GOESCHE COUBANT^iSü T ZEELAND. Ivo ro l-ta n den IVO ROL BINNENLAND. GASVERWARMING. WEER EN WIND. NUMMER 240. TWEE BLADEN. DONDERDAG 11 OCTOBER 1934. EERSTE BLAD. 177e JAARGANG. MIDDELBURG. GGES. WERKEN VOOR STEUN. IN ONS KLIMAAT gezond en parelblank Begin nog neden met [)e Nederlandsche Tandpasta MIDDELBURGSCHE COURANT öagfcjaii Voor Middelburg, Goes ca agerst- schap Vüssjngec 2.30, elder» 2.50 per kwartaal vVeek-aboau. ia Middelburg en Soes IS et. p. w. Advertentiën 30 ct. per regel, Ingez. mededeeüngen 60 ct. p. r. contr. voor beide veel lager; tar. op aanvr. Uitgeefster Naamlooze Vennootschap ,,De Middelburgsche Courant"; Bureaux Lange Sint Pieterstraat te Middelburg. Telefoon Redactie 269, Administratie 139 Postrekening no. 43255 Kantoor te GOES: Turfkade, telefoon 17. Aangesloten bij het Bnrean voor Publiciteitswaarde der Vereeniging de Nederlandsche Dagbladpers. Familieberichten en danlcbetuigingas 1— regels 2.10, elke r. m. 30 ct. RabrSal „Kleine Advertentiën", ten hoogste 6 regsk a 75 ct. by vooruitbetaling Adv. er „Brieven" of „Bevragen bureau dezer cos. rant" 10 ct. extra Bewijsnommsr* 5 ,sa»i EEN PREDIKANTEN-MANIFEST Steunverlaging Cumulatie Dubbele inkomens van gehuw den De N.S.B. Negentien predikanten, achttien Ned Herv. en een Doopsgezinde, hebben zich met een manifest tot Overheid en Volk van Nederland gericht; tien dezer predikanten staan te Amsterdam. Zij stellen in dat manifest o.a. het na volgende: „Het heeft ons in onze ziel bezwaard en bedroefd en het vervult ons met groote bezorgdheid te zien, hoezeer in de botsing der meeningen op staatkun dig en sociaal gebied het Recht en de .Waarheid in het gedrang zijn gekomen, en wélk eene plaats de onwaarachtig heid en het onrecht zich hebben weten te veroveren. Het zij ons vergund hier enkele con crete punten naar voren te brengen, waarop tot onze droefheid naar onze zienswijze aan recht en waarachtigheid niet diè plaats is en wordt gegeven als waarop die beide, naar onverander- lijken eisch van het Woord van God, toch volle aanspraak kunnen doen gel den, I Daar is, vooreerst, de kwestie der ver laging van de ondersteuningen onzer werkloozen en andere behoeftige mede burgers tot een péil, waarop niet alleen van eenigen welstand, hoe gering ook, geen sprake meer is, maar bittere en bij tende armoede moet geleden worden en daarnaast de nog altijd gehandhaafde cumulatie van traktementen en pensi oenen uit de berooide kassen van Ge meenten, Provinciën, Rijk én Overzee- sche Gewesten. Onder de noodmaatre gelen die de harde werkelijkheid dwong te nemen, had de afschaffing der cumu latie in ieder geval behooren vóór te gaan, opdat de door steunverlaging ge troffenen gezien hadden dat, aleer aan hun toch reeds zoo schamele bestaans mogelijkheid geraakt werd, éérst aan de opstapeling van inkomsten uit publieke kassen een einde was gemaakt. Ligt op diezelfde lijn, ten tweede, ook niet het feit der z.g. dubbele inkomens, der gehuwde vrouwen die naast hare echtgenooten in Overheidsdienst staan? Alweder niet om het finantieel meer of min belangrijke, maar om rechtvaardig heid gaat het ons hier. Is het recht, dat in tallooze gezinnen zoo bitter geleden wordt, terwijl in, naar verhouding, wei nige de weelde van het dubbel inkomen uit de publieke kas genoten wordt, en dit nog altijd om motieven van „verkre gen rechten" en wat dies meer zij in stand blijft, en daardoor ook de moge lijkheid eener broodwinnig aan werkloo- ze mannen blijft versperd Daar is, ten berde, de kwestie van 't ambtenarenverbod waarmede onze re geering de Nationaal-Socialistische Be weging heeft getroffen. Geen onzer, al dus de negentien predikanten, is van cTie Beweging lid, maar dit mag ons niet beletten om der waarheid" en om des rechts wille uit te spreken dat ook de felheid van den politieken strijd die om deze Beweging is ontbrand, nimmer had mogen leiden tot een maatregel die in het licht der bloote feiten moet ge noemd worden in strijd met de gerech tigheid en de waarheid genomen te zijn. Met de gerechtigheid in strijd, omdat de N.S.B., vaderlandslievend, getrouw aan Oranje, en die den politieken strijd langs den wettigen weg wil strijden, door een zoo harden maatregel werd ge troffen, en daarnaast de S.D.A.P. aan welke blijkens zoo talrijke uitlatingen van hare voormannen en hare pers de ze eigenschappen niét zijn toe te ken nen, buiten schot kon blijven. En met de waarheid in strijd, omdat dit ambtenarenverbod op de N.S.B. werd toegepast op een grond, die duidelijk ge bleken is géén grond te zijn. Het is thans niet aan ons omtrent het staatkundig streven der N.S.B. voor of tegen uitspraak te doen, maar wel, om, wien het dan ook geldt, waarheid waarheid te noemen en onrecht on recht, en dit nog te meer, waar zoo vele leden onzer eigene Kerken_ leden der N.S.B. zijn, dies mede lijden onder den smaad van het ambtenaren verbod, en zich geplaatst zagen voor een zeer pijnlijk conflict in hun geweten. En wij zijn verzekerd, dat het geschokte rechtsgevoel van ons volk eerst dan zal zijn bevredigd, wanneer de overheid hare vergissing in deze erkennende, haar verbod ten aanzien van de N.S-B, zal opheffen niet alleen, maar den le den dezer Beweging ook weder toe gang verleenen tot Bijzonderen Vrijwil iigen Landstorm en Burgerwachten. Om nog te zwijgen van het feit, dat ook bij openbare demonstraties zoo herhaaldelijk met twee maten bk'kt te worden gemeten: verbod van ontplooi de nationale driekleur eenerzijds, vrij uit ontrolde roode vanen anderzijds op onze vaderlandsche straten. Doel dezer verklaring tot U, Over heid en Volk, is alzoo niét (het zij te gen mogelijk misverstand met nadruk opgemerkt) ons te mengen in zaken van Staatsbeleid of politieken strijd in dezen zwaren en verwarden tijd, maar uitsluitend U, Overheid te bezweren Uw van God gegeven Gezag nooit te gronden op of te gebruiken tot iets dat den toets van Waarheid en Gerechtig heid niet ten volle zou kunnen door staan." DE STEUN AAN DEN TUINBOUW. De minister van economische zaken heeft besloten uit het Landbouwcrisis fonds aan de producenten tot een totaal bedrag van ten hoogste f 1,000.000 steun te verleenen. Deze steun wordt ver leend over de hoeveelheden van de hierna vermelde producten, welke in het achter elk product vermelde tijdvak door de kweekers van die producten zijn verkocht tot de daarbij vermelde bedragen per eenheid: kaskomkommers tijdvak 2 Jan. 19341 Juni 1934 f 1,50 per 100 stuks; tomaten: 2 Jan. 193430 Juni 1934 f 3 per 100 kg; blauwe druiven van 1 April 193415 Aug. 1934 f 1,59 per 100 kg. OPRUIMING VAN RUNDVEE- Een mogelijkheid tot export naar Rusland? Naar het Hbl. verneemt heeft Donder dagmiddag het bestuur van de veehou derijcentrale vergaderd over het voor nemen van de Regeering om wederom over te gaan tot opruiming van rundvee. Is het blad wel ingelicht, dan heeft het bestuur der veehouderijcentrale zich vóór verdere opruiming uitgesproken. Echter zou nog geen besluit zijn ge vallen over de wijze waarop het over tollige rundvee zal worden opgeruimd. Drie mogelijkheden worden onder de oogen gezien, n-l. inblikken, invriezen of export naar Rusland. Ten aanzien van de laatste mogelijkheid schijnt het be stuur van de veehouderijcentrale n.l, een aaanbieding te hebben gekregen, welke belangrijker zou zijn dan d''e welke vroe ger was ontvangen. Of op deze nieuwe, gunstiger, aanbie ding zal worden ingegaan, hangt af van het onderzoek naar de voorwaarden, welke zijn gesteld en waaraan uiteraard de Regeering haar goedkeuring zal heb ben te verleenen. DOOR DE LUCHT NAAR INDIë. Met ingang van 1 November wordt de passageprijs op de luchtlijn Amsterdam- Batavia der K.L.M. van f 1750 verlaagd tot f 1500. De prijs van een retourvlucht daalt hierdoor van f 3150 tot f 2700- Evenals voorheen zijn in deze tarieven de kosten van hotels, maaltijden en taxi-vervoer