als El lewoutsdijk uitgevoerd. De tweede schifting had dezer dagen plaats en ook daarbij moesten, na verge lijking van de verschillende uitstekende getuigschriften een tiental uitvallen Over de overblijvende tien sollicitan ten zullen de provinciale technici door het bestuur verzocht worden, een aan bevelingswoord mee te spreken Uit alles blijkt, dat bij het bestuur voorzit den wensch, aan het water schap te krijgen een ambtenaar in tech nischen dienst, die wat practische en theoretische kennis betreft, den tegen- woordigen ambtenaar in elk geval evenaart. t IERSEKE. Schipper Bom aan boorc van het motorvaartuig YE 11 had gis teren het ongeluk, dat zijn hand beknelc raakte tusschen zijn motorvaartuig en 'n vrachtschip, waardoor deze ernstig were gekneusd. Dr. Klinkenberg verleende heelkundige hulp. Door een 5 tal oesterkweekers en verzenders wordt deelgenomen aan een tentoonstelling van alle Nederlandsche provincies te houden in „Bordelaise" Leidsche straat te Amsterdam. De ba ten van deze tentoonstelling zijn voor de Amsterdamsche vereeniging tot irn standhouding van kinderbewaarplaat sen. DE NOOD IN DE OESTERTEELT. Het sterlte-percentage abnor maal hoog. IERSEKE. Met -de oesterverzending gaat het nu iets beter dan 't geweest is. De verzending naar Engeland be draagt sommige dagen 10.000 a 12.000 stuks, doch op andere dagen weer niets Als men bedenkt, dat het een paar jaar A Houth. Alberts 2121%. C Baltimore Ohio 9% 10. A Southern Rlw. 9%9%. C Union Pac. Rr, 6161%, C Int. Nickel Cy. 14% Duitschl. 30 1000 5 21%—22%-23%, A Koloniale Bnk. 39%39%. A N.I. Hbk, 1000 65--65%. C Ned. H. M. 1000 39—39%. A Alg. Kunstz. U. 33—33%-33. A v. Berkels Pat. 19%—19%. Calvé-Delft 44 45 A C. Suiker Mpij. 34%34. A Ned. Ford A.M. 214%—215. A Philips Gem. B. afg. 213%—214-16%, C Unilever 70%71%-%. C Anaconda Cop. 6%6%-6%. C Bethiehem St. 16%—17%-%. C Kennec Copper 10%11%. C Un. States Leather 3%3%. A A.N.LE.M.— N.B. 196%—197%, A Kon. Petr. Mpij. 146%148-%. C Contin. Oil Cy. 9%9%. C Shell Union O.C. 3%—4-3%. oesterstand en den groei. Tenslotte zijn er nog, die 't wijten aan de motoren, die in de visschersschepen gebouwd, ïun afgewerkte olie overboord wer pen en daardoor het water bederven. Ook- in de jaren 18581860 moet de oester als het ware geheel zijn uitge storven, terwijl een paar jaar later weer als gewoon kon worden gevischt. We cunnen dan ook gerust aannemen dat de regeerings-autoriteiten de zaak ernstig zullen doen onderzoeken en maatregelen zullen treffen, die ten doel hebben den oesterst^nd op de Ier- seksche en Bergsche Bank weer gezond en normaal te maken. Niet alleen be- teekent het hier den bloei van een groot dorp als Ierseke (zonder van Tholen en Bruinisse te spreken), maar ook een groot financieel belang voor den Staat, die in normale jaren een slordige half milljioen wan de oester- janken in de wacht sleept. En wat zal daar bij een stand van zaken als nu van komen? De Staat heeft belang bij financieel sterke pachters van zijn perceeln. De steiger verlicht. KATSCHEVEER. Er is wel eens over geklaagd, dat de steiger van den provin cialen stoombootdienst op de Ooster- schelde hier des avonds onverlicht was. C Tide Water Ass. Oil 55-5%. A K.N. Stoo-mb. Mij. 4%4%, A Ned. Scheepv. U. 32%32%. A H.V. Amsterdam 160%160%-61%, A Java Cult. Mij. 77%78%. A N.I. Suiker U. 66%67%. A Deli Batavia 150%151%. C Deli Mij. 1000 125%—126%-25. A Senembah 134%134. C Chicago Milw. 22. A Amst. Rubb. C. 91%93%-94%, A Deli-Bat. Rubb. 71%—70%. A Hessa Rubber 42%43%. A Serbadjadi S R. 59 Prolongatie 11. WISSELKOERSEN. Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen New-York 10 Oct. 11 Oct. 7.20% 59.30 9.72 34.45% 48.12 32.20 1.47 7117% 59.37% 9.72% 34.46 48.12% 32.07% 1.46% Thans is er een doeltreffende verlichting met zgn. „propaangas" aangebracht. Zij, die hier in donker moeten op- of afstap pen, zullen dit als een groote verbete ring beschouwen. SLUIS. Maandag 1.1. is alhier dé nieu we bietencampagne ingezet. Er is groo te aanvoer, zoodat de werkloosheid weer een poosje zal getemperd worden. Het is weer een prettig tafereel, al die bedrijvigheid in het kanaal. SLUIS. Een der Belgische bietensche pen, welke te veel lading aan één zijde had gekregen, had de neiging te kapsei zen. Gelukkig werd de schipper tijdig op het gevaar attent gemaakt, zoodat men weldra met vereende krachten bezig was, het schip weer recht te krijgen, 't Schip had ondertusschen ook water bin nengekregen, doch door hard te pom pen werd ook dit gevaar afgewend. SLUIS. Uitgaande van de Mij. „Tot Nut van 't Algemeen", departement SluisAardenburg, zal bij genoegzame deelname alhier in een der lokalen van de O. L. School een kostelooze begin- cursus in de Fransche taal voor volwas senen worden gehouden, te geven door het hoofd van voornoemde school. Het stoffelijk overschot van den vorst per oorlogsschip naar Zuid-Slavië. Gisterenmiddag tusschen 3 en 4 uur is de kist met het stoffelijk overschot van koning Alexander aan boord van den Zuid'-Slavischen (kruiser „Dubrov- nik" gebracht, waarmee de vorst zijn reis naar Marseille had gemaakt. De lijkkist was geplaatst op een een- voudige rouwauto, die de Fransche en Zuid-Slavische kleuren droeg, den koninklijken stanaard voerde en geheel met bloemstukken was bedekt. Andere rouwauto's met bloemstuk ken gingen vooraf. Een groot aantal rouwauto's volgde, waarin de Koningin- weduwe, de president der Fransche re publiek, ieder met gevolg, Fransche en Zuid-Slavische ministers hadden plaats genomen mitsgaders verdere hoogwaar digheidsbekleders, die te Marseille aanwezig waren. De plechtigheid, die door een reus achtige menschenmenigte werd gade geslagen, droeg een zeer sober karak ter. In snelle vaart reed de stoet naar den haven, waar bij aankomst het Zuid- Slavische en het Fransche volkslied werden gespeeld. Het meest ontroerende oogenblik was, toen de lijkkist door enkele officieren uitgedragen werd en overgegeven aan de Zuid-Slavische officieren van den oor logsbodem en dezen het stoffelijk over schot van hun koning langs de rij Fran sche en Zuid-Slavische officieele per soonlijkheden droegen naar het schip. Gedurende dit overbrengen speelde de militaire muziek een treurmarsch. Door middel van een hijschtoestel werd de kist aan boord geheschen, terwijl de militairen op de kade en op de schepen het saluut brachten. De kist werd op het achterdek ge- geleden nog 60.000 a 80.000 per dag plaatst. Terwijl er wierookdampen op was, beseft men de malaise. Daar komt stegen, werden tallooze bloemkransen bovendien nog de ongunstige stand van aangedragen, die rond de door de Zuid- het pond sterling (iets boven den f 7) Slavische vlag gedekte lijkkist zich bij en de geweldige sterfte die dezen ophoopten. zomer heeft gewoed en nog steedsEen eere-escorte van officieren en aanhoudt. Naar schatting is op de bes- manschappen werd daarna er rondom- Ie gronden een sterfte van 65 a 70 pet.heen geplaatst. regel, terwijl 60 pet. normaal is te noe-President Lebrun en