GOESCHE COURANT^ BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. NUMMER 20. TWEE BLADEN. WOENSDAG 24. JANUARI. EERSTE BLAD. 177e JAARGANG. Bedenkelijke vragen. m m 30ËS. HUUR Ut» STOFZUIGER L. J. VAN 'T WESTENDE. faitf* Cf» Ilowts zijn spoedig verdreven met Ittiftthacdl's V/McUts de ullen- sezon- ad 'n lering Bo- een ver lakter tijen, feit, zijn Jrelge- |t aan pers |Dem. lid en daa.- a 1 - ïrlie- ver aan lewijd Ik dit Ie. jewe- |urge- niet tken. brand ster ten b e - ■staan ïof, ver- het iat". t'use- bkele zijn van Eval- dit der in ront- lijken lller- Iheer om io-li- raat, wa- iwd, ïzig- dan Ig of teen raar- jd e r fpste wij in- I geb. ire z. Inus- ]geb. £eb. lier- van j-i z.; r. Sr 73 MIDDELBUrGSCHE courant Dogbïod Voor Middelburg, Goes en agent- ichap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal Week-abonn. in Middelburg om Goes 13 ct. p. w. Advertentiën 30 ct. per regei, Ingez. mededeelingen 80 ct. p. r. Bij contr. voor beide veel lager; tar. op aanvr. Uitgeefster: Naamlooze Vennootschap „De Middelburgsche Courant"! Bureaux: Lange Sint Pieterstraat te Middelburg. Telefoon: Redactie 269, Administratie 139. Poetreken ing no. 43255 Kantoor te GOES: Turfkade, telefoon 17. Aangesloten by bet Bureau voor Publiciteitswnar i<> der Vereeniging de Nederlandsche Dagbladpers. Familieberichten en dankbetuigingen 1 regels 2.10, elke r. m. 30 ct. Rsk"it „Kleine Advertentiën", ten hoogste 6 rege-ic, a 75 ct. by vooruitbetaling Adv. mei „Brieven" of „Bevragen bureau dezer cou rant" 10 ct. extra Bevysnommers -5 caitS Met de vragen, die de communist Schalker tot den minister van Justitie wil richten waarover hij dus een in terpellatie wil houden gaan wij een gevaarlijken kant uit. Men weet, welke vragen wij bedoelen; ze zijn gisteren in ons biad gepubliceerd en ze doelden op een provocatieven aanslag, dien de fascisten, duide lijker gezegd: de N.S.B., op een Pull man-trein zouden hebben beraamd, op dat de communisten er de schuld van zouden krijgen, Het is met deze vragen een moeilijk iets, omdat zij, en hun achter- of onder grond, vallen buiten het kader onzer ge wone politieke en publieke moraal. Zij steunen op het onverbloemde hei ligen der middelen door het doel. Lie- gen, bedriegen, aantijging, laster, ver dachtmaking, valsche verklaringen in het publiek, meineed na meineed voor den rechteronafzienbare gebieden van geestelijke corruptie openen zich hier voor ons, met als einde den volko men ondergang van de moraal en, ten slotte, van den geest zelf. Hoe nu Hebben deze betrekkelijk nuchtere, slechts op feiten betrekking hebbende vragen, zulk een vreeselijken achtergrond Naar onze meening wel, wanneer men ze niet op zichzelf beschouwt. Als vra gen beteekenen ze misschien niet zoo heel veel als uitingen van geestesge steldheid zijn ze droevig en érnstig. Ze blijken dan te zijn, wanneer we dit Woord niet in enghartig-kleinburger- Kjken, doch in breeden zin willen ver staan, het einde van 't publieke fat soen. Ze overschrijden de regelen yan het spel, waaraan ieder normaal-fatsoen- lijk mensch zich houdt, van rechts tot links, van rood tot zwart. Inval van de Duitschers in België. Beestachtige moordpartijen, door zege vierende brood- en bloeddronken solda ten op de bevende burgerbevolking. Maar: dat heette niet waar: franc- tireurs hadden uit de huizen op de troe pen geschoten. Wie loog hier Volledig te bewijzen valt alles nooit meer, maar in redelijk heid is de vermoedelijke waarheid niet aan den Duitschen kant van de franc- tireurs-legende Brand in het Duitsche Rijksdagge bouw. Een communist wordt als brand stichter gezien, gevat, gevonnist en ge- executeerd. Onmiddellijk toepassing van dezelfde truc: van communistische zijde worden de rollen omgekeerd en ver klaard, dat de nazi's dat zélf gedaan heb ben, om zoodoende die brave, nette, le gale