in HCNIG'S VERMICELUSOEP 6 borden voor 15 ets. KRONIEK van den DAG. BINNENLAND. soes. TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN WOENSDAG 24 JANUARI 1934. No. 20. )0N ier. ÏTER G1FGASSEN IN DEN WERELDOORLOG 1EELAND. üiDSELBURfi. DE STERRENHEMEL 24—SI JANUARI 1934, 20 h MT. ZUID >urg ratst raagt ïari ïgcls i huis en weg, ïrke. Jo- »ude- Lidd. iaia legen Br. een celen Wie (es, a Irnix- laci laai Aza- bloei- Lrons- Leuk 50 ct. ge- stuk, Ie, 12 paarse Iranje Tul- imag. I'burg. Igoed- s, 30, a in 150 ge- ct„ onzen i 9 ct., enz. iMidd. De Fransch-Duitsche nota- wisseling over ontwape ning. Men is nog steeds niet veel verder gekomen. Sinds een maand of wat geleden Duitschland van de ontwapeningsconfe rentie wegliep en zijn lidmaatschap aan den Volkenbond opzegde, is er tusschen Parijs en Berlijn een nota-wisseling gaande over het ontwapeningsprobleem. Hel begon met een Duitsche nota, waar in een aantal eischen waren vervat, die Hitier als voorwaarde stelde voor het opnieuw deelnemen aan de ontwape ningsbesprekingen, De Fransche regee ring antwoordde daar den eersten Ja nuari op met een z.g. aide mémoire, die een heel klein beetje aan de Duitsche eischen tegemoet scheen te komen. Op deze aide mémoire is thans weer een Duitsch antwoord verschenen dat ech ter evenmin als de vorige stukken, ge publiceerd werd. Omtrent den inhoud ervan bestaan slechts zekere aanwijzin gen, die berusten op vermoedelijk nogal vage gegevens, aan enkele correspon denten van groote bladen te Berlijn en Parijs verstrekt. Zoo verneemt men, dat de nota in een zeer hoffelijken en verzoenenden toon is gesteld; wat pret tig aandoet, al had men dan liever, dat er ook wat het feitelijke van den tekst betreft van verzoening sprake kon zijn. En daar schijnt nog wel het een en an der aan te haperen. De Parijsche corres pondent van de „Times" bericht tenmin ste heel koelbloedig, dat van vooruitgang nog niets te bespeuren vad. Hij meent te weten, dat de Duitschers vrijwel te gen alles, wat de Franschen in hun aide mémoire zouden hebben voorgesteld, geharnaste bezwaren in het midden brengen. In plaats van een militie-leger van 200.000 man ter vervanging van het huidige beroepsleger van 100.000, gelijk Parijs moet willen toestaan blijft Berlijn een militie-leger van 300.000 man eischen. Verder zou de Duitsche re geering niets voeien voor een „over gangstijd" van een bepaald aantal jaren, gedurende welke de toestand van dit oogenblik zoo ongeveer bestendigd zou worden, om eerst daarna met werkelijke ontwapening een begin te maken. De Franschen zouden in hun aide mémoire ook een controle op de S. A, en S. S. ge vraagd hebben. Ten aanzien daarvan zegt men, dat de Duitschers geen over wegende bezwaren maken, mits soort gelijke organisaties in andere landen over één kam geschoren worden. Dat laatste is erg listig uitgedacht door de Berlijnsche heeren. Immers de gewapen de fascistische formaties in Italië zouden er dan ook onder moeten vallen. En het is voorloopig niet denkbeeldig, dat Mus solini daarvan geen eens praat zal wil len hooren. Zooals men ziet, is er buiten ,.den zeer hoffelijken en verzoenenden toon" niet veel aan de Duitsche nota, dat be moedigend mag heeten. Voorop kesteld dan natuurlijk, dat de schaarsche mede- deelingen over den tekst juist zijn. En daaraan valt, jammer genoeg, moeilijk te twijfelen. In groote lijnen zullen de inlichtingen van den man van de „Times" wel juist zijn. Ook omdat ze tot zekere hoogte