ZWANEN BERG'S SPORT. BUITENLAND. AFLOOP VERK00PINGEN. MARKTBERICHTEN. Van osize Adverteerders. BOUILLON BlOKjiS BELGIE. DUITSCHLAND. ENGELAND. SPANJE. LERROUX KABINETSFORMATEUR. ROEMENIE. VER. STATEN. f 1000 1857 17283 23204 400 4184 7971 8720 rxstA V &&P&MP&$>8Zapsffl^.?! acfiS^M fén blokje is voldoende voor een kop kroch'ige bouillon. (Ingez. Med.) ongeveer kwart voor negen het station Leiden binnenliep, deelde de wagenbe stuurder aan den stationschef mee even voor het station een schok gevoeld ie hebben. Er werd een onderzoek langs de lijn ingesteld, waarbij bleek, dat ter hoogte van den Maredijk een zwaar verminkt lijk van een ongeveer .30-jari- gen man lag. Uit op het lijk gevonden papieren bleek, dat het een zekere P. K. uit Den Haag was. Omtrent de oor zaak tast men volkomen in het duister. Het lijk is naar het politieburea'. te Let den gebracht. DE PSEUDO-JONKER. Maandag avond kreeg een juwelierswinkel in de Kalverstraat te Amsterdam hoog bezoek. Er kwam nml. een plm. 18-jarige jon geman binnen, die beweerde jonkheer die en die te zijn, een klinkende naam!, wonende in een villadorp buiten de stad. Hij liet zich een partij kostbare han gers voorleggen en bepaalde na eenig zoeken zijn keuze op een fraai exem plaar van f 700. Maar de juwelier vertrouwde het ge val niet bepaald en deelde den klant mede, dat hij den hanger wel wilde le veren, maar niet wilde ineegevenl/ Waarmede de jonkheer genoegen nam. Nauwelijks was de jongeman de deur uit of de juwelier belde het villadorp op en verkreeg daar de volledige be vestiging van zijn vermoedens: de jon ker bleek er gansch en al onbekend te zijn. Toen nam de juwelier een tweeden verstandigen maatregel: hij waarschuw de onmiddellijk telefonisch zijn collega juweliers in de naaste omgeving, omdat hij vermoedde, dat de jonker nog wel ergens anders zijn geluk zou gaan be proeven. Dit geschiedde inderdaad bij een tweeden juwelier in de Kalverstraat, die inmiddels echter gewaarschuwd was en nu op zijn beurt de politie opbelde, terwijl hij den jonker aan den praat liet houden. De politie kwam en arresteerde den jongeman en bracht hem naar het bu reau-Singel. Daar bleek hij géén jonk heer te zijn en ook niet in het opgege ven villadorp te wonen. De man is af komstig van Zutfen en draagt ook al geen weidschen naam. Evenmin had hij' f 700 op zak, doch slechts f 100 en er wordt nu nader onderzocht hoe hij zelfs aan die honderd gulden gekomen en in hoeverre een vervolging wegens poging tot oplichting tegen hem mo gelijk is (Handelsbl.) NA DE ONBEWAAKTE-OVERWEG- RAMP TE EMMEN. In verband met het autobusongeluk op 22 Augustus op den onbewaakten overweg te Emmen, waarbij een aantal arbeiders gedood werden, hebben B. en W. dier gemeen te ten aanzien van het vervoer van werkloozen bepaald, dat in elke autobus naast den chauffeur een arbeider moet plaats nemen, die tenminste het con tact en de remmen kan bedienen. Bij onbewaakte overwegen in het algemeen moet de chauffeur naar één, de arbeider naar den anderen kant uitkijken. Voor den beruchten overweg 'in den Dordt- schen Straatweg is voorgeschreven dat de bussen 15 m tevoren moeten stil staan. Een der inzittendenmoet uit stappen en voor de bus loopende, den overweg overgaan. Hierdoor hoopt men, nu van de zijde van de regeering en spoorwegen geen maatregelen te ver wachten schijnen te zijn, herhaling van de ramp van 22 Augustus te voorko men. DE SPERRMARKENSMOKKEL BIJ NIJMEGEN. Naar de Tel. verneemt zijn vier leden van het gezelschap Sperr- markensmokkelaars, die Zaterdagavond e Be e k-W ij 1 e r