FIRMA F. B. DEN B6ER „Zooals go mij Begeert" Drop-Menthol. DUYVIS' MAYONNAISE WINKELJUFFROUW mui advertenties De nieuwste Hop! Weespermoppen ALHAMBRA'-THEATER VLISSINGEN AGVERTENTIEN. Omzetbelasting- Register UTRECHT „HOTEL POMONA 1 MILLIOEN FRANCS OF 98.000 GUL DEN KUNT U WINNEN VOOR Fl.2.50 C. VAN BOVEN Jzn., Te koop een zomerwoning Handel en Winkel Vraag en Aanbod FRA-DIAVOLO De 200 P.K. van Z. Majesteit Première voor Zeeland. 3e 0QM0ERT Personeel gevraagd Diversen A R 's- U Bi J. m 21 ci. p. hall pond Dat Vacht U toch toe? Zoo'n flinke 1 ponds pot Duyvis' Mayonnai se voor F 0,65. Heerlijke pikante Mayonnaise, zóó voor het gebruik gereed l Iets om altijd in de keuken voorradig te hebben I Duyvis' Oliefabrieken - Koog a. d. Zaan JOH. WISCHHUSEN. Directeur. VERSCHRIKKELIJKE Drogisterij SCHULTE THIEME, Aanbieding Personeel VERKOOP BI) EXECUTIE. Vergadering en Bijeenkomst WILHELMINA' Huur en Verhuur RUTH P0SSELT, viool. Essartüaacssi! II ri N N N N C O O O D D D de bi v« mi w< he de Cd. fal tri te di dc te V( 'n re zc ril w dt k< k. m nj P> dc g£ hc w la m st g< ni 0( bi re w zi hl Vc V{ P' le SC V( D SC in ti lij ui ri rc d< ti e: d t« sc e; sl B. te L« TH I ni Vc le ai P« to si dc dc of ge ge va te Wl en be te de on als Heden overleed in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, zacht en kalm onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, CORNELIA JOHANNA MAAS, Wed, van A. Maas, in den ouderdom van 91 jaar. C. J. SCHOE—KOOMAN. J. SCHOE. M. VAN WESTERING— MAAS G. C. VAN WESTERING." Dam G 31-32. Klein- en Achterklein kinderen. Middelburg, 23 Jan. 1934. Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante, Jonkvrouwe MARGARETHA HUBERT A VAN CITTERS, in den ouderdom van 72 jaar. Orange-City State Iowa (V.S.); Jhr. C. A. J. VAN CITTERS. F. VAN CITTERS— VAN SLUIJS en Kinderen. 's-Gravenhage: Jkvr. S. VAN CITTERS. 's-Gravenhage, 21 Jan. 1934, Statenlaan 37. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag a.s. te één uur op de begraaf plaats te Heinkenszand. Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving. Voor de vele blijken van belang stelling bij het overlijden onzer Moeder, Behuwd- en Grootmoeder C, J, DOORENBOS— LIEBERT, betuigen wij onzen oprechten dank. Namens de Familie, Mr. H. DOOREiNBOS. Middelburg, 23 Januari 1934 Voor de vele blijken van deel neming, ons betoond bij het over lijden van onzen veel geliefden Broeder PIETER JANNIS DE SMIT, betuigen wij onzen hartelijken dank. B-TI Uit aller naam, f Familie A. J. DE SMIT, Oostburg, Januari 1934. Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej, 4 £3E. SALOMÉ, Wed, van den Heer Z, C. Risseeuw, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, Iz. RISSEEUW. Groede Jan. 1934. Voor de vele blijken van be langstelling op mijn 80sten ver jaardag ontvangen, betuig ik mijn hartelijken dank. J. DHONT. Schoondijke, 23 Januari 1934. Door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst is het fail lissement van CESAR AUGUST HUIGH, destijds caféhouder te Schoondijke, geëindigd. De Curator, Mr. W. K. H. DIELEMAN. Middelburg. Vanaf vandaag Nederlandsch Fabrikaat. Als U prijs stelt op een serie bi|zonoere