KRONIEK van den DAG. BINNENLAND. TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN DINSDAG 23 JANUARI 1934. No. 19 *1 GIFGASSEN IN DEN WERELDOORLOG 2-) Diefstal van eieren en kuikens. persoon Brieven l van dit IRBIII ;houder- en bin- Padvin- ct. Voor naar B. 4, Midd. gebra- nderrol- srollade, erworst. Noord- d. solide ïns, net- compl. alen met H. Roth, ij beden wegens illigheid. ligplaats iat onze len ver te spons strappen an Oor- burg- ons een tje. Ook 17 enz. aardfau- z. J. H. Idelburg. :rsrecept bij Vein Middel- n vanaf Zieken- /oorraad tentasch 2.25. 3.30, aard, K. aaaaas »RESSE. en, van aar Rot- Plaats- :ster, O. [delburg. LM. Voor irordt 25 inqb" r en Boer Hard om hard in Oostenrijk. De politieke situatie te in gewikkeld om ergens peil op te trekken. De strijd tusschen de regeering-Dol- fuss en het Nazi-dom in Oostenrijk neemt nog voortdurend aan scherpte toe. Het lijkt haast, of men voor een be- slissenden slag staat, die moet uitmaken, wat er in de naaste toekomst van Oos tenrijk terecht zal komen. Verschillende factoren, waarvan de beteekenis moei lijk valt na te gaan, spelen daarbij een rol. Vooral de vraag, of de steun, dien de burgerwachten tot dusver Dolfuss verleenden, een constante grootheid mag heeten, is een ongewisse zaak. Er is in de afgeloopen weken het een en ander gebeurd, dat te dien opzichte te denken geeft. Men herinnere zich slechts de ar restatie van den onderleider der bur gerwachten, graaf Alberti, die werd aan getroffen bij den Nazi-leider Frauenfeld, juist toen men dien kwam arresteeren. Er werden weliswaar onmiddellijk maat regelen genomen, om den indruk, dien de arrestatie van Alberti moest wekken, te niet te doen, maar het staat te betwij felen, of men daar heelemaal in geslaagd is. De goede bedoelingen van den op persten leider der burgerwachten, Star hemberg, staan boven elke verdachtma king. Maar aan de hand van het geval- Alberti kan men zich 'afvragen, of buiten de wetenschap van Starhemberg om niet nog meer mindere goden in geheime betrekking tot de Nazi's staan. Het moet voor de volgelingen van Star hemberg ook wel eens moeilijk zijn, om het juiste onderscheid zuiver in het oog te houden. Beide partijen eischen im mers fascisme. Het verschil is slechts, dat de nazi's gelijkschakeling met- en aansluiting bij Duitschland willen en Starhemberg en de zijnen voor een on afhankelijk Oostenrijksch fascisme op de bres staan. Men kan er in komen, dat verschillende burgerwacht-menschen bij zooveel overeenkomst van standpunt de neiging gevoelen, om eens een praatje met die Nazi's te maken. Al was het al leen maar over die rooie Marxisten, waaraan men allebei ook al evenveel het land heeft. Nee, te verwonderen viel het niet, als in de kringen der bur gerwachten zich allengs een zekere sympathie voor de Nazi's zou openba ren. Trouwens, de historie kent hiervan al een voorbeeld: is verleden jaar de geheele afdeeling Stiermarken van de burgerwachten niet naar de Nazi's over- geloopen? Met dit alles wil intusschen natuurlijk geenszins gezegd zijn, dat de kansen voor Dolfuss niet bijster veilig meer zou den zijn. Zoolang de politieke situatie in Oostenrijk zoo ingewikkeld blijft, als ze thans is, valt eigenlijk nergens peil op te trekken. Feitelijk heeft men er drie ac tieve groepen (de R.K. Christelijke So ciale Partij, de Burgerwachten en de Nazi's) met daarnaast een vrijwel pas sieve groep: de Sociaal-democraten. Deze laatsten houden zich koest, omdat ze weten, dat te veel levendigheid van hun kant, de deuren voor het nationaal- socialisme zou open trappen. Geheel als een quantité négligeable kan men ze desondanks niet beschouwen. Voor Dol fuss aan het bewind kwam, hadden ze heel wat in te brengen, 't Komt er maar op aan, hoe groot hun numerieke sterkte Physiologische indeeling der gifgassen. Hoe werkt phos- geen? Behandeling der phosgeenvergiftiging. Be scherming door een gasmas ker. Bij de indeeling van de gifgassen volgt men meestal de physiologische. We krij gen dan: 1. longgiften; 2. huidgiften; 3- niesstoffen; 4. traanverwekkende stoffen. lot de 1ste groep behooren: phos geen, diphosgeen en Chloorpikrine. ip rn n"°n^ Dany, het phosgeen uit (CoClj). Bij lagere temperatuur is het een kleurlooze zeer beweegelijke vloei stof, die zoetig en verstikkend ruikt. Het kookpunt ligt bij 8.2 °C. 