PE KUSSENS ZEELAND. DE GESTIE DER NEDERL VARKENSCENTRALE. DE HEEREN EN VROUWEN VAN DER VERE MIDDELBURG. GOES. VLISSINGEN. WALCHEREN. mm Ht voorloopig rapport der com missie van onderzoek versche nen Reeds belangrijke con clusies. De Minister van Economische Zaken heeft, na daartoe van H. M. de Konin gin verkregen machtiging, gepubliceerd en bij de Algemeene Landsdrukkerij verkrijgbaar gesteld, 't voorloopig rap port van de Commissie van Onderzoek betreffende Crisismaatregelen, omtrent het door haar ingestelde onderzoek naar de gestie der Nederlandsche Var kenscentrale. De Commissie waarvan het Kamerlid Beumer voorzitter is, heeft op het ge- heele terrein der werkzaamheden der Nederlandsche Varkenscentrale een on derzoek ingesteld: zij heeft verschillen de organisaties en personen, die op de gestie dezer Centrale critiek hadden uitgeoefend, in de gelegenheid gesteld hunne bezwaren nader toe te lichten, terwijl zij tevens aan de in de pers uit geoefende critiek aandacht schonk. De bij de Commissie ingekomen klach ten waren over het algemeen van eco- nomischen aard. Rechtstreeksche frau de bij de uitvoering der Crisis-Varkens- wet 1932 werd aan de leidende func tionarissen niet verweten en deze is ook aan de Commissie bij haar onder zoek niet in het minst gebleken. Integendeel spreekt zij als haar overtuiging uit, dat van fraude of corruptie bij de leiding der Nederland sche Varkenscentrale, met name ook bij den heer Van Zwanenberg als Directeur, geen sprake is geweest en dat noch den toenmaligen Minister van Economische Zaken, aan wiens adres in enkele openbare vergaderingen beschuldigingen waren geuit, noch den Regeerings-commissaris voor de uitvoe ring van de Crisis-Varkenswet 1932 in dit opzicht iets ten laste kan worden gelegd. Wat daarentegen de economische en organisatorische werkzaamheden der Varkenscentrale aangaat, de Commissie meent uit haar onderzoek te moeten vaststellen dat ongetwijfeld in dit op zicht door de Centrale fouten zijn be gaan. Zoo meent zij te moeten betwij felen, of de Nederlandsche Varkenscen trale met hare bemoeiing inzake den steun aan de varkenshouderij niet te ver gegaan is, waardoor particuliere be langen wellicht sterker zijn aangetast, dan de behartiging van de aan de Cen trale opgedragen belangen strikt geno men had vereischt. In dit verband heeft de Commissie na gegaan of inderdaad het beleid der Ne derlandsche Varkenscentrale en wel in het bijzonder het afsluiten van het bekende bacon-contract de bacon- industrie in staat gesteld heeft haar de biet op de binnenlandsche markt ten koste van hare concurrenten uit te brei den. De uitkomsten van dit onderzoek zijn binnenkort te verwachten. De Commissie merkt echter reeds thans op, dat de omstandigheid, dat de bacon-industrie zich op de binnenland sche markt is gaan toeleggen, ook oor zaken heeft, welke geen verband hou den met de uitvoering der Crisis-Var- kenswet 1932. De wijziging in de mone taire en economische politiek van Enge land noodzaakten de bacon-bedrijven immers voor de vermindering van haar export op de binnenlandsche markt ver goeding te vinden. Uitvoerig gaat de Commissie voorts de andere ten aanzien van het bacon-con tract geuite klachten na. Ongetwijfeld acht zij het verwijt gerechtvaardigd, dat de baconfabrikanten in feite met zich zelf contracteerden, aangezien zoowel de directeur der Nederlandsche Var kenscentrale als de meerderheid der be stuursleden bij de bacon-industrie be trokken waren. Dat het contract hier van de sporen vertoont, is naar het oor deel der Commissie niet te ontkennen. Daarentegen valt, naar zij meent, op te merken dat het ontwerp baconcon- tract ook de goedkeuring heeft verwor ven, van die leden van het bestuur der Nederlandsche Varkenscentrale, die met de bacon-industrie geen relatie hadden, terwijl tevens van te voren het juridisch advies van den Landsadvocaat en het •economisch advies van den Regeerings- commissaris voor de varkenshouderij was ingewonnen. Voorts moet niet uit het oog verloren worden, dat de taxaties, waarop de aan de bedrijven toe te kennen vergoedin gen waren gebaseerd, zijn verricht door te goeder naam en faam bekend staande deskundigen, en dat de Crisis-Accoun tantsdienst door een (scherpe controle ervoor gewaakt heeft, dat door de Ne derlandsche Varkenscentraje 'geen on gemotiveerde betalingen werden ver richt- De geuite klacht, dat verschillende groepen van belanghebbenden in het be stuur der Nederlandsche Varkenscen trale niet waren vertegenwoordigd, acht de Commissie f e i t e 1 ij k juist; be scheiden vertegenwoordiging van ande re belangengroepen, met actieve deel neming in de gestie der Centrale, zou het ontstaan van wantrouwen en onge gronde verdenking hebben tegengegaan. De Commissie is voorts van oordeel dat ook wat de finantieele en admini stratieve gestie der Nederlandsche Var kenscentrale aangaat, waarop, naar haar is gebleken, door den Crisis-Ac countantsdienst een doeltreffende con trole is gehouden meer en tijdiger open baarheid wenschelijk ware geweest, terwijl ook een voortvarend onderzoek ten aanzien van ingekomen klachten 'n middel ware geweest om het vertrou wen van de burgerij in de onkreukbaar heid der leiding te versterken. Onverwijld na het verschijnen van 't rapport, heeft de Minister van Econo mische Zaken opdracht gegeven, voor zoover aan de door de Commissie ge maakte opmerkingen nog niet reeds uit anderen hoofde gevolg mocht zijn gege ven, deze te onderzoeken en verbetering aan te brengen. De vraag in hoeverre de bemoeiingen van de Nederlandsche Varkenscentrale zich verder zullen gaan uitstrekken door den aard der haar ter behartiging op gedragen algemeene belangen strikt wordt vereischt is bij den Minister nog in onderzoek, vooral ook in verband met een tot den Minister door de 3 Cen trale Laindbouw Organisaties gericht verzoek, aan de N.V.C. opdracht te ge ven zich in de toekomst ook bezig te houden met den binnenlandschen han del in* varkens. De Minister wacht de laatste adviezen en zal daarna zijn be slissing nemen. Evenzoo wordt de ver houding tot diverse binnenlandsche slachterijen thans nader onder de oogen gezien. Aan de klacht, dat verschillende groepen van belanghebbènden niet in het Bestuur der N.V.C. vertegenwoor digd zouden zijn, was reeds gevolg gege ven bij de oprichting van de Ned. Vee houderij Centrale. In hoeverre aan den wensch van de Commissie tot meerde re publiciteit van contracten en finanti eele resultaten gevolg kan worden ge geven wordt nog door den Minister on derzocht. Door de nieuwe gecentraliseerde con trole, waarover de Minister thans be schikt, vertrouwt hij meer dan het vroe ger mogelijk was, fraudegevallen tot 'n minime terug te brengen. In ieder ge val zijn reeds maatregelen getroffen, waardoor elke klacht, welke inkomt, nauwkeurig wordt onderzocht. Ten aanzien van het baconcontract moge ten slotte nog worden opgemerkt, dat gelijk bekend reeds eenigen tijd een nieuwe regeling in werking is getreden, waarbij aan de bezwaren, wel ke naar voren zijn gebracht, tegemoet wordt gekomen. Winterdienst op de spoorwegen. De winterdienst op de spoorwegen vangt Zondag 7 October aan. De trei nenloop op de Zeeuwsche lijn ondergaat geringe