recepten, vult dan bijgaanden bon even in en zendt 'm ons toe. Gelieve mij regelmatig Uw maandelijksche recep ten te willen zenden. Mijn leverancier-kruidenier is Naam: Adres:. •lp Heeft U al een De controleurs zijn reeds in j Lewedorp. Voorradig bij MARKT MIDDELBURG PRO DEO. Uit een exploit, ddo. 22 Januari 1934, door mij, ondergeteekende i deurwaarder, ten verzoeke van i CHRISTINA JANNETJE HELE- j NA MARIA CATHARINA GE BRAAD, echtgenoote van JACO BUS JOHANNES VAN HESE, wonende te Vlissingen, op de wij ze rechtens uitgebracht, blijkt, dat aan JACOBUS JOHANNES VAN HESE, eertijds wonende te Vlissin gen, doch thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen het Koninkrijk, is AANGEZEGD dat bij vonhis van de Arrondissements- Rechtbank te Middelburg, le Ka mer van 10 Januari j.l. is verklaard ontbonden door echtscheiding het tusschen requirante en geïnsinu eerde op 27 November 1924 te Terneuzen gesloten huwelijk en dat in dat vonnis is bepaald, dat het verhoor van bloed- en aanver wanten ter voorziening in Vanaf VRIJDAG a.s. in tLECTKO MIDDELBURG Westerstraat 2. 2 minuten van het station. Telefoon 15855. Logies met uitgebreid ontbijt f 3. Geen Fooien. door deel te nemen aan de groote trekking der door den Franschen Staat gegarandeerde loten Credit National 1920, op 1 Februari as. Veider nog prijzen van fres. 500.000, 2 van frcs. 200.föö, 3 van ircs 100 000, 6 van Ircs. 50.000 en nog vele andere prijzen. Door slechts FI. 2.50 te storten ontvangt U reeds een deelname met recht op den vollen prijs, 2 st. Fl, 4.50, 3 st. Fl. 6.50, 5 st. Fl. 10, 10 st. Fl. 19. Trekkings- lijsten gratis. Zendt postwissel of girostorting 76263 aan Firma A. J. Sanders, Bankier, (Passage Wissel- en Effectenbank), Passage 26, Den Haag, Tel. 110012 en 117047, Giro 76263. REEDS DRIE MAAL VIEL DE MILLIOEN FRCS. IN NEDERLAND, BESTELT NOG HEDEN HiillliillllliillÜI Hoestbonbons verkwikkend en shimoplossend bij hoest- verkoudheid in pakjes a 1 0 ct. in het Huis met de c Roode Pilaren, Middelburg. vTgdij Vereen, van Vrijz. Hervormden, en toeziende voogdij over de min- Kerkgeb. L. St. Pieterstr., M'burg. derjarige, uit het huwelijk gespro- Donderdag 25 Jan. 's avonds 8 uur ten kinderen, zal plaats hebben in Lezing Ds. A. LANDSTRA, het gebouw dier Rechtbank aan het Hofplein te Middelburg op Maandag den negen en twintigsten Januari eerstkomende, des voor middags om tien uur; Voorts heb ik deurwaarijer, ge- insinueerde OPGEROEPEN Om op Maandag den negen en Drogisterij SCHULTE THIEME twintigsten Januari negentienhon derd vier en dertig, des voormid dags om tien uur, te verschijnen ter Raadkamer van voormelde Rechtbank, gehouden wordende in het Gerechtsgebouw aan het Hof- j *n diensttreding 1 Maart. M.U.L.O. „Franciscus van Assisië en zijn be teekenis voor ons geloofsleven". Toegankelijk voor alle belang stellenden. Middelburg, vraagt een plein te Middelburg; TEN EINDE in zijn kwaliteit van vader van voornoemde minderjarigen te wor den gehoord. P. A. VERVAAT, Deurw. diploma vereischt. Aanmelden 's avonds na 8 uur. Bij vooruitbetaling van 16 regels 75 cent. Met motto 10 cent hooger. BIEDT ZICH AAN Net persoon voor loop- en fietswerk. Brieven