een bevestiging vinden in de beschouwingen, die de „Völkische Beobachter", het lijfblad van Hitier, aan de Fransch-Duitsche nota-wisseling wijdt. „Als voornaamste punt van ge schil is er de vraag, op welk tijdstip Duitschland zijn bescheiden eischen van veiligheid vervuld zal zien," schrijft het blad. „Het is van beteekenis, dat Frank rijk de Duitsche Rijksweer eerst zonder de noodige wapenen tot een militieleger gereorganiseerd wil zien, om ons dan op een nog volkomen vaag tijdstip de noo- 3.) Diphosgeen. Chloorpikri- ne. Mosterdgas, ook wel „Yperite" geheeten. Chemisch verwant met het phosgeen is het diphosgeen dat ontstaat door chloreering van het methylester van mierenzuur; dit kan uiteen vallen in twee moleculen phosgeen, vandaar den naam. t Is een kleurlooze olieachtige vloeistof die bij 128 kookt. De wer- king is ongeveer even sterk als van phosgeen (W. ±500) en het (van mili tair standpunt) groote voordeel is, dat het zoo gemakkelijk te hanteeren 'is, 't wordt als water in de granaathulzen ge goten, spatten op handen en armen doen geen kwaad. Wegens zijn geringe vluch tigheid wordt een springlading voor het verdampen toegevoegd, 't Is evenals phosgeen het type van een offensief gas, d.w.z. reeds korten tijd nadat een streek er mee beschoten is (3 uren), kan men zonder gevaar ver der trekken. De groote giftigheid is waarschijnlijk niet een specifieke eigenschap van het diphosgeen als zoodanig; men denkt haar te moeten toeschrijven aan het uit een vallen in phosgeen. Het ziektebeeld gelijkt zoo op dat van phosgeen, dat men uit de vergiftigingsverschijnselen «n het verloop niet kan uitmaken welke dige verdedigingswapenen toe te staan. Het is absoluut onmogelijk, dat ter wille van zulke eischen de Duitsche veiligheid verder onzeker blijft. De rijksregeering heeft natuurlijk het liefst een ontwape ning van de anderen tot ons niveau. De verantwoordelijkheid ligt niet bij ons, maar bij de anderen." Andere Duitsche bladen tappen uit hetzelfde vaatje, zoodat uit een en an der deze conclusie valt te trekken, dat men in werkelijkheid nog geen stap ver der gekomen is. Echter behoeft men zich daardoor ook weer niet geheel te laten ontmoedigen. Zoolang de nota's tusschen Berlijn en Parijs blijven heen en weer reizen en men zich wederzijds uitslooft om den ander in hoffelijkheid de loef af te steken, blijft er eenige kans op een langzame toenadering, Rome is niet op één dag gebouwd. En zoolang men zijn geduld niet verliest, is de wil, om ergens in de toekomst een akkoord te bereiken, levendig. Misschien, dat het wantrouwen, dat die wil voortdurend nog dwars zit, mettertijd ook zal slijten. NEDERLAND NIET OP DE BRUSSELSCHE TENTOONSTELLING IN 1935. Op een uitnoodiging tot deelneming aan de wereld-tentoonstelling te Brussel in 1935, door graaf Adriën van der Burch, den commissaris-generaal van de Belgische regeering tot de Nederland- sche regeering gericht, heeft deze een afwijzend antwoord gegeven. Volgens de N. R. C, bestaat er niet de minste kans, dat men te Den Haag op dit besluit te rug komt, hoewel van Belgische zijde daartoe stappen worden gedaan. Ten eerste is Nederland nog betrekkelijk kort geleden n.l. in 1930, op groote schaal op de wereldtentoonstelling te Antwerpen vertegenwoordigd geweest en heeft het ook een belangrijke sectie gehad op de tegelijkertijd gehouden ten toonstelling te Luik en in de tweede in dit geval voornaamste plaats, is er op het oogenblik volstrekt geen geld be