't Is zeer vluchtig, bij kamertemperatuur ver dampt het tot een kleurloos gas, dat 3 5 keer zoo zwaar is als lucht. Door vocht en water wordt het oogenblikkelijk ont leed. We zagen reeds hoe weinig phosgeen er noodig is om een doodelijke werking te hebben, 't Is geen absoluut cijfer, de individueele gevoeligheid speelt ook nog een rol en dan zouden blonde men- schen het slechter verdragen dan don kere. Ook zijn menschen en katten weer veel gevoeliger dan paarden en konij nen. 't Is meermalen voorgekomen, dat cavaleristen zware vergiftigingsver schijnselen vertoonden, terwijl men aan de paarden nauwelijks iets bespeurde. Drinkwater en voedingsmiddelen wor den door phosgeen niet vergiftigd, wijl het daarin ontleed wordt. Alleen de smaak lijdt iets. Bij.het inademen van phosgeen in ver- nog zou zijn, voor 't geval 't eens een theoretisch geval hard om hard zou willen gaan. Merkwaardig is, dat de burgerwachten telkens weer scherper optreden tegen der sociaal-democraten eischen. Dolfuss schijnt daar niet aan te willen. En dat is wellicht aldus te ver klaren, dat als tegenwicht tegen de bur gerwachten de sociaal-democraten nog wel eenige waarde voor hem hebben. Nu ze als 't ware uit zijn hand eten, kan hij voorloopig althans geen zij spinnen bij een absolute vernietiging van hun macht. Als waardemeter voor den invloed der burgerwachten heeft de po sitie der sociaal-democraten zoodoende nog wel eenige beteekenis. Zoolang hun de betrekkelijke rust gegund wordt, die ze nu nog genieten, mag men aannemen, dat Dolfuss de touwtjes voor het mee- rendeel nog in handen heeft en Starhem- berg nog niet overheerscht. De betrekkingen met Duitschland zul len er niet beter op geworden zijn door de ontdekking, die de Oostenrijksche politie bij wijze van verrassing een dag of veertien geleden deed. Tijdens een huiszoeking bij den eerder genoemden Nazi-leider Frauenfeld, trof zij een at- taché van het Duitsche gezantschap te Weenen, graaf Van Waldeck Pyrmont, aan. De Oostenrijksche regeering heeft daarop een vinnig protest laten hooren. Van een Duitsch antwoord hebben we nooit iets vernomen; alleen werd ge meld, dat de samenzweerende graaf met stille trom naar Duitschland is vertrok ken. Erg hartelijk zal hij daar wel niet ontvangen zijn: aan spionnen, die zich laten vangen, hebben de Duitsche Nazi's niet veel. A. C. BOS f. Te Bergen is overleden op den leef tijd van 63 jaar de heer A. C. Bos, de grondlegger van het Centraal Genoot schap voor Vacantiekolonies in Neder land. PRIJSVERHOOGING DOOR DE OMZETBELASTING. De consument behoort te betalen. In verband met een desbetreffende beschouwing in sommige bladen ver zoekt de Kon. Ned. Middenstandsbond het volgende te willen opnemen: De omzetbelasting is bedoeld als een verbruiksbelasting en dient dus uitein delijk door den consument te worden betaald. Op dit standpunt heeft de Mi nister zich steeds gesteld en het is ook de eenige redelijke opvatting, gezien de groote moeilijkheden, waarmede het be drijfsleven in dezen tijd reeds te kam pen heeft. 