van en naar de vliegvelden begrepen. In verband met het overlijden van Z.M. koning Alexander I van Zuid-Sla- vië heeft het Nederlandsche hof met in gang van heden voor den tijd van een week halven rouw en voor een week lichten rouw aangenomen. NOG GOED AFGELOOPEN. Hedenmorgen schrok op den Dam het paard van den bode C. uit Kou- dekerke, vermoedelijk doordat de wa gen van achteren werd aangereden, 't Paard ging ter hoogte van café de Beurs er van door, reed tegen een hek aan, haalde vervolgens een jongen boom omver en werd tenslotte achter de boomen tot staan gebracht. Op het oogenblik, dat het paard op den loop ging, reed voor den wagen uit in dezelfde richting L. ut Souburg op zijn rijwiel. Het gelukte hem niet op zijde te komen en het hollend paard te laten passeeren. De. man kwam te vallen en paard en wagen reden over hem heen, daarbij is hij echter niet door de wielen geraakt, hij lag plat op den grond. Wel had de man zich aan de hand verwond; hij is ten huize van dr. Verheijden verbonden. Het rijwiel was deerlijk gehavend. Om het meeste genot van zijne ge noegens te smaken, moet men zijne zorgen wel niet weggooien, maar er een zoo klein mogelijk pakje van maken, dat men gemakkelijk kan mee dragen en waarvan anderen geen last hebben. Rapport huizen. van den heer Rot- B. en W. bieden den raad een rap port aan betreffende het werken in contraprestatie samengesteld door den directeur van gemeentewerken. Wij nemen daar het volgende uit over: „Sinds in het vroege voorjaar van 1934 de sportterreinen geheel zijn vol tooid; de plantsoenwerken aan den Wfestwal en het delfwerk aan slooten in de Poel zijn beëindigd, is daardoor meteen een einde gekomen aan het verstrekken van werk bij wijze van „werkverschaffing' zooals dit in onze gemeente sinds het jaar 1915 systema tisch aan werkloozen is ten goede ge komen. Wat toch is het geval? In den loop der bijna 20 jaren, waar in door werkverschaffing op zoo'n goe de wijze voor onze werkloozen is ge zorgd, werd er zooveel verbeterd en opgeknapt, dat het thans onmogelijk geworden is, telkens maar weer nieuwe werkobjecten te vinden. Dit is oor zaak geweest, dat in de laatste verloo- pen jaren (ook al wegens de uitbrei ding der werkloosheid) moest gezocht worden naar groote, nieuwe objecten haventerreinen en wegenaanleg, sportterreinen, enz. En nu zijn dergelijke groote objecten wellicht ook thans nog te vinden ik denk aan een zweminrichting, aan verbetering en vernieuwing der riolee ring; aan het maken van een zuiverings installatie voor onze rioleering doch al deze objecten kunnen slechts voor een kleiner of grooter deel rentege vend gemaakt worden; er zal een vrij groot kapitaal in gestoken moeten wor den, dat niet rentegevend is of wordt en daarom zal zoo is de toestand nu eenmaal geworden een leenir.g voor de uitvoering van deze werkob jecten niet door H.H. Gedep. Staten v/orden goedgekeurd, stel al, dat de Gemeenteraad in dezen tijd zulke objec ten zou durven uitvoeren. En het niet rendeerend deel van deze uitgaven op de gewone begrooting der gemeente brengen, dat gaat, nü de uiter ste zuinigheid betracht moet worden, om deze sluitend te krijgen, heelemaal niet meer. Vernieuwing rioleering. Voor mij en dit meteen als mijn ge dachte over de vraag van den heer Crucq in de laatstgehouden raadsverga dering, of een vernieuwing van de ge meentelijke rioleering en de daarbij be- hoorende zuiveringsinstallatie eventueel niet uit het werkfonds 1934 (60-millioen- plan) gesteund zou kunnen worden staat vast, dat zoolang de thans gelden de opvattingen bij H. H. Ged. Staten ten opzichte van de financiën van Goes niet worden herzien of niet kunnen wor den herzien en nu Goes bovendien straks door het wetsontwerp omtrent de gelijk schakeling van de werkloosheidslasten dreigt te worden gestort er de eerste jaren geen sprake zal kunnen zijn van nog weer een stuk dieper in den put uitvoering van belangrijke