verandering. Alleen de mailtrei- nen worden gewijzigd. Deze treinen zul len te Vlissingen aankomen om 11.47 en 12,36 en van daar vertrekken om 17.13 en 17.56. door DIRK L. BROEDER. V. Filips van Bourgondië, Hoewel slechts heer van Veere door zijn huwelijk met Anna van Borselen, heeft Filips van Bourgondië tijdens die jaren toch zelfstandig het bestuur over' zijn vrouw's bezittingen gehad. Laat ons ook zijn afkomst nagaan. Zijn grootvader was hertog Filips van Bourgondië, bijgenaamd de Goede. De ze heeft, naar men weet, tusschen de bedrijven door, nogal een vroolijk le ventje geleid. De natuurlijke gevolgen van dien waren schier ontelbare bui tenechtelijke kinderen, die, dit zij te zijner eere gemeld, alle den aandacht van hun vorstelijken vader hebben mo gen genieten. Slechts één wettig kind, Karei de Stoute, mocht hij het zjijne noemen- Een van deze vele bastaarden van Filips den Goede nu, zou later de vader worden van heer Filips, vrouwe Anna's eersten gemaal. Deze vader was j wel de lievelingszoon van den „braven" j hertog, getuige zijn veelzeggenden 1 naam van Anthonis van Bourgondië, den Grooten Bastaard. Zijn moeder zou een Spaansche jonkvrouwe geweest zijn, die den hertog nog een zoon schonk, Cornelis, die, bij zijn dood in een slag tegen de Gentenaars, zijn heerlijkheid van Beveren, in Vlaanderen, aan An thonis naliet. Hierbij bleef de hertog niet: hij wist van den keizer, Frederik III, en den paus, Sixtus IV, 'gedaan te krijgen, dat zij Anthonis wettigden, waardoor hij niet alleen het recht kreeg den naam en wapens van Bourgondië te voeren, doch ook eventueel aanspraak kon maken op de uitgestrekte bezittingen van zijn doorluchtigen vader, mocht Ka- rel zonder erfgenaam sterven. In hoe verre hertog Filips, die het overigens nooit al te best met zijn zoon heeft kun nen vinden, dit onder het oog gezien heeft zal wel altijd een onbeantwoorde vraag blijven, doch het is een Feit, dat hij schikkingen te dien einde getroffen heeft. De geboorte van een dochter, Maria, deed zijn plannen in duigen val len, doch toen bewoog de hertog de sta ten van zijn Bourgondische en Neder landsche gewesten Anthonis als zijn. erfgenaam en opvolger in die landen te erkennen, mits het huwelijk van Maria kinderloos zou blijven. Ook hiervan kwam niets en Anthonis moest zich te- Bovendien zijn enkele vertrekuren, speciaal die in de richting Vlissingen Roosendaal enkele minuten vervroegd, en mag men niet op de oude uren ver trouwen, zonder controle in een spoor boekje. De eerste ochtend, sneltrein zal in afwijking met tot nu toe, te Arnemuiden stoppen te 5.50. LUCHTWACHTDIENST. Men verzoekt ons opname van 't na volgende: Voor de luchtbescherming, zoowel als voor de luchtverdediging van ons land is 't goed functionneeren van den lucht wachtdienst van groote beteekenis. Daarom heeft de comm. van 't Vrijw. Landstormk. Luchtwachtdienst maat regelen genomen om voor de lucht wachtposten in ons land een zoo goed mogelijke bezetting te verkrijgen. Tot die maatregelen behoort ook, dat de reser- ve-eerste-luitenant voor speciale dien sten, de heer G. Woltman, met'de pro paganda voor den luchtwachtdienst is belast. Luitenant Woltman zal op 7 'Novem ber a.s- in een hier ter stede te houden samenkomst voor belangstellenden een korte uiteenzetting geven van 't doel en de beteekenis van 't goed functionnee ren van een luchtwachtpost te Middel burg, waarna hij gaarne bereid is, vra gen, dit onderwerp betreffende, te be antwoorden. De ontvangsten van het Zeeuwsch Comité tot steun aan Joodsche vluch telingen hebben bedragen in het tijd vak van 1 April tot 1 