VICTORIA-WATER BEURSTHERMOMETER van Donderdag. KORT ZEEUWSCH NIEUWS. LAATSTE BERICHTEN. BEURS- EN WISSELKOERSEN. OMZETBELASTING GEEN PRIJSVERHOOGING GOES. W&L0HEREM, VLISSINGEN. m T||- n"uiSr JTSijssrJ-L t o—-** ÜUID-BEVELAND. SCHOUWEN-DUIVELAND. ZEEUWSCH-VLAANDEREN f 400: ':So0 8379 13713 19463 200: 7505 9331 13202 AMSTERDAM, 25 Januari. Het eerste getal is de vorige notee ring, daarop volgt de officieele notee ring van heden. Ned. 2e 1, 32 1000-5 102—102. Ned. 17 1000-4% 102—101%. Ned. 31 1000-4 100—100. Ned. 33 1000-4 100—100. Certificaten-3 83%83%. O. Indië 22 1000-6 97%—97%. O. Indië 32 1000-5 99%—99. O. Indië 26 1000-4% 96%—96%. Denemarken Oblig. 1926-5 88%89%. Duitschl. 100-7 57—56%. Duitschl. 30 1000-5 55%—55%-55%, Zwitserl. oblig. '24-5 100%100%. Zwitserl. Staatssp. '27-4% 101%101%. Amsterdam 1933-5 101%—101. s-Gravenhage 1929-4% 101% Rotterdam 1926-1930-4 9695%. Utrecht, prov. 1929-4% 102% Berlijn 1925-6% 29—28% Zeeuw. Hyp. B-5 100100% Zeeuws. Hyp. B.-4% 99%99% A Amsterd. Bank 115%115 C Rott. Bankver. 78%79% A Twentsche Bank 7882 A Pref. Gruyter Zn A. 124% A Pref. Jurgens A 94%94% A Ned. Gist- en Spiritusfabr. 389- A De Schelde N.B. 23% A Ver. Papf. v. Gelder 6463% C Am. Car Foundry 18%18%. C Am. Smelt Ref. 28%—28%. C Farbenind. I.G. 78 C U. States St. C. 36%—36%. C North Am. Cy. 12% A Born. Sum. H.M. 120- A A A A A A A Linde Teves en Stokv. 657266%. Ned. Wol Mij. 112—111%. Sinkkep Tin M, 8890 J. C Japan Ln 23% Rotterd Lloyd 45%45 S M Nederland 4647 Amst Thee CM 59%—59% mê A Houth Alberts 3939 C Baltimore Ohio 17%18% A Southern Rlw. 19%20% C Union Pac. Rr. 77—77% C Int. Nickel Cy. 14%14% A Koloniale Bnk 45%45% A N.I. Hbk, 1000 48%—50 C Ned. H. M. 1000 47%—47% A Alg. Kunstz. U. 32—32%-32 A v. Berkels Pat. 2121% C Calvé-Delft 5858% A C. Suiker Mpij. 2424%-23% A Ned. Ford A.M. 168%—168%-67% A Philips G. B. afg. 252%—252%-53% C Unilever 83%—82%-84% C Anaconda Cop. 10%10%-% C Bethlehem St. 28%—29-28% C Kennec Copper 1414-% C Un. States Leather 7%—7%-7%. A A.N.I.E.N.—N.B. 205%—205% A Kon. Petr. Mpij. 178%—179%-80 C Contin. Oil Cy. 11%—12-% C Shell Union O.C. 6%—6% C Tide Water Ass. Oil. 6%6%-7 A Ned. Scheepv. U. 45%45%. A H.V. Amsterdam 180%182-178. A Java Cult. Mij. 1001037s. A N.I. Suiker U. 72%—74. A Deli Batavia 129%—132-130. Deli Mij. 1000 118-121-119. A Senembah 14113972-142%. Chicago Milw. 4%4%-4%. A Amst. Rubb. C. 103—103%-104%. A Deli-Bat. Rubb. 4344%-44. A Hessa Rubber 32%33%. A Serbadjadi S.R. 30%31. ^rolongatie 11. WISSELKOERSEN. De tafeldrank van kvraliteit NATDDRLIJK BRONWATER Nederlandsche Mij. Opg. 1887 (Ingez. Med.) Het hoofdbestuur van het Neder- landsch Genootschap tot Zedelijke Ver betering der Gevangenen stelt zich voor om in samenwerking met het Bestuur van de afdeeling Zeeland, ook te Mid delburg een huis- en straatcollecte met speldjesverkoop te organiseeren, ten bate van het Reclasseeringswerk. Het Comité van Uitvoering heeft van B. en W. vergunning verkregen deze collecte te mogen houden op Zaterdag 3 Febru ari a.s. REGLEMENT POLITIEPERSONEEL. Het aantal agenten van 12 op 10 gebracht. Door den Raad werd 17 Febr. 1933 vastgesteld een Reglement voor het po litiepersoneel dezer gemeente, welk reglement werd toegezonden aan den Commissaris der Koningin, met verzoek te willen bevorderen, dat de koninklijke goedkeuring hierop werd verkregen. Uit de vervolgens door den Commis saris en den Minister van Binnenland- sche Zaken naar aanleiding daarvan ge voerde correspondentie blijkt, dat de mi nister zich op verschillende punten niet met den inhoud van het reglement kan vereenigen en dat hij thans verzoekt een nieuwe verordening, waarin met de door hem zelve en den Commissaris ge maakte opmerkingen zal zijn rekening gehouden, vast te stellen. Op grond hiervan hebben B. en W. thans de nieuwe verordening samenge steld, die, zij meenen, aan de eischen van den Minister zal voldoen en die zij den Raad ter vaststelling aanbieden. In tegenstelling met art. 1 (oud), dat het aantal agenten door den Raad liet bepalen, zal thans dit aantal in de verordening zelve moeten worden vastgelegd. En wel wenscht de Com missaris der Koningin en met hem de Minister dit antal bepaald te zien op tien,, dat is dus twee minder, dan thans het geval is. B. en W. hebben zich hiermede aanvankelijk niet kunnen ver eenigen en de Voorzitter van dit college heeft herhaaldelijk gepoogd den Com missaris ten deze van meening te doen veranderen. Echter tevergeefs. Het aantal van tien zou volgens B. en W. moeten worden bereikt niet door aan twee agenten ontslag te geven, doch door het toepassen van een afvloeiings systeem. Aangeteekend zij hierbij, dat de toe lage voor uniformkleeding, welke laat stelijk nog door den Raad in zijn verga dering van 9 Nov. jl. werd vastgesteld op 150.per jaar den Minister te hoog voorkomt en thans op zijn verzoek zal zijn te bepalen op 100 per jaar. Naar aanleiding van het advies der Commissie voor Georganiseerd Overleg, doen B. en W. den Raad nog het volgen de als hun meening kennen: In stede van vermeerdering van het aantal periodieke salarisverhoogingen met één ad 50 achten zij het billijker, het aanvangssalaris met 50 te verhoo- gen, daar anders de agenten, die het maximum-aantal dienstjaren nog niet hebben bereikt, te zwaar worden getrof fen, n.I. zoowel door de ingevoerde sa larisvermindering als door de verlaging van het kleedgeld. BORDINIS VARIé'ié. Naar een advertentie in dit nummer meldt, zal „Bordinis Hypnose Variété". Zaterdag a.s in de .Prins van Oranje" een voorstelling geven. Uit ons ter inzage gegeven recensies, moeten de prestaties van den heer Bor- dini werke ijk „wonderbaarlijk" zijn. Hij Iaat b.v. een dame, die geen noot kent, quatre mains spelen; laat menschen van hun stoel vallen zonder dat hij zelf in de zaal is; leest gedachten als de gewone mensch de krant, enz., enz. Een bijzon- Zij zullen medewerken aan de toe komst van een verjongd Nederland, dat werkt aan de taak, waarvoor de Schep per het bestemd heeft. Van de gelegenheid om vragen te stellen, hebben verschillende aanwezi gen gebruik gemaakt. NIEUW EN ST. JOOSLAND. Dinsdag avond hield de vrijwillige brandweer 'n oefening met de nieuwe motorbrand spuit, die onder de le'ding stond van commandant Poppe terwijl de leiding over het materiaal berustte bij den heer C. van der Linden. Er was brand veron dersteld bij den landbouwer J. Houter man, ongeveer *20 minuten loopens bui ten de kom der gemeente. Om kwart voor zeven werden de vrijwilligers door den gemeentebode gewaarschuwd. Tus- schen de eerste waarschuwing en het watergeven der spuit verliepen slechts 22 minuten. Het was duidelijk te zien, dat hier door goede leiding eenerzijds en door een geest van samenwerking anderzijds, veel goeds bereikt was. De opvoerhoogte der straal bedroeg ge middeld 17 m. wat voor de woningen in deze gemeente zeer voldoende is. Na afloop der oefening bracht wet houder de Goffau, namens den burge meester, die afwezig was, dank voor de kranige prestatie, zoowel aan leiders als aan brandweerlieden. Door uitbrei ding van het slangenmateriaal waarvoor reeds door het col.ege van B. en W medewerking is toegezegd, verwachtte hij nog belangrijke verbetering. Commandant Poppe dankte den wet houder voor de waardeerende woorden en wees op de prettige samenwerking der manschappen, die voor de toekomst veel goeds belooft. RAAD OOSTKAPELLE. Geen kolentoeslag voor werk- looze bouwvakarbeiders De bouwverordening nogmaals aan gehouden 50 opcenten op de personeele belasting. OOSTKAPELLE. Woensdagmorgen kwam de gemeenteraad voor het eerst in 1934 bijeen. Afwezig met kennisge ving de heer H. Zwemer. De v o o r z memoreerde, wat in 1933 tot stand is ge komen en hoopte dat 1934 in alle op zichten beter zal zijn dan zijn voorgan- ger. Het bestuur der Bijz. school zal een voorschot worden verleend voor 1934 van 1000, Ingekomen was n adres van den v_nr Besturenbond om ook de werklooze bouwvakarbeiders een kolentoeslag te verleenen, zooals dat voor de landarbei ders is geregeld. De v o o r z. zeide dat hij hiervan de kosten berekend had t welke een uitgaaf van de gemeente zou den vergen van 28.) Spr. voelde er veel voor dit verzoek in te willigen het is z.i. zeer billijk en de verstandhouding wordt er zeker be ter door. Ook wethouder J a n s e was er niet tegen, wanneer er geen terug- derheid daarbij is nog. aldus lezen wij, dat de heer Bordini aan alles een ko misch tintje geeft en het publiek laat „brullen" van het lachen. Terwijl een motorschip van Ant werpen naar Vlissingen onderweg was, zakte ter hoogte van De Perel de 37-jarige Nederlandsche stuurman B. aan het roer plotseling ineen. Enkele oogenblikken later was hij overleden. De oorzaak is een hartverlamming. Bij resolutie van den minister van Financiën is verplaatst de adj.-com mies J. Westveer van het kantoor Oss naar de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen te Vlissingen. DE N.S.B. EN ONS CHRISTELIJK VOLKSKARAKTER. Wij moeten terug naar een ge zond Germaansch volksbestaan In het Concertgebouw te V 1 i s s i n gen hield Woensdagavond voor de af deeling van de Nat. Soc. Beweging de heer E. J. Roskam uit Amsterdam een inleiding over; „De N.S.B. en ons Christ. Volkskarakter". Spr. meende, dat ieder weldenkend mensch thans begrijpt dat het zoo niet langer kan. Of het land gaat ten onder, of er moet een groote omme keer komen. Spr. ziet achter de moeilijk heden, waarin alle groepen der samen leving verkeeren, geestelijk werkende factoren. Het materialisme schonk geen bevrediging en van het marxisme on dervindt men nu de funeste gevolgen. Het huidige parlementarisme is volgens spr, zuiver revolutionnair. Spr. veroor deelde scherp de overheidsbedrijven en zeide, dat men verstrikt is in 't doolhof van sociale wetten en instellingen. De talrijke ambtenaren maken het leven schrikbarend duur. Het onderwijs kost heel veel geld en kweekt te veel jonge lui op, die ten slotte geen betrekking krijgen. Een maximum arbeidsduur is onzin, de omstandigheden moeten aan wijzen hoe lang er gewerkt moet wor den. Het marxisme bracht een religie zonder God, een volk zonder levens kracht en een toekomst zonder hoop. De democratie moet uit het volk zelf naar boven komen en aldus spr.: „de bandieten onzer samenleving, de com- nistische en socialistische volksbedrie gers, moeten in hun ware, satanische gedaante aan het volk getoond worden". De Nat. Socialisten moeten allen samen brengen, ondanks alle tegenwerking en i er °lel,lefIwnr r J s j werkende kracht aan gegeven zou wor- hun beg.nsel fier uitdragen, zonder vrees, de v o o r z. juist billijk vond. voor scheldwoorden en straatsteenen j Wethouder p vond dien kolentoe- De N.S.B. te vereenzelvigen met het een steun nood en vol henl) communisme noemt spr. een dwaasheid. verëdienen de bouwvakarbeiders zooveel O. a. acht de N.S B, den godsdienst hoogy£m nood ke kan zijn en moet niets hebben van het standpunt - - A K.N. Stoomb. Mij. 9- AMSTERDAM, 24 Jan. 25 Jan. Londen 7.78% 7.82 Berlijn 58.50 58.80 Parijs 9.76% 9.78 Brussel 34.64% 34.68 Zwitserland 48.14 48.20 ■MB Kopenhagen 34.76 34.95 New-York 1.55% 1.57% Schepen Suiker - Markt - Koninkl. - H.V.A. - Rubber - Tabak - Philips - Obl.Markt- Industrie - Rubber - Alm (Wettig gedeponeerd.) der gemeentebelangen aldus spr. en die worden bij aanneming van deze veror dening geschaad. Spr. stelde voor bij de Kroon in beroep te gaan. Na uitvoerige discussie werd ten slot te besloten dat de voorz. nog eens met den inspecteur overleg zal plegen, waar na dan in de eerstvolgende vergadering een beslissing kan worden genomen. Daar de uitgaven, de inkomsten in 1934 zullen overtreffen stelden B. en W. voor op de personeele belasting 20 op centen meer te heffen en deze te bren gen op 50. De heer Maas zag liever de grond- Het aantal aangegeven gevallen belasting en de gemeentefondsbelasting van besmettelijke ziekten over de week verhoogd. Wat de heer Maljaars van 14 tot en met 20 Januari 1934, in deed opmerken dat de grondbelasting op de provincie Zeeland bedroeg: Fe- het ongebouwd al zoo hoog is, dat ook bris typhoïdea: Arnemuiden 5 (in één met t oog op de schrale opbrengsten der gQzin), Hoek 1. Roodvonk: Arnemuiden landerijen nog weer een schepje er op, 2 (in één gezin), Goes 1, Grijpskerke 1, onbillijk zou moeten heeten. De perso- Kattendijke 3, Kruiningen 1, Philippine neele lasten drukken ook niet evenre- 1( Siuis 2 (w.o. 1 het 6e geval in een en t.b.c.-bestrijding, benoemd de heer H. J. Hardon, hoofd der school te Nieuwvliet en tot vice-voorzitter de heer J. Becu, waterbouwkundig ambtenaar te Cadzand. dig; spr. zou daarom bij aanneming van het voorstel van B. en W. de biljarten willen uitschakelen. De heer Brand vond het niet billijk nu weder de op centen op de personeele belasting te verhoogen. Bij de vorige verhooging toch is er over gesproken, dat mocht in 't vervolg nogmaals tot verhooging der lasten worden besloten, dit op de grond belasting toe te passen. Het voorstel van B. en W. werd aan genomen met 4 tegen 2 stemmen (die van de heeren Maas en Brand). DOMBURG. Dinsdagavond vergader pensionaat), Zaamslag 1. Hedenmorgen is het K.L.M.-vlieg- tuig de Oehoe van Schiphol naar Indië vertrokken. Een passagier voor Mar seille, een voor Bandoeng en één voor Batavia maken de vlucht mede, De Commissaris van Politie te j u 1 n j i f j r» j "i- Apeldoorn geeft hun, die in relatie wen de het Ondersteuningsfonds „Onderlinge S{£en te treden met de N.y. Bouw- en ^PiY/°fr7°r m T/an r. Exploitatie Mij. „Lado" te Apeldoorn, heer W. Brand, alhier. Uit het verslag gr£kl 61 directeur 0. Hoekstra in den. De ontvangsten bedroegen 1482,96 er is thans in kas 'n bedrag van 2875.58 De aftredende bestuursl. de heeren: W. Brand, J. Maas Jz. Jr. en W. Baard, werden herkozen. Tot lid der controle te wenden. „GRUWEL-BERICHTEN. De bijzondere rechtbank te München heeft in 't proces tegen de drie katholie- commissie werd in plaats van den heer ke geestelijken, waarvan een bericht And. Trieller Dz. aangewezen de heer jn het tweede blad is opgenomen Ant. Provoost. Wegens te geringen op-1 past0or Muhler tot 4 maanden, kape- komst kon 'n voorstel tot statutenwijzi ging niet doorgaan. De bestuursvoorstellen inzake de her denking van het 25-jarig bestaan van 't ziekenfonds (Maart a.s.) werden aange nomen. HANSWEERT. De Fransche zeeboot „San Antonio", welke Woensdagmor gen nabij Walsoorden is gestrand is des avonds negen uur met behulp van sleep- booten vlot gekomen en heeft de reis naar Antwerpen voortgezet. laan Thaler tot 3 maanden en rector Sollacher tot 5 maanden gevangenisstraf veroordeeld. NEDERLAND EN RUSLAND. Een niet-oiiicieel handels verdrag? „Het Volk" verneemt, dat de pogin gen, sinds eenigen tijd van particuliere zijde verricht, om een verbetering van de handelsbetrekkingen tusschen Ne derland en Sovjet-Rusland tot stand te brengen, een eerste resultaat hebben opgeleverd. Wel is waar staan aan de afsluiting HANSWEERT. De sleepboot „Veran- Van een handelsverdrag nog onoverko- dat Godsdienst privaat-zaak is. Zij zal ons volk weer weer tot een gezond „Ger maansch volksbestaan" brengen en met kracht opkomen voor zedelijkheid. Slechte buurten, bijv. te Amsterdam, zal zij met den bezem wegvegen. De heer Brand meende, dat er in de vorige vergadering bésloten was, dat zoowel voor georganiseerde als ongeor ganiseerden in dezen toeslag gelijke rechten geschapen zijn, doch enkel voor landarbeiders. De heer Maljaars meende, dat er bij de betrokken bouw- Om tot versobering te geraken, moet vakarbe'iders zijn, die meer bijinkomsten V M U r«wr/\«2 AM AM /J A W. men van bovenaf beginnen en bijv. de salarissen van de ministers terug te brengen op 6000, verder absoluut de cumulatie van betrekkingen afschaffen, geen pensioenen toekennen aan perso nen, die nog volle kracht tot werken hebben. Ieder heeft recht op arbeid er daarom moet men de werkloozen in 't productieproces inschakelen, Spr. is te gen het Nieuw-Malthusianisme en wil de gezinnen weer op peil zien komen. De Nationalisten zijn vol liefde voor ons volk en willen het vuil der samen leving opruimen als goede afstammelin gen van het moreel hoog staand Ger- m a n e n d o m. Zij zullen den strijd aanbinden tegen communisme en soci alisme en niet rusten voor deze geheel uitgeroeid zijn. hebben, dan landarbeiders. Hij kan daar om niet voorstemmen. De voorz. brengt hierna zijn voorstel (het verzoek in te willigen) in stemming dat echter met 5 tegen 1 stem dien van den heer Maas* wordt verworpen. Wederom kwam vervolgens in be handeling de bouwverordening; hoofd zakelijk art. 22. Dat slaat op het bouwen van woningen in duin-, bosch- en vroon- gebied, waarmede de Raad steeds niet accoord kon gaan. B. en W. stellen voor deze verordening nu vast te stellen, zoo als door den inspecteur is aangegeven, daar zij van het verwerpen en in beroep gaan bij de Kroon geen heil verwachten. De heer Brand was er niet voor te vinden, zich aan banden te lat«-^ „Wij zitten hier voor het behan^e dering", die reeds eenige dagen op de Oosterschelde omhoog zit, is nog steeds niet vlot gebracht. Een bok van de Ber gingsmaatschappij „De Graaf en Koel man" uit Rotterdam, welke aanwezig is, is thans ook omhoog geraakt. Nabij de Steenbergsche vliet is Woensdagmiddag het motorschip „Neel- tje", geladen met stroo, omhoog gevaren. IERSEKE. De oesterwerker P. v. O. had Woensdagnamiddag in de oester- loods van den heer Jozias de Koeijer Sr. het ongeluk over een oesterben te val len en daarbij een zijner beenen te bre ken. Dr, Klinkenberg verleende heel kundige hulp, SCHORE. In de vacature B. Nieuwen- huijse is gekozen tot voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur de heer H. Gle- rum, De aangespoelde mijn. ZIERIKZEE. De mijn, die in het laatst van de vorige week aan den reedijk rechts van 't Havenhoofd, tegen de glooiing was aangespoeld, bleek, na onderzoek door marine-autoriteiten uit Vlissingen, 'n onschuldigen oefenmijn te zijn. CADZAND, In de plaats van den heer Iz. Erasmus, die daarvoor bedank had, werd tot voorzitter der alhier ge vestigde en zn h ook ove- de gemeen- n. i ten Nieuwvliet en 7^ldzande uitstrek- 1 j.^nde vereeniging voor wijkverpleging melijke bezwaren, o.a. van diplomatie- ken aard, in den weg, maar een over eenkomst van npinder officieelen aard kon niettemin worden afgesloten. Deze overeenkomst is thans onderteekend; voor den Nederlandschen handel o.a. door den heer Van Walree. Zijn wij wel ingelicht dan waarborgt deze overeenkomst een gunstiger ver houding, dan tot dusverre bestond, tüs- schen den Russischen import in Neder land en den Hollandschen export naar Rusland. Voorts zouden betere voorwaarden verkregen zijn voor de betaling van ha venrechten voor Nederlandsche schepen in Russische havens. KERKGANGERS DOOR DEN VLOER GEZAKT. Tijdens een kerkdienst te Portsmouth in den Amerikaanschen staat Ohio stort te plotseling de vloer van de kerk m. Een groot deel van de 400 kerkgangers kwam in den kelder, onder de kerk te recht. Ongeveer 50 personen naar het ziekenhuis worden bracht. moesten e>T«rge- STAATSLOTERIJ. (Onder voorbehoud). Op onderstaande nummers vi«iea de volgende prijzen: 2000: 10783 f 1000: 1308? 100: 2056 2182 3312 4930 liÊÊt 14044 15246 15267 15273 L36C2

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 2