de Fransche mi men. Mindere kwaliteiten grond geven nisters brachten een laatsten groet en tot 80 a 85 pet. aan sterfte. Zelfs op bogen nogmaals eerbiedig voor de enkele beste perceelen op de Iersek- j koningin-weduwe, die den ganschen dag rijs terug, om van daar uit, in gezel schap van den Franschen minister van oorlog, Pétain, naar Zuid-Slavië te rei zen. Het stoffelijk. Barthou. overschot van sche Bank, perceelen die f 3000 a f 4000 pacht per jaar doen, is 'n sterfte van 80 pet.90 pet te constateeren. Niemand weet precies de oorzaken van dit verschijnsel. De wetenschap schrijft het toe aan de parasieten die in de een bewonderenswaardige zelfbeheer- sching aan den dag had gelegd. Een detachement militairen van het Fransche Orientleger ging aan boord om het stoffelijk overschot van koning Ale xander nog een laatsten groet te bren- schelp nestelen, anderen noemen de j gen „slippers" de schuldigen. Ook zegt men; Om 4 uur 25 stoomde de „Dubrovnik" wel: dat de dajn bij Rilland dicht is en j de haven uit, geëscorteerd door een dat daardoor geen water meer te krij-aantal Fransche oorlogsschepen. De gen is van de Wester Schelde, water Koning'n-weduwe Marie keerde met den dat heilzaam geacht wordt voor den Franschen president Lebrun naar Pa Om zes uur gisteravond is het stof felijk overschot van Barthou naar het station van Marseille vervoerd. Per trein is het daarna naar Parijs gebracht, Een ontzaglijke hoeveelheid kransen dekte de baar. De 11-jarige koning Peter. De 11-jarige kroonprins Peter van Zuid-Slavië, die opeens op zoo tragische wijze koning is geworden heeft zich gistermiddag uit Londen naar Parijs be geven, in gezelschap van zijn grootmoe der, de koningin-moeder van Roeme nië. Op Victoria-station deed een reus achtige menigte den zoo zwaar getrof fen knaap uitgeleide, zwijgend het hoofd ontblootende. Ook waren talrijke gezanten aanwezig, om hem uitgeleide te doen. Het lag in de bedoeling, dat hij vandaag met zijn grootmoeder naar Zuid-Slavië door zou reizen. Critiek op de politie. In een deel van de Fransche pers wordt ernstige critiek geleverd op de veiligheidsmaatregelen der politie, wel ke den aanslag te Marseille niet konden voorkomen. De „Paris Midi" verklaart, dat de verantwoordelijkheid van de „S'ureté nationale" verschrikkelijk is. De meest ongelooflijke chaos, aldus het blac heerschte onder de politie te Marseille en het was een waanzin, om den Zuic Slavischen Souverein aan land te doen gaan op een plaats, die wemelde van verbannen menschen en andere onge wenschte elementen. Degenen, die hier voor verantwoordelijk zijn, moeten ge straft worden. De hoofdredacteur van „Le Jour" betoogt, dat de minister van binnenlandsche zaken Sarraut mede ver antwoordelijk is en eischt het aftreden van het geheele kabinet, teneinde^ Dou- mergue in staat te stellen, een nieuwe regeering te vormen, die bekwaam is, eerlijk en goed te regeeren. De „Excelsior" eischt vérgaande hervormingen en meedoogenlooze sanc tiemaatregelen, terwijl de royalistische „Action Franqaise" eveneens onmid- delijke sanctiemaatregelen eischt be nevens de demissie van Sarraut en van de „bandieten der Süreté nationale." Heeft de moordenaar mede plichtigen gehad? De Fransche politie vermoedt zeer sterk, dat de dader van den aanslag eenige medeplichtigen gehad heeft. Dit schijnt te worden bevestigd door de ver klaringen van een hotel-eigenaar, wiens hotel in de nabijheid van Marseille gele gen is. De man verklaarde het volgende'. Rubber -Obl.Markt - Schepen iUnilever Markt Koninkl. Aku Philips Young Amerika Tabak r Wettig gedeponeerd.) I BREDA (Ingez. Med.j Drie personen, waaronder de moorde naar van den koning, zijn Zondagavond in mijn hotel aangekomen. De moorde naar, die ik op de in de bladen gepu bliceerde foto's heb herkend, heeft steeds weer uitgesteld zijn naam in het hotelregister te schrijven. Zijn metgezellen hebben zich inge- ingeschreven als Kramer, geboren in Fi- ume van Kroatische nationaliteit en naliteit, van beroep koopman. Beiden Chalny, van Tsjecho-lowaaksche natio- hadden meegedeeld da't zij naar Parijs wilden. Kramer zou hét eerst in het ho tel zijn aangekomen. Kalemen en Chalny zijn in den loop van den nacht op Maan dag gearriveerd en hebben gezegd, dat zij broers waren van Kramer. Kramer is Maandagmiddag uit het hotel vertrok ken, terwijl zijn beide metgezellen den nacht op Dinsdag in het hotel bleven en Dinsdagmorgen een uitgebreid ontbijt bestelden, waarbij zij bovendien een groote hoeveelheid alcohol verwerkten. Kalemen zou in den loop van Dinsdag morgen in de hall van het hotel de daar aanwezige dagbladen met aandacht heb ben gelezen, vnl. de berichten over de aankomst van koning Alexander. Zij zijn tegen 1 uur weggegaan met de verklaring dat zij voor het eten terug zouden zijn. Kramer is echter alleen te ruggekomen, heeft betaald en is daarna verdwenen. Te Parijs zijn in de woningen van tal van uitgewekenen huiszoekingen ge daan, o.a. bij een vroegeren Zuid-Slavi- schen minister van binnenlandsche za ken. Men heeft bij hem een groot aan tal documenten in beslag genomen, die den procureur ter hand zullen worden gesteld. De politie heeft de aandacht vooral gericht op het zgn. Zuid-Slavi sche comité, welks bureaux zijn onder zocht en welks leden aan een langdurig verhoor zijn onderworpen. Verder heeft de politie een bezoek gebracht aan de Zuid-Slavische ambassade en verder bij den zoon van den bekenden afgevaar digde Radek, die drie jaar geleden in t Zuid-Slavische parlement werd doodge schoten. Toen de politie voor zijn woning ver scheen doken daar twee Zuid-Slavische onderdanen op, die onmiddellijk gear resteerd werden, daar zij in het bezit waren van vuurwapenen. De crimineele politie heeft voorts nog ontdekt, dat de moordenaar van koning Alexander en Barthou op 3 Uct. in een Parijsch hotel heeft gelogeerd, waar hij zich had ingeschreven onder den naam Suck. De hoteleigenaresse heeft de foto die de politie haar toon de onmiddellijk herkend. Volgens haar verklaringen was de moordenaar m gezelschap van twee andere personen in het hotel verschenen. Verder werd vastgesteld, dat de zich noemende Suck in een Parijsche kleedingzaak een vol ledig stel kleeren heeft gekocht. De teraardebestelling van Barthou. De minister van buitenlandsche za ken, Barthou, heeft in zijn testament bepaald, dat hij een eenvoudige ter aardebestelling wenschte. De kabinets raad heeft echter gemeend, dat men zich hieraan niet behoefde te houden, aangezien de dood van den minister on der bijzonder tragische omstandigheden is ingetreden, welke een staatsbegra- nis rechtvaardigen. Na een godsdienstige plechtigheid in de kapel van de Dome des Invalides te Parijs, zal het stoffelijk overschot worden bijgezet in het familiegraf op het kerkhof Lachaise. Oorspronkelijk was de regeering van plan geweest Barthou in het Panthéon bij te zetten, doch om van den laatsten wil van den overledene niet te veel af te wijken,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 2