October: N.N. f 10; maandelijksche bijdragen A. H. M. f 7; F. T. f 1; B. f 10; N. N. f 1; N. N. f 18; C. B. f 2.50; fa. L. Polak en Zonen door bemiddeling van den heer J. Norden te Koudekerke f 5; we- kelijksche bijdragen f 119.40. Het nummer van de giro-rekening der penningmeesteres blijft 215315. Christ. Besturenbond» Maandagavond hield de Chr- Besturen bond Goes e.o. (onder voorzitterschap van den heer A. de Lange zijn eerste vergadering in dit seizoen, waarop af gevaardigden van twintig organisaties tegenwoordig waren. Na de opening der vergadering werd den voorzitter bloemen aangeboden in verband met het feit, dat hij tien jaar het voorzitterschap had waargenomen, waarbij de tweede voor zitter de heer R. Buitenhuis hem harte lijk toesprak. Voorlezing werd gedaan van de cor respondentie, gevoerd met het Departe ment van Waterstaat,'' het Provinciaal Bestuur en enkele Kamerleden over de mogelijkheid bij belangrijke werken in Zeeland zooveel mogelijk Zeeuwsche ar beiders te werk te stellen. Ook werden besprekingen gevoerd over de cursussen en werkkampen voor werkloozen en opgewekt tot meer deel name. Beslten werd de huisvlijttentoonstel- l'ng niet met Kerstdag, maar met Pa- schen te houden. Dezen winter zullen weer vier cur susavonden te Goes en Heinkenszand worden gehouden. Besloten werd op 1 Nov, a.s. een groote propaganda-vergadering te hou den en in de November-maand* propa- gandalectuur te verspreiden en huisbe zoek te doen- Het plan voor de wintercampagne werd daarna vastgesteld. Op 24 Oct. a.s. zal een demonstrate voor de vrou wen plaats hebben. EEN SPORTFONDSENBAD? Dinsdag is ten stadhuize een bijeen komst gehouden van het voorloopig co mité voor stichting van een sportfond sen-bad. Na een inleiding door den voorzitter van het comité, dr. A. Sta verman, heeft de heer J. A. C. Bieren broodspot uit Ajmsterdam een uiteen- vreden stellen met den titel en voordec- len van graaf van La Roche en Ridder van het Gulden Vlies. Zijn huwelijk met Marie de la Vieville, waardoor hij de heerlijkheid van Tournehem, in Artois, kreeg, zag de geboorte van Filips. In weerwil van zijn hoogen afkomst is het vreemd, dat wij haast niéts van Filips' prille jeugd weten. Geboortejaar en plaats zijn onbekend. Was zijn vader de gunsteling van den hertog van Bour gondië, Filips was het van Maximiliaan van Oostenrijk, den gemaal van Maria, kleindochter van eierstgenoemde. Zoo was het, dat Filips, hoewel een Bour gondiër, toch de heerschappij der Habs- burgers heeft helpen vestigen met al zijn macht. Om den geschiedschrijver Ermerins aan te halen „dit hiet poli- ticq zyn, van alle tyden en gelegenhe den gebruik te maken, om syn groot heid te bevorderen". Hoe het ook zij Filips bleek een goed mensch, een kundige leidsman en een wiize bestuurder te zijn. Bij zijn huwe lijk met Anna van Borselen was /hij reeds gouverneur en kapitein-generaal van Vlaanderen. Op 13 Mei 1486 werd hij met Anna als heer en vrouwe te Veere gehuldigd. In welk hoog aanzien Filips bij den zetting gegeven hoe het spaarsysteem daar en in andere plaatsen gewerkt heeft om te komen tot de oprichting van een overdekte zwemplaats. Verschillende sprekers hebben er ver volgens opgewezen, dat er voor Vlis singen ernstige bezwaren zijn; vooral de financieeele, want de gemeente kan zelfs geen garant zijn, gezien de vele sociale plichten, die nog op haar rus ten. De inleider had er o.a. op gewezen, dat een plaats als Venlo wel succes opleverde en die toch met Vlissingen is te vergelijken, maar ook hij meende dat hier het particulier initiatief moet werken en de gemeente financieel er buiten moet blijven. Samenwerking ten deze met Middel burg achtte men ook niet ongewenscht, maar men ging er niet dieper op in. Het voorloopig comité zal nu over wegen of de geopperde bezwaren uit den weg zijn te ruimen. Het badseizoen. In het afgeloopen seizoen van 19 Mei tot en met 30 September werden hier 72011 zeebaden genomen. Een bijzonderheid mag het zeker ge noemd worden, dat in de maand Sep tember nog bijna 9200 baden genomen werden- O.