communisten dan toch maar iets illegaals in de schoenen te kunnen schui ven, Er is van déze legende in het pro ces niets overgebleven alleen de Ille Internationale heeft via meneer Willy Mtinzenberg weer een heerlijk en stevig stuk propaganda voor het communisme, althans tégen zijn tégenstroomingen, ge maakt. En in de hoofden van vele met het nieuwe Rusland dwepende intellec- tueelen is toch wel als bezinksel achter gebleven het vage gevoel, dat die com munisten toch eigenlijk arme, verdrukte, maar overigens keurige nette lieden zijn, terwijl hun verklaarde actieve tegen standers, de fascisten, niets ontzien om die onschuldige lammeren van commu- nistjes in een kwaad daglicht te stellen. Dat nee t de grootsch opgezette pro paganda van het Bruinboek mede dank zij stapels domheden en erger din gen, oor de nazi s inderdaad wél be gaan en dankbaar in dat Bruinboek op genomen - dan toch maar bereikt. Al is het er met in kunnen slagen het me dedaderschap der nazi s aan den Riiks- dagbrand, behalve theoretisch aanneme lijk, ook maar op goede gronden waar schijnlijk te maken, In beide gevallen hebben we te ma ken met de zwartst denkbare onoprecht heid, met het bewuste aanwenden van grove leugens, om eenig doel te berei ken. Deze tactiek wordt als regel dan toe gepast door de eene partij, wanneer zij vrijwel als zeker mag aannemen, dat de wederpartij niet in staat zal zijn de be schuldiging, hoe absurd ook, volledig te weerleggen. 't Wanneer men maar over verknochte en met hun ziel verkochte getuigen be- .schikt, dan is dat niet zoo moeilijk. Het is als regel reeds zwaarder voor een onschuldigen verdachte zelf zijn o n- schuld te bewijzen, dan het voor den aanklager is een wèl schuldigen ver dachte zijnen schuld te bewijzen. In- dién in het eerstgenoemde geval dan nog een heirleger van volstrekt corrupte ge tuigen a charge ter beschikking staat, dan wordt het voor de onschuld wan hopig. En dan zal de rechter tenslotte moe ten luisteren, niet naar wat die lieden zeggen, maar wat hij, als eerlijk man, in z'n hart gevoelt, in gemoede g e- looft van die „getuigen". Dan wordt het terrein van de redelijke constructie verlaten, dan moet de nog met recht vaardigheidszin begaafde mensch g e- voelen: dat deugt niet, daar is on reinheid van geest; daar staat een we reld tegenover mij, waar onze normen van recht en onrecht, goed en kwaad, niet meer gelden. Dan zal de rechter het getuigenis meer wegen dan toetsen op zijn in houd. Welnu, wanneer we de perken van het normale en behoorlijke dan te bui ten gaan, wanneer we rekening moeten houden met de mogelijkheid, dat de eene van twee extremistische partijen de an dere beschuldigt van het voornemen een spoorwegaanslag te plegen; dan moeten we, mede op grond van wat de politieke gebeurtenissen der laatste jaren, in Europa en in Rusland, ons leerden, kie zen tusschen twee mogelijkheden. De eene is deze. dat de Nationaal So cialistische Beweging in Nederland, aan wier spits een hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat is gesteld, dien men alom nog voor een fatsoenlijk man aanziet, in Nederland een provocatieven spoorwegaanslag beraamd zou hebben (zooals de Duitsche nazi's, volgens de zelfde communisten die dit aandroe gen, den Duitsphen Rijksdag in brand gestoken heetten te hebben!) om aldus de communisten als organisatie in Ne derland verboden te krijgen. De tweede mogelijkheid is: dat de communisten heel dit zaakje handig ge ënsceneerd hebben, om aldus door mid del van een uit hun vindingrijken pro- pagandaduim gezogen absurde beschul diging het fascisme in Nederland „een hak te zetten". Het is waarschijnlijk, dat het moeilijk zal blijken te b e w ij z e n, welke de beide mogelijkheden het dichtst bij de waarheid komt. Men zal dan moeten wegen links de communistische methoden, de ge schiedenis rechts de tot dusverre in Nederland gevolgde N.S.B.