ZEELAND ONDERWIJS. Voor kleine tuinen. LAATSTE BERECHTEN. RECHTZAKEN. BEURSTHERMOMETER van Dinsdag. GEMENGD NIEUWS. AMSTERDAM. 23 Januari. BEURS- EN WISSELKOERSEN. Het eerste getal is de vorige notee ring, daarop volgt de officieele notee ring van beden. Ned. 2e 1. 32 1000-5 101%—101%. Ned. 17 1000-4% 101%—102. Ned. 31 1000-4 100—100. Ned. 33 1000-4 100—100. Certificaten-3 83%83%. O. Indië 22 100-6 98%—97%. O. Indië 32 1000-5 99—99%. O. Indië 26 1000-4 96%—96%, Denemarken Oblig. 1926-5 88%288%, Duitschl. 100-7 571/»—57. Duitschl. 30 1000-5 55%—55%-55%. Zwitserl. oblig.' 24-5 ÏOO1^1001/2. Zwitserl. Staatssp. *27-4% 102%—102V2. Amsterdam 1933-5 101101. Rotterdam 1926-1930-4% 9696%. 's-Gravenhage 1929-4% 101%101%'. Utrecht, prov. 1929-4% 102% Berlijn 1925-6% 28%—29. Zeeuws. Hyp. B.-5 100%100 Zeeuws. Hyp. B.-4% 99%99% A Amsterd. Bank 113%114% C Rott. Bankver. 77%78% A Twentsche Bank 7677 A Pref. Gruyter Zn. A. 123123% A Pref. Jurgens A 9494% A Ned. Gist- en Spiritusf. 386385% A De Schelde N.B. 2223 A Ver. Papf. v. Gelder 65%64% C Am, Car Foundry 18%18. C Am. Smelt Ref. 28%281/2. C Farbenind. I.G. 78%78. C U. States St. C. 35%—35%. C North Am. Cy. 12%12%. A Born. Sum. H.M. 119% A Linde Teves en Stokv. 65 A Ned. Wol Mij. 115—115%. A Singkep Tin M. 8786%. A J. C.. Japan Ln. 24 A Rotlerd Lloyd 45%45%. ASM Nederland 45%45%: A Amst Thee C.M. 5155. den, dus veestallen misschien, zuivelfa brieken bouwen, of wat dies meer zij. Zwagerman wijst op de moeilijkheden, verbonden aan het houden van meer melkvee in een provincie, waar men ge woonlijk weinig weiden dicht bij huis heeft, met personeel dat niet thuis is in de melkerij, dat daar niets voor voelt (de boer zelf ook niet), zonder zuivel fabrieken in de buurt, dus duur melk- transpcrt enz. Nu wil dr. de Graaf de suikerbieten teelt verplaatsen naar het gemengde be drijf. Wij willen voorop stellen, dat men daar geen behoefte heeft aan suikerbie ten als veevoeder, omdat men in de voederieten 'n geschikter veevoeder van 'n thans phenomenaal opgevoerd H.A.- rendement bezit. Maar tegenover de, zooals we gezien hebben betrekkelijk ge ringe grootere mokelijkheid van 't tot waarde brengen van de koppen en bla deren, staat de hoogte, waartoe de sui kerbietenteelt In onze specifieke ak kerbouwbedrijven opgevoerd is. Dal men in Duitschland waar men streeft naar zelfvoorziening in melk- en melk producten, waar men de eigen behoefte daaraan nog lang niet dekt, een samen gaan van suikerbietenteelt en melkvee houderij aanbeveelt, kan niemand ver wonderen. Maar in een land als Neder land, dat thans letterlijk verdrinkt in de melk en de melkproducten, welks vee stapel noodgedwongen moet worden in gekrompen, moet men het toch zeker niet in die richting zoeken. We hebben gemengd bedrijf genoeg in ons land, ook zonder verplaatsing van de suiker bietenteelt daarheen; laat men de boe ren, die voor wat de veeteelt of voor wat den akkerbouw betreft, ieder voor zich toonaangevend in de wereld zijn, in hun element laten. Laat men niet pogen van een Frieschen veefokker, die zijn vak: rationeele veehouderij, tot in de perfectie verstaat, een suikerbietente ler en van een voortreffelijken Zeeuw- schen akkerbouwer-suikerbietenteler 'n veehouder te maken. Want dat lukt niet. De heer