schikbaar om deelneming aan de ten toonstelling te bekostigen, waarmede toch altijd een aanzienlijk bedrag ge moeid zou zijn. Op officieele Nederland- sche deelneming valt dan ook stellig niet te rekenen. Natuurlijk is hiermede de mogelijk heid van deelneming van Nederlandsche particulieren niet uitgesloten. VEREENIGING VAN HUISVROUWEN De tentoonstelling. Gistermiddag was het bezoek aan de in „St. Joris" gehouden tentoonstelling van de afdeeling „Middelburg" van de „Nederlandsche Vereeniging van Huis vrouwen" zeer druk. De vele belangstel lenden hebben de fraaie handwerken en andere voorwerpen met bewondering bekeken. Ook de beide Westkapelsche meisjes, die aan het kantklossen waren, trokken aller aandacht. De lootjes ten bate van het Jacoba- fonds vonden goeden aftrek, maar dat wil nog niet zeggen dat het duizendtal, dat voor de verloting op 15 Februari verkocht moet zijn, aan den man, of beter gezegd, aan de vrouw is gebracht. De bestuursleden der afdeeling zullen nog gaarne de overige verkoopen aan hen, die het goede doel willen steunen en een kans op een der prijzen willen maken. De hoofdprijs, een fraaie sprei is aangekocht van „Tesselschade", zoo dat dus tevens een tweede goed doel wordt gesteund, DE OMZETBELASTING. Een uiteenzetting voor de middenstanders. De Goesche middenstandsvereenigin- gen „Handelsbelangen" en „De Hanze", hadden Dinsdagavond in de „Prins van Oranje" een vergadering belegd, waar de heer J. A. Pieterse, inspecteur bij de registratie en domeinen, een uiteenzet ting gaf over de Omzetbelasting. Er was zeer veel belangstelling. Na opening door den voorz., den heer Donner, kreeg de heer Pieterse het woord, die zeide, geaarzeld te hebben, de uitnoodiging, om over dit onderwerp te spreken, aan te nemen, hoe hij daar ook door vereerd was. In de eerste plaats, omdat hij niet zal kunnen geven, wat men van hem verwacht, velen nog geen antwoord op hun moeilijkheden zullen gekregen hebben. Spr. wijst er in dit verband op, dat reeds niet minder dan 10 toelichtingen verschenen. In de tweede plaats vreest spr, dat hij voor taan als het loopende adresboek van de omzetbelasting zal beschouwd worden. Deze wet valt echter buiten zijn ambte lijken arbeid, doch ressorteert onder den inspecteur der invoerrechten en accijn zen te Vlissingen. Spr. zet dan uiteen, dat aan omzetbe lasting onderworpen zijn, alle hier te lande gefabriceerde goederen. Goederen zijn koopwaren en alle goederen die als roerende stoffelijke zaken worden aan gemerkt. Een croquetje b.v., maar niet een effect, of een toegangskaartje omdat men dan niet betaald voor het betreffen de onroerende goed, doch voor ge- presteerden dienst. Vruchten op stam, door den handelaar gekocht, vallen on der de belasting, daar dit een toekom stig onroerend goed is. Koopt men een huis, dan betaalt men op den prijs geen omzetbelasting, doch deze is reeds be taald van de losse deelen, waaruit dit huis gebouwd is. Men betaalt b.v. niet voor lood en dakreparatie. Voor de ge bruikte materialen is immers reeds be taald. Koopt men een badkuip, die vast gezet of gemetseld wordt, dan betaald men omzetbelasting, omdat het een roe rend voorwerp bij koop en verkoop is. Hier vallen buiten b.v. parketvloeren, dure behangsels, safe-deuren, e.d. om dat deze als weeldeartikelen met 10 pet. belast worden. De belasting is verschuldigd door den fabrikant, die het roerende goed levert. Men is fabrikant als men goe deren voortbrengt^ vervaardigd, be