WAT GOED iS, PUROL ONDERWIJS. BEKENDMAKINGEN. KERKNIEUWS. KUNST EN WETENSCHAP. GEMENGD NIEUWS. SPORT. FINANCIEELE BERICHTEN. BUITENLAND. - Pijnlijke Kloven vindt navolging FRANKRIJK. HONGARIJE. GOES. maximum-snelheid van 360 km/h, een kruissnelheid van 300 km/h beide een 50 km/h sneller dan de „Zilvermeeuw", zooals u ziet. De ruimte in dit jager-type is echter aanzienlijk veel kleiner dan in de Fok ker-toestellen, die op de luchtlijn naar Indië in gebruik zijn. Dat staat echter in verband met het principe, hetwelk lui tenant Asjes met zijn plan beoogde: en kel de „p o s t" heen en weer naar Indië „jajen" met „jagers", snelle vlieg machines) en de passagiers maar over zee laten varen. En toen: de „Postjager" met zware averij gestrand op een Zuid-Italiaansche vliegveld; van de „Zilvermeeuw", ter wijl heel Nederland met spanning op z'n start stond te wachten, een motor in dui gen gevallen, en dan dat pracht-gebaar der K.L.M. van „nimmer versagen": als de nieuwe snelle machine het niet doet, dan doen we het met een der oude ge trouwe kistjes; en vliegt die niet hard genoeg dan vliegen we maar wat lan ger en slapen we maar wat korter.... maar we zullen de mail op tijd over brengen En ze hébben het in prach tige samenwerking van allen met allen, volbracht Dit alles leeft nog tezeer in ons aller harten, dan dat het hier in ons geheu gen zou behoeven terug geroepen te worden. In oprechte bewondering en waardeering voor de kranige prestatie van Smirnoff en zijn bemanning, voor de organisatie der K.L.M. en de mede werking van binnen- en buitenland, doen wij voor niemand onder. De nuchtere beschouwer der feiten moet echter daarnaast dit constateeren: dat de vluchten van „Postjager" en „Pe likaan", objectief bekeken en ver geleken, geheel anders gewaardeerd moeten worden dan men gemeenlijk doet. Als men den negatieven goodwill van den eerstgenoemden en de positie ve van den tweeden aftrekt, om simpel technisch de beide vluchten tegenover elkaar te stellen, dan blijkt dit: als s t u- d i e v 1 u c h t beschouwd is de tocht van den „Postjager" allerminst mislukt te noemen, en de recordreis van de „Peli kaan" valt, hoezeer ook een hoogge waardeerde sportieve topprestatie, bui ten het kader der normale, regelmatig te handhaven, commercieele dienstvluch- ten. Doordat de bemanning van de „Peli kaan" zich vrijwel geen rust heeft ge gund, maakte zij de uitreis weliswaar in slechts 4Vo dag normaal is op z'n vlugst 9 dagen maar dat neemt niet weg, dat haar aantal vlieguren op de uitreis 75 bedroeg, tegover slechts 46 uren van den „Postjager". De behouden kruissnelheid van de „Pelikaan" bedroeg op de uitreis 203 kmdi; van den „Postjager" 300 km h. Het benzineverbruik per km bedroeg van de „Pelikaan" 1.3 liter, van den „Postjager" 0,8 liter. Tenslotte heeft de Fokker XVIII voor de heele uitreis ruim 18.000 liter benzine verbruikt, de Pander-Postjager slechts 11.000 liter, een verschil van 7000 liter of bijna 40 pCt. minder Deze cijfers geven te denken. Wij Ne derlanders moeten momenteel verder zien dan onze neus lang is. Wij moeten, zonder iets af te doen aan onze bewon dering voor de Pelikaanvlucht, die een schitterende prestatie van vliegkunst, moed, volharding en organisatie is ge weest, desalniettemin erkennen, dat de Postjagervlucht hoogst interessant en niet te verwaarloozen studiemateriaal voor de toekomst heeft opgeleverd. Wij kunnen daarbij slechts de hoop en, eigenlijk gezegd, ook wel dadelijk het vaste vertrouwen uitspreken, dat onze nationale luchtvaartmaatschappij de K.L.M., de ontwikkeling der luchtvaart