DIAMANT KRONIEK van den DAG. BINNENLAND. Bak- en Braadvet BANK Invalïditeits-verzekering! TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CR T.) VAN DONDERDAG 25 JANUARI 1934. No. 21. GIFGASSEN IN DEN WERELDOORLOG ROTTERDAM Vraagt tarieven voor levensverzekering, gecombineerd met- HET NATIONAAL LUCHTVAARTFONDS. pnis ssch. :n in Pie- uit Tel. eder A. Var- ijpen i) ct. cent eter- oosje artje. even ande per t per it per eter- le- var- ever. igerij, Bchel- le- visch. Mid- ons, Le- loofd- rij K. Mid- 3««r De nieuwe rechtspleging in Duitschland. Een arbeids wet* die een beroep doet op „Germaansche" edelaardig heid. Eén van de dingen, waaraan het na- tionaal-socialisme in Duitschland zijn ziel verpand heeft, is de zoogenaamde „Germaansche" rechtspleging. Het vi- geerende recht deugt niet voor Ariërs, aldus de meening van de machthebbers des derden Rijks en ze haastten zich reeds eenige voorloopige wijzigingen op het gebied van het strafrecht aan te brengen, Hoe danig, dat hebben Van der Lubbe en Dimitrof en meer men- schen kunnen ervaren. In groote lijnen schijnt het streven er op gericht te zijn, in de nieuwe wetten niet meer vast te leggen dan naar den „Germaanschen" aard noodzakelijk moet heeten, aange zien deze „Germaansche" aard als het ware instinctmatig een zuiver gevoel voor recht en onrecht zou hebben en daarom niet te veel aan geschreven re gels gebonden moet worden, Het komt ons niet ondenkbaar voor, dat vele lie den, die graties logies in concentratie kampen genieten of hun broodwinning hebben verloren, hun meening over dat zuiver gevoel voor recht en onrecht koesteren. Maar hoe dat zij: in overeenstemming met een en ander heeft men thans in Duitschland een nieuwe arbeidswetge ving ingevoerd. Er heerschte sinds Hitier aan het bewind was gekomen eenigszins een chaos op dit gebied. De oude vakvereenigingen waren onder den voet geloopen; er kwam een nationaal- socialistische voor in de plaats, die niet heelemaal scheen te weten, hoe of ze het had en naar de sociale regelingen, die het oude régiem kende, werd niet meer omgekeken. Aan dezen ongeor- denden toestand nu zal de nieuwe ar beidswetgeving een einde maken. Haar voornaamste kenmerk is natuurlijk, dat er in détails zoo weinig mogelijk vóórge schreven wordt. Het „zuiver gevoel voor recht en onrecht" krijgt ter dege^ een beslissende stem in het kapittel, 't Is alleen niet heelemaal duidelijk, waar deze „Germaansche aard" nu precies verondersteld wordt te zetelen. Vermoe delijk gaat men uit van de praemisse, dat zoowel werkgevers als werknemers voortaan slechts het edele beginsel zul len zien, met terzijde-stelling zoo noo- dig van direct persoonlijk voordeel. Ze worden althans in één verband gebracht, dat min of meer over het wel en wee van het bedrijf zal hebben te beslissen. De patroon is baas, maar naast zich krijgt hij een „raad van toezicht" uit de arbeiders gevormd, die mee mag spre ken: er schijnt echter niet in de wet te staan, waarover precies en hoeveel die raad in de melk heeft te brokkelen. Blijkbaar moet men het daarover maar in gemeenschappelijk overleg eens zien te worden. Ook de kwestie van de loo- nen is iets, waar de wet zich voor- loopig tenminste niet mee bemoeit: zelf maar uitkienen, zegt de regeering. Alleen, wanneer een compromis op het een of ander gebied niet te vinden is, kan men de hulp inroepen van z.g. com missarissen van arbeid, rijksambtenaren, wien de taak van onpartijdige