Zwagerman, dien de Zeeuw- sche boeren op de handen dragen, heeft in enkele tientallen jaren van voorlich ting en verstandige propaganda geleide lijk in Zeeland de veehouderij kunnen uitbreiden en mag met voldoening te rug zien op het hetgeen hij in dezen be reikt heeft. Maar hij weet ook, dat men door meer te verlangen, zou ingaan te gen de belangen van den landbouw.'' Dezer dagen slaagde voor het prak tijk-diploma boekhouden „Mercurius" en van de Ver. v. Leeraren in de Han delswetenschappen, de heer J. Geleedst te Goes. Geslaagd aan de Landbouwhoege- school te Wageningen" voor het prop. examen de heeren D. I. Luteijn en W. J. J, Snijders. De heer J. L. Rijkse te Goes slaagde voor het practijkexamen in Boekhouden, afgenomen door het Insti tuut voor Handelswetenschappen te Leiden. Wachtgelders bij 't bijzonder onderwijs. Naar de Msb. verneemt is door den mi nister van Onderwijs aan de besturen van alle gesubsidieerde bijzondere scho len 'n circulaire gericht, waarin hij de aandacht vestigt op de veranderde be palingen ten aanzien van de verplichting tot herplaatsing van wachtgelders. Thans is de verplichting tot herplaat sing niet meer beperkt tot de wachtgel ders van de eigen school of van een an dere onder bestuur van deze instelling of vereeniging staande school, doch al gemeen, met dit voorbehoud, dat zij te genover een bepaalde leerkracht ver valt, hetzij wegens door het bestuur aan te duiden bezwaren, verband houdende met de richting van het onderwijs, hetzij wegens andere gewichtige redenen een en ander, wat de laatste twee gronden betreft, ter boordeeling van den Minis ter. De circulaire geeft verder aan, hoe de schoolbesturen moeten handelen bij ontstane vacatures, bij tijdelijkezoowel als defniitieve. De minister doet een ernstig beroep op de schoolbesturen om medewerking tot het behoorlijk toepassen van deze re geling, die z.i. zoowel in het belang van de scholen is als in die van de leer krachten. Snoeien. Met snoeien gaan we, wanneer het weer het toelaat, geregeld door. Bij het snoeien van heesters letten we vooral op, of we te doen hebben met op het overjarig hout bloeiende, of op eenjarig hout bloeiende soorten. De eerstgenoem de groep bloeit in het vroege voorjaar of in den voorzomer. Bij velen dezer heesters zijn de knoppen al sterk ge zwollen en bij sommigen kunnen we de bladknoppen al goed onderscheiden van de bloemknoppen. Aan deze heesters snoeien we zoo min mogelijk; we zou den anders licht de bloemknoppen weg knippen. Misschien moeten we hier en kele doode takken wegknippen, en in dien we geen zomersnoei op deze heesters hebben toegepast kan het noo- dig zijn, zware en dichte exemplaren van deze soorten wat te dunnen. Knip echter vooral het jonge hout niet weg; bij uitdunnen bepalen we ons liever tot 't wegnemen Van enkele der oudste hoofdtakken met alles wat er aan is. Op overjarig hout bloeiende zijn o.a. Phila- delphus of jasmijn, Ribes, Deutzia, Ma lus of sierappel, Prunus serrulata of Japansche sierkers, Weigelia, Viburnum of sneeuwbal, Forsythia of Chineesch klokje, Laburnum of gouden regen, Se ring enz. Soorten, welke op eenjarig hout bloeien zijn: o.a. Buddleja, Hydran gea, Ceanothus, Hypericum of hersthooi, sommige Spiraea- en Tamarixsoorten. Ze zijn goed kenbaar aan de