met opgaaf M 1272, Bureau van dit Blad. NET MEISJE, 16 jaar, zoekt be trekking voor dag en nacht te Mid delburg of omstreken. Brieven M 1274, Bureau van dit Blad. Op Woensdag 21 Februari 1934, v.m. 10.30 uur, zal ter terechtzit tingvan de Arrondissements-Recht- bank te Middelburg, gehouden wordende in een der lokalen van het Gerechtsgebouw aan het Hof- plein te Middelburg, in het open- gyz- samenkomsten deze week. baar aan den meestbiedende ofDinsdag Adje. Nijkamp van Rol den hoogstmijnende worden ver.terdam. Woensd. Kapte. Kooistra. kocht: het sleepschip, genaamd: Donderd. Kapte. Braamzeel van I A1*« AUTAfl A f, TT W 44 I TT4-11 «■■•■■■■■RitaiBosaaBaiee LEGER DES HEILS, Middelburg, »5 Grossiers voor Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland: GEBR. MULDER, Goes Drogisterij DEN HERDER, Goes. PAUL VAN SLUIJS Co-, Middelburg. Voorts verkrijgbaar: Te Goes bij A. C. v. d. REST; te Wemeldinge bij M. KOOMAN. Nieuwe Plymouth Standaard Sedan van f 2290 nu voor Ook genegen prima kleine wagen in te ruilen. Tel. 59, Krabbendijke. te Vrouwenpolder. Te bevragen bij JAC. SUURMOND, Gem. Opzichter te Gapinge. type Kempenaar, groot 60978l/iooo M3, gebouwd in 1930 op de werf Conrad te Haarlem, met deszelfs toebehooren en inventaris, welk schip ligt in den middenkanaalarm van het Rijkskanaal te Terneuzen. De veilconditiën in originali ne- dergelegd ter Griffie van de Ar- rondissements-Rechtbank te Mid delburg, liggen mede ter inzage bij Mr. J VAN DUIJVENDIJK, advo caat, Leuvehaven 22 Rotterdam en bij Mr. ANNE BOLLE, advo caat, Rouaansche kade G 130, Mid delburg, die alle verdere inlichtin gen verschaffen. BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING van Aandeelhouders in de Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen G. Alberts Lzn. Co, te Middelburg, ten kantore der vennootschap, op 2 Februari 1934, des namiddags te 3.30 uur. Te behandelen punten: Statu tenwijziging, in verband met de nieuwe Wet op de Naamlooze Vennootschappen, Het ontwerp-wijziging ligt van j Terneuzen. Aanv. 8 u. Toeg. vrij. BUR. VOOR BEROEPSKEUZE (Arbeidsbeurs) Middelburg. Zitting voor meisjes Donderdag van 7 8.30 uur. NET MEISJE, leeftijd 18 jaar, goed kunnende naaien en met kinderen omgaan, zoekt plaatsing als kin- der- of winkeljuffrouw. Brieven G 41, Bureau van dit Blad. BESCH. JUFFROUW, 26 jaar, zou zich gaarne nuttig maken b.v. door verpleging of in een gezin. Salaris bijzaak. In- of extern. Brieven M 1273, Bureau van dit Blad. KINDERGORDELS met schouder riempjes van zacht leder en bin nenzijde gev., voor 1.25. Padvin ders- of schakelriem 30 ct. Voor lederwaren goed en goedk, naar B. Goudswaard, K. Noordstr. 4, Midd. HEDENAVOND s Versch gebra den rosbief, gebraden runderrol lade, gebraden varkensrollade, hoofdkaas en versche leverworst. Slagerij A. J. de Pagter, K. Noord straat L 77, Middelburg. TE HUUR: Benedenhuis met tuin, bevattende 8 kamers. Ook ge schikt voor kantoor. Te bevragen Korte Delft F 14a, Middelburg. TE HUUR J Klein burgerhuis, van alle gemakken voorzien, voor klein gezin, in het centrum van M'burg. Huurprijs 350 per jaar. Te be vragen Boekh. Baurdoux, Middel burg. AANGEBODENvoor dame of heer op leeftijd, net kosthuis, met of zonder huiselijk verkeer, met 'N SUCCES zijn onze mod. solide eiken ligstoelen met kussens, net jes afgew., prima gevuld, compl. 