toestanden met volkomen open oog zal blijven volgen. Want indien b.v. al in het denkbeeld van postjager iets, dat practisch te verwezenlijken is, zou zit ten, dat is o.i. toch lang niet uitgeslo ten dan zal die verwezenlijking o.i. in elk geval dóór onze K. L. M. die nen te -geschieden. Zoolang bij de K.L.M. een geest heerscht als tegen woordig, zoolang is er voor concurrentie geen plaats; zulk een prikkel kan heil zaam werken op een bedrijf, dat dreigt in te dommelen, maar bij deze klaar wakkere maatschappij is dat niet het geval, dus overbodig, dus schadelijk. Waarom zou de K.L.M. echter niet, h 1 s er wat in zit, zelf enkele postjagers in de vaart brengen Vroeger stuurden we de brieven naar Indië via Marseille, als er haast bij was, en „per zeepost" als 't er niet zoo op aan kwam. Een der gelijke differentiatie is, in beginsel, voor de toekomstige luchtvaart op Indië ook niet onmogelijk: tegen verhoogd porto „per postjager", tegen normaal (lucht)- porto per „luchtpost". Dan was de strijd om het begnsel van „wel-of-geen-pas- sagiers-naast-de-post", meteen vreed zaam beslecht. Maar hoe dat alles ook zij: wij zijn er niet om in deze zaken te oordeelen, zelfs maar te stuwen in deze of gene richting, We zijn daartoe ook niet bevoegd; het vorenstaande diende slechts, om te be- bewijzen in hoe 'n belangrijk tijdsge wicht wij op dit oogenblik met de Ne- derlandsche luchtvaart staan. Proble men alom, èn aan alle kanten den moed, de lust, de kracht om ze aan te vatten, den vasten wil om ze op te lossen en alzoo Nederland zijn eereplaats in de voorste rijen der luchtvarende naties te doen behouden. Het Pelikaan-fonds, hetwelk wij naar de mate onzer krachten mee zullen hel pen steunen, moet de stoffelijke verwe zenlijking worden van het in heel ons volk levende luchtvaart-enthusiasme, opdat dit fonds het zijne tot de bevor dering van Nederlands geheele lucht vaart zal kunnen bijdragen. Maar de navolgers blijven toch altijd achter. De laboratoria der Bayer- fabrieken hebben Aspirin uitgevonden tegen hoofdpijn, kiespijn en velerlei andere pijnen. Nergens slaagde men er in, een ander middel te vinden, dat even snel werkt en tegelijkertijd onschadelijk is. Uitsluitend verkrijgbaar in .de orarijeband-bufsjes vaiv JïOitabi. -70 cts.'.en oranjezak'jes-van 2 tabl. a 10 ets. (Iagez. Med Ds. D. Bremmer, beroepen predi kant bij de Geref. Kerk te Middel burg hoopt, na bevestig ng op Zondag 18 Maart 1934, zijn intrede te doen op Maandag 19 Maart, 's avonds 8 uur in de Noorderkerk. KOVACS LAJOS. The Harmony Kings. Een vroolijke boel en een propaganda, die klinkt als een klok. De A.V.R.O. weet, wat ze doet: een tournee van Ko- vacs Lajos en zijn band is een middel uit duizenden ter vestiging van een steeds grootere populariteit bij het heir der luistervinken. Middelburg heeft er gisteravond weer het bewijs van gele verd: een stampvolle Concertzaal, die daverde van het enthousiasme. De ban den worden op deze wijs wel deugdelijk bevestigd; al hoort men dan nog zoo veel moois door den luidspreker, men wil mekaar ook wel eens zien. Dan leert men mekaar beter kennen, komt er iets van een persoonlijke noot in de waar deering. Populariteit is onontbeerlijk vcor een instelling, die haar bestaan afhankelijk weet van een massalen aanhang. Maar populariteit pleegt vaak een nukkige juffrouw te zijn: zoo heb je ze en zoo heb je ze niet. En daarom moet men heel voorzichtig en zorgvuldig met haar omspringen. Bij Kovas Lajos en zijn mannen is d e taak in goede handen. Hun „muzikale comédie" (het woord is van Kovacs zelf en 't is