'De scherp;e p'rijscalculatie, welke onder invloed van de concurren tie gemaakt moet worden, laat in het algemeen niet toe, dat de bedrijven de omzetbelasting voor eigen rekening ne men. Het is dus volkomen begrijpelijk, dat de winkeliers door prijsverhooging van hun artikelen, welke aan de belasting onderworpen zijn, trachten haar af te wentelen op het publiek. Zooals men weet bedraagt de omzet belasting normaal 4 pet. en voor een groep artikelen (de z.g. weelde-artike- len) 10 pet. Betreft het geïmporteerde dunde concentratie, zooals dat meestal te velde voorkomt, klagen sommigen over een lichte beklemming of wat druk op de borst, vooral wanneer de slijm vliezen, bijv. door verkoudheid, bron chitis of een andere aandoening, wat gevoeliger zijn dan normaal het geval is. Een enkele klaagt over prikkelen in de keel, een zoetigen smaak en braaknei ging, maar in 't algemeen dringen phos- geen-lucht mengsels vrijwel ongemerkt de longen binnen. Hoe ongemerkt dit gaat moge U het volgende geval toonen. Bij de vernieti ging van gasmunitie na den oorlog, had den een 5 tal arbeiders na afloop van het werk, hun gasmaskers afgezet, toen plotseling de wind draaide en ze aldus phosgeen binnen kregen. Een er van had vrij veel ingeademd en werd door twee anderen op een draagbaar naar de eer ste hulppost gedragen, op 3 km af stand gelegen. Voor ze aankwamen was deze derde man al overleden. Maar ook de beide dragers, die niets gemerkt had den en zich nog eenige uren volmaakt goed gevoelden, stierven nog den zelf den avond. Het ziektebeeld van de phosgeen-ver- giftiging is dat van den heftigsten adem nood: zeer snelle ademhaling tot 50, zelfs 60 en 70 keer per minuut (normaal is 18), blauwpaars gezicht, neusvleugel- ademen, kloppende halsvaten, geelach- jlé tot rose schuim op den mond, ster ke onrust en groote angst, en ten slotte bewustzijnstoornissen. Zonder hulp neemt deze toestand meestal na eenige uren een doodelijken afloop, doordat het hart het opgeeft. Waardoor ont staat dit Van het binnengekomen phosgeen wordt niets meer uitgeademd, maar al les wordt direct neergeslagen in den wand van de longblaasjes en de long haarvaten, die deze blaasjes als een fijn goederen, dan komt daarbij neg het compenseerend invoerrecht, dat 1 resp. 2 pet bedraagt. Hieruit volgt reeds, dat het zeer wel mogelijk is, dat op het pu bliek meer dan 4 pet, vejhaald wordt. Doch bovendien dient de winkelier zijn algemeene onkosten te verhoogen met een bepaald percentage voor den admi nistratieven rompslomp, welke de nieu we wet hem gezorgt en voor het met verscheidene percenten verhoogde risi co. Voorts moet men niet vergeten, dat de omzetbelasting ook de gewone be drijfskosten van den winkelier verhoogt. Zoo is het te verwachten, dat de prijs van electrischen stroom zal stijgen. Dat zijn uiteraard factoren, waarmede een goede zakenman rekening moet houden. Wij meenen hiermede duidelijk ge maakt te hebben, dat de verbruiker een vrij algemeene prijsverhooging van bij kans alle artikelen, als gevolg van deze omzetbelasting als redelijk zal hebben te aanvaarden, terwijl men er zich niet over behoeft te verwonderen, wanneer deze verhooging in de meeste gevallen meer dan 4 pet. zal bedragen." KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR DE ZEEÜWSCHE EILANDEN. Een voorstel om bij de Tweede Kamer op verwerping van het Verkeersionds aan te dringen. Het bureau wil totaal 300 voor winkelweken uittrekken. De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Zeeuwsche eilanden vergadert Vrijdagavond ten stadhuize te Middelburg. Instelling Verkeersionds. Het bureau wijst er op, dat de Minis ter van Waterstaat geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek der Kamer van 1932 om eene Commissie te benoe men met opdracht over het geheele verkeersvraagstuk de regeering uitvoe rig te adviseeren. De Minister heeft thans een wetsontwerp ingediend, waar in de door de commissie-Weiter inzake het verkeersvraagstuk gemaakte op merkingen, althans voor een groot deel, tot uitvoering zijn gebracht. Juist deze opmerkingen echter heb ben destijds het bureau geleid tot het voorstel om bovengenoemd verzoek te doen. Meer speciaal om zich te verzet ten tegen het denkbeeld om extra-be lasting te heffen van motorrijtuigen en