aangehouden en vervo Qens naar de strafgevangenis te Kleef zijn overgebracht, tegen een borg tocht van f 300 in vrijheid gesteld Dëe rest van het gezelschap, zes dames en drie heeren wordt nog steeds gevangen gehouden. Het blad verneemt, dat het niet onmoge.ijk moet worden deacht dat zij behalve tot een geldboete ook nog tot gevangenisstraf zullen worden veroordeeld. Is het blad wel ingelicht, dan kan d» behandeling dezer zaak voor het de" recht te Kleef tegen 10 October a.s. te", gemoet worden gezien. De toenemende sluikhandel in Sperr- marken heeft de Duitsche autoriteiten er toe gebracht om de grenscontrole te verscherpen. wu* be*reÊt het douane-kantoor Beek- JÏÏ V.erunam de Msb' dat de douane- ze ing bijna geheel vernieuwd is. verniet6!6 beambten zijn naar elders vervan- S r? r andere kommiezen drach1 en - 6 auJoriieRen hebben op- de drf>-,^e8eVen autobussen welke wanneer passeereP> te controleeren voor smokkelarij verdenki^ De meesten werden vastgehouden, omdat bij hen geenerlei goede trouw kon aangenomen worden. De passen en de te smokkelen Sperrmarken waren i op alle mogelijke manieren verborgen tusschen de kleeren en de banken van de auto. De chauffeur ging geheel vrij uit. De auto-car der firma W. uit Nij megen, werd dan ook onmiddellijk vrij- gegeven na eerste onderzoek. VERGETEN DE BRANDWEER TE: WAARSCHUWEN. Maandagmiddag brak brand uit in de hofstede, bewoond door de gezinnen Sch. en St., gelegen aan den Voortmans weg op grondgebied der voormalige gemeente Lonneker thans Enschedé. De bewoners tracht ten van den inboedel nog te redden wat er van te redden viel, in hun verbou wereerdheid vergetend de brandweer te waarschuwen. Toen tenslotte de mo torspuit arriveerde, laaide het vuur, dat in het op de zolders opgestapelde hooi gretig voedsel had gevonden, reeds hoog op, zoodat aan blusschen niet meer te denken viel. Binnen het half uur was er van de hofstede niet veel meer over dan de kale muren, waarbinnen het .yuur nog geruimen tijd voortwoedde. Met twee slangen op de waterleiding werd de vormlooze massa door de brandweer natgehouden. De bewoners waren laag verzekerd, FIETSSTUUR IN HET LICHAAM. Op den rijksweg Duitsche grens W i n- t e r s w ij k reed een groep Winters- wijksche padvindsters twee aan twee in de richting dorp. Op een gegeven moment passeerde de colonne een al leen loopend persoon. Nadat reeds eeni- ge meisjeis waren voorbijgegaan, schijnt de man van richt'ng veranderd te zijn, zoodat een der padvindsters, ten einde hem niet aan te rijden met haar rijwiel tegen een boom reed. Het meisje, de dertien-jarige A. Bruil, werd ernstig verwond. Het fietsstuur drong haar in het Lchaam. Zij is naar het algemeen ziekenhuis vervoerd, waar zij aan de bekomen verwondingen is overleden. Postduiven, Uitslag van de door de Postduiven- verèeniging „De Blauwe Doffer" te Hansweert op Zondag 30 Sept. j.l. gehouden wedvlucht van Breda uit. Af stand 55 km. Los 9 h. Ie, 9e, 10e A. de Klerk; 2e, 3e, 4e, 5e A. Krombeen; 6e F. Modde, allen te Hansweert; 7e, 12e C. Bruijnzeel, Scho- re; 8e J. den Exter; 11e, 16e J. F. Thee- naart, beiden te Hansweert; 13e C. Zuijd- weg, Schore; 14e F. v. d. Kreeke, Hans weert; 15e L. Nieuwenhuijze, Schore. Eerste duif 10.08-09; laatste duif 40.15.42. DE KORTING VAN DE SALARISSEN VAN HET RIJKSPERSONEEL. De opbrengst op 270 millioen frs. geraamd. Zooals reeds eerder is medegedeeld, denkt de Belgische regeering er ernstig aan tot een korting van 5 pet. van de salarissen, loonen en vergoedingen van het rijkspersoneel over te gaan. Vol gens een eerste berekening