juist) doet een beroep op sentimenten, die als 't ware zoo in de volksziel voor 't grijpen liggen. Voor een gezonde vroolijkheid is elk mensch te vinden, als men de juiste snaar maar weet te treffen. En een beetje sentimentaliteit, balanceerend op de grens van de sotternij kan mits goed gebracht onweerstaanbaar zijn. Kovacs schijnt voor dat alles een spe- cialen knobbel te hebben. Zijn „muzikale comédie" chargeert nergens en blijft te vens gespeend van de prikkelende zwij- melarij, die een bepaald soort jazz aan kleeft. Hij geeft muzikale grappen en de toehoorder bevindt zich daar wel bij. Geheel in dit kader passen ook de „Harmony Kings", de drie zingende ne gers, die stuk voor stuk over een stem beschikken, waar men graag zijn petje voor af neemt. Hun vocale clownerie was prachtig en sloeg dusdanig in, dat ze beide keeren na hun optreden wer den teruggeroepen, om een toegift te geven. Iemand met zeer ernstige muzi kale begrippen hebben we eens hooren verkondigen, dat 't eigenlijk zonde was, dat deze menschen malligheid verkoch ten, inplaats van goede negerliederen te zingen, t' Kan best wezen, maar men kan toch de gedachte niet van zich af zetten, dat voor de „muzikale comedie", die ze brengen, ook eenig talent ver- eischt wordt. En het een sluit het an der tenslotte niet uit, bij name niet als men zijn brood moet verdienen. In de pauze werd door iemand uit Hilversum nog een geestige propagan distische speech afgestoken. Daarbij kwam ook even de kwestie van de V.A.R.A.-straf voor die vijf minuten pauze in verband met de terechtstelling van Van der Lubbe ter sprake. De A.V.R.O. heeft den vrijgekomen Zater dag niet begeerd, omdat dat te veel overeenkomst vertoond zou hebben met den zoeten schooljongen, die de appel mag opeten, die meester den stouten heeft afgenomen. Maar voor 't overige blijft, aldus de spreker, ons streven er op gericht om niet alleen den Zaterdag, die ons eens is afgenomen, terug te win nen, doch weer de vol'e week te kun nen uitzenden. En daarvoor luidt dan het parool: op naar de 300.000. Eigenaardig gevolg der gewijzigde L. O, wet. Men meldt ons: Een eigenaardig gevolg zal de uitvoe ring der gewijzigde Lager Onderwijswet hebben, wat betreft de benoeming van Hoofden van Scholen, zoowel bij Open baar als bij Bijzonder Onderwijs. Van 1 Januari 1934 tot 1 Januari 1937 zal namelijk alleen en uitsluitend tot hoofd eener school benoemd kunnen worden de onderwijzer, die wachtgelder is dus wachtgelder-hoofd of wacht gelder-onderwijzer en een in functie zijnd hoofd der school. Hierdoor zijn mo menteel alle niet-hoofden van scholen, die in functie zijn, uitgesloten van de benoeming tot hoofd, gedurende ge noemde periode. Wanneer aan een school thans een hoofd-vacature komt, kan ook geen enkel lid van het perso neel dier school als hoofd opvolgen. Vooral voor deze laatste categorie zal dit in de toekomst een groote teleur stelling blijken, daar op vele plaatsen de eerste onderwijzer der school zeer dik wijls opvolger van het vertrekkende hoofd werd. Mocht een gemeente- of schoolbestuur zich aan deze wijze van benoeming niet houden, dan zal geen rijksvergoeding worden verleend voor het benoemde hoofd der school.- LIEFDESDRAMA. Meisje doodgeschoten. Zij was hem ontrouw geworden. Woensdagavond heeft in Amster dam-west een 22-jarige tuinman uit Huizen zijn 17-jarige verloofde een doch ter van een weduwe, met revolverscho ten gedood en daarna zichzelf een ko gel door de borst gejaagd, hij verkeert in levensgevaar. Het drama speelde zich af op de tweede verdieping van een perceel in de Bonairestraat waar het meisje bij haar moeder, een weduwe, inwoonde. De vorige week had zij een kwestie met den Huizer jongen gehad en hun ver loving verbroken. Een paar dagen later waren echter de connecties weer aan geknoopt en Woensdagavond heeft de jongeman bij de familie gegeten. Na den maaitijd verzocht hij zijn meisje even mee te gaan naar de keuken. Daar ging het meisje op een stoel zitten en direct daarna haalde de jongen een revolver voor den dag, waarmee hij eenige scho ten op haar loste. Zij werd onmiddellijk doodelijk in de hartstreek getroffen. De jongen schoot vervolgens zichzelf in de borst, rende de keuken uit, de trap af en de straat op. In le Kinkerstraat sprak hij een agent aan en vertelde, dat hij zijn meisje vermoord had. De agent nam hem toen mee naar het politie-post- huis, waar hij tengevolge van bloedver lies in elkaar zakte. De jongeman werd naar het Wilhelminagasthuis overge bracht, daar onmiddellijk operatief in grijpen noodzakelijk bleek. Hij kon vóór de operatie nog even gehoord worden en toen bekende hij zijn misdrijf en gaf als motief op, dat zijn meisje hem on trouw was geworden. De cylinder-revolver is in de keuken gevonden, alle vijf patronen bleken af geschoten te zijn, CONTROLEUR PLEEGT VERDUIS TERING. De politie te B u s s u m heeft gearresteerd den controleur van de organisatie i.z. distributieregeling van aardappelen, groenten en fruit voor 't Gooi en omstreken. De man had tevens de taak om vor deringen te innen. Daar hij in drie maanden niets had afgedragen, is een onderzoek ingesteld, met het gevolg, dat men tot de ontdekking kwam, dat hij 1500 had geind, welke hij voor andere doeleinden had gebruikt. WAARSCHUWING. De burge meester van Overschie waarschuwt een ieder, alvorens z,g. „emaille-foto's" te bestellen bij den fotograaf Johan van Werven, geboren te Rotterdam, 8 Oc tober 1882, wonende te Overschie, zich tot hem, Burgemeester, te wenden om inlichtingen. Zij, die foto's bestellen en niet hebben ontvangen, worden verzocht hiervan kennis te geven. Tegen Van Werven werd reeds bij herhaling in de dagbladen gewaar schuwd. Hij handelt met zijn echtgenoo- te (spreekt met Duitsch accent) in bijna geheel Nederland. BRANDSTICHTING. In den mor gen van 7 Januari is in een leegstaande woning van M. D. te Sint Pancras brand uitgebroken. Het vuur breidde zich door den hevigen wind snel uit, maar het gelukte ten slotte de brand weer de vlammen meester te worden voor het geheele pand uitgebrand was. Aangezien er een luchtje aan de zaak was is de politie overgegaan tot de ar restatie van den eigenaar van het pand, die in het huis van bewaring te Alkmaar zit. EEN BEKENTENIS. De 30-jarige Leo Zegers, die ervan verdacht werd op 7 Jan. j.l. zijn zwager Hendrik Bonen te S o m e r e n met een revolverschot te hebben gedood, en die zich tot dusverre nog op vrije voeten bevond, is thans op last van de Roermondsche rechtbank ge arresteerd en naar het Huis van Bewa ring overgebracht. Zegers bekent nu zijn daad. Hij blijft echter bij de bewering, dat het niet in zijn bedoeling gelegen heeft zijn zwager B. te dooden. ZWEEFVLIEGEN OP WALCHEREN. De heer H. A. Terwoert te Koudeker- ke, die zijn militairen d'enstplicht bij de Luchtvaartafdeeling te Soesterberg vol bracht, heeft z'ch onlangs lot de Zeeuw- sche Vereeniging voor Luchtvaart ge wend met het verzoek om steun en voor lichting bij zijn plannen tot het oprich ten van een zweefvliegclub op Walche ren. Deze steun is hem door de Z. V. v. L, gaarne verleend en aangezien alreeds gebleken is, dat onder de Walchersche bevolking, speciaal