-methoden. En wat dan het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Ons dunkt: den zal er van de Schal- kersche vragen weinig gewicht meer in de schaal overblijven. DE VRAGEN VAN SCHALKER. Naar aanleiding van de vragen van het lid der Tweede Kamer Schalker hebben wij een onderhoud gehad met den alg. propagandaleider der N.S.B. den heer Farwerck te Hilversum, Deze verklaarde ons nadrukkelijk, dat het heele geval uit den duim gezogen was. De N S.B. heeft op geenerlei wijze iets met deze zaak te maken; zij is niet betrokken geweest in de voorbereiding van een spoorwegaanslag. De heer Farwerck zeide verder, dat onmiddellijk een onderzoek terzake in de N.S.B, is ingesteld, voor zoover dit betreft de namen eet. van hen, die bij deze puaestie betrokken heeten te zijn. De heer Mussert, bij wien hel „Hbld." informeerde, deelde eveneens mede, dat 't voor zoover de naam der N.S.B. erin wordt genoemd, van A tot Z gelogen is. De heer Mussert verklaarde met deze heele historie volstrekt niets te maken te hebben. V.A.R.A.-STRAF GEHANDHAAFD. En nu: een volle dag stilte In aansluiting aan het bericht van gisteren, dat de minister van binnen- landsche zaken, mr. De Wilde, een be slissing genomen heeft inzake de' ver deeling van den zendtijd, welke op Za terdag 27 dezer door de uitsluiting van de V.A.R.A. is vrijgekomen, kan thans gemeld worden, dat aan de belangheb bende omroepvereenigingen heden de volgende beschikking is medegedeeld: Overwegende, dat uit het schrijven van den Radioraad van 24 Jan. '34, als mede uit een telegram van de besturen „Ik laat me niet aan banden leggen." Och, zoovelen die het zeggen, missen eigenlijk, welbekeken de kracht, hun banden te verbreken. van de A.V.R.O. en N.C.R.V. blijkt, dat genoemde Omroepvereenigingen, die Za terdag 27 Januari 1934 overeenkomstig de geldende zendtijdverdeeling met het doen van uitzendingen zijn belast, ver zoeken op grond van sportieve over wegingen, niet voor toedeeling van den zendtijd in aanmerking te komen, die vrijgekomen is doordat de V.A.R.A. de bevoegdheid tot het doen van uitzendin gen op Zaterdag 27 Jan. 1934 is ontno men. Overwegende, dat nu op deze gronden genoemde Omroepvereenigingen niet op toekenning van zendtijd prijs stellen, er geen aanleiding bestaat tot toepassing van art. 11 lid 2 van het Radio controle- reglement over te gaan, besluit: onder intrekking van het bepaalde onder b van de vorige beschikking van 17 Jan. 1934 No. 10, te bepalen: dat de vrijge komen zendtijd niet zal worden ver deeld. WILLEM VAN ORANJE, In eenige dagbladen werd een inge zonden stuk opgenomen, waarin mede- gedeelt is, dat de koopsom van het por tret van den Vader des Vaderlands, dat in den afgeloopen zomer in het Rijks museum te Aimsterdam is tentoonge steld geweest, nog altijd niet bijeen zou zijn, en waarin het publiek verzocht wordt voor het behoud van dit schilderij voor Nederland een bedrag op de post rekening van den hoofddirecteur van daa museum te storten. In verband hiermede wordt vernomen, dat dit portret reeds op 29 December j.l. door den Staat ten behoeve van het Rijksmuseum aangekocht is, DUITSCH-NEDERLANDSCH TRANSFERVERDRAG. Een verhooging van 50 tot 70 pCt. Van bevoegde zijde wordt aan de N. R. C. medegedeeld, dat men het bij de thans ongeveer een week durende Duitsch-Nederlandsche transferbespre kingen, welke op het einde van de vo rige week voor een paar dagen waren onderbroken, in principe eens is gewor den. De overeenkomst, welke spoedig zal worden gesloten, zal in de verlenging van het bestaande Duitsch-Nederland sche transferverdrag voorzien, met dit verschil, dat de basis voor het bepalen van het transfer en de Duitsche Zusatz- exporten van 50 tot 70 pCt. der rente bedragen zal worden verhoogd. DE HANDELSBETREKKINGEN MET JAPAN. Het