zou de daaruit voortspruitende besparing 270 millioen francs per jaar bedragen. Ver der blijkt bij den minister van landsver dediging nogmaals te zijn aangedrongen op herziening van de invaliditeitspen sioenen van officieren en onder-officie- ren in actieven dienst. Vele officieren die hun volle jaarwedde trekken en, tijdens den oorlog, geen letsel hebben opgeloopen dat thans het verrichten van actieven dienst onmogelijk zou ma ken, krijgen boven hunne jaarwedde, nog 30, 50 of 75 pet., invaliditeitspen sioen. Dit komt de schatkist vrij duur te staan met het gevolg dat men ook daar het snoeimes zal moeten hantee- ren. (N. R. Crt.) DE GEWEZEN DIENAREN VAN KONING ALBERT. Met een speciaal eereteeken begiftigd. Koning Leopold III heeft aan alle le den van het hofpersoneel, als blijk van erkentelijkheid voor de diensten aan wijlen koning Albert bewezen, een spe ciale onderscheiding verleend. Deze be staat uit een eereteeken, op den voor kant dragend den gouden beeldenaar van koning Albert en op de achterzijde de geboorte- en overlijdensdata van den betreurden vorst. VOOR ZULKE DINGEN IS ER WEL GELD. Dr. Ley,, de leider van het Arbeids front, heeft, naar de Neue Züircher Ztg *Pe, aan de stad Keulen meegedeeld, dat zij gekozen is als zetel van het nieuwe „Nationale Huis van den Duit- schen Arbeid." Het gebouw zal een gevelbreedte van 370 m krijgen, het zal j 60 millioen mark kosten en 8 tot 10 jaar bouwtijd eischen. Het centrale gebouw zal gekroond worden door een door zuilen gedragen koepel, die 80 m hoo4 wordt. De bedoeling is een gelegenheid te scheppen, waarin voor 100,000 men- schen tegelijk plaats zal zijn, teneinde er om de 4 jaar de congressen van het arbeidsfront te houden. In de andere jaren kunnen de zalen gebruikt worden voor biieenkomsten van andere nat.-soc. groepen, gouwleiders, tentoonstellingen enz. Ley heeft Keulen uitgezocht om dat hij zelf Rijnlander is. De Neue Zür- cher Zeitung teekent bij dit bericht aan: Uit de teekeningen blijkt het geheel een soort tempel te moeten worden in gemengd Grieksch-Oosterschen stijl. Of zulk een gebouw met de Gothische to rens van den Dom zal harmonieeren schijnt niemand te verontrusten, even min als de vraag ot een dergelijk fan tastisch plan bekend gemaakt moet worden op een oogenblik, dat Duitsch- land erkent zijn schulden niet langer <e kunnen betalen. VLIEGTUIG IN HET KANAAL GESTORT. Bestuurder en zes passagiers om het leven gekomen. Een passagiersvliegtuig van de lijn LondenParijs is Dinsdagochtend op ongeveer vijf kilometer ten Zuiden van Folkestone in het kanaal gevallen, waarbij de piloot en de zes passagiers om het leven zijn gekomen. Om 10 uur 's morgens was het vlieg tuig van de Hillman's Airways Limited van het vliegveld te Heston vertrokken naar Parijs, waar het om 11.45 zou aan komen. Door het vliegveld te Croydon werden na het vertrek noodseinen van een vliegtuig opgevangen, doch er scheen geen tijd meer te zijn om de po sitie en de nationalitiet op te geven, zoodat geen maatregelen konden wor den genomen. Het wrak van de machine werd ont dekt door het stoomschip „Biarritz"' van den Kanaaldienst, dat zes lijken der slachtoffers kon bergen en daar mede naar Folkestone terugkeerde al vorens de reis naar Boulogne voort te zetten. Zoodra het ongeval in Dover bekend was, voer de reddingboot uit naar de plaats, waar het wrak was ontdekt, doch de zee was zeer woelig, het werd regenachtig en mistig, waardoor een nader onderzoek werd bemoeilijkt. Aan boord van het vliegtuig bevon den zich drie Fransche en drie Engel- sche passagiers, alsmede