- EN W.-SOUBURG. De Kroon heeft, met vernietiging van het bestre-/ den besluit van Ged. Staten van Zee land, gehandhaafd het besluit van den Raad dezer gemeente, waarbij aan den heer P. C. J. Smith met ingang van 1 Januari 1934 eervol ontslag is verleend als onderwijzer aan de o. 1. school we gens inkrimping van het aantal leer krachten. O. EN W.-SOUBURG. B. en W. heb ben bij het openbaar lager onderwijs de nieuwe spelling ingevoerd. NIEUW- EN ST. JOOSLAND. B. en W. dezer gemeente hebben tot ambte naar ter secretarie benoemd, den heer P. J. Brakman, ingaande 1 October 34, thans werkzaam als volontair, De bijna 8-jarige H. P., had bij het spelen met kameraadjes, het onge luk van de afsluiting van den rijksweg op de veerdam te vallen. Hij kwam zoo ongelukkig terecht, dat een zijner ar men brak. Dr. de Weerd verleende heelkundige hulp, waarna de jongen naar het Gasthuis te Middelburg is ver voerd. RAAD VAN N. EN ST. JOOSLAND. De huur der gemeente-wonin gen met 0.15 verlaagd. N. EN ST. JOOSLAND. Maandag ver gaderde de Raad, onder voorzitterschap van den burgemeester voltallig. Ingekomen was een dankbetuiging van H.M. de Koningin voor de betoonde deelneming bi het overlijden van wijlen Prins Hendrik en een dankbetuiging voor de belangstelling "bij Haar verjaar dag. De V o o r z. deelde mede, dat de aansluiting op de waterleiding in deze gemeente in een vergevorderd stadium verkeert, dat enkele geldschieters der gemeente bereid gevonden zijn op ver zoek van B- en W. de rente te verlagen van de loopende leeningen; dat binnen zeer korten tijd vergunning tot het plaatsen van waarschuwingsborden in de kom der gemeente verwacht kan worden; dat de gesubsidieerde steun- verleening voor werkloozen uit deze gemeente is goedgekeurd; dat van Ged. Staten ontvangen is een nieuwe jaar- wedderegeling voor burgemeester, se cretaris, ontvanger en wethouders, dal op een verzoek van den minister van sociale zaken om steun te verleenen aan werklooze kunstenaars, afwijzend is be schikt, omdat dergelijke personen in de ze gemeente niet aanwezig zijn; dat tot plaatsvervangend burgemeester tot 1 September 1935 benoemd is wethouder J. de Goffau. aartshertog stond, blijkt wel uit het feit, dat hij alle destijds door dezen van Wol- ferd VI toegeëigende bezittingen terug kreeg. Het belang van zijn Veere stond echter bovenaan, hetgeen bleek, toen Maximilaan de munt wilde verlagen, hetwelk groote beroering teweeg bracht. Aanvankelijk weigerde Filips hieraan te voldoen, doch Maximiliaan gat on omwonden zijn meening te kennen, dat hij alsnog op gehoorzaamheid van de zijde van Filips rekende. En Filips ge hoorzaamde. - Als admiraal der Nederlanden heeft heer Filips. groote daden volbracht. De verwoestingen en de terreur, die de Hoekschen op de Zeeuwsche wateren uitoefenden was zoo erg, dat men nau welijks van het eene eiland naar het andere durfde oversteken. |De stad Sluis was een broeinest der Hoeksche malcontenten, die zich niet schroomden Vlissingen te plunderen en Westkapelle in brand te steken. Heer Filips stelde Veere dus in staat van verweer, liet den gewapenden burgerwacht en een honderdtal Mechelsche ruiters achter en begaf zich met ruim veertig schepen naar Sluis, dat mede door zijn toedoen bezet werd. Toen de rust weer teruggekeerd was, Dat is het parool tijdens de nationale inzame- lingsweek en daarvan profiteeren U-w nood lijdende landgenooten voor de volle 100%. 