Japansche ministerie van bulïen- landsche zaken, heeft na overleg met Japansche zakenlieden, den Japanschen gezant te Den Haag opdracht gegeven, de Nederlandsche voorstellen inzake de Nederlandsch-Japansche handelsbe trekkingen goed te keuren. Als gevolg hiervan zullen te Den Haag de besprekingen tusschen de vertegen woordigers der beide regeeringen plaats vinden om de quota der Japansche in voeren vast te stellen, van katoenen weefsels in Ned. Indië, terwijl de onder handelingen aangaande andere artike len, in Japan zullen plaats vinden, tus schen Nederlandsche en Japansche ver tegenwoordigers van den handel. MOEDER VERBIEDT HAAR ZOON TE DIENEN. Evenals het vorig jaar te Amsterdam door mevr. SmitSchuckink-Kool is ge schied, heeft thans naar de Stand, meldt te Rotterdam mevr. W. van Woezig van Gelderen aan den burgemeester kennis ervan gegeven, dat zij van haar ouderlijk gezag gebruik zal maken en haar minderjarigen zoon zal verbieden zich voor den militairen dienst aan te geven. EEN VIERDE RAPPORT OVER WERKLOOZE JEUGD. Bij de A.J.C. is verschenen een vier de rapport „Bemoeiingen en ervaringen „Werklooze Jeugd." Er blijkt uit dat sinds Januari 1932 de A. J. C. met slechts een korte onder breking in de zomermaanden wederom haar kampen voor jeugdige werkloozen op haar buiten centrum te Vierhouten ÉS- heeft georganiseerd. De bedoeling van deze kampen is de jeugdige werkloozen eens een korten tijd in een ander, frisch milieu te brengen, bevrijd van de meestal terneerdrukkende omgeving, waarin zij dagelijks moeten verkeeren en hen door middel van nuttigen arbeid eenerzijds en spel en sport anderzijds, hun zelfvertrouwen te hergeven of te versterken. DE C. A. O. IN DE SIGARENINDU- STRIE OPGEZEGD. Dinsdag helbben de be'de patroons bonden in de sigarenindustrie te Eind hoven aan de vier tabaksbewerkersor ganisaties het collectief arbeidscontract opgezegd per 1 Februari, zoodat het op 1 April afloopt. De thans geldende loon- en arbeidsvoorwaarden worden op en na 1 April gehandhaafd tot een wijzi ging noodzakelijk zal zijn, („De Nederlander".) WATERSCHAP HULSTER EN AXELERAMBACHT. Het voorloopig bestuur. Ged. Staten hebben benoemd tot voorzitter van het dagelijksch bestuur van het waterschap Hulster- en Axeler Ambacht den heer H. A. H. baron Col- lot d'Escury te Hontenisse en tot leden de heeren: S. van Hoeve Jzn. te Axel; A. Dees te Terneuzen; A. Haak te Zaamslag; L. Oscar J. Daelman te Westdorpe; P. V. M. Vercauteren te Nieuw Namen (gem. Clinge) en C. H, M. Plasschaert te Sint Janssteen, De benoeming is geschied tot op het tijdstip, dat een op de normaal regle mentaire wijze samengesteld bestuur is geconstitueerd en in ieder-geval uiter lijk tot 12 Januari 1936. ONTSLAGAANVRAGE GASTHUISBESTUUR, B. en W. geven aan den Raad in over weging aan den heer Joh. Pilaar; mevr. M. Hajenius-Smit; mevr. S. Rothuizen- Aardse; mevr. A. H. van Poelgeest-Ten Bokkel Huinink; den heer W. Kakebee- ke en den heer A. D. F. van der Wart op verzoek eervol ontslag te verleenen met ingang van 1 Februari en onder dankbetuiging voor het feit, dat ge noemde personen hun tijd en werk kracht gedurende verscheidene jaren hebben beschikbaar gesteld om naar hun beste weten de belangen van het Gast huis te dienen. BEGROOTINGEN GASTHUIS. Overeenkomstig advies van B. en W. werd door den Raad destijds aangehou den de behandeling der begrootingen van het Gasthuis voor de dienstjaren 1932 en 1933, totdat in hoogste instantie zou zijn uitgemaakt, of de gemeente al of niet verplicht is, de tekorten op de exploitatie dier instelling te dekken. Nu de gedane uitspraak in eerstge- noemden zin luidt, zal de Raad nog een beslissing omtrent deze begrootingen dienen te nemen, al zijn beide genoemde dienstjaren dan ook reeds verstreken. B. en W. stellen voor deze begrootin gen goed te keuren. Verder is thans ook voor behandeling vatbaar de begrooting voor het dienst jaar 1934. De opmerkingen der Fin. Commissie hebben wel eenigermate aan beteekenis verloren, nu het Bestuur deze begroo ting heeft samengesteld, in zijn geheel ontslag heeft verzocht. Aangezien het echter van groot be lang is, dat het bestuur zoodra moge lijk bij den aanvang van het nieuwe dienstjaar over een goedgekeurde be grooting beschikt, wil het B. en W. voor komen, dat het 't meest aanbeveling verdient om die voor het jaar 1934, zoo als zij na de daarin aangebrachte wijzi gingen luidt, goed te keuren, evenwel met verzoek aan het nieuwe Bestuur om bij de exploitatie de meest mogelijke zuinigheid te betrachten. VERHURING VAN GROND. Bij Raadsbesluit van 28 Aug. 1924, werd voor een tijdvak van 10 achter eenvolgende jaren aan de N.V. „Vee voederfabriek Zeeland" onderhands ver huurd een stuk gemeentegrond aan de haven, 8 aren 50 centiaren, zulks tegen een pachtsom van 0.25 per centiare per jaar of in totaal 212.50. B. en W. geven den Raad thans in overweging, de huur te verlengen voor 0.60 per week. NA TWEE JAAR UW EIGENDOM. Vraagt inlichtingen. Gortstraat 343 Middelburg, (Ingez. Med.) Middelburg, 24-I-'34. Dinsdag: hoog ste 1 u c h t temperauur 4.5 °C'(40 °F); laagse 0.8 °C (30°F). Heden 9 h:.0.4 °C; 12 h: 3 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand te dezer stede, in het afgeloopen etmaal: 783 mm; laag ste 778 mm. Hoogste barometerstand in het Euro- peesche waarnemingsgebied: 782.1 mm te Breslau; laagste 737.5 mm te V. Ma- noer. Verwachting tot morgenavond Zwakke tot matige O. tot Z. wind, nevelig tot licht bewolkt, weinig of geen neerslag, matige vorst des nachts, over dag om het vriespunt. Zon op: 7 h 55; onder: 16 h 29. Licht op: 16 h 59. Maan op: 10 h 56; onder: 3 h 14. V.M.: 30 Januari. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij.) Wo. 24 Do. 25 Vr. 26 Januari. Hoogwater. 7.51 20.42 9.10 22.02 10.28 23.10 Laagwater. 1.44 14.28 2.56 15.42 4.17 16.58 Hoog- en Laagwater te Wemeldlnge. Januari. Hoogwater. Laagwater. Wo. 24 9.23 22.13 2.54 15.27 Do. 25 10.41 23.36 4.03 16.39 Vr. 26 12.02 5.22 17.57 Per stuk 8 ct. Doos 45 et, Bij Uw drogist (ingez. Med.) den tijd van tien achtereenvolgende ja ren en de huursom nader vast te stellen op 0.40 per centiare per jaar, zoodat deze voortaan zal wezen in totaal 340. HET GASTHUIS. Wijziging beheersvoering. Nu, in tegenstelling met vroeger, het Gasthuis voortaan jaarlijks een niet on belangrijke bijdrage uit de gemeentekas zal vorderen, is het naar de meening van B. en W. gewenscht dat zoo spoedig mo gelijk een nieuwe verordening op het bestuur dier instelling wordt in het le ven geroepen, die aan het gemeentebe stuur meer zeggenschap met betrekking tot het geheele beheer toekent. Tevens verdient het naar hun mee ning aanbeveling de beheersvoering te wijzigen en het financieel en economisch beheer mits onder toezicht van het bestuur zooveel mogelijk te leggen in handen van één persoon, n.l. den ad ministrateur. Diens positie zal daartoe moeten worden gewijzigd in dier voege, dat hij wordt de „rechterhand" van het bestuur, in plaats van, zooals tot nu toe, de volkomen ondergeschikte. B. en W. achten het noodzakelijk dat zoo spoedig mogelijk een nieuwe ver ordening wordt vastgesteld en niét wordt gewacht tot de uitslag bekend is van een uiteraard tijdroovend onderzoek met betrekking tot de vraag of een an dere vorm voor de exploitatie van de afdeeling Ziekenhuis wellicht de voor keur zal verdienen boven den bestaan- den. De nieuwe verordening, die ter vast stelling aangeboden wordt, bepaalt o.a.: dat het bestuur bestaat uit 5 leden, te weten: a. een lid van den gemeenteraad; b. een geneeskundige; c. drie meerder jarige ingezetenen. Ten aanzien van den administrateur

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 1