arbiters is toegedacht. Ze schijnen volmacht te hebben, om zoowel tegen den werk gever als den werknemer op te treden; ze kunnen straffen opleggen (o a. geld boeten, waarvan de grens door de wet is bepaald); zij kunnen zelfs bedrijfslei ders en directeuren afzetten, indien ze meenen, dat dergelijke straffe maatre gelen noodig zijn. De wet geeft alleen niet de omstandigheden aan, op grond waarvan hun ingrijpen vereischt wordt. Dat moeten de commissarissen zelf maar weer uitvinden. Zooals men ziet, heeft de regeering Boei 4.) Lewisiet, ook genaamd: „De Dauw des Doods". Het brengt echter minder scha de aan den mensch toe dan 't mosterdgas. Nies- en traangassen. In dezelfde groep van huidgifgassen behoort ook de stof, die in de jaren na den oorlog zooveel onrust in de wereld veroorzaakt heeft, n.l. het Lewisiet. De naam komt van den Amerikaanschen chemikus Lewis, die het in 1915 voor het eerst geisoleerd zou hebben. Van Duit- sche zijde wordt dit bestreden en er op gewezen, dat er in 1916'17 in Straats burg o.a. reeds vele proeven mee zijn genomen. De Amerikanen publiceerden in '21 hunne vondsten en toen ver schenen ook de artikelen in de groote pers, waarin men kon lezen van den massadood als deze stof, graag genoemd: „De dauw des doods", in een toekom- stigen oorlog als een fijne motregen uit vliegtuigen over de groote steden ge sproeid zou worden, 't Is echter zeer de vraag of deze chemische verbinding de verschrikkelijke verwachtingen die in de phantasie van velen leven zal kun nen vervullen. niet anders gedaan dan een soort ge raamte te fabriceeren, dat de belang hebbenden nu in de praktijk maar moe ten bekleeden. De deur is daarmee na tuurlijk geopend voor de grofste wille keur. Als iedereen het goede wou, be hoefde men niet de minste zorg te heb ben, dat de zaak niet in orde zou ko men. Dan kon men het ook zonder dit geraamte van een nieuwe arbeidswet geving wel af. Maar het staat op zijn minst te betwijfelen, of niet van weers kanten getracht zal worden, het onder ste uit de kan te halen, en of sommige commissarissen van den arbeid wel over een voldoende zuiver gevoel voor recht en onrecht zullen beschikken. De soli- dariteitsidee, die aan het geval ten grondslag ligt, is zeker aantrekkelijk en er zijn ook voorbeelden in de jongste geschiedenis van landen, waar wellicht wat te veel „geregeld" werd. Een ar beidswetgeving echter, die voornamelijk een beroep doet op een veronderstelde Germaansche edelaardigheid, moet voor den nuchteren toeschouwer wat naïef zijn. Men had het dan wellicht beter bij een oproep kunnen laten: wees braaf en red je nu maar. Eén ding is er intusschen, dat voor- loopig al te veel wrijving allicht zal voorkomen: de nationaal-socialistische dictatuur, die waar het zuiver gevoel voor recht en onrecht mocht ontbreken, bepaalde sentimenten door vrees in toom kan houden. HET SUIKERVRAAGSTUK. Om de géit en de kool te sparen. Het Dagbl. v. Nrd.