15, in 3 mod. Ook ligstoelen met kussens, compleet 9. J. H. Roth, Hofplein D 70, Middelburg. ONMOGELIJK is het mij heden mosselen af te leveren, wegens vermoedelijke kwaadwilligheid. Reinhold van Beveren. Ligplaats Punt, Middelburg. DAMES 1 Weet U reeds dat onze zeemen met garantie worden ver kocht en dat wij een flinke spons leveren tegen 15 ct.? Huistrappen zeer voordeelig, enz. L. van Oor schot, K. Noordstraat, M'burg. VOOR 12 koopt U bij ons een aardig en goed damesstoeltje. Ook in prijzen van 13.75, 17 enz. Lederen poefs 12.50. Haardfau- gebr. van vrije zitkamer. Netten teuiit:es met leer 20 enz. J. H. stand te M'burg. Geen beroeps- Hofplein D 70, Middelburg, kosth. Adres Bureau van dit Blad. aSKBSIiéEIISSHSaaillllIIB» 24 Januari 1934 af ter inzage van j siiaiBiiiiBiiiBBaiiiBBB® aandeelhouders ten kantore der vennootschap. Aandeelhouders worden herin nerd aan de bepalingen van artikel 18 der Statuten betreffende het deponeeren hunner aandeelen. MÏDDELB. CONCERTVEREEN, Wij verwachten a.s. Vrijdag de Super Lachfilm van dit Duo benevens de belangrijke Amerikaansche film van LILLIAN HARVEY (MY LIPS BETRAY) Deze 2 Supers in één programma beide fiimr als in de Concert- en Gehoorzaal, Lange Singelstraat, VRIJDAG 26 JANUARI, 8.15 u., THEO v. d, PAS, a. d, vleugel. Chaconne v. Vitali Cone. A dur v. Tartini Sonate A-dur v, C. Franck en KL werk van Dvorak en Arbos. i Kaartenve; "i.jop Donderdag van 24 en Vrijdagavond in de Conc.- en Geh. zaal. Plaatsbespr. Donder dag aan de zaal van 22.45 voor vennooten; 2.454 uur bij loting voor publiek. TURMAC-PUNTEN te koop ge vraagd. H. A. Verhulst, Lange Geere K 373, Middelburg. TE KOOP Een pracht zwarte piano, kruissn. (Duitsch fabr.) be slist zonder gebreken, geen hout worm, tegen spotprijs; een antiek mah. damesschrijfbur., zeer mooi. Van Loo, N. Haven 118, M'burg. KOOPJE. Wegens verandering, 'n handnaaimachine, 2 maanden oud, gekost 65, nu 45, onder de volle garantie, J. v. d. Kreeke, Gravenstraat, Middelburg. <«j^oiie»«i4i»iSsieW45Hf5iUSSWII'iS!5B.W DIENSTMEISJE gevraagd, van half negen tot half één en van twee tot half vier. Zelfstandig kunnende werken. Adres Lange Delft 142, Middelburg. BRILLEN volgens doktersrecept koopt U veel goedkooper bij Van Boven, t.o. Postkantoor, Middel burg. De nieuwste brillen vanaf 2250. Zie etalage. Leden Zieken fondsen 10 pet. korting. KOOPT NU, zoolang de voorraad strekt, een rundlederen actentasch tegen den spotprijs van 2.25. Fijne bóxlederen ritstasch 3.30, f 3.60 en 4. B. Goudswaard, K. Noordstraat E 4, Middelburg. «ssBSBiasaaaBBSHBiBBSiBs» PER WALCHEREN EXPRESSE. Luxe verwarmde reiswagen, van Zaterdag tot Zondag a.s. naar Rot terdam, 3; Den Haag 4. Plaats- IresDrekin^ bij Sckoolmeester, L/. Kerkstraat, Tel. 689, Middelburg. SLEPERS EN VOERLIEDEN, Voor elk voer puin en grond wordt 25 cent betaald aan den woningbe .;-' Segeerssingel, Middelburg. - Electr. Drukkerij G. W. den Boer Middelburg. is. ciaf NaJ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 4