werken, ten zij er gevonden kunnen worden, die ge heel als rendabel kunnen worden be schouwd. En derhalve als de omstandigheden niet veranderen, zal er ook de eerste ja ren van „werkverschaffing", zooals die jaren lang in onze gemeente is verzorgd, geen sprake kunnen zijn. Contra-prestatie, Geen werkverschaffing meer, dat wil dus zeggen, dat alle werkloozen op de steunregeling zijn aangewezen. Dat wil ook zeggen, dat de werkloo zen heele dagen langs de straat moeten slenteren en in geestdoodend nietsdoen hun tijd moeten zoek maken. Toen hoorden wij ook hier van „wer ken voor den steun" of „contra-presta tie". Er werd eens geïnformeerd naar Alphen en Boskoop, gemeenten, waar dit stelsel was ingevoerd; er werden be sprekingen gehouden met de commissie voor de werkverschaffing alhier en het gevolg van een en ander is geweest, dat in April j.l. alhier begonnen is met het naar toerbeurt laten werken van een zeker aantal werkloozen; bedoeld aan tal zou dan telkens een heele week (45 uren) kunnen werken ad 30 ct. per uur (het loon, dat voor de werkverschaffing was vastgesteld geweest). De opzet daarbij was, dat de werk loozen om de 5 weken een week zouden werken en dan in die werkweek 13.50 zouden kunnen verdienen; ge middeld had men dus om de 5 weken een werkweek, waarin vrij belangrijk meer kon worden verdiend dan het ge middeld steunbedrag beliep. Met dezen opzet kon de geheele commissie voor de werkverschaffing zich vereenigen; ge volg daarvan was, dat B. en W. aan on- dergeteekende opdracht gaven, aldus te handelen. Ministerieel voorschrift. Echter was op deze basis nog geen 2 weken gewerkt, toen een Ministerieel besluit ten opzichte van contra-presta tie, voorwaarden kwam stellen, waar aan wij niet voldeden en waardoor on ze subsidie (voor den steun) in gevaar kwam. In het kort kwamen die voorwaarden op het volgende neer: Een gemeente, die bij wijze van con tra-prestatie werk wil geven aan werk loozen, moet: le daarvoor, onder over legging van het werkplan, goedkeuring hebben van den Minister van Sociale Za ken; 2e er moet een uurloon betaald worden, als voor de werkverschaffing is bepaald; 3e het bedrag, dat elke werk- looze aan steun per week ontvangt plus 10 pet., is het bedrag, dat hoogstens per week verdiend kan worden; het aantal uren, dat daarvoor moet worden ge werkt, wordt bepaald door voormeld bedrag (steun plus 10 pet.) te deelen door het uurloon (hier 0.30); 4e op de ze wijze mogen geen gewone onder houdswerken worden uitgevoerd. 4e. op deze wijze mogen geen gewone onderhoudswerken worden uitgevoerd. Uit het bovenstaande volgt dus, dat een werkman, die b.v. 7 steun had, hoogstens 7.70 kon verdienen en daar voor 7.70 0.30 26 uur moest wer ken; een die b.v. 9 steun had 9.90 en daarvoor 33 uur moest werken, enz. Een heele week 45 uur laten werken en dan 13.50 verdienen, was dus uitgesloten. Later is het Ministeri eel besluit nog aangevuld met de bepa ling, dat wanneer een werkman zijn aan tal uren midden op den dag had uitge werkt (b.v. Donderdag, 11 uur of 's mid dags 2 of 3 uur), de geheele dag dan mocht worden doorgewerkt en deze meerdere uren dan mochten bijbetaald. Op deze wijze kon door meerdere werkloozen ongeveer 15 pet. boven hun steunbedrag worden verkregen. B. en W. hadden zich te richten naar deze aanschrijving en gevolg was dus, dat aan den eersten opzet de hand niet gehouden kon worden. D.d. 19 April werd daarop het eerste werkplan bij den Minister ingediend met een loonstaat van 2300. Dit werkplan werd 16 Juni d.a.v. door den Minister goedgekeurd. Inmiddels was het grootendeels reeds uitgevoerd Niet goedgekeurd. Op 16 Juli d.a.v. werd het volgende, tweede werkplan ingediend ter goed keuring: 1. Paden sportterrein schoon houden; sloot in orde maken, enz.; 2. Hulp verschaffen in de plantsoenen; 3. Terrein Reinigingsdienst verder op knappen; reparaties; 4. Onkruid wie den langs straten en wegen; 5. Kleine herstellingen straten; 6. Hulp verschaf fen bij schoonmaken riolen, enz; 7. Zink putdeksels en i-'oolroosters schoonmaken en teren; 8. Kademuren afschuren; 9. Wagens Reinigingsdienst schoonmaken en schilderen; 10. Grondbedrijf Re serveterreinen maaien en schoonhouden Totaal 2630. Dit tweede werkplan kon tot dusver de vereischte Ministerieele goedkeuring nog niet verwerven; dd. 2 Augustus '34 is een schrijven ontvangen, dat naar het oordeel van Z. Exc. de onder 1 en 4 vermelde objecten wel zouden goedge keurd kunnen worden; de overige wer ken werden geacht tot gewoon onder houdswerk te behooren, en derhalve kon daarvoor geen vergunning worden verleend, om deze bij wijze van „wer ken voor den steuh" te doen uitvoeren. Dezerzijds kan moeilijk een belang rijk verschil gezien worden tusschen het eerste werkplan, dat in zij'n geheel is goedgekeurd en het tweede werkplan, dat bijna geheel is afgekeurd. Overigens kan niet ontkend worden, EEN VERWARMDE SLAAPKAMER is in ons vochtig en veranderlijk kli maat niet alleen een weldaad, maar ook een noodzakelijkheid en een groot ge mak. Zoo'n kleine gasradiator met auto matische temperatuurregeling is hét mid del om Uw slaapkamei vlug op de ge- wenschte temperatuur te brengen. Als er een zieke 's, als U 's avonds nat en koud bent thu.'s gekomen. Als U 's mor gens vroeg op moet staan.dan is een gasradiator een uitkomst. Vraagt nu nog even inlichtingen aan het gasbedrijf. (Ingez. Med.) Middelburg, ll-X-'34. Woensdag hoog ste luchttemperatuur 15.1 °C (59 °F); laagste 12.1 °C (54 °F). Heden 9 h: 15 °C; 12 h: 15.9 °C. 4.3 mm regen. Hoog ste barometerstand te dezer stede, in het afgeloopen etmaal: 775 mm; laagste 774 mm. Hoogste barometerstand in het Euro- peesche waarnemingsgebied: 775.1 mm te Brest; laagste 743.1 mm te Nordöyan. Verwachting tot morgenavond: Zwakke tot matige W. tot Z,W. wind, nevelig tot half of zwaar bewolkt, aan vankelijk weinig of geen neerslag, veel kouder des nachts, overdag weinig ver andering in temperatuur. Zon op: 6 h 18; onder: 17 h 15, Licht op: 17 h 45. Maan op: 10 h 08; onder: 17 h 46. E.K.: 15 October. Hoog- en Laagwater te Vlissingeis Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min, vroeger; Veere is 38 min. later. (S Springtij.) Do. Vr. Za. 11 12 13 October. Hoogwater 2.34 14.47 3.09 15.25 3.45 16.07 I .J* rK V. 8.56 21.27 9.36 21.57 10.15 22.35 Hoog- en Laagwater te Wetneldtnge Do. Vr. Za. 11 12 13 October. Hoogwater. 4.32 16.44 5.05 17.16 5.38 17.53 Laag v- 10.00 22.23 10.39 23.00 11.16 23.40 Doos 20,Tube40en 60ct. »»WAT MIJNHARDT MAAKT IS GOED" (Ingez. Med.) dat z.g. gewone onderhoudswerken op het tweede werkplan voorkomen, doch zulks is eveneens het geval op het eer ste werkplan. Bovendien het is niet mogelijk, om een of ander werkplan op te zetten, of er komen werken op voor de meeste zelfs die tot gewoon onderhoud gerekend kunnen worden. Alleen en dit Js aan den Minister ook medegedeeld door te laten wer ken voor den steun, is het nog mogelijk allerlei onderhoudswerken uit te voe ren; het is nog de eenige manier om al les, wat in de laatste 20 jaren tot stand kwam door werkverschaffing, in stand te houden, want de gewone gemeente- begrooting laat niet meer toe, dat voor behoorlijk onderhoud gelden uitgetrok ken worden En eindelijk is als argument ook nog naar voren gebracht, dat nu aan werk verschaffing, zooals deze in de vooraf gaande jaren was georganiseerd, niet meer gedacht kan worden, het dan nog altijd beter is, dat de betrokkenen voor te ontvangen steun toerbeurt werken, dan dat er niets voor gedaan wordt. Er wordt op een nader bericht van den Minister van Soc:ale Zaken thans gewacht. De financieele gevolgen. Tot zoover de geschiedenis van het „werken voor te ontvangen steun" al hier. Laten wij thans nog even onder de oogen zien, wat hiervan de financieele i gevolgen zijn voor de gemeentekas.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 1