-Brabant schrijft: Naar ons gebleken is, heeft men voor standers van de plannen om tot inper king of stopzetting van de binnenland- sche suikerproductie te komen en daarvoor in de plaats rietsuiker in te voeren weten te overtuigen van de groote belangen die er in ons land door opgeofferd worden, zoodat eventuee.e steun aan Indië niet mag gaan ten kos te van groote groepen der bevolking in het Moederland. Wij hebben tevens vernomen, dat men in andere richting gezocht heeft om de Nederlandsche beetwortelsuikerindu strie intact te laten en toch de Indi sche rietsuikerbelangen tegemoet te komen. Uit terzake volkomen bevoegde bron vernamen wij, dat terzake onder handelingen gevoerd worden met Enge land. Door onze onderhandelaars is aan een Engelsche onderhandelingscom missie ad hoe een plan voorgelegd, waarbij aan Engeland een zeker con tingent van den invoer van katoen in Indië zou worden toegestaan, wanneer Engeland ertoe besluit een bepaalde hoeveelheid Indische rietsuiker af te nemen. Een bepaald contingent van den invoer zoo voorts worden toegestaan aan d eNederlandsche textiel, wanneer Nederland in ruil daarvoor de in ons land benoodigde mais van Indië zal be trekken, welke mais thans in hoofd zaak van Argentinië betrokken wordt. Gelijk men weet, was het oorspron kelijke plan, aan Nederland een be paald contingent van den invoer van textiel in Indië toe te staan, in ruil voor den invoer van rietsuiker in Nederland •••-.• 45 els p. pond - 22) els p. half pond ■■■aanMHBBHMHnaMH (Ingez, Med.) Het technische Lewisiet zooals het dan gebruikt zal worden is een olieach- ge bruine vloeistof, die buitengewoon sterk naar geraniums ruikt, zoodat men oogenblikkelijk moet merken, als 't ten minste niet lukt deze reuk op de een of andere wijze te maskeeren, dat Lewisiet aanwezig is. Bovendien wordt het door water zeer spoedig vernietigd in een on schadelijk oxyde. Een druppel op de huid gebracht geeft direct, in tegenstelling met mos terdgas een brandend gevoel, waar door men gewaarschuwd wordt, en de werking nog tijdig kan vernietigen door met chloorkalk in te wrijven. Ook ver wekt het niezen en tranen. Vergelijken we nu het Lewisiet met het mosterdgas wanneer een druppel op de huid ge bracht wordt dan vinden we: Bij Lewi siet direct branden, bij mosterdgas niets. Dit branden blijft nu ongeveer 12 13 uur, totdat een groote blaas ont staan is, maar 't wordt niet zoo erg dat het ondragelijk mag heeten. Bij mos terdgas merkt men vaak na 56 uur nog niets, terwijl er dan soms al een duidelijke ontsteking is, maar in een la ter stadium zijn de pijnen ondraaglijk, Gelukt het bij Lewisiet de blaas intact te houden, dan heeft men meestal na 14 dagen volkomen genezing, is de blaas- huid weg, waardoor er altijd secundai re infectie bijkomt, dan duurt het 25 26 dagen, zoodat deze beschadigingen 2J4 tot 4 keer zoo vlug genezen al. van (Ingez. Med.) en stopzetting van den steun aan de beetwortelsuikerindustrie. Naar wij vernemen, wordt over dit voorstel aan Engeland, nog onderhan deld. PELIKAAN, POSTJAGER EN ZILVERMEEUW. In de constitueerende bijeenkomst van het Pelikaancomité te Middelburg heeft dr. S. S. Smeding, lid van dat comité, een voordracht gehouden over ,,De Peli kaan", den „Postjager'' en de „Zilver meeuw" Het volgende is daaraan ont leend: Men mag de vraag stel en: wat is er toch voor reden, dat heel Nederland zoo enthusiast is voor de vorming van het Pelikaanfonds? De vloedgolf van opgetogenheid over de kranige vlucht van Iwan Smirnoff en de zijnen is weer wat teruggevloeid; waar vinden we de aanwijzingen, dat nu het oogenblik voor de vorming van zulk een nationaal luchtvaartfonds niet al.een psychologisch gunstig is, maar dat het er nu ook objectief de juiste tijd voor is? Het antwoord op deze vraag moet, dunkt mij, aldus luiden: Nederland is momenteel aan alle kanten, in heel de lagen van zijn volk, tot de roode streep gespannen en geladen met luchtvaart energie en -activiteit. Wij nemen vandaag aan den dag reeds een zeer hooge plaats in op de «erezuil der luchtvaart; de prestaties van onze nationale luchtvaart bur ger, militair en sport zijn voortreffe lijk, wereldverbazend zoo nu en dan. Wij hebben niet alleen een reputatie voor record-topprestaties, ze staan óó.t op onzen naam we danken onze faam zelfs lang niet in de eerste plaats aan stoute stunt-stukjes. Neen, zooals wij vroeger onvervaarde maar nanwkeu- rig-voorzichtige vaklieden-zeevaarders waren, zoo streven wij er thans met on ze nationale luchtvaartlijn, de K. L. M., naar, om een repuatie van oer-Neder- landsche degelijkheid in het luchtvaart- verkeer te vestigen. Wanneer wij aan Van Lear Black, dien prachtigen Amerikaanschen lucht- varenden businessman denken, die een „kist" van de K. L. M. en een paar Ne derlandsche knapen charterde om vei lig de aardsche troposfeer te bevaren; de geregelde, haast onopgemerkte we- kelijksche luchtdienst met mail en pas sagiers, AmsterdamBatavia vice-versa; en tenslotte de gebeurtenissen van De cember '33: zij hebben Nederlands lucht vaart, met recht en reden, in het focus van de wereldbelangstelling gezet. Deze gebeurtenissen zijn verbonden aan drie Nederlandsche vliegmachines, die alle drie onze belangstelling verd e- mosterdgas. Samenvattend kan men zeggen, dat de werking van deze twee stoffen veel overeenkomstigs vertoont, maar dat Le wisiet een belangrijk geringere bescha diging teweegbrengt. De proefpersonen, die gediend heb ben voor onderzoekingen op de huid met deze beide giften, slaan het Lewi siet niet zeer hoog aan, vooral als ze meermalen beëxperimenteerd waren met mosterdgas! Eén zei zelfs liever tien druppels Lewisiet op z'n huid te hebben dan één druppel mosterdgas. Niet alleen dat deze gifgassen op de bloote huid werken, ze dringen ook door kleeren, leder, gummi en ze veroorza ken ook dan nog de typische afwijkin gen. Ook hier weer blijkt, dat mosterd gas het in sterkte wint van Lewisiet, Het trekt b.v. in een half uur reeds door zwaar rundleder. Men kan dus hoogstens 30 min. op lederen schoenen in een met mosterdgas beschoten gebied verblijven (aangenomen dat men de schoenen daarna direct uittrekt) zonder verwondingen te bekomen Opvallend is, dat men aan het leder zelve geen veranderingen bemerkt. Den meesten weerstand bieden, schoon toch ook al niet afdoende, rub ber, b.v. ter dikte van een binnenband van fiets of auto, en met hars geïmpreg neerde stof. De kleeren, die bij de hulp verleening gedragen worden, vervaar digt men daarom hieruit als een ruim pak neu; de twee nieuwe omdat zich de spanning en dc dadendrang der Neder landsche vliegtu gbcuwerswere d er in demonstreert, de goede oude „Pelikaan" omdat de even groote sportieve ener gie en dadendrang van de vliegers zelf haar vlucht tot een hoogst bewonde renswaardige prestatie hebben gemaakt. De twee n'euwe vliegmachines zijn de „Postjager" en de „Zilvermeeuw", de| eerste 'n schoone schepping van de Pan der-fabrieken, de tweede een geheel nieuw type van Fokker. Op dit geheel nieuwe mag wel eens de aandacht gevestigd worden. Want wij mogen n;et blind worden door be haalde successen; we mogen ons verheu gen over wakkere prestaties, maar we moeten daarbij waakzaam b ijven speu ren naar het nieuwe, dat de vliegtuig bouw eiken dag brengt.... en eischt. Hoe men door starre opvattingen en be perktheid van blik in deze ontwikkeling jammerlijk achter kan blijvenFrank rijk