bloemresten die we nu aan de uiteinden der krachti ge jonge twijgen aantreffen. Van deze heesters knippen we ook het jonge hout terug tot op een paar krachtige oogen. Het zwakke hout knippen we geheel weg en zoo noodig wordt verder gedund. Van verschillende heesters kunnen we nu stekken snijden. We nemen deze stekken ter lengte van 20 tot 30 c.m, en snijden ze met een scherp mes even on der een oog af. We gebruiken alleen krachtige, eenjarige takken; zwak en dun hout is voor stek niet geschikt. Voorloopig worden de gesneden stek ken dicht bijeen, halverwege in den grond gezet. Wanneer straks omstreeks einde Februari of begin Maart de grond bemest en gespit is, plaatsen we de stek ken op 20 c.m. afstand bij een rijenaf- stand van 30 c.m. Op deze wijze kunnen we jonge heesters kweeken van Ribes, Philadelphus, Deutzia, Cornus, Forsy thia, Spiraea, Ligustrum, Tamarix, Wei gelia, e.a. Lang niet alle soorten kunnen op deze wijze worden vermenigvuldigd. Velen worden gezaaid, andere worden in den zomer onder glas gestekt. Ook worden verschillende soorten veredeld. BRANDSTICHTING, De arr. rechtbank te Alkmaar deed uit spraak in de zaak van den 19 jarigen los arbeider J. W. uit Medemblik, wien ten laste was gelegd, brandstichting in een perceel aan de Oosterhaven aldaar, waarin ook het clublokaal van de A. J. i C. was gevestigd. Ten behoeve van de bewoonster wilde men voordeel trekken door middel, van assurantiegelden. Ver dachte had bekend. 1 Het O. M. had 2% jaar gevangenis straf geeischt. De rechtbank veroordeel de hem tot 1 jaar en 10 maanden gevan genisstraf met aftrek van preventief. WEER 'N SCHIP VASTGELOOPEN. Wederom is op de E i e r 1 a n d- s c h e gronden een schip vastgeloopen Er heerschte dikke mist, zoodat het schip vanaf den vuurtoren niet waar neembaar is. Het schip is de „Christian Martissen", vermoedelijk van Zweed sche of Noorsche nationaliteit. De motorreddingboot „Eierland" van De Cocksdorp is naar het schip, dat niet (gevaarlijk zit, onderweg. Twee sleepbooten zijn eveneens bij het schip A Houth. Alberts 3839. C Baltimore Ohio 17%17. A Southern Rlw. 1918%. Union Pac. Rr.f. 76 C Int Nickel Cy 14%14%. A Koloniale Bnk. 4645% A N.I. Hbk. 1000 49%—48% C Ned, H. M. 1000 47%—47% A Alg. Kunstz. U. 30%30%-31% A v. Berkels Pat. 2020% C Calvé-Delft 58%—58 A C. Suiker Mpij. 22%24 A Ned. Ford A.M. 169%—170%-69% A Philips Gem. B. afg. 246%—247%-51 C Anaconda Cop. 10%10% C Unilever 84%84%, C Bethlehem St. 27%—26%-% C Kennec Copper 13%13% C Un. States Leather 6%6%-6% A A.N.I E.M N.B. 207%—205. A Kon. Petr. Mpij. 174%—174%-77%. C Contin. Oil. Cy 11%11%-%... C Shell Union O.C. 5%—6. C Tide Water Ass. Oil 6%6%. aanwezig. Bij hoog water zal men trach ten het schip vlot te trekken. KOVACS LAJOS. VLISSINGEN. Hedenmiddag is Ko- vacs Lajos met zijn band van 10 man uit Haamstede op het vliegveld Vlissingen, neergestreken, direct daarna maakten alle muzikanten nog een rondvlucht bo ven Walcheren! DOODELIJK ONGEVAL. De 32-jarige J. Teerink uit de Achter hoven te Z u t p h e n, die 's Maandags regelmatig met zijn met een paard be spannen groentenwagen de markt te Apeldoorn bezoekt, kwam Maandag avond niet thuis. Na ingesteld onderzoek vond men den man op een zandweg tus- schen Voorst en Zutphen naast zijn om geslagen