reidt, teelt. De slager is fabrikant van biefstuk; de bakker van boterletter; de caféhouder van een gebakken ei; de kleermaker van een costuum. Voor goe deren voor eigen gebuik vervaardigd is geen belasting verschuldigd, mits men er geen beroep van maakt. De meubel maker, die voor zichzelf een stoel maakt moet dus wel belasting betalen. Kweekt hij in zijn tuintje fruit, dan echter niet. Geen belasting wordt betaald, als men goederen verpakt of behandeld; b.v, thee verpakt, bier bottelt, enz., mits de aard der goederen niet verandert. Dit gebeurt b.v. wel als men koffie brandt, vruchten steriliseert, enz. De winkelier, die niets doet dan koopen en de arti kelen onveranderd weer verkoopt, heeft er niet mede te maken. Ster 3* grootte, of kleiner Ster v/d2e grootte. Ster "fi 1* gr. II— Meikweg Wettelijk ingeschreven bij het Bureau Va Industrieèlen Eigendom onder Nó. 64222 O EERST] VOLLE MMN 3 LAATSTE KVAETIHR NIEUWE MAAN Sterretijd 4 h 14 min. In drukletters vermeld zijn de namen van de sterrebeelden; de eigennamen van een aantal der helderste sterren zijn in schrijfletters geteekend. Den 30en Januari vindt een gedeelte lijke maansverduistering plaats, zij vangt VENUS.® MARS JUPITER Q> SATUÈNUS© aan te 16 h 21 min; einde 17 h 44 min; de verduistering is om 17 h 3 min het' grootst, nl. van dè maansmiddel- lijn. De maan komt dien dag ongeveer half vijf op; men zal dus bij gunstig weer laag in het Oosten moeten zoeken. De belasting is verschuldigd, zoo spoedig de goederen geleverd worden. Voor goederen in consignatie zoo spoe dig ze gehouden worden. De belasting bedraagt uitgezonderd voor de weel- de-artikelen 4 pet. Deze 4 pet. moet oerekend worden van den prijs waar voor verkocht wordt. De kostprijs heeft er niets mede te maken. De emballage behoeft niet mede gerekend te worden, mits die afzonder.ijk vermeld en tegen den vollen prijs weer teruggenomen wordt. Evenm.n op vracht en verzeke ring mits in den verkoopprijs begrepen en uitdrukkelijk vermeld. De belasting is verschuldigd voor den prijs zonder dat de belasting daar reeds bij betrokken is. Dus: geen belasting. Ook niet op accijns wanneer de goederen a.s zoodanig aan accijns onderhevig zijn; b.v, de crisis- hefting op boter. Reeële kortingen, die normaal worden bedongen, komen in mindering, maar b.v. de 2 pet. voor con tante betaling niet. Ook de korting, be dongen bij het bereiken van een be paalden omzet komt in mindering. Over deze kan men teruggave van reeds be taalde belasting vorderen. Niet komt in mindering agentenprovisie. De koopprijs moet onder normale om standigheden vastgesteld worden. Le vert men b.v. aan familie, personeel, enz. beneden den normalen prijs, dan moet toch voor deze omzetbelasting betaald worden. Levert men tegen hoogeren prijs, b.v. bij huurkoop, waarbij een be drag aan rente en voor risico, dan hoeft voor het extra boven den norma len prijs geen belasting betaald te wor den. De fabrikant is degene die de belas ting verschuldigd is. De kooper, geen particulier zijnde, is echter in zooverre medeverantwoordelijk, dat hij moet kun- (Ingez. Med.) van de twee gifgassen ingeademd is. Inademen geschiedt vrij ongemerkt, het brandt iets aan de oogen en geeft vaak een beklemd angstig gevoel op de borst, hetwelk degene, die dit eens on dervonden heeft, een volgende keer oogenblikkelijk herkent. Maar deze be- gin-verschijnselen verdwijnen vrij spoe dig in de frissche lucht, en pas na eenige uren vertoonen zich de eerste werke