een Engelsch piloot.. Het wrak werd het eerst gezien door het Duitsche vrachtschip „Lean- dea", dat door middel van seinen de aandacht van den kapitein van de „Biar ritz" op het geval vestigde. De bestuurder, Bamister, was een oorlogsvlieger van groote jervaring. Het was het eerste ongeluk dat bij de Hillman Airways is voorgekomen. DE SPOORWEGRAMP BIJ WARRINGTON. De wisselwachter bekent, dat het ongeluk aan zijn onoplet tendheid te wijten is geweest. Bij de lijkschouwing van de 10 slacht offers van de spoorwegramp van Vrij dag bij Warrington heeft de wisselwach ter bekend, dat het aan zijn onachtzaam heid te wijten is geweest, dat de snel trein die de aanrijding veroorzaakt heeft, niet is opgehouden. De lijkschou wer dankte den man voor zijn eerlijke bekentenis, waardoor machinisten en stokers van iedere verdenking bevrijd bleven. Nu de zaak, door deze beken tenis nog voor den rechter zal komen, wenschte de lijkschouwer thans reeds te zeggen, dat hij na medelijden met de slachtoffers toch ook groot medelijden met dezen man had, die 32 jaar sein- wachter is en de laatste 21 jaar in dat zelfde seinhuis gediend had, zonder dat hij ooit maar berispt was. Vrouwelijke bandieten. Een bende bestaande uit 50 zwaar gewapende Chi- neesche vrouwelijke bandieten terrori seert het district Poeantang in de pro vincie Hopei. Zij berooven uitsluitend mannen en gaan daarbij als volgt te werk: Een der vrouwen lokt het toekomsti ge slachtoffer bij voorkeur een rijk koopman in een valstrik. Plotseling ziet hij zich den eisch gesteld „Je geld of je leven" en iriïusschen wordt hij be dreigt door de revolvers van zijn metge zellin en haar vriendinnen. Biedt de man ook maar den gering- eten weerstand dan wordt hij doodge schoten. Alle leden dezer bende kun nen met de linkerhand even goed schie ten als met de rechter; naar men zegt hebben zij reeds een enormen buit be machtigd. Man vermoord om regengoden gun stig te stemmen. Te Ningpo, nabij Sjanghai, waar men reeds geruimen tijd van de droogte te lijden had, hadden de boeren herhaaldelijk bidstonden gehou- en om den ouden Drakengod om regen te smeeken. Een 63-jarig onderwijzer die er blijkbaar meer verlichte denk beelden op na hield, verklaarde, dat dergelijke bidstonden nutteloos waren waarop de boeren, die van meening wa ren dat de aanwezigheid van den onge- loovigen schoolmeester de ontstemming der Goden had oogewekt, den man aanvielen en vermoordden om de Go den gunstig te stemmen. De president der Spaansche republiel heeft gisteren den leider der radicale partij, Lerroux, de opdracht verstrekt, een nieuwe regeering te vormen. Ver wacht wordt, dat Lerroux een kabinet zal vormen, steunende op het midden en rechts. Of de leider der katholieken, Gil Robles, die door de linksche partijen gehaat wordt, tot de regeering zal toe treden, staat nog niet vast. Mocht dit wel gebeuren, dan zal het de vraag zijn, of van socialistische zijde geen daad werkelijk verzet zal rijzen. t DE KABINETSCRISIS OPGELOST, j De houding van Titu- lescu onzeker, j Minister-president Tatarescu is er reeds gisteren in geslaagd, de Roemeen- j sche kabinetscrisis op te lossen. De nieuwe regeering verschilt weinig van de vorige. Het belangrijkste is, dat Titu- lescu niet onder de namen op de minis- terslijst voorkomt. De portefeuille van buitenlandsche zaken wordt voorloopig beheerd'door Tatarescu zelf. Het schijnt nog onzeker, of Titulescu van het poli tieke tooneel zal verdwijnen, dan wel over enkele dagen toch weer töt het ka binet zal toetreden. DIEFSTAL VAN GEVAARLIJKE ONTPLOFBARE