qn Engeland zijn waarschuwende voorbeelden te dezen opzichte. Zoo kon men den laatsten tijd, met name uit Amerika, ook wel eens stem men hooren dat onze Fokkers, hoe sterk en safe dan ook toch eigenlijk niet recht meer mee konden. Dat ze door teveel luchtweerstand te log en dus te lang zaam waren. En ziet, daar komt Fok ker in Neder and met een waarlijk ge heel n'euw model uit, de F XX: heele maal gestroomlijnd en met intrekbaar landingsgestel! Dit toestel de „Zil vermeeuw" gedoopt bracht meteen een groote verandering en verbetering. De maximum-snelheid der F XX is 300 km/h; de kruissnelheid, d w.z. de snelheid waarmede de machine onder normale omstandigheden door de lucht vaart, is 250 km/h.. Tot dusverre was deze 150 a 200 km'h bij de Fokkers F Vllb 3 m F XVIII verkeersmachines, dus een groote vooruitgang alreeds. Het normale motorvermogen van de F XX is 3 X 427 pk 1250 pk; de werkingssfeer is met volle tanks, bij kruissnelheid 1660 km (de werkingssfeer van een F Vlïb 3 m; een F XII en een F XVIII, ale drie toestellen met 3 mo toren uitgerust, was resp. 850, 1400 en 1500 km). En, tenslotte, 't aantal passagiers. De oude F VII's de een-motorige machi nes zooals we ze nu nog wel op onze Zeeuwsche luchtlijn kennen zijn in gericht voor het vervoer van een tien tal passagiers; de groote F XII, zooals die o.a. op de Scand'navian Air Express vliegt, kan 16 passagiers hebben, de F XVIII daarentegen maar 13 en de nieu we F XX, de „Zilvermeeuw", biedt slechts voor 12 passagiers ruimte. Zoo als men ziel is het aantal voorloopig aan de snelheid ondergeschikt ge maakt; dat dit proces zich niet verder in deze richting zal voltrekken, blijkt wel u t het nieuwste type dat Fokker voor de K. L. M. en haar Zweedsche zustermaatschappij, de A, B. A. bouwt; of een rubberzak, die tot over de knieën hangt, met een kijkglas voor de oogen. Door hooge rubberlaarzen worden de beenen dan verder beschermd. Of deze uitrusting echter voor de toe komstige soldaten van nut zal zijn, mag betwijfeld worden, omdat zij zoo weinig bewegingsvrijheid zullen overhouden, dat zij de gevangene van hun eigen voorzorgsmaatregelen zullen worden! Men heeft ook getracht de bloote huid te beschermen door chloorkalk of andere oxydeerende zalven. Deze zoo sterk te maken dat de stoffen onschade lijk worden, is niet mogelijk, omdat de zalf dan zelf de huid aantast. Wel is er een verzwakte giftwerking mee te be reiken, maar dat levert toch moeilijk heden op, Zoo weinig de long- en huidgiften in 't algemeen hunne aanwezigheid verra den, zoo snel geschiedt dit bij de stoffen van de 3e en 4e groep; de nies- en traan gassen. Oogenblikkelijk rea geert men met niezen, hoesten, tranen, loopende neus, onmogelijkheid tot spre ken, pijn in tanden en kaken, speeksel vloed. Een verblijf in een vertrek, waarin maar sporen van een dezer gassen aan wezig zijn, is direct onverdraaglijk. Komt men daarna weer in de frissche lucht, dan is alles na ten hoogste een half uur voorbij. In tegenstelling tot groep 1 en 2 waar de fatale werking de F XXII wordt een 4-motorige ver- keersmachine met 260 km/h snelheid, een actieradius van 1500 km en ruimte voer 22 passagiers! Het tweede toestel, dat als uiting van de verhoogde activiteit der Nederland sche vliegerij in de lucht verscheen, is de „Postjager" van Pander, De sfeer om dit toestel is helaas ten zeerste vertroebeld en het vormen van een juist oordeel omtrent den „Postja ger" wordt daardoor