ZATERDAG A.S. LAATSTE DAG EENHEIDS-RECLAME Advertentie n. SPORT. LEGER EN VLOOT. LANDBOUW. HANDEL EN NIJVERHEID. ONDERWIJS. BURGERLIJKE STAND. RECHTZAKEN. BEKENDMAKINGEN. MARKTBERIONTEIL BUITENLAND. SCHAKEN 3 pepermunt FRANKRIJK. DUITSCHLAND. SPANJE. EGYPTE. MIDDELBURG. KLEIN-AZIE. S. J. KLEINEPIER, M'burg. PAPIER IS GEWILLIG, D. J. DR0NKERS EN ZOON 2 maal zooveel kalk DE ZORG DER MOEDER 1 pond J. A. P. Choco-Crême slechts 75 cent. 27 Januari Albert Heijn's Bekende COÖPERATIEVE V00RSCH0TVEREENIGING EN SPAARBANK TE GOES. MAANDAG 29 JANUARI 1934 Dammen. De wedstrijd IersekeKrabbendijke voor den Zeeuwschen Dambond had 5 15 tot uitslag. Oeieningen der lichte brigade. Op 20, 21, 22 en 23 Augustus worden oefeningen gehouden door de lichte bri gade (cavalerie en wielrijders), vooraf gegaan en gevolgd door twee marsch- dagen. Melkcursussen. Niet alleen te Serooskerke, doch ook te Middelburg is een melkcur- sus opgericht. Doorvoer van garnalen en visch in België. Het Belgische Staatsblad bevat eeli besluit van den minister van Verkeers wezen, waarbij bepaald is, dat met in gang van 1 Februari a.s. elke zending van gepelde of ongepelde garnalen of van versche, gekoelde en bevroren visch, welke in België in doorvoer bin nenkomt behalve bij rechtstreek- schen doorvoer per spoor gedekt moet zijn door een vergunning, namens den Minister van Verkeerswezen, welke wordt afgeleverd door den directeur generaal van het Zeewezen te Brussel. De Zeeuwsohe visschers, die naar Frankrijk en Duitschland uitvoe ren door België moeten ten spoedigste aan genoemd adres hun belangen bloot leggen te dezer zake. Tevens is in den gehouden Minister raad besloten om een belasting te leg gen op de visch, die van Nederland naar België wordt gezonden, en ook uit an dere landen, van 0.50 frank per kilo voor de gewone en van 2.50 frank per kilo voor de dure soorten. Geslaagd aan de universiteit te Utrecht voor het cand. examen Vee- artstenijkunde de heer J. Meertens; voor het cand. examen geneeskunde de heer S. van Griethuijsen te Noord- gouwe. Mej. P. J. Wagemaker tot voor kort onderwijzeres aan de O.L. Schoo. te D r e i s c h o r is in dezelfde betrek king benoemd met ingang van 1 Febru ari e.k. te Numansdorp. Bezuiniging bij het onderwijs. In verband met de bezuinigingen bij het openbaar onderwijs stellen B. en W van Amsterdam den raad voor, aan 278 onderwijzers en onderwijzeressen we gens opheffing van hun betrekking, eer vol ontslag te verleenen. Hierbij zijn 12 hoofden van scholen. deelde verdachte indertijd tot vier jaar gevangenistraf. De advocaat-generaal eischte thans tegen v. E., die vijf jaar geleden krank zinnig werd verklaard, doch weer nor maal is, bevestiging van het vonnis.. Beruchte inbrekersbende voor de rechtbank. Voor de Rechtbank te Arnhem stond Dinsdagmorgen terecht de beruchte in- jrekersbende, die eenigen tijd geleden Arnhem onveilig maakte. Het zijn J. J. V., A. W., H. M., C. M. en G, v. S., allen te Arnhem. Hun leef tijden varieeren tusschen 20 en 26 jaar. Allen bekennen zich aan de hun ten las te gelegde serie inbraken te hebben schuldig gemaakt. Zij pleegden de inbra ken doorgaans getweeën of gedrieën. Niet minder dan tachtig inbraken hebben deze menschen binnen een jaar tijds gepleegd, eer de politie er in slaag de de hand op hen te leggen. Thans er kennen zij berouwvol al hun misdrijven. Tegen V., die aan 59 inbraken meewerk te eischte de officier van justitie 2 jaar, tegen W., die aan 44 inbraken schuldig staat, een jaar en zes maanden, tegen H. M., die er 28 maal mee op uittrok 1 jaar, tegen C. M, één jaar waarvan acht maanden voorwaardelijk en tegen v. E. acht maanden, waarvan vijf voorwaar delijk. Zedendelict. De rechtbank te Arnhem deed uit spraak in de zaak tegen S. H. v. Sch., gewezen rijksinspecteur van den Dienst voor de Ondersteuning van Behoeftige Nederlanders in het Buitenland, wegens het plegen van niet nader aan te dui den handelingen met minderjarigen. Verdachte werd veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf, (waarvan vier maanden voorwaardelijk), met aftrek van de preventieve hechtenis. De eisch was één jaar gevangenisstraf. hongerige wolven twee autobussen aan gevallen. Genoemde weg loopt door een bergachtige streek en is gevaarlijk door de vele S-bochten en de vele afgronden die er naast loopen. De wolven spron gen tegen de beide bussen op en tever geefs trachtten de chauffeurs de bende met revolverschoten te verdrijven. Pas toen een der chauffeurs op het denk beeld kwam den motor met veel lawaai en open knalpot te laten loopen werden de dieren eenigszins afgeschrikt en volgden zij de bussen op eenigen afstand tot het dichtst bij gelegen dorp. Goes. Bevallen: W, van Strien, geb. Sturm, dochter. Overleden: N. de Jonge, wedn. van K. de Dreu, 77 j. De minister van Waterstaat brengt ter kennis, dat aan N. van Antwerpen, winkelier en chauffeur te Zaamslag en aan J. J. Blok, manufacturier te K a- p e 11 e, de bevoegdheid om motorrijtui gen te besturen is ontzegd in'gevolge vonnis van de rechtbank te Middelburg, gedurende een termijn van zes maan den, voor beiden, ingegaan zijnde op 11 Januari 1934. De moord te Haelen. Voor de rechtbank te Roermond is de zaak behandeld tegen P. G. van R. uit Nederweert, verdacht van moord op H- Sh»ts, in den nacht van 7 op 8 Oct. 1.1. te Haelen gepleegd. De ambtenaar van het O. M. eischte tegen Van R. een gevangenisstraf van 15 jaar. Voor de behandeling van deze zaak stond dezelfde verdachte terecht we gens diefstal van een rijwiel, waarop hij zich naar Haelen had begeven. Daarvoor werd tegen hem een gevangenisstraf van 3 jaar geeischt. Dienstweigering. De Krijgsraad te 's-Hertogenbosch veroordeelde den 20-jarigen J. L. uit Schoterland, soldaat bij de genietroepen te Utrecht wegens principieeie dienst weigering (hij is anarchist) tot 10 maan den gevangenisstraf met ontslag uit den De roofoverval ce Tegelen. Het Bossche Gerechtshof behandelde de zaak tegen A. v. E., fabrieksarbeider te Tegelen, die in Juni van het vorige jaar de slaapkamer van Maria V., we- dawe B., binnendrong om te stelen. Hij had de vrouw toen ze wakker werd, met een aarden pot op het hoofd geslagen. De retohtbank te Roermond veroor- HET DAGELIJKSCHE SCHANDAAL, Uit Parijs wordt gemeld, dat tegen den leider van een groote onderneming voor het uitvoeren van openbare wer ken een vervolging is ingesteld wegens knoeierijen. Bij deze zaak zijn verder betrokken de oud-minister-president Franqiois-Marsal en een zekere Gérard, welke beiden lid van den raad van be heer zijn. WRIJVING TUSSCHEN KATHOLIEKEN EN NAZI'S. De spanning tusschen de Katholieke kerk en de nationaal socialistische par tij-instanties duurt nog steeds voort, Verschillende katholieke geestelijken zijn dezer dagen gearresteerd, zoo in Würtemberg twee priesters. Naar aan leiding daarvan dreigde een andere priester een rapport over deze zaak naar Rome te zenden, met het gevolg dat ook hij in bewaring werd gesteld Protestvergaderingen tegen deze arres taties werden verboden, OOSTENRIJK BEKLAAGT ZICH, De Oostenrijksche gezant te Berlijn heeft op het departement van buiten- iandsche zaken klachten ingediend over beinvloeding door zekere Rijksduitsche kringen van de nationaal-socialistische beweging in Oostenrijk. Hij heeft daar bij verklaard, dat Oostenrijk zich tot den Volkenbond zal wenden, wanneer met deze klachten geen rekening gehou den wordt. De klachten worden op het oogenbiik door de bevoegde autoritei ten te Berlijn onderzocht en zullen, zooals thans reeds gezegd kan worden, op grond van de resultaten van dit on- dezoek binnenkort op de meest na drukkelijke wijze tot de juiste verhou dingen worden teruggebracht, TREINRAMP. Bij een ontsporing van een lokaal- trein Madrid-Santander werden negen personen gedood en 40 gewond. In den trein bevond zich een individu, dat wegens moord tot 21 jaar gevan genisstraf was veroordeeld. Hij was on gedeerd en gedroeg zich als een ware held door meer dan vijftien reizigers het leven te redden. Een minister die zijn mond voorbij praat. De beurs te Cairo is Woensdag ge sloten tengevolge van een staking van de makelaars uit protest tegen een rede van den minister van financiën in het Egyptische parlement. De minister noemde de makelaars een bende ban dieten, wiens voornaam**- jzigheid is de Egyptische boerei ;t hl uit te zuigen. Op het oogenb'Jk ^.'gaciert een beurs-commissie teneinde te bewerken, dat de minister officieel zijn veront schuldigingen aanbiedt. DISTRIBUTIE VAN RUNDVLEESCH IN BLIK. Burgemeester en Wethouders van Middelburg maken bekend: dat distributie van rundvleesch in blik voor het vervolg ook kan plaats vinden aan personen ondersteund door andere liefdadige instellingen dan Burgerlijk Armbestuur en diaconiën. In verband daarmede worden zooda nige instellingen, die personen onder steunen welke voor de verstrekking van bedoeld vleesch in aanmerking wen schen te komen, verzocht daarvan schriftelijk mededeeling te doen aan de Afdeeling Algemeene Zaken ter Ge meente-secretarie. Middelburg, den 23 Januari 1934. Burg. en Weth. voornoemd, M. FERNHOUT, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris 464ste STAATSLOTERIJ. 5de klasse. 7de lijst. Trekking van Woensdag 24 Januari Prijzen van: 15000: 19446 1000: 220 2547 3907 11512 15400 20687 400: 313 5273 6329 8708 9572 200: 743 14485 16393 17948 19828 f 100: 1151 3947 5694 8781 10105 10661 11751 14556 14811 15885 18041 20011 20832 PRIJZEN VAN 70. 2861 2954 4919 11472 19731 2933 4907 4923 16126 19770 2947 4915 7450 14815 NIETEN. 2874 4964 7438 11425 11499 2937 4977 7426 11430 14818 2959 4987 7452 11491 19784 4920 7411 7493 11494 ser Wildeman 6—16, kleiperen 413, ondsperen 6—9, St. Remy 7—10, Sou venir du Vacheur 4—11, alles per kg. Div.. witlof 4—29, spruiten 8-15 wor telen 1, alles per kg; roode kool 14, id. witte 5, savoijekool 1-2 alles per stuk; prei 5, per bos; honing 4043 per flacon; eieren 3,203.40 per 100 stuks. Oostburg, 24 Jan. Veilingsvereen. „Avicultura". Aanvoer 50 kg boter; prijs 1.191.59 per kg. HONGERIGE WOLVEN VALLEN AUTOBUSSEN AAN. Op den weg van El Aziz naar Diar- bekir in-Oost-Anatoiië heeft 'n bende Middelburg, 25 Jan. Aangevoerd door Walchersche boerinnen (officieele prijsnoteering) Boter 0.72 Kipeieren 3.75. Poelje-eieren 3. Eendeieren 4. Aangevoerd door handelaren: Boter 0.7214. Kipeieren 3.60. Poelje-eieren 2,75. Particuliere prijs: Boter 0.80, Kip eieren 4,75 Poelje-eieren 4. Eend eieren 5, Middelburg, 25 Jan. Op de eier- veiling waren heden aangevoerd 16000 stuks eieren. Witte kipeieren: 5254 kg 3.05, 54 56 kg 3.33—3.49, 56—58 kg 3.84—3.93, 58—60 4.16—4.21, 60—62 kg 4.38—4.40; 6264 kg 4.50—4.57. Bruine: 5658 kg 4,12, 5860 kg 4.38, 60—62 kg 4.50, 62—64 4.58, 64—66 kg 4.61. Eendeieren: 4.22. Middelburg, 25 Jan. Op de graanmarkt was de aanvoer: kroonerw- ten ƒ11. Overige artikelen te weinig aanvoer om noteering op te maken. Goes, 24 Jan. Veilingsvereeniging Zuid-Beveland. Groenten. Spruiten 1721, id. 2e 11 15, witlof 2331, sjalotten 3,60, uien 1.302.50, wijnpeen 2.903.30, koolra pen 1.50, alles per 100 kg; boerekool 0.40 3.70, groene savoijkool 1.503, andij vie 0.25, alles per 100 stuks; prei 38, per 100 bos. K a p e 11 e, 24 Jan. Kleine veiling, Appels: Goudreinetten 825, zure Bellefleuren 416, Fransche reinetten 16, Sterappels 13, Court Pendu 47, Hollandsch zoet 27, Campagne zoet 3 7, Armgaard 49, Porame d'Orange 38, Bijenkorf 37, Huismanszoet 2 6, Reine d'Or 1012, Peperappels 36 alles per kg. Peren. Comtesse de Paris 914, Oie- Heden overleed na een smartelijk lijden onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader JOHANNES BRASSER, in den ouderdom van ruim 85 jaren. Uit aller naam, KORNS. BRASSER. W estkapelle A144,24 Jan. '34. Voor de vele blijken van deel-»- neming, ontvangen bij het overlij den van onze geliefde Moeder, Be huwd-, Groot- en Overgrootmoe der, Mej. Wed. J. DE WIJZE—STURM, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, A. DE WIJZE, 't Zand, 25 Januari 1934. UITDEELERTJES, LIEVERKOEKJES en GEMBERSTAAFJES zijn zeer gewild omdat ze lekker zijn en niet duur. vooral op het gebied van adver- teeren. Wanneer U op onze aanbiedin gen ingaat, wordt U niet teleurge steld. Een half pond Koffie 0.25. Een half pond Thee f 0.55. Samen met een pond zuivere Cacap voor 1. Laat dit niet loopen! Viasmarkt Middelburg. MW Op Vrijdagavond a.s. wordt in het clublokaal Café »De Eendracht< Middelburg gegeven een simultaan- séance door den schaakmeester den Heer HANS KMOCH. Zij, die wenschen deel te nemen, kunnen zich alsnog opgeven. Niet- leden f 1 per bord, m. vrijen toegang. Belangstellenden f 0.25 entrée in clusief stedelijke belasting. Op Zatïrdagavond a.s. aanvang acht uur, worden ongeveer zes be raadslagingspartijen gespeeld, even eens in het Clublokaal. Toegangsprijs f 0,25 inci. belasting. De Middelburgsche Schaakvereeniging. De Zeeuwsche Schaakbond. als een volwassene hebben kmderen noadig vooi den op bouw van beenderstelsel en gebit. Daarom ah versna pering beval assimileerbaar calcium de voorname versnapering Hebt U wel eens uitgerekend, wat het kost per week om de bo terham te besmeren en te beleg gen en dan dit gerekend over een jaar? 1 pond boter kost 85 cent. Dit is èn smeer èn belegging dus wat eene besparing. Haal dus di rect bij uw winkelier 1 doos van 2 ons J. A. P. Choco-Crême voor 30 ct., want ze is heerlijk, voedzaam en gezond. Te pachten voor 3 jaar of te koop bij inschrijving, van den Heer A. WEIJNS te Wol- phaartsdijk: 1. WEILAND in de gemeente Schore aan het Oostwegeling, ka daster sectie C nummers 71, 72, 77 en 211, groot 4 H.A. 27 A. 05 cA. In pacht geweest bij den heer Jan de Baar te 's-Heerenhoek. 2. WEILAND in de gemeente Goes, aan den Poelweg, groot 1.37.80 H.A. 3. WEILAND en WEGELING aldaar in Hubelandshoek, groot 1,81.49 HA. De 2 laatste perceelen waren het afgeloopen jaar in gebruik bij den eigenaar'. De pachten gaan terstond in. Inschrijvingsbiljetten worden in gewacht ten kantore van Notaris H. Jonkers te Goes vóór of op Dinsdag 30 Januari 1934, n.m. 1 uur. Denkt eraan nog tijdig van deze Geweldig Goedkoope Aanbieding te profiteeren ALBERT HElu'N R 1. MIDDELBURG, Lange *-eiit B 116, Telef. 48C GOES, Kerkstraat 6, Tel. 340. Alle spaarinleggers worden dringend uitgenoodigd hun boekjes, ter vergelijking met de boekhouding en bijschrijving der rente, ter zitting van in te leveren. Spaargelden worden dezen avond niet ontvangen of uitbetaald. Voorschotaanvragen worden als gewoonlijk behandeld. HET BESTUUR.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 3