lijke teekenen van een ernstige vergif tiging, Van het Chloorpikrine, is de wer king op den mensch niet zoo pre cies bekend, omdat het in den oorlog steeds vermengd met andere gif gassen is gebruikt. Vooral met diphos geen, 't Schijnt evenals de vorigen ook longoedeem te veroorzaken, verder treden maagbezwaren en braken op den voorgrond, vandaar den naam „braak- gas". Bovendien heeft het een sterk prikkelende werking op de oogen, waar door vaak langdurige ontstekingen ont staan van het hoorvlies. In vredestijd wordt Chloorpikrine vooral gebruikt in gesloten ruimten tot verdelging van ratten, vlooien en luizen; daarbij staat het in werking wel achter bij het blauwzuur, maar het heeft 't groo te voordeel, dat het door de prikke lingsverschijnselen direct door den mensch wordt waargenomen, waardoor ongelukken gemakkelijk te vermijden zijn. Tot de 2e groep, de huidgiften, behoo- ren het mosterdgas en het Lewisiet. Het mosterdgas was reeds lang voor den oorlog bekend, waarschijnlijk reeds in 1854, In 1850 beschreef Niemann het als volgt: het heeft een zeer eigenaar dige, onaangename prikkelende reuk. De karakteristieke eigenschap is tevens een zeer gevaarlijke eigenschap, n.l. dat zelfs geringe sporen, die toevallig op de huid komen, in 't begin geen pijn ver- orzaken, maar na verloop van eenige uren roodheid doen ontstaan en den vol genden dag een brandblaar, die zeer lang ettert en buitengewoon moeilijk en onder litteekenvorming geneest. Derhal ve dient men er zeer voorzichtig mee om te gaan. In dat zelfde jaar beschreef de Engel- sche chemiker Gunthrie het zoo: 't Ruikt stekend en niet onaangenaam naar mosterdolie. 't Smaakt samentrek kend en naar mierikwortel. De geringste hoeveelheden damp werken in op de teedere deelen der huid, b.v. tusschen de vingers en oogleden en ze ver woesten de hoornlaag. Laat men een druppel eenigen tijd op de hand liggen, dan ontstaat een blaas. Evenmin als Niemann heeft ook Gun thrie de vloeistof zuiver gehad, want het is niet te gelooven dat hij het als zoo danig geproefd zou hebben en daar na van zijn bevindingen omtrent blaar- vorming in den mond geen rapport op gesteld zou hebben I In 1886 gelukte het Viktor Meyer het mosterdgas in zuiveren toestand te be reiden, maar ook deze bemerkte spoe dig, welk een gevaarlijk goed hij gekre gen had en hij stopte zijn onderzoekin gen. Eenige jaren later experimenteerde de oogarts Leber er nog mee bij zijn on derzoekingen over 't ontstaan van oog ontstekingen, maar hierna vindt men er eigenlijk niets meer van vermeld, totdat het in 1917 van Duitsche zijde bij Ype- ren (vandaar den franschen naam „Ype rite") als oorlogsgas gebruikt wordt, 't Is een echt defensieve stof. Bij droog weer kan het dagen en wekenlang in de velden blijven liggen zonder iets van zijn werking te verliezen. Behalve dat dit gas op de huid werkt, werkt het ook op de ademhalingswegen en de oogen. Mosterdgas is een kleurlooze zeer be weeglijke vloeistof die bij 217° kookt. De reuk is typisch maar een vergelijking ontbreekt. Men kan niet zeggen het ruikt naar mosterd, uien, knoflook of kool. Met water zei bet zich zeer langzaam om in een ongiftige stof en zoutzuur. Met kokend water verloopt deze re actie in eenige minuten. Door oxydatie- middelen als: Chloorkalk, kaliumper- manganaat, waterstofsuperoxyd of sal peterzuur wordt het snel geoxydeerd en daardoor vergiftig. Brengt men een druppel op de huid (proeven genomen door Büscher) bijv, van de arm dan bemerkt men daar van. niets geen pijn, geen branden, geen jeuken, geen koudegevoel. Zeer nen bewijzen, de belasting betaald te hebben. De belasting kan worden vol daan door middel van zegels, waarvan de eene helft geplakt wordt op de fac tuur van den kooper, en de andere helft op de factuur die de fabrikant behoudt. Op beide he.ften moet met inkt den da tum worden vermeld. Men kan ook aan- teekening van den verkoop maken, waarbij dan het zegel geplakt moet wor den, Op de facturen moet de aard der goederen vermeld worden. Duidelijk gesplitst moet worden wat wel eii wat er met aan belasting onderhevig ;is. De dubbele factuur is grondslag voor de controle. De fiscus heeft recht op inzage van de geheele boekhouding. Indien geen zegels geplakt worden, wordt de aanslag elke drie maanden op gelegd, doch kan, voor kleine zaken, op een jaar gesteld worden. Het bedrag moet binnen 1 maand betaald worden. De aanslag zal ook wel eens in afwij king van de aangifte opgelegd worden. Dan kan men reclameeren en verder bij de tariefcommissie (hoogste instantie) in beroep gaan. Zegels, mits bij bepaald kwantum, kunnen ook op crediet ge kocht worden tegen zekerheidsstelling. Dit omdat anders degenen, die per aan slag en per drie maanden betalen, an ders bevoordeeld zouden worden. De fabrikant verhaalt de belasting op den kooper, middels de factuur en kan dit ook bij levering aan een particulier doen. Hij zal dan echter een hoogeren prijs maken dan bij levering aan den handelaar en zou dus op hetzelfde arti kel meer belasting betalen. Dit is niet noodig. Men kan dan als prijs bepalen den kostprijs plus een normaal winst percentage. Bij zulke zaken, die aan handel en particulier leveren, moet ech ter een strenge administratieve schei ding zijn tusschen fabrieks- en handels- afdeeling. Op de goederen uit andere landen, die ook in ons land vervaardigd worden, wordt een extra-invoerrecht van 4 pet. en 10 pet. (weelde-artikelen) geheven, langzaam wordt de druppel kleiner en na ongeveer 30 minuten is hij v e r d w e- n e n; na 2 uur bespeurt men nog niets. Dan ontstaat een vlekvormige rood heid en na 56 uur hebben we een in tensieve, scherp begrensde roode vlek, die grooter is dan een rijksdaalder. Na 9 uur begint het ontstoken gebied wat op te zwellen zoodat de randen zich als een walletje verheffen. Deze zwelling gaat verder, het weefsel gaat er bleek en bloedarm uitzien, alleen de rand te gen de gezonde huid blijft hard rood. Nog eenige uren later is deze rand pl.m. 1 cm breed, zwak rood en scherp be grensd. In den rand ontstaan na 20 24 uur overal kleine blaasjes, die vaak samenvloeien en den indruk maken van een parelsnoer van grootere en kleinere parels. Na 3 dagen worden deze blaasjes schrompelig, terwijl de centrale haard donkerder wordt, grauwig blauw. In de omgeving zwelt de arm vrij belangrijk op en is sterk rood, later wordt dit blauwrood en den 9den dag ongeveer is er een sterke koperkleurige bruine pigmenteering, die nog steeds donker der en uitgebreider wordt, zich zelfs over den geheelen arm kan uitstrekken, 't Centrum is dan zwart geworden. Men tracht de blaasjes zoo lang moge lijk intact te houden, om het indringen van bacteriën van buiten te beletten (de secundaire infectie), maar langer dan 1014 dagen lukt dit niet. In dit sfa.- dium zijn dè pijnen zeer heftig. De plek met afgestorven weefsel Be gint zich na pl.m. 3 weken af te stooten.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 5