wel erg bemoeilijkt. In de eerste plaats is, wal niet zonder een'gen ophef als een gewe.dige re cordvlucht aangekondigd werd, op een vrij tamme, dcor tal van mislukkink- jes en averijen gekenmerkte, echte stu- d i e v 1 u c h t uitgeloopen. Dat was al heel geschikt om het populariteits- aureool om vliegtu'g en vlucht weg te nemen. Maar ook verder zijn er nog tal van dingen gebeurd, vocral gezegd en geschreven, die het aanzien van deze vlucht (m i. in overdreven mate) ge schaad hebben. In de eerste p'aats de zich noemende „commandant" van den „Postjager", de heer Asjes. Deze heeft het er wel op aangelegd om bij weldenkende Neder landers een maximum aan welwillend- en goede gezindheid te verspelen. Zeker, het plannetje was van hem zooals avontuurlijke jonge mannen op Soesterberg en elders natuurlijk altijd wel eens p annetjes maken. Maar Slot van Pander bouwde den „Postjager"; een Studiecomité fourneerde de gel den; de K.L.M. gaf een harer ervaren- ste piloten mee, opdat de tocht zou kunnen lukken. De vlucht werd dus voor den op pervlakkige toeschouwer een misluk king schoon dit stellig onjuist is de „zgn. commandant", de heer Asjes, deed wat hij kon om zich impopulair te maken; en als derde factor kwam daar bij dan nog aan de oppervlakte de tot dusverre niet in het publiek doorge drongen strijd tusschen de K.L.M. en de twee groote Indische scheepvaart maatschappijen; de indruk werd geves tigd, dat laatstgenoemden den „Postja ger" hadden gesteund teneinde aldus in de toekomst alléén het postver voer door de lucht te doen geschie den en aldus de passagiers weer naar hunne zeeschepen, misschien zelfs later naar hun luchtschepen, te doen trekken. Wijden wij echter onze aandacht aan het toestel en zijn prestaties zelf, dan kan het niet anders of onze appreciatie van het geval verandert met één slag volkomen. Niemand, die ook maar eenig aeronautisch gevoel heeft, kan zich ont trekken aan de bekoring der schoon heid, welke er van den Pander PH-OST uitgaat: alles glad en soepel en nergens ontsierd door kruisverspanningen en stijlen; het is een gaaf en nobel stuk werk van Panders constructeur Slot. En de prestaties De drie motoren (Wright Whirlwinds) van 300 pk elk gaven den „Postjager" een berekende en behaalde vaak pas begint als men denkt dat alles geleden is, bemerkt men bij deze groep dan niets meer. In zeer sterke concentratie of onver dund op de huid gebracht, kunnen de nies- en traangassen ook ernstige ziek ten veroorzaken, maar dit zijn, juist doordat ze zelf zoo snel waarschuwen, groote uitzonderingen. Het zijn vloeistoffen of vaste stoffen die door een sterke springlading ver stoven worden, waaruit bij afkoeling een buitengewoon fijn stof ontstaat dat over al doorheen dringt. Zelfs het gasmasker beschermt er niet voor, tenzij men voor het filter van dat masker nog een laag van vloeipapier en watten plaatst; daar door wordt echter het ademen buiten gewoon bemoeilijkt. Hoewel zij slechts bij uitzondering doo- delijk werken, voorspelt men deze stof fen in een toekomstigen oorlog toch een groote rol, omdat reeds geringe hoe veelheden de grootste verwarring en chaos stichten, terwijl ze bovendien vaak zullen noodzaken tot het afzetten der maskers of het verlaten der schuil plaatsen, waardoor men dus onbeschut bloot zal staan aan de werking van phosgeen, Lewisiet en.andere strijd middelen van den vijand. M. W. F. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 5