wagen liggen. Vermoed wordt dat T. bij 't omslaan van den wagen met zijn hoofd op den hard bevroren grond terecht is gekomen. De man was, toen men hem vond, overleden. STAATSLOTERIJ. (Onder voorbehoud). Op onderstaande nummers vielen de volgende prijzen: ƒ1000: 5383 13130 14091 18750 20166 400: 3619 11520 16087 18361 200: 6102 6353 12298 12503 13371 100: 3216 5270 5623 6627 7625 8308 8808 11359 12351 12757 15547 16230 18184 20341 A K.N. Stoomb. Mij. 99. A Ned. Scheepv. U. 45%45. A H.V, Amsterdam 177—176%-178. A Java Cult. Mij. 98%98%. A N.I, Suiker U. 71—71. A Deli Batavia 122123-123%. C Deli Mij. 1000 113%—114-114%. A Senembah 137137%-138%. C Chicago Milw. 4%—4-3%. A Amst. Rubb. C. 103%—102%-103%. A Deli-Bat. Rubb. 44%43. A Hessa Rubber 33%33%-34%. A Serbadjadi S.R. 301/a30%. Prolongatie 11. WISSELKOERSEN. 22 Jan 23 Jan. Londen 7.77% 7.77% Berlijn 58.93 58.87 Parijs 9.75% 9.75 Brussel 34.66 34.65 Zwitserland 48.18 48.17 Kopenhagen 34.77% 34.80 New-York 1.55% 1.55% Politierechter te Middelburg. In de zitting van Dinsdag werden de volgende zaken behandeld: W. M., 68 j., landbouwer te 's-Heer Abtskerke, wegens diefstal van een ijze ren hek, toebehoorende aan Jacobus de Vos te 's-Heer Abtskerke in 1930'33. Eisch en uitspraak vrijspraak. J. v. 't W., 19 jaar, arbeider te Hoe- dekenskerke, wegens diefstal van twee rijksdaalders, toebehoorende aan L. Grimminck te Goes op 28 Nov. j.l. Eisch en uitspraak 15 of 10 d. h. A. B., 25 jaar, bakkersknecht te Dom burg, wegens verzet tegen den agent van politie Van der Heijden te Vlissin gen, toen deze in uniform gekleed sur veilleerde en redelijkerwijze mocht ver moeden dat de verdachte zich aan huis vredebreuk had schuldig gemaakt en wegens mishandeling van dien ambte naar te Vlissingen op 10 December. Eisch 14 d. gev. Uitspraak 25 of 10 d. h. M. W. v. d. S., 22 j., timmerman te Goes, wegens mishandeling van H. P. Ruissaard te Goes op 27 November j.l. Eisch 5 of 2 d. h. Uitspraak 3 of 2 d. h. K. P., echtgenoote van J. v. d. P., 50 jaar, caféhoudster te 's-Heerenhoek, we gens diefstal van een paar bruine da meshandschoenen, toebehoorende aan F. Cosijn te Middelburg op 30 Nov. j.l. Eisch en uitspraak 15 of 10 d. h. C. J. T„ 57 jaar, schipper, E. W. H. T., 23 jaar, N. T., 28 jaar en B. W. T., 30 jaar, schippersknechts te Numans- dorp, wegens mishandeling te zamen en in vereeniging van F. de Roeck te Hans- weert op 28 October j.l. Eisch en uitspraak ieder 15 of 10 d. h. D. A. M. H., huisvrouw van C, V., 28 j., zonder beroep te Koewacht, we gens beleediging van M. Frankevijlle te Sint Jansteen op 4 November. Eisch en vonnis 10 b. s. 5 d.h. S, de B., huisvr. Ph. de C„ 39 j., zon der beroep te Sas van Gent, wegens beleediging van V. J. M. Mobach, Th. d^ Coninck, L, A. Slock te Sas van Gent op 7 December. Eisch 30 b. 10 d.h. Vonnis 15 b. s. 5 dagen hechtenis. C. D., 57 jaar, koopman te Axel, we gens beschadiging van een jas van F. den Doelder, door aan de revers te trek ken, waardoor het kleedingstuk scheur de. Eisch en vonnis 15 of 10 d. h. P. F. de S., 21 jaar, landbouwers knecht, te Biervliet, wegens diefstal van een rood achterlicht van een rijwiel, toebehoorende aan W. J. Bonte te Sint Marguerite (België) op 26 November. Eisch en vonnis 15 of 10 d, h. Ea. A. de