186000 (Ingez. Med.) Op verzoek van de N.V. Indische Gas maatschappij te Rotterdam werd beslo ten, de bepalingen in het bestaande gas- contract met de Vlissingsche Gasfabriek, geldig te verklaren voor een op te rich ten Zeeuwsche Gasmaatschappij en al- zoo die concessie over te dragen aan de Zeeuwsche Gasmaatschappij- De commissie belast geweest met het nazien der rekening over 1933 rappor teert tot voorloopige vaststelling der rekening op f 46885 in ontvangsten en f 43253 in uitgaven, zijnde een batig saldo van f 3632. Aldus besloten. Naar aanleiding van de door de regeering vastgestelde lagere annuiteit voor de woningwet-woningen, werd op voorstel van B. er_ W. besloten de huur der wo ningen met f 0.15 per week te vermin deren, aangezien reeds vroeger een ver laging heeft plaats gehad van f 0.25 Totaal is de huur nu met 13 pet. ver laagd. Op voorstel van B. en W. werd de heer P, J. Brakman met algemeene stemmen benoemd tot waarnemend se cretaris en als zoodanig in dezelfde ver gadering beëedigd. Voorts werd beslo ten de kamer van den burgemeester door bijtrekking van een andere' kamer te vergrooten- Goedgevonden werd en kele oude onderdeelen van de oude motorbrandspuit te verkoopen. Op een verzoek van de Meelfabriek te Middel burg om een bijdrage in de kosten van de wachtgeldregeling voor werklooze arbeiders van die fabriek, afkomstig uit deze gemeente, werd afwijzend be schikt. RAAD VAN VEERE. De kwestie der Godshuizen Een commissie benoemd De gemeentebegrooting aangebo den Drastische belasting- verhooging. VEERE. Dinsdag vergaderde de Raad onder voorzitterschap van burgemees ter D. Huinink voltallig. Ingekomen was een dankbetuiging van het kabinet van de Koningin voor' het bewijs van deelname betoond bij het overlijden van Prins Hendrik; ver der een dankbetuiging van den secre taris van de Koningin voor de geluk- wenschen der inwoners van het oude markiezaat Haar in het buitenland op 31 Augustus gezonden. Het Burgerlijk Armbestuur berichtte, dat voor den dienst 1934 de subsidie voor uitkeeringen reeds is uitgegeven; het verzocht deze te verhoogen tot f 500. Aldus besloten. Het Burgerlijk armbestuur vroeg ver der het salaris van den sec.-penning meester te verhoogen met f 40 voor het kon heer Filips zich meer gaan inlaten met zijn particuliere zaken. Hij deed zijn best den handel te bevorderen, hetgeen door zijn relaties niet bepaald een heksentoer was. Ook bevorderde hij den staat van de stad Veere, want de stadsmuren, poorten en vesten wer den geducht onder handen genomen in afwachting van latere hostiliteiten, ter wijl ook de bezittingen van zijn vrouw zijn zorg genoten. Hij verkreeg ook nog het recht alle crimineele zaken in zijn stad te berechten. Het was Filips van Bourgondië ech ter niet beschoren om lang van zijn waardigheden te genieten. Reeds op den 4en Juli 1498, terwijl hij te Brugge vertoefde, overleed hij. Zijn lichaam werd met groote plechtigheid overge bracht naar Veere en begraven in de kapel van Zandenburg, ter rechter zijde van het hoofdaltaar. Heer Filips, in tegenstelling met de meeste grooten van die tijden, schijnt geen bastaarden te hebben gehad, al thans wij hooren alleen gewagen van zijn wettige kinderen, Adolf, die hem na den dood van Anna opvolgde, Mag- dalena en Charlotte. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 8