GOESCHE COU?ANT 91813 W.9de BINNENLAND. ZEELAND. goes. ?u!d-geveland. noord-beveland. 2eeuwsch-vlaanderen w.d< &m&Hl EUWS. LEGER m VLOOT. WEER EN WEND. LANDBOUW. NUMMER 19. IvTEE BLADEN. DINSDAG 23 JANUARI. EERSTE BLAD. 177c JAARGANG. middelburg. [•oeps- m on- schaft haar •eluk- ver 'n be- van ïeling dit en bij daar eigen aeer- aben. lallen, rk te onze ^ordt telijk i Pad- 0.50 lijst en te ren", |cr. 34, Ingm. Inip- larre tot te dn te cem- jnne- lland. mde- jeno- bhrift 5 ïruk- Van ont- >erde tand- jurg.. MIDDELBURQSCHE COURANT Oagb'ad Voor Middelburg, Goes en agent- ichap Vlissingen 2.30, eiders 2.50 per kwartaal Week-abonn. in Middelburg en Goes 18 et. p. w. Advertentiën 30 ct. per regel, Ingez. mededeelingen 60 ct. p. r. Hij coetr. voor beide veel lager; tar. op aanvr. Uitgeefster: Naamlooze Vennootschap ,,De Middelburgse he Courant"; Bureaux: Lange Sint Pieterstraat te Middelburg Telefoon: Redactie 269, Administratie 133. Postrekes inj; no. 43255 Kantoor te GOES: Turfkade, telefoon 17. Aangesloten bij het Bureau voor Publiciteitswaar de der Vereeniging de Nederlandsche Dagbladpers. Familieberichten en dankbetuigingen 1 regels 2.10, elke r. m. 30 ct. Rojtsdet Kleine Advertentiën", ten hoogste 6 re gei* a 75 ct. bij vooruitbetaling Adv. nsai „Brieven" of „Bevragen bureau dezer cos- rant" 10 ct. extra Beyjjsnommers 5 een* SPOORWEG-AANSLAG BERAAMD Bedenkelijke vragen van een Kamerlid. Het Tweede Kamerlid de heer Schal- ker (comm.) heeft aan den voorzitter van de Tweede Kamer verlof gevraagd, onderstaande vragen te mogen richten tot den minister van Justitie: 1. Heeft de minister kennis genomen van een publicatie in het dagblad „De Tribune" van 22 Jan. 1934, alsmede van de bij deze vragen door ondergeteeken- de overgelegde documenten, betreffende een door fascistische elementen beraam den spoorwegaanslag? 2. Is de minister niet van meening, dat deze feiten èn de door A. Mussert als leider van de N.S.B. in een interview met het dagblad „De Telegraaf" van Woensdag 10 Januari uitgesproken ver wachting van spoorwegongelukken in de naaste toekomst de verdenking wekken, dat de N.S.B. in deze plannen is betrok ken? 3. Welke maatregelen denkt de minis ter te nemen, om de bevolking voor het gevaar, dat blijkens al deze feiten van de zijde der fascistische organisaties dreigt, voor de toekomst te vrijwaren? DE V.A.R.A.-STRAF. A.V.R.O. en N.C.R.V. solidair, „Het Volk" meldt, dat de A.V.R.O. en de N.C.R.V. telegrafisch aan den minis ter van Binnenlandsche Zaken hebben bericht, dat zij verzoeken ontslagen te worden van het aanbod, hun door den minister gedaan, om op Zaterdag 27 Ja nuari a s. den zendtijd te benutten, die op dien datum bij wijze van strafmaat regel aan de V.A.R.A. is ontnomen. Beide vereenigingen achten gebruik making uit hoofde van sportieve motie ven ongewenscht. DE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Bevredigend verloop Naar de N. R. C. verneemt, is de Ne derlandsche commissie, die te Berlijn onderhandelingen heeft gevoerd over de financieele kwesties, die Nederland met Duitschland heeft, gisteren in 't land te ruggekeerd. Er moet een principieele overeenstemming tot stand zijn geko men. Over een regeling, waarbij Neder land nog wel eenige zij zou kunnen spin nen, VLIEGDIENST AMSTERDAM—HULL. Er is 'n overeenstemming tot stand ge komen tusschen een corporatie te Huil en vertegenwoordigers der K.L.M. ter zake van een luchtdienst HuilAmster dam v.v., welke zal aanvangen op 1 Juni a.s. Ziekengeld bij werkverschaffing. Bij beschikking van den Minister van Soc. Zaken is bepaald, dat voor de bere kening van het ziekengeld als dagloon voor de bij de werkverschaffing te werk gestelde arbeiders uit de hieronder ge noemde gemeenten geldt 't