de jongere, leven dige belangstelling bestaat voor het zweefvl'egen, Izal nu getracht worden tot de oprichting van een zweefvlieg club te komen. Zij, die zich hiervoor metterdaad of f'nancieel mochten willen inferesseeren, kunnen onder de KI. Adv. het adres waartoe zij zich dienen te wenden, vinden. Hel ligt verder, naar wij vernemen, in de bedoeling bij voldoende belang- stell'ng, binnenkort een propaganda- avend met films te organiseeren, waar bij tevens de oprichting van een club nader toegelicht zal worden. Naar de Z'erik. Nwsb. verneemt zal aan de a.s. Algemeene Vergadering van Aandee.houders van de N.V. Bank voor Schouwen en Duiveland worden voorgesteld het dividend over 1933 vast te stellen op 12 pCt. (even als vorig jaar). West-Javasche Landbouw Mij. Op de per 5 Februari te houden ver gadering van aandeelhouders der West- Javasche Landbouw Maatschappij te Middelburg, zal de liquidatiereke ning worden voorge.egd. Deze vermeldt aldus de Msb. aan de debetzijde: ver.ies bij verkoop ondernemingen 829.469; liquidatiekos- ten 5543; totaal 835.013; en aan de creditzijde', saldo verlies- en winstreke ning per 31 December 1931 54.695, te veminderen met het verlies over het eerste ha.fjaar 1933 ad 24.291; res teert 30.403; interest 26; saldo 804.583, als volgt te verrekenen: ge woon aand.-kap. 740.000; pref. aand. kap. 10.000, reservefonds 54.583, HET SCHANDAAL-ALEXANDRE. De nieuwe zwendelaffaire, welke heeft geleid tot de arrestatie van een zekeren meneer Alexandre schijnt niet in verband te staan met de Stavisky-affai- re. Een intusschen overleden oud-mi nister van financiën, tal van afgevaar digden en vroegere afgevaardigden, zou den bij deze aangelegenheid zijn betrok ken. Niet minder dan drie Kamerleden, 18 prefecten, 30 hoofdkassiers van ver schillende maatschappijen, 12 presiden ten van rechtbanken, twee officieren van justitie, twee senatoren, 50 rechters, 12 commissarissen van politie en een niet te schatten aantal officieren en la gere ambtenaren hebben den bedrieger hun spaarpenningen toevertrouwd en zijn dus gedupeerd. HERRIE. In verband met het .schandaal van Bayonne kwamen Dinsdagavond in Pa rijs relletjes voor, waarvan de oogst 300 arrestanten was. Op den boulevard Raspail hadden herrie-makers van banken, boomroos- ters en ander materiaal een groote bar ricade gemaakt, waardoor het verkeer in deze straat volkomen was gestremd De politie slaagde er tenslotte in, de be toogers terug te drijven en de barricade zooveel mogelijk te verwijderen. Op de Place Danton kwam het tot onlusten. H:er was eveneens een bar ricade opgericht en toen de politie deze trachtte te verwijderen ontstond een gevecht, waarbij aan beide zijden tal rijke gewonden vielen. TERUGKEER VAN UITGEWEKENEN, Die zich in het nieuwe régime wil'en schikken hebben niets te vreezen. De Pruisische regeering heeft naar men aan de N. R. Crt. meldt richt snoeren vastgesteld voor de gedragslijn jegens emigranten d e bij den omme keer in 't begin van 1932 het land heb ben verlaten en thans wenschen terug te keeren Deze zaak is van groot belang voer de buurlanden, zooals Nederland, Zwitserland, Tsjechoslowakije, Frankrijk enz., omdat de stroom der v.uchtelingen Vooral daarheen is gegaan. Voor zoover de emigranten gevlucht zijn wegens misdrijven, moeten zij wel weten dat zij bij terugkeer gerecütehjk vervolgd zullen worden. Vluchtelingen die de Duitscche nationaliteit niet heb ben, worden ais „ongewenschte vreem delingen beschouwd, Zij zul.en bij te rugkeer m.a.w. naar een concentratie kamp worden gezonden of uit het land worden gezet. Het aantal van deze categorie wordt op ongeveer 16UU0 geschat; zij zijn vroe ger meestal Uit het Uosten naar Duitsch- land gekomen. Vluchtelingen van marxistische ge zindheid heboen, ind.en zij na hun te rugkeer in marxistiscüen zm mochten arceren, de strengste maatregelen voor nun persoon en nave en goed te ver- wacnten. Duitschers echter die alleen uit vrees zijn u.tgewetten, kunnen gerust terug- Keeren mus zij zien naar ae nat. socia- ustiscne staatsorde schikken en de be- re.dnetd daartoe reeus in net ouueniand te kennen geven. Onder deze voor waarde kuunen zij Dij terugneer staat maken op voistrcxte persoun.ijK.e be- scnerm.ng en ongemnderue uuueienrng van nun oeroep, „GRUWEL-BERICHTEN." De Uxncier van justitie bij de recht- baiiK te iviuncnen been Woensdag tegen une tiooge katnonexe geestenjaen een gevaugeuisstrai van o maanden geeisent wegens net verspreiden van „gruwel- oencaten". Een nuuner, domneer dr. iuuuier, nad van gewezen communisten, wieu mj geesteujaen bijstand veneenae, ergernjtte uingen genoord en zien daar omtrent uitgelaten tegenover een twee tal Kapelaans, die op nun beurt een en auaer veruer verteiaen. Daarvoor moe ten ze nu welbent een langdurige vrij- neidsstrai ondergaan. VermoenenjK zul len de iNazi s dit „Germaansch recht" „oemen. ELLENDE OP HET PLAl IüdainD. Dr. iviinaiy IVerek, de secretaris van den tiongaarscnen landbouwbond, heeit, naar de in. K, C. meidt, in versch.llende uorpen in twaalt verscmliende graat- scnappen gegevens verzameld omtrent uen oeconomiscnen toestand onder de aroeiaersgezinnen m het jaar lyjz, die een ontzettend beeld geven van de el- tende, die bij deze, ongeveer 3 milnoen zielen bestaan. z,oo bedragen de jaar- ujksche bruio-inkomsten van een gemtd- ueid uit ruim b personen bestaande ar- oeiders- ot keuterboerentamihe: 3l9 pengö of één honderd en zes gulden, waartegenover een gemiddelde aan be- taiings-verpüchtingen van 91 pengö staat ot van 60 pet, der inkomsten, begrijpe lijk, schrijtt de „Pesti INapló", dat bij zul ke minimale inkomsten de menschen slechts voor ongeveer 15 pet. aan hunne verplichtingen kunnen voldoen, aange zien een heele familie niet meer dan 79 tillér of 26 cents per dag te verteren heeft of wei 14 fillér, nog geen vijf cen ten, per hoofd. Kloven verzacht en geneest men met (lngez, Med.j HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Goes brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van W. P. "F GILDE en J. DE MUL te Goes om vergunning tot het uitbreiden van hun bestaande drukkerij door het vervangen van den gasmotor door een electromotor van vijf P.K. in het perceel kadastraal bekend gemeente Goes, sectie D no. 3098, plaatselijk gemerkt no. 8, gelegen aan de Lange Kerkstraat. Op Dinsdag 6 Februari 1934, des voor middags 11 uur, zal ten Stadhuize gele genheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te bren gen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten. -- Zoowel de verzoekers als zij, die be zwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen vóór het bovengemelde tijdstip ter secretarie der gemeente kennis ne men van de ter zake ingekomen schrif turen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkom stig art. 7 der Hinderwet op den boven- bepaalden dag voor het gemeentebe stuur zijn verschenen teneinde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Goes, 23 Januari 1934. Burgemeester en Wethouders voern. HAJENIUS, Burgemeester. VAN BALLEGOIJEN DE JONG, Secretaris. Elec. Drukkerij G. W. den Boer, M'burg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 6