deze belasting te doen strekken tot ver mindering van het tekort der Spoorwe gen. Een dergelijk plan achtte het bureau toen geheel uit den booze. Ook thans is het nog niet van gedachte veranderd en meent niet te hoeven te zeggen, hoe zeer het betreurt, dat in het wets ontwerp deze gedachte tot uitdrukking wordt gebracht. Het bureau acht de motiveering van den Minister nogal poover. Het zou zich kunnen voorstellen dat men een voorstel tot verhooging der bijdragen van motorrijtuigen en rijwie' len deed, wanneer bleek, dat de bestaan de bijdragen niet voldoende waren om de kosten der wegenverbeteringen be hoorlijk te dekken of wanneer men de verbeteringen in sneller tempo tot uit- net omspinnen. De wanden dezer blaasjes worden nu door de phosgeen- beschadiging voor vloeistof doorlaat baar, zoodat uit de haarvaten het bloed- plasma naar binnen sijpelt. In 't begin merkt men hiervan niets, maar elke ademhaling brengt nieuwe beschadiging en zoo zijn na eenigen tijd een groot aantal longblaasjes volgeloopen en daar door voor de ademhaling uitgeschakeld. Op den duur worden groote longdeelen aangetast, allengs loopen de longen ge heel vol met bloedplasma, zoodat ze vaak het 4- tot 6 voudige van het nor male gewicht hebben, (bijna de helft van alle bloedplasma kan er dan in overge gaan zijn). Men verdrinkt tenslotte a. h. w. in eigen bloedwei. Hierbij komt nog, dat het bloed, door dat er zooveel plasma aan onttrokken is, taaier wordt,. Dit taaie bloed vloeit slechts langzaam door de haarvaten, wat op zich zelf al voldoende zou zijn om de weefsels zuurstofgebrek te doen hebben. Van het hart wordt in dezen toestand veel gevergd; zoodat het niet hoeft te verwonderen dat zelfs de beste harten het vaak moeten opgeven, waardoor dan het lot van de patiënt bepaald is. Bij inademing van geconcentreerd of zuiver phosgeen komt het tot plaatse lijk versterf van het longweefsel en volgt de dood meestal in enkele minu ten. De behandeling der phosgeenvergifti ging, (die vrij dankbaar is) bestaat uit absolute rust, en rijkelijk zuurstof, niet onder druk toevoeren, en een flinke aderlating. Het resultaat is vaak verrassend, de stuwingsverschijnselen en de ademnood verdwijnen, het bewustzijn wordt weer helder, de pols beter en de zieke rustig en tevreden. Treden geen complicaties op, dan kan de patiënt ongeveer den 8sten of lOden 1 voering wenschte te brengen. Van het eerste is nimmer gebleken en tot snel lere uitvoering der wegenverbetering wil men ook niet overgaan. Integendeel de vrees is zeker allerminst ongegrond dat men de uitvoering der wegenverbe tering wil temperen. I Waar het bureau zich met het prin cipe van het ontwerp dus in geenen deele kan vereen'gen, heeft het z.i. geen zin de bepalingen van het ontwerp in finesses te bestudeeren. Alleen heeft de eenigszins eigenaardige wijze waarop de Minister de Centrale Commissie be doeld in art. 4 wil samenstellen, de aandacht van het bureau getrokken. Deze commissie zal bestaan uit hoofd ambtenaren van het Ministerie van Wa terstaat, een vertegenwoordiger van den Minister van Financiën en van het be drijf der P.T.T. en tenslotte een van de directie der N. S. Wanneer men deze commissie wil doen bestaan uit verte genwoordigers van de regeering is er naar de meening van het bureau geen plaats voor een vertegenwoordiger van de spoorwegen, immers een van de grootste belanghebbenden bij de rege ling,, zonder dat daar tegenover gelegen heid wordt gegeven aan andere belang hebbenden hunne stem in de Commissie te doen hooren. Het bureau stelt dan ook voor de Tweede Kamer te verzoe ken het ontwerp niet aan te nemen. Bijdragen winkelweken. Het bureau herinnert aan de vele be sprekingen over het verleenen van bij dragen aan winkelweken en de tot nu toe mislukte pogingen om daarvoor een vaste regeling te treffen. Het bureau wil thans nog een poging doen en brengt het volgende