CITY THEATER - MIDDELBURG RESTmEÏlPKUIMING! AUTOBANDIETEN" i DE MUMMIE' FRA DIAVOLO DE 200 P K. VAN ZIJN MAJESTEIT ELECTBO XCrOWUSWQE' MIJ BE.CEIRT VTTssTngTn" DIT IS GARBO De zorg der Moeder!! J. A. P. Choco - Crème J.A.P. Suikerstrooisel »OLD ENGLAND» ca „12% JAAR GETROUWD" „ALHAMBRA NETTE LOOPJONGEN advertenties Inieekenaren IN ÉÉN VAN DE REGEERINGSGEBOUWEN TE PARIJS „De Man met de Wassen Beelden" „Fraülein - faSsch verblinden" De 200 P. K. van zijne Majesteit. Wintergoederen met 15 pet. korting SCHOUWBURG „PRINS VAN ORANJE' GOES Berdmi's Hypnose Variété !H aeaaBBöaseeaeaaeaaaeaaaa 3 GRAND THEATER Tel. 145 GOES VLISSINGEN ERICH VON STROHEIM Magda Schneider - Trude Berliner Johannes Riemann in Lilian Harvey Donderdag 1 Februari 1934, des n.m. 1 uur te Oud-Sabbinge, in HET WOONHUIS met Schuur en Erf, tegen extra lage prijzen. rvi uSJ [I! m nr\ ca Zaterdag 27 Januari a s. 's avonds 8 uur Entrée f 1 en I 0.60 plus belasting. NA AFLOOP BAL. r-m CD CD a a a a m Vrijdag 26, Zaterdag 27, Zondag 28 en Dinsdag 30 Januari 32 Buck Jones, Loretta Sayers a Mickey McGuire Pfl 'j* a a IV SI ia QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB NOTEERING BOTER- en EIERENVEREEN. MIDDELBURG, STAN LAUREL en OLIVER HARDY getiteld 19 99 STAN LAUREL en OLIVER HARDY Amerika's beroemde Opera-zanger DENNIS KING LÜL'AN HARVEY, Super Amenkaamsche Operette-fiSm getiteld GEVRAAGD, voor den verkoop van verpakte zaden: EEN ACTIEF PERSOON, K, MEERTENS Jr (MY UPS BETRAY) i TE HUUR GEVRAAGD: Werk manswoning met tuin. Brieven No 720, Boekh. Dhuy, L. Burg B 10 i Middelburg. MARKT MIDDELBURG TELEFOON 410 Van Vrijdag 26 Januari af MELVYN DOUGLAS ROLANT VARNO TE HUUR Een woning, Segeers- singel, a 2.25 per week. Adres D. Janse, Segeersweg V 100b, Mid delburg. TE HUUR 2 aparte nette bovenh. Noordstr. en L. Giststr.; huis-alk, klein apart bovenh., winkelh. en zeer groot pakhuis met bovenh. en gr, tuin, pr. voor auto's of kolenz. nl. Seisbolwerk M 208, M'burg. Personeel gevraagd EEN MEID-HUISHOUDSTER ge vraagd, bij A. Jongepier, Melis- kerke. Vraag en Aanbod MEVROUW Vraagt U eens prijs van ons zoetemelksch kalfsvleesch. De kwaliteit kunt U bezichtigen in de etalage. Slagerij Korte St. Pie terstraat, Tel. 660, Middelburg. RADIO STORINGSDIENST, uit KOUD WEER—SOEPWEER. Var- kenspooten en kluiven, mergpijpen en schenkelbeenen. Poulet 40 ct, per pond, rundergehakt 35 cent per pond. Slagerij Korte St. Pieter straat, Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD: Groen ten- of melkwijk. Brieven M 1279, Bureau van dit Blad. Lessen enz. ENGELSCHE CONVERSATIELES Handel m Winkel GEEFT U MIJ MAAR een doosje Ritmeestertjes voor een kwartje. Ze zijn lekker en licht en van even goede kwaliteit als de bestaande cigarillos van 30 ct. VARKENSLAPPEN 45—50 ct, per pond. Carbonade 4045 cent per pond. Gehakt en worst 35 cent per pond. Slagerij Korte St. Pieter straat, Middelburg. Diversen a*aM voor de Loterij van Vrouwelijke handwerken worden beleefd ver zocht"' de toegezegde prijzen in te „zenden! vóór ^Maandag 29 JanuarM j Loten a f 1.verkrijgbaar bij den Heer VAN BENTHüM JUT TING en op de tentoonstelling te Middelburg. trekt Donderdag i Februari a.s. de bekende premie loterij Credit National de France emission 1920. Met hoofdprijzen van 1 miliioea francs of 98 000 Gld. frcs. 500.00 J oï 49.000 Gld. Ver. er een groot aantal prijzen van frc. 260 00^, Src. 100.000, frc. 50 000 enz. Tegen storting van slechts één rijks daalder kunt U reeas aan deze schitterende trekking meedoen en speelt men met een geheel lot mede wat recht geelt op den vollen prijs. Iedere kooper ontvangt gratis diie dagen na de trekking een lijst welke ook officieel voorkomt in alle groote' bladen. Zendt nog heden postwissel of giro storting No. 135173. Voor 1 stuks f2.50, 2 stuks f4.50, 3 stuks f6 50, 5 stuks f 10 aan de firma J. Sanders, commissioDnair in Eflecten, Hoogstraat 4, Den Kaag, Tel. 116587. Ons kantoor betaalde reeds in den loop der jaren duizenden guldens aan prijzen uit. Bestelt nog heden opdat 1 Febr. a.s. voor U een geluksdag zal worden Sb ^^j^^s^BaaagsBsaaBEsaaBgBHaB vertoont vanaf Vrijdag 26 Januari a.s. als le Hoofdfilm Een der meest besproken films van dit seizoen nml. De Groote Warner- Bros-Super In de Hoofdrollen Lionel Atwill, FayWray, Glenda Farrel, Frank Mc Hugh Deze buitengewone Prachtfilm, geheel in natuurlijke kleuren opgenomen, is een der spannendste welke dit seizoen uitgebracht wordt. In ons Voorprogramma als 2e Hoofdfilm (Juffrouw verkeerd aangesloten) Regie E. W. Emo. Muziek Otto Stransky. Een amusante film, vol dolkomische verwikkelingen. Wordt verwacht in De Notaris H. JONKERS te Goes zal op de herberg van Dalebout, ten ver zoeke van de familie P. Huibregt- se, publiek verkoopen in de gemeente Wolphaartsdijk te Oud-Sabbinge, Wijk C nummer 11, groot 6 aren 5 centiaren. Aanvaarding na betaling op 1 Maart 1934. Nadere inlichtingen te bekomen bij den notaris. Wat is de grootste zorg van de Moeder Dat de kinderen 's morgens zoo weinig eetlust hebben. Geef ze daarom afwisselend 's morgens op de boterham OF Q Heeren Mode Magazijn Middelburg Lange Delft f Verder alle nog voorradige Zie Etalage Zie Etalage CS3 üy ff] bd!^VI Tooneelspel, Zang, Dans, enz. onder Hypnose-Suggestie. O.a. Opvoering van het Blijspel gespeeld door Dames en Heeren uit de zaal. Alles onder Hypnose. Den geheelen avond davert de zaal van den lach. Overal uitverkochte zalen. Schitterende pers-recensies „Wij staan voor raadsels" is unaniem het oordeel. Een avond van werkelijk amusement. Plaatsbespreking en kaartverkoop vanaf Vrijdag 26 Jan. a.s. met Een boeiende film vol spanning, sensationeele autorennen. t,-!3 H f¥l Als tweede hoofdnummer CO- rnet Boris Karlot en Zita Jahann een grootsche avonturenfilm uit het oude Egypte. Zondagmiddag 3 uur beide hoofdnummers. Dinsdag verlaagde prijzen. II Van morgen af heeft er voor Walcheren een cine matografisch gebeuren plaats PREMIÈRES VOOR WALCHEREN. Nadat de Batavieren in ons land kwamen, heeft zooiets niet meer plaats gehad WIJ BRENGEN U EEN WONDERPROGRAMMAIn één voorstelling vertoonen wij Uten Ie: de allergrootste komische en tevens succesvoile film van Boter Verkoop 82'/2 p. pond. KipeierenVerkoop 5 p. st. Poelje-eieren Verkoop 4 p. st. EendeierenVerkoop 5 p. st. De Metro Goldwynfilm, die iedereen onbedaarlijk laat lachen om de dolle streken van deze filmariisten, is gemaakt naar de Opera-Comique van AUBER. Het is de eerste grootsch opgezette en prachtig geënsceneerde film van benevens het komische Duo Thefma Todd en James Finieyson verleenen hun niet te overtreffen medewerking. Sedert menschenheugenis is dit nu werkelijk de film met de Wereld-Lach-Reputatie wat in dezen zorgelijken tijd dubbel welkom is Het zou te ver voeren om U op te noemen hoeveel Nederlanders deze film reeds gezien hebben in die 5 weken dat ze uit is, doch te Amsterdam was het gisterenavond (Woensdag 24 Januari) dicht tegen de 200.000 personen ten 2de: brengen wij U van de FOX FiLM de lang verwachte die geregeld Drogisten bereist, met opgave welke route wordt be werkt. Zeer loonende agentuur. Brieven met opgaaf van referen tiën aan OKKO DERKSEMA Jr., Zaadhandel, Scheemda. gevraagd. K. Delft, Middelburg tl BEWAAR 9 FEBRUARI uw avond als goud, om te luisteren naar mr. Joekes en minister Oud. f De overige medespelenden o.m. zijn JOHN BOLES en EL BRFNDEL. Deze prachtfilm werd ook overal geprolongeerd en het is geen nieuwtje als wij U deze film als iets bijzonders bekend maken I TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN Bespreekt tijdig Uv/e plaatse» iusschen 10 en 12 en 1 ers 3 uur. Het aller allerbeste dat de cinematografie U kan brengers, gaat deze week gepaard met een buitengewoon vroolijken avond voor oog en oor. Iets beters, gezelligers, amusanters, kunstzinnigers, is gewoonweg niet denkbaar. ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE Dit programma wordt niet in de M a t i n e's vertoond. üüfsaaaseaBHEBEaEijiEaKffiaBH Rsop en Verkoop WERKMANSWONING met tuin te koop. Brieven No. 721, Boekh Dhuy, L. Burg B 10, Middelburg. j ssRSBesEsaaEsaseasESEsiB Hsiyr eea Vgrhuur ™S!,® Ï6SSS3 flaöÈï •'m.i.k—i f£9 138 Njg, Een Metro-Goldwyn-Mayer-Film met naar het tooneelstuk v. Pirandello EEN BETOOVERENDE, ONTROERENDE EN ONVERGETELIJKE CREATIE VAN DE ONVOLPREZEN FILMKUNSTENARESSE ZOOALS HET PUBLIEK HAAR BEGEERT INTERESSANT VOORPROGRAMMA. lederen avond 2 voorstellingen 7 en 9 uur, op Zondag' matineé om 3 uur. Bespreekt uwe plaatsen van 10-12 uur. TOEGANG: 18 JAAR. ai Mag. „De Maan", Middelburg, Tel. 551, herstelt iedere storing in ieder toestel. Philips Service. G. A. Wessels. gevraagd. Brieven met prijsopgaaf fM 1280, Bureau van dit Blad. SaHffiBHaHS'SeaSSSSSSïSaSiStS* «KzafflKsöüeiaBsaiSiBaa&aaHBs DIKKE BLADREUZEL hebben we, die tevens op verzoek gema len wordt. 60 cent per kilo. Slage rij Korte St. Pieterstraat, Tel. 660, Middelburg. VLEESCHHOUWERIJ HAKKER, Langeviele, Middelburg. Voorra dig.' varkenskoppen en varkens- pooien, VERSCEE LEVERWORST 25 ct. per pond, Boerenleverworst 10 ct., Hoofdkaas 8 ct. per ons. Hutspot 40 ct. per kilo, varkenspooten 10 ct. per stuk. Bladreuzel 60 ct. per kilo. C. Verhage, Brakstraat, Midd. SLAGERIJ 'T ZAND bij M'burg. Tel. 687. Vrijdag versche lever worst en varkenshoofdkaas. Ruim voorzien van dikke bladreuzel, 60 cent per kilo. Rookworst 45 cent per pond. Aanb., D. de Visser. MORGENMIDDAG Versche le- I verwordt, boerenleverworst, var- j kenshoofdkaas en gekookte lever. Aanbevelend, H. Volmer, slagerij, Seisstraat, Middelburg. MOOTEN KABELJAUWT schel- viscn, tarbot, tong, bakschol, le vende bot, geweekte stokvisch. Fa. Van Dort, Segeerstraat, Mid- i delburg, TONGEWORST 10 ct, per ons, Boterhamworst 10 ct. per ons. Le verworst 25 ct. per pond. Hoofd kaas 25 ct. per pond. Slagerij K. St. Pieterstraat, Telef. 660, Mid delburg. P05E3»BE®a!BllfflBi!Baaïs«Sr 1r k <3 bk s w 9 ZWEEFVLIEGEN. Zij, die willen toetreden tot een op te richten zweefvliegclub, of deze willen stt. - nen, melden zich bij den heer H. A. Terwoert te Koudekerke. f Electr. Drukkerij G. W. den Boei i Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 4