STOF. De dieven worden verzocht voorzichtig te zijn. Uit Bridgeport in den staat Connecti- cus wordt gemeld dat uit de onder- grondsche opslagplaatsen van de Re mington Arms Company ondanks de strenge bewaking, tien blikken zijn ge stolen met polnol, naar men zegt het krachtigste ontploffingsmiddel dat tot nog toe bekend is en dat eigenlijk nog in een stadium van experimenteeren verkeert. Men maakt zich dan ook ern stig ongerust over de mogelijkheid, dat de dieven niet bekend zijn met de ex plosieve eigenschappen van deze spring stof wat tot groote rampen zou kun nen leiden. Met behulp van de politie is een waarschuwing verspreid, dat de springstof met de grootste voorzichtig heid moet worden behandeld, aange zien de geringste schokken reeds ex plosies tengevolge kunnen hebben van groote vernielende kracht. In café „Het Groenewoud" te Grijpskerke heeft Dinsdag notaris J. L. van der Harst in het openbaar ver kocht de hofstede genaamd „Hoogelan- de", huis, schuur, wagenhuis, met lande rijen, aan den straatweg van Hoogelan- de naar Krommenhoeke B 97, te Grijps kerke (Hoogelande). Samenvoeging van de perceelen 1 tot en met 15, ter gezamenlijke grootte van 11.01.50 ha of 28 gem. 20 r., bestaande uit genoemde hofstede, bouw- en wei land en sprink. Kooper K. Dingemanse q.q., landbouwer, Meliskerke, voor 20.400. Samenvoeging van de perceelen 16 18, ter gezamenlijke grootte van 2.31.70 ha of 5 gem. 271 r. Kooper Kr. Dekker Gz., q.q., landbouwer, Meliskerke, voor f 3250. (Bestaande uit weiland sprink.) Perceel 19, bouwland, liggende aan den Van Keulens weg te Hoogelande. groot 0.40.10 ha. of 1 gem. 614 r. Kooper Joh. Boogaard, zonder beroep, Grijpskerke, voor 560. Goes, 2 Oct. Veilingsvereeniging „Zuid-Beveland. Zure Kroetappels 2.40, Dubb. Princesseboonen 612, per 100 kg. Kleine Veiling, Peren: Doyenne du Cornice extra 1730, idem A 1621 idem B 1518, idem C 1014, Bonne Louise d'Avranches extra 20, idem A 1718, idem B 1114, idem C 711 Herzogin Elsa extra 1113, idem A 10 12, idem B 810, idem C 48, Sol- dat Laboreur extra 1416, idem A 12 14, idem B 911, idem C 58, Triumphe de Vienne extra 18, idem A 1415, idem B 1113, idem C 811, Emily d'Heyst extra 12, idem A 810, idem B 78, id. C 46, Nouveau Poiteau extra 810, idem A 89, idem B 79, idem C 4 7, William's Duch, extra 1216, idem A 812, idem B 710, idem C 48 Maagdepeer extra 89, idem A 78 idem B 67, idem C 35, Conferance extra 1516, idem A 1314, idem B 1113, idem C 58, Leghiponts extra 17, idem A 15, idem B 1012, idem C 59, Zwijndr, Wijnpeer extra 16, idem A 1214, idem B 1011, idem C 58 General Totleben extra 13, idem A 10 11, idem B 89, idem C 4-7, Beurré Hardy extra 1820, idem A 1718, id B 1516, idem C 9—14, Beurré Alexan der Lucas extra 16, idem A 1317, ic B 1215, idem C 7—11, Beurré Super- fin extra 16, idem A 1214, idem B 10 11, idem C 48, Beurré Clairgeau ex tra 16, idem A 1415, idem B 1215 id. C 612, Beurré Blance 49, idem Diel 812, idem Van den Ham 711 Josephine's de Malines 1015, Bezy van Schonauwen 813, Duch. d'Angou- 'eine 711, Comtesse de Paris 69, le Lectier 68, Bruine Chaumontel 56 Groene idem 47, Fransche Maagde peer 46, Calabasse Oberdickt 5, Win ter Suikerijen 36, idem Louwtjes 6 8, Jodenpeer 58, Rietperen 67, Do rothea Royal 56, Schellebellen 46, Foppepeer 35, Pondspeer 36, St. Remy 46, Gieser Wildeman 811, Kleipeer 5—7, Afval en Kroetpeer 0,50 6, per 100 kg, Appels: Sterappel extra 2223, idem A 1623, idem B 1321, idem C 713, Cons- Orange Pippin extra 2829, idem A 2228, idem B 1724, idem C 10 15, Transp. de Croncels extra 