idee naar voren. Telken jare bij de begrooting stelt de Kamer van Koophandel een bedrag vast, dat ten behoeve van te houden winkelweken, étalagewedstrijden en dergelijken zal mogen worden toegekend. Belangheb benden worden dan in de gelegenheid gesteld vóór een bepaalden datum hun ne aanvragen om bijdragen in te dienen. Na het verstrijken van dien termijn kan dan worden gezien of het bedrag toerei kend is om de aanvragers tevreden te stellen, waarmede het bureau niet wil zeggen, dat ook in ieder geval elke aan vraag volledig moet worden ingewilligd, zoo het gestelde maximum hiertoe de gelegenheid biedt. Wanneer echter blijkt, dat het bedrag der aanvragen grooter is dan het beschikbare bedrag moet er uiteraard reductie op de aan vragen plaats hebben. Het bureau zou dan in de eerste plaats die aanvragen willen uitschakelen uit plaatsen, waar ook ten vorigen jare een winkelweek is gehouden met steun der Kamer. Het bureau meent, dat, al wordt be sloten jaarlijks niet meer dan een tevo ren vastgesteld bedrag voor winkelwe ken enz. uit te geven, dit geen belet sel behoefi te zijn, om bij bijzondere ge legenheden, zooals in 1932 het jubileum der Vereeniging „Handelsbelang" te Middelburg, in overweging te nemen, eene extra-bijdrage te verleenen. Het bureau stelt voor het bedoelde maximum voor 1934 te bepalen op 300 en belanghebbenden in de gelegenheid te stellen aanvragen voor 1 April in te dienen. De Kamer kan dan nader be slissen, welke vereenigingen voor bij dragen in aanmerking komen en tot welke bedragen. dag voorzichtig opstaan, doch hij heeft inspanning nog wekenlang te vermijden. Door een gasmasker te' gebruiken heeft men een volkomen bescherming tegen phosgeengas. Toen voor het eerst de gassen gebruikt werden, bezat geen der partijen maskers, en de soldaten trachten zich te beschermen door een in natriumthiosulfaat gedrenkte watten prop voor neus en mond te houden; daaruit is door geleidelijke perfectionee ring het huidige gasmasker ontstaan, dat tegen bijna alle inademingsgassen afdoende is. Zoo'n masker bestaat uit een maskerlichaam van leder met 2 kijkglazen van onsplinterbaar glas en het wordt door middel van banden om het hoofd bevestigd. Daaraan is verbon den het eigenlijke filter, dat voor leger- maskers uit verscheidene lagen is sa mengesteld, omdat men nooit vooruit weet voor welk gas het zal moeten die nen, b.v. buitènlaag: natronkalk en per- manganaat, middenlaag actieve kool met alkali, binnenlaag poreuse steen met zwavelzure natron. Natuurlijk is de drager van een mas ker afhankelijk van de lucht waarin hij zich bevindt; deze moet dus voldoen de zuurstof bevatten, d.i. ten minste 15 °/o moet aanwezig zijn, terwijl de con centratie van het gifgas niet meer dan 12 volumeprocenten mag bedragen. Aan deze voorwaarden wordt in de buitenlucht eigenlijk wel altijd voldaan. Is de concentratie grooter, of het zuur stof gehalte geringer (b.v. in olietanken) dan moet men een zuurstofapparaat ge bruiken. Daarmede is men dan geheel onafhankelijk van de omgeving, want de zuurstof wordt dan in gecomprimeer- den vorm in een stalen flesch medege dragen, of zij ontwikkelt zich bij de ademhaling uit een superoxyde. Het spreekt vanzelf dat een gasmas-, kef zeer nauwkeurig moet passen, om dat het luchtdicht moet afsluiten. Ma- Oeei. Kippendief kan zoo groote schade berokken nen als ratten'oezoek. Meer dan een jaar lanf| probeerde de Heer Spiering te Tiel allerlei mid delen, echter zonder resultaat Ten slotte nara bi) .Rodent" en sedert dien tijd heeft hij geen rat meer gezien. Indien ratten en muizen Uw eigen-, dommen vernielen, koop dan nog heden een doo» van 50 ct. of een dubbele doos a 90 ct en U zult voor goed bevrijd zijn van deze bron van schade en ergernis. Rodent Is o.a. bij alle drogisten ver krijgbaar. Importeurs: Firma B. Meindersma. Oen Haag, B5i (Ingez. Med.) De Commissie voor de