W., huisvrouw van P. P., 33 jaar, zonder beroep te Sint Jansteen, wegens beleediging van J. Lauwereijs te Hulst op 5 December. Eisch en vonnis 10 of 5 d, h. Hooger beroep. Door W. F. van C., 22 jaar, arbeider te Retranchement is hooger beroep aan- geteekend tegen een vonnis van den Kantonrechter te Oostburg, waarbij hij wegens wederrechtelijk op den openba ren weg een ander in zijn vrijheid be lemmeren is veroordeeld tot 25 of 10 d. hechtenis. Gelden van de diaconie verduisterd. In hooger beroep heeft voor het Ge rechtshof te Den Haag terechtgestaan de 42-jarige tuinder W. v. d. B. te Rot terdam, die door de rechtbank aldaar wegens verduistering van een bedrag van ongeveer 12000 ten nadeele van de Ned. Herv. Diaconie te Kralingen Is veroordeeld tot een jaar gevangenis straf waarvan vier maanden onvoor waardelijk. Verdachte bekende. De advocaat-generaal betoogde dat dezen verdachte geen voorwaardelijke straf toekomt en hij tot een jaar gevan genisstraf dient te worden veroordeeld Mitsdien verzocht hij vernietiging van t vonnis der rechtbank en tot veroordeel ing van den verdachte tot een jaar on voorwaardelijk. Zijn grootouders mishandeld. Voor het Gerechtshof te 's-Hertogen- bosch stond Maandag terecht de wever A. C. G. uit Zeelst ter zake dat hij op 9 Sept. te Zeelst opzettelijk zijn groot vader G., 75 jaar, en zijn grootmoeder H. C., 70 jaar heeft mishandeld, door de oudjes met een knuppel op het hoofd te slaan. Verdachte was door de rechtbank ter zake veroordeeld tot een jaar en 6 maanden gevangenisstraf van welk von nis hij in hooger beroep kwam, omdat hij de straf zoo hoog vond. De Adv. Gen. eischte bevestiging van het vonnis. ObLMarkt— Tabak Industrie Suiker Markt Ford Philips Aku Amerika Rubber Unilever (Wettig gedeponeerd.) DIEVERIJEN IN EEN FABRIEK. Het gebeurde den laatsten tijd herhaal delijk dat in de Savalfabrieken te Prin- cenhage, ten nadeele van de arbeiders, die in de kleedlokalen kleedingstukken hadden opgehangen, diefstallen plaats hadden. Ook rees het vermoeden dat diefstallen van fabriekensgoederen wer den gepleegd. Het is nu gebleken dat verschillende arbeiders uit de fabriek de daders van deze diefstallen zijn. De betrokken per sonen maakten er zelfs voor elkaar geen geheim van, dat men zich het een en ander toeëigende. Bij huiszoekingen te Princenhage, Breda en omliggende ge meenten kwam men tot verrassende ont dekkingen; tal van gestolen voorwerpen konden in beslag worden genomen. Daartoe behoorden partijen rood koper, ijzerboren, nieuwe vijlen, complete spi- rituscomforen en onderdeden, benzine- comforen, bussen olie, verf enz. De dief stallen moeten al sinds lang op de fa briek zijn gepleegd, en het zal wel nooit uitgemaakt kunnen worden wat er m totaal in den loop der jaren is ont vreemd. DE OPLICHTERIJEN NIET VAN DE LUCHT. Een greotscheepsche op lichtingsaffaire heeft de Centrale re cherche te A m s t e r d a m ontdekt, en beëindigd door de arrestatie van een zaakwaarnemer, J, C. O. Door middel van een groot aantal valsche papieren was deze man ruim f 62000 machtig gewerden van een 62-jarigen koopman in ruste te Amsterdam. Deze laatste was sedert eenige jaren in een scheidingsproces met zijn vrouw gewikkeld. De afwikkeling van de zaak had hij toevertrouwd aan den zaakwaar nemer O. Deze vond blijkbaar dat zijn cliënt hem niet voldoende betaalde en- om hierin te voorzien maakte hij, een groot aantal papieren na, zooals be schikkingen en arresten van het Hof, benevens deurwaardersexploten. Deze laatste onderteekende hij met den naam van den bekende deurwaarder Johan M, van Twuyver. Daarin stonden groote bedragen ge noemd, welke de koopman zou moeten betalen om de scheiding tot een goed einde te brengen. Hij betaalde steeds in goed vertrouwen aan den zaakwaar nemer uit, zonder eenigen achterdocht te koesteren. De scheiding is echter thans nog steeds niet uitgesproken. Tenslotte was het bedrag dat de koop man aan O. had betaald opgeloopen tot 62.000 en nog steeds ging deze voort zijn melkkoe uit te me.ken. Ten slotte kwam de familie van den koop man achter het geval en enkele leden hiervan kregen hier al spoedig achter docht toen zij de papieren zagen. De hanteekeningen bleken zeer wei nig op die van den deurwaarder te ge lijken en ook de andere papieren waren, voor het meerendeel valsch. De zaakwaarnemer is gearresteerd en legde een volledige bekentenis af. Hij zal ter beschikking van de justitie wor den gesteld. NIET GESCHORST. Er loopen ge ruchten, dat de monteur der gemeente telefoon, die naar aanleiding van den brand in de telefoon-centrale aan de Spuistraat te Amsterdam een paar dagen in arrest is geweest, in zijn func tie geschorst zou zijn. Naar wordt medegedeeld is van een schorsingsbesluit geen sprake. De mon teur doet evenwel nog geen dienst. IN EIGEN LAND TEN GRAVE. De bij de scheepsramp van de „Oak- ford" omgekomen bemanning zal in En geland ter aarde worden besteld. De lijken zullen a.s. Donderdag van De Cocksdorp overgebracht worden naar den vasten wal, vanwaar zij via Amster dam Vrijdag of Zaterdag naar Engeland1 zullen worden overgebracht. EEN ONGELUK KOMT ZELDEN ALLEEN. Zondagmiddag is brand uit gebroken in den hooiberg van den land bouwer F. v. d. S. te Vlist bij Haas trecht. De bewoners, die hun mid dagslaap deden, werden gewekt, waar na onmiddellijk begonnen werd de op stal staande koeien in veiligheid te brengen, aangezien er groot gevaar voor de woning bestond, temeer waar de Ifooiberg slechts enkele meters van het huis staat. De Vlistersche brandweer werd ge waarschuwd, die met een motorspuit energiek het vuur aanpakte. De hooi berg, die half gevuld was, stond spoedig geheel in lichter laaie, terwijl een aan grenzende schuur mede in vlammen op ging. Gelukkig was het windstil en een begin van brand in den nok van het met riet gedekte woonhuis kon worden be dwongen. Na onderzoek is gebleken, dat zeer waarschijnlijk een kind van v. d, S. met lucifers gespeeld heeft en den berg in brand gestoken. Bij het lossnijden van de koeien heeft de eigenaar v. d. St. zich zoodanig aan het oog verwond doordat het mes uit schoot dat hij wellicht voor goed zijn rechteroog zal moeten missen. VUURGEVECHTEN MIDDEN IN DE STAD. In de buurt van de Markt te Maastricht wordt het den laatsten tijd beslist gevaarlijk voor wandelaars, in verband met de herhaaldelijk voorko mende vuurgevechten, die daar plaats hebben met smokkelaars. Zaterdagavond ontstond wederom ^qo'ii vuurgevecht, in de Hoenderstraat nabij de Markt.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 2