bedrag ach ter de namen dier gemeenten genoemd, bij welke werkverschaffing de arbeiders te werk gesteld waren, toen zij onge schikt tot werken werden: Arnemuiden 1.75, Goes 2.50, Kruiningen 1.75, Nieuw- en St. Joosland 1.75, Viissin- gen 2.50, terwijl op de gemeenten Axel en Breskens van toepassing wordt bepaalde in de beschikking van den Minister -van A., H. en N. van 14 Juli 1930. CRISIS-COMITé, Ontvangsten Plaatselijk Crisis-Comité van 15 Januari tot en met 20 Januari 1934. Aandeel opbrengst entree's verkoo- ping Notarishuis 16-17 Januari 1934 45.50; M. A. v. d. L. 25; Th. d. J. jaarl. bijdrage 2; Gymnasium 2.60'A; Maandelijksche bijdragen: J. H. J. 0 50 P. V. 1; fa. R. A. P, 1; fa. P. 1; A. L. 1. C. -; P. B. 2.50; H. J. C. v. U W. ƒ1; Mej. Wed. B.—v. d. P. 0.25; F. d. H. 0.50; P. D. B. /0,50; P. S. 0,30; J. W. v. S. 1; W. J. B. 1; W. H. f 1Mej. M. J. K. 0,50; A. H. M. 0.25; E. Ch. C. 0,50; J. P. L. 1; S. T. f 0.25; J. L. 0.50; L. J. B. f Ó.50; Mevr. wed. W. P. H.—V. 5; F. J. H. ƒ1; J. D. 1; J. A. A. 0.25; M. S. 0,25; Mej. P. W. H. f 0,50; H. J. W. 1.50; K-. 'J. ƒ0,25; v, f 0,50; J. F. H. 2; W. G. 0,50, L.'v. D. f 2,50; H. A. R. 0,50; J. d. K. ƒ2,50; Gez. d. J. 0.50; L. A. 0.50; J. J. O. 0,50; H. v. M. 1; J. H. H. 0.50; ds. A. L. 1; P. v. S. 1; Fam.'N. F. D. f 2,50; J. G. V. 0.50; W. v. A. 0.50; J. H. ƒ0.50; F. M. 2.50; P. S. 1; F. v. d. P. 1; F. V. 0.10; A. D. 0,50; S. B. 5; mej. D. 0,50; C. d. V. 0,50. Busje fa. S. 1.84^. Wekelijksche collecte 111.59. Werkloosheid. Bij de arbeidsbeurs te Middelburg stonden Zaterdag ingeschreven: Geheel werkloos: 865 mannen en 6 vrouwen. Gedeeltelijk werkloos: 133 mannen en 4 vrouwen. Niet werkloos: 6 mannen. Algemeen totaal vorige week 1052, bijgekomen 59, afgegaan 97, over 1014. OPHEFFING VAN HET COMMISSARIAAT VAN POLITIE? Nu de commissaris van politie den pensioengerechtigden leeftijd heeft be reikt, wordt van verschillende zijden de wensch uitgesproken, dat uit bezuini gingsoogpunt in deze vacature niet zal worden voorzien, omdat men meent, dat een commissaris van politie voor een plaats als Goes niet noodzakelijk is. Het ligt in de bedoeling van enkele raads leden, niettegenstaande de burgemees ter in de vorige raadsvergadering heeft gezegd, zijn ontslag te zullen aanvragen als hem het werk van hulpofficier van justitie zou worden opgedragen, hierover een uitspraak van den raad uit te lok ken. CRISIS-COMITé. De wekelijksche collecte voor het plaatselijke cris s-comité alhier heeft ruim 59 opgebracht. VUSSliülfi. VEILING VAM SCHILDERIJEN. Wij ontvingen den catalogus der ver zameling schilderijen uit de nalaten schap van wijlen mevr. wed. J. H. Blum- De Niet, Huize Duinvliet te Aagtekerke. welke zullen worden verkocht op Woensdag 31 Januari a.s.. in „Britan nia" te V.issingen, ten overstaan van notaris H. R. Struve. In totaal zijn er 70 werken, w.o, verschillende van beken de meesters: Apol. Eerlman, Van En- sinck, H. W. Mesdag e.a. VERDRONKEN. Uit de binnenhaven 'is opgehaald 't lijk van den 28-jarigen C die met een boot je met koopwaar langs de schepen placht te varen. WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozen alhier daalde van 1167 tot 1142; 130 werkloozen zijn bij de werkverschaffing te werk gesteld. RfALDHEREN. VROUWENPOLDER. De in deze ge meente gehouden collecte ten behoeve van het tehuis voor alleenstaande blin den te Wolfhezen heeft 30.75 opge bracht. WESTKAPELLE. Het aantal inge schreven werkloozen alhier bedroeg vo rige week 294, van wie 162 zijn geplaatst bij de werkverschaffing. BIEZELINGE. Van uit Biezelinge be richt men ons dat door de Kerkvoogdij aan de aldaar reeds jaren bestaande Chr. Jongelingsvereeniging „Jehova Nissi" toestemming is verleend tot het houden van haar jaarvergadering in de consistoriekamer, nadat door deze ver- eenig'ng spijt was betuigd ever hetgeen er tusschen haar en de Kerkvoogdij was voorgevallen. Hieruit blijkt dus dat de Kerkvoog dij gégrende redenen heeft gehad de vereenigingen welke aldaar vergader den deze consistoriekamer te ontzeggen. Mogen nu ook de andere jeugdvereeni- gingen die in dezelfde positie keeren dezen weg volgen. YERSEKE. Zaterdag vergaderde de afdeeling Yerseke van den Zeeuwschen 1 >nd van mosselkweekers. De druk be- zo .ite vergadering werd gepresideerd doe den heer C. Sinke. Na een breede discussie over de oorzaken der ellende in de mosselbranche is er eenstemmig besL'.en om, de regeering te verzoeken d~ Waddenzee gesloten te houden voor net winnen van mosselzaad. De natuur maakt een mensch be ter, er is heiligheid in de lucht. Het tweede punt was: pachtreductie (nu niet voor een plaats als verleden jaar de Bruinissen aars) maar voor alle mosselkweekers in Zeeland. Genoemde voorstellen verwierven aller stemmen en met den meesten aandrang zal voor een en ander worden gewerkt. De toe stand is wel onhoudbaar. Er gaan ber gen mossels weg, maar ze brengen geen geld op. Er wordt momenteel voor 0,84 per kg in Antweipen gelost. Alleen be- pperking kan de mosselkweslie oplossn. Zoodat spoedig ingrijpen der regeering wel gewenscht is. De honderdjarige. COLIJNSPLAAT Maandag vierde mej. de wed; L. de Vos haar hondersten verjaardag. De dorpsgenooten betoon den vooral des avonds hun belangstel ling, toen het muziekgezelschap „Wil- helmina" een serenade kwam brengen. De heer A. de Pree dankte namens de familie, waarna hij den penningmeester van „Wilhelmina" verzocht even bij hem te komen. Den geheelen dag wap perden uit vele huizen de vlaggen. Ook de schepen hadden de Ned. driekleur op den mast De muzikanten hielden na de ze hulde aan de honderdjarige nog even halt bij den heer G. de Waard, die zijn 70sten verjaardag vierde. SCHOUWEH-OUIVELARB. MIJN AANGESPOELD. ZIERIKZEE. Zaterdagmorgen is alhier een mijn aangespoeld, op dezelfde hoog te waar op 2 Maart 1915 de drie ge broeders C. met het demonteeren van een mijn het leven lieten. De mijn is onder politiebewaking ge steld. ZIERIKZEE. Naar de Zierikz. Nwsb. verneemt, heeft de heer H. J. v. Nou- huijs, notaris alhier, tegen 15 Mei a.s. ontslag uit zijn betrekking aangevraagd. De heer Van Nouhuijs werd den 15 Juni 1893 tot notaris te Brouwershaven be noemd, welke plaats hij den 6 April 1901 met Zierikzee verwisselde. ZEEUWSCH-VLAAKDEREN 0.0. GEMEENTERAAD VAN ZAAMSLAG. In beroep bij de Kroon inzake opheffing school te Othene. Vleesch in blik ook voor andere categoriën? ZAAMSLAG. In de Maandag gehou den raadsvergadering werd het schrij ven van den gemeenteraad van Clinge betreffende de motie van Ged. Staten over de veerverbindingen over de Schel de aangenomen voor kennisgeving. Wegens de hooge kosten en het naar evenredigheid gering bedrag aan werk loon, dat daarin begrepen is, zal niet werden overgegaan tot het maken eener rioleering in de buurtschap Othene. B. en W. deelden mede, dat zij na correspondentie met den Minister van Economische zaken van dezen de toe zegging hebben ontvangen dat ook voor het verleggen van oude draineerbuizen lot verbetering der drainage aan land bouwers toeslag op het loon zal worden toegekend van wege rijk en gemeente, wanneer voor dat werk werkloozen in dienst worden genomen. Tot nu toe gold die regeling alleen voor het leggen van nieuwe buizen. Overeenkomstig het voorstel van B. en W, besloot de gemeenteraad in be roep te gaan tegen het besluit van Ged- Staten dat de openbare school in de buurtschap Othene met het einde van den thans loopenden cursus moet wor den opgeheven. B. en W. rnotiveeren hun voorstel hiermee dat het binnen af- zienbaren tijd nog niet te verwachten is, dat de bedoelde school een éénmans- school zou worden, terwijl opheffing in het financieel nadeel der gemeente is, en de besparing voor den Staat slechts gering kan zijn, terwijl 'n ernstig onge rief ontstaat voor de kinderen, die thans nabij de school wonen, doch dan min- tens 3 km tweemaal daags zullen moe ten loopen en des middags thuis den maaltijd niet kunnen gebruiken. De be wuste school bestaat daar reeds 53 jaar. Op voorstel van den heer Haak zal een schrijven worden gericht tot den Minister van Economische zaken, om 'n regeling te bevorderen dat B. en W. kunnen beslissen wie voor het verkrij gen van het vleesch in blik in aanmer king kunnen komen. De bedoeling daar van is, dat d't ook zou behooren te wor den verstrekt aan die gezinnen wier in komsten niet hooger zijn dan van de genen, die als werkloozen steun trek ken. De voorsteller wees er op, dat er arbeiders zijn. d e van 1 Jan. tot 31 Dec. werken, doch niet meer inkomsten heb ben dan de steuntrekkers en dat die menschen van al die vocrdeelen der laatstgenoemden, als kolenbons enz, n ets genieten, nog afgezien van de kleine middenstanders, waarbij er ook zijn, die te nauwernood de steuntrek kers in inkomsten evenaren. Hij zou het billijk achten, dat dezulken ook dat goed koop vleesch konden bekomen, dat af komstig is van de bedrijven waarin zij een geheel jaar werken. BIERVLIET. Zaterdagavond gaf de muziekvereenlging ,.de Harmonie" een concert-avond onder leiding van haar directeur, den heer J. Luteijn. De diver se nummers werden zeer goed goed ge spee d. Als bijzonderheid zij vermeld, dat ook 2 meisjes 't zoo ver gebracht hadden, dat ze voor het eerst in het vol e gezelschap op een uitvoering mee bliezen. Verder trad op het gezelschap van den heer Aug. de Laat uit Tilburg. Levens liedjes en voordrachten wisselden el kaar af. Besloten werd met een filmvoorstel ling van een zesdaagschen wielerwed strijd te Amsterdam en „Charlie Chap lin wordt wereldkampioen-bokser". De Ned. Herv. Kerk te Bieze linge welke na het vertrg.k van ds. Jonker al enkele jaren vacant is, zal thans met het beroepingswerk een aan vang nemen. Door een drietal lidmaten van de Ned. Herv. Kerk a.hier, is een verzoek gericht aan de Kerkvoogdij om de be grooting 1934 ter inzage van de stemge rechtigde lidmaten te leggen, op de wijze als bedoeld in art, 11 Algemeen Reglement op het Beheer. In verband met het loopend gerucht van zware las ten die op de gemeente zouden zijn ge legd, achten zij dit dringend noodzake lijk. E«n afschrift van dit verzoek is mede gezonden aan het Prov. College van Toezicht te Middelburg. De van verlof in Ned.-Indië terug gekeerde predikant ds. J. N, Bieger, laatst predikant te Djocja, is thans be noemd tot predikant te Fort de Koek (Sumatra). Ds. Bieger was tevoren predikant der Evang. Luth. gemeente te V 1 i s s i n - gen. Wijlen de heer J. de Vries te Zuid- horn legateerde vrij van rechten en kos ten een bedrag van 12 000, te verdee- len in stukken van vijfhonderd of dui zend gulden aan verschillende Geref. kerken en diaconieën en inrichtingen van Chr. barmhartigheid. Geref. Kerk. Op het tweetal te Amsterdam Zuid (3e pred. plaats) komt voor ds. P. N. Kruyswijk te Hilversum vroeger te Viissingen. Ds. W. H. v. d. Vegt te Goes is be roepen te Groningen. Geref. Gem. Ds. M. Heykoop te Utrecht heeft be dankt voor het beroep naar Goes. Vrouwelijke diakenen. De kerkeraad der Geref. kerk (H. V.) te 's-Gravenhage heeft besloten het aantal diakenen met drie uit te brei den en aan de gemeente voor te stellen in elk geval ook vrouwelijke candidaten te stellen aangezien van jaar tot jaar blijkt, dat in het algemeen de manne lijke lidmaten zoo overbezet zijn met werkzaamheden, dat er geen tijd meer overblijft om als ambtsdrager rustig de leden der gemeente te bezoeken. Hr. Ms. torpedobootjagers „Ban- kert" en „Van Nes" zijn Maandag van Colombo vertrokken, met bestemming Sabang. **5 Middelburg, 23-I-'34. Maandag: hoog ste luchttemperatuur 3.7 °C (38 °F); laagste A °C (31 °F). Heden 9 h: 0.4 °C; 12 h: 3.8 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand te dezer stede, in het afgeloopen etmaal: 783 mm; laagste 779 mm. Hoogste barometerstand in het Euro- peesche waarnemingsgebied: 782.1 mm te Danzig; laagste 741.7 mm te Jan Mayen. Verwachting tot morgenavond Meest zwakke Z. tot Z.O. wind, hel der tot licht bewolkt, droog weer, lichte tot matige vorst des nachts, overdag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. Zon op: 7 h 57; onder: 16 h 28. Licht op: 16 h 58. Maan op: 10 h 33; onder; 1 h 59. V.M. 30 Januari. Hoog- en Laagwatcr te Viissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij.) Januari. Hoogwater. Laagwatsr. Di. 23 6.47 19.29 0.47 13.27 Wo. 24 7.51 20.42 1.44 14.28 Do. 25 9.10 22.02 2.56 15.42 Hoog- en Laagwater te Wemeltiing« Januari. Hoogwater. Laagwatsu Di. 23 8.24 21.01 1.56 14.25 Wo. 24 9.23 22.13 2.54 15.27 Do. 25 10.41 23.36 4.03 16.39 DE SUIKERBIETENTEELT. Is reorganisatie noodzakelijk? Onlangs publiceerde dr. A. de Graaf in de „Nieuwe Rotterd. Crt." een arti kel, waarin hij o.m. een reorganisatie van de bietenteelt voorstond, door haar te verplaatsen naar het gemengde be drijf, In verband daarmee schrijft men than! aan genoemd blad het volgende: „De suikerbietencultuur levert suiker, pulp, koppen en bladeren. Het ideaal zou natuurlijk zijn een cultuur, waarbij men ze alle tot een maximum kon ver krijgen en tot waarde brengen. Dat nu lukt nergens. Wat het tot waarde bren gen van de pulp als veevoeder betreft, we kunnen aan onzen veestapel en door uitvoer de geheele productie kwijt. Blij ven de zeer groote massa's koppen en bladeren. Rijksveeteeltconsulent Zwa german berekende in 1928 voor 33 Zeeuwsche bedrijven een gemiddelden practijk-oogst van 20.000 kg per ha. Die kan men in ons land, omdat de suiker- bietenbedrijven overwegend akker bouwbedrijven zijn, maar voor een deel tot waarde brengen. Men heeft geen melkvee genoeg, voert er dus paarden, jong- en mestvee mede van half Octo ber tot half Januari, kuilt een deel in, terwijl men daar, waar men, als op de Zuidhollandsche eilanden, de melk tot waarde kan brengen, ook van het in meerdere mate gehouden melkvee een deel kwijt raakt. Nu heeft de heer Zwa german uitvoerig berekend een theore tische voederwaarde van de bietenkop pen en bladeren van 115 per ha, waar mede hij dan bedoelde de waarde die het als voeder vertegenwoordigt voor. bedrijven, waar men bij afwezigheid van dit voeder, andere voedermiddelen, bijv. voederbieten en grondnotenmeel, moet koopen. Daar is natuurlijk alles bij in begrepen, dus ook de mestwaarde van het deel, dat door omstandigheden ver vuilt en niet vervoederd kan worden, het deel, dat versch en het deel dat in gekuild verstrekt wordt; en verder af getrokken alle gemaakte onkosten. Natuurlijk zou dit bedrag thans lager zijn (bij de lagere voederprijzen). Nu leerde een berekening over een be langrijk aantal Zeeuwsche bietenbedrij- ven den heer Zwagerman, dat daar dooreen genomen in geen geval meer dan 75 per ha van de bieten en kop pen tot waarde wordt gebracht. Wat dus zeggen wil, dat de practische voe derwaarde ruim 40 per ha blijft bene den het theoretische maximum. Voor "n dergelijk bedrag per ha wil dr. de Graaf de geheele Nederlandsche suikerbieten cultuur overhoop halen: verplaatsen, gedeeltelijk inkrimpen, meer vee hou-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 1