financiën kan zich met dit voorstel vereenigen, doch een lid maakt bezwaar tegen de bepa ling, dat als er meer aanvragen zijn dan beschikbare gelden, nieuwe aanvragen moeten voorgaan. Verzoeken van oude aanvragers kunnen billijker en juister zijn. Hij acht het dan ook nog steeds het beste iedere aanvraag op zichzelf te be schouwen. Trouwens de Kamer heeft zich ook meermalen in dien geest uitge sproken. De Commissie voor de Handelsbelan gen is niet eenstemmig. De grootste mo gelijke meerderheid vereenigt zich met het voorstel, zij het dan ook dat een tweetal dier leden hieraan het voorbe houd willen toevoegen dat, ook wan neer een bepaald maximum-bedrag voor 1934 is vastgesteld, iedere aanvraag bin nen deze grens op zichzelf zal moeten worden beschouwd. Het vijfde lid der commissie is door de voorgestelde regeling niet bevredigd. Practisch zal de bestaande toestand worden bestendigd. Dit lid zou in 1934 een proef willen nemen met het verlee nen van geen enkele subsidie aan win kelweken. Alleen in zeer bijzondere ge vallen, ter beoordeeling van het Bureau, zou een uitzondering kunnen worden ge maakt. Uitverkoopen en opruimingen. De principieele vraag of een wet be treffende het uitverkoopen en opruimen in den detailhandel noodig is, buiten bespreking latende, deelt het bureau mede, dat het toegezonden voor-ont werp, in het algemeen geene aanleiding tot opmerkingen geeft, al zal de uitvoe ring nu niet zoo eenvoudig blijken te zijn. Het komt het bureau echter voor, dat het practisch niet wel mogelijk zal zijn, dat de voltallige Kamer telkens bij een komt, om beslissingen te dezer zake te nemen. Ook leent deze aangelegen heid zich niet wel tot een schriftelijke behandeling. Het bureau meent, dat het practisch niet anders mogelijk zal zijn de zaken te behandelen dan door de beslissingen over te laten aan eene Commissie uit de Kamer. Wellicht zou dit mogelijk zijn zooals het ontwerp thans luidt, doch om allen twijfel weg te nemen ware het v ellicht juister te bepalen, dat de Ka mers bevoegd zijn het nemen van de in de wet genoemde beslissingen aan eene of meer uit haar midden te kiezen com missies over te laten. Het bureau stelt voor in dezen geest aan den Minister van Economische za ken te berichten. gere gezichten met diepliggende slapen geven, wat dit betreft, nog al eens moeilijkheden. Doordat de lucht door het filter moet, ondervindt men bij het ademen meer weerstand dan in normale omstandig heden het geval is. Daardoor treedt vaak een gevoel van benauwdheid op, vooral bij eenige inspanning, zoodat wel degelijk oefening noodig is voor het dragen van maskers. Afzetten van het masker, na inspan- nenden arbeid gedurende langeren tijd, geeft reflectorisch, dus onbewust, abnor maal diep ademen. Men moet dit tegen gaan omdat anders flauwvallen het ge volg is, ook als tijdens den arbeid niet den minsten hinder werd ondervonden. Een ideaal masker, d.i. een masker dat licht is, dat geen ademhalingsweer stand biedt, ook bij het zien, hooren en spreken niet hindert en goedkoop is, is nog niet gevonden. De drager van een masker heeft iets afstootends en schrikaanjagends, want van de gezichtstrekken is niets te zien. Men ziet dan ook kleine kinderen ge regeld angstig en schreeuwend van hun ouders wegloopen als die een masker opzetten. Zelf krijgt men in een masker vaak het gevoel van gevangen zijn. De maskers waarvan het lichaam doorzich tig is, omdat het uit celion bestaat, heb ben daarom misschien wel een toekomst. Dit heeft nog dit voordeel dat de man schappen bij een gasaanval of bij onge lukken veel sterker onderling contact kunnen houden, en degene die een angstaanval mocht krijgen en z'n masker zou willen afrukken zich veel gemakke lijker herstelt wanneer hij de gelaatsuit drukking van beheerschte menschen in zijn omgeving kan waarnemen. M. W. F. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 5