1718, idem A 1617, idem B 1415, idem C 810, Mank's Codlin extra 1516, id. A 14—15, idem B 11—13, idem C 7—10, Groninger Kroon extra 14, idem A 12 13, idem B 1011, idem C 58, Pre sent van Lunteren extra 17, idem A 15, idem B 13, idem C 810, Bramley Seed ling extra 89, idem A 67, idem B 5— 6, idem C 35, Bismarck extra 89, id. A 8, idem B 6-7, idem C 4—5, Oranje Reinetten extra 11, idem A 910, id. B 78, idem C 46, Goud Re'nette 8 16, Fransche idem 710, Gu derling 6 10, Hondsmuil 611, Notarisappel 5 13. Zomer Court Pendu 68, Reinette d'Or 56, Jac. Lebel 56, Lanes Prin ce Albert 58, Present van Engeland 8 -11, Ganzebout 46, Ganzerodes 4 6, Grauwzuur 57, Roode Paradijs 5 6, Blenheim's p ppin 57, Rembour Mortier 36, Zoete Armgaarde 1014, idem Ribbel-ing 4.8, idem Campagner 810, idem Bellefleur 68, Blomzoet 69, Tuinzoet 815, Pomme d'Oranje 10—13, Afval en Kroetappels 26, per 100 kg. D'versen: BI. Druiven 1828, Toma- maten 2—3, Groene Noten 14—27, No ten 45, Aardappelen 2.103.20, per 100 kg.; Perziken 1.40, Meloenen 29, Kip eieren 3,603,80, Noten 0-302.20, per 100 stuks; Bloemen 725, per 100 pot; idem 1012, per 100 bos; Honing 0.30, per flacon. Oostburg, 3 Oct. De aanvoer mid delmatig. Gerst 6.256.50, haver 6 6.50, erwten 8—8.25, bruine boonen 1111.75, maanzaad 15. De Eerste Nederlandsche Dames- kapschool van den heer Anton van den Berg uit Amsterdam, die elders o. a. kort geleden te 's-Hertogenbosch met succes werkzaam was, heeft zich thans in de Gortstraat K 32 te Middelburg voor enkele maanden gevestigd. WAAR DE „WOLKEN VAN GENOT" VANDAAN KOMEN. Het is steeds en vooral in dezen tijd een verheugend verschijnsel, wan neer een fabrikant zich"genoodzaakt ziet om zijn fabriek uit te breiden. Het is dan ook teekenend voor de „gezondheid" van een bedrijf als dat van de N.V. Douwe Egberts (Tabaksfabriek, Koffiebranderijen- en Theehandel) te Joure (Fr.) en Utrecht, dat de gestadige groei, welke deze oude Friesche firma in haar ruim 180-jarig bestaan mocht doormaken, zelfs niet door een tijd als de huidige belemmerd kon worden. Sedert 1753 toen de zaak „Douwe Egberts" te Joure werd begonnen en de grondslag werd gelegd voor het om vangrijke bedrijf van 1934 zijn er méér donkere jaren geweest! Tóch groeide de vroegere bescheiden zaak uit tot één van Nederland's grootste bedrij ven op het gebied van tabak, koffie en thee. Thans, midden in een tijd dat iedereen klaagt over malaise en moeilijke afzet mogelijkheden, heeft Douwe Egberts te Joure een nieuwe tabaksfabriek ge bouwd, waarin de tabakken, welke later den Nederlandschen pijprooker zijn „Wolken van Genot" zullen geven, wor den verwerkt. Van hieruit vinden eiken dag tiendui zenden pakjes Douwe Egberts Echte Friesche Heerenbaai en Baai-Tabak hun weg naar het pijprookend Nederland. Aan een nauwgezet doorvoeren van 't beginsel, dat kwaliteit steeds hoofdzaak zijn moet en dat de prijzen door vakkun dig inkoopen der grondstoffen en een doeltreffende economische behandeling der producten zoo laag mogelijk gehou den moeten worden, dankt Douwe Eg berts haar gestadigen bloei en het be stendige vertrouwen van haar verbrui kers. 466e STAATSLOTERIJ. 5de klasse, 10de lijst. Trekking van Dinsdag 2 Oct. PRIJZEN VAN: 1500 881 16514 23979 200 471 5514 9860 14685 19660 20758 f 100 6450 9888 11724 12066 14349 17083 19031 19192 22167. PRIJZEN VAN f 70. 7010 7081 8847 8944 12491 22378 22380 NIETEN. 3706 7059 7089 7045 7095 8846 8887 8893 8900 12486 12490 12515 12525 12527 12542 13717 13719 16435 22357 22356 22396 22402

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 5