R*A*I modellen hebben thans KOPKLEPPENMOTOREN met DUBBELE ONTSTEKING NASH PATENT VENTILATIE-SYSTEEM SPEEDSTREAM-CARROSSERIEËN 3 GERUISCHLOOZE VERSNELLINGEN KOPPELINGSSTARTERS ETC. BIG SIX 5 PERS. SEDAN k DEUREN N.V. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL - 's GRAVENHAGE SPORT. ONDERWIJS. ^j"CRÊME INGEZONDEN STUKKEN. Fl. 2675.- Fl. 3575.- Fl. 5175.- Omzetbelasting inbegrepen. Gelieve mij geheel vrijblijvend de nieuwe catalogi en prijzen te zenden van de Nash 1934. Naam: Adres: Woonplaats: BILJARTWEDSTRIJD VLISSINGEN. Kampioenschap derde klasse. Bij weer en wma PLAATSELIJKE AFDEELING „WALCHEREN" VAN DE NEDERLANDSCHE PADVINDERS, ONTVANGEN BOEKEN. EleCi Drukkerij G. W. den Boer, M'burtf.. J» NASH 1934 Nog nooit heeft een merk zooveel succes gehad als thans de nieuwe Nash 1934. Het kon ook niet, want nog nimmer is er een wagen gebouwd die zóó mooi, zóó apart en zóó volmaakt is... Nog nimmer werden er zóó veel verbeteringen in één wagen tegelijk geboden Kopkleppenmotoren met dubbele ontsteking werden tot nu toe uitsluitend op de snelste racewagens en vliegtuigmotoren, als die van de „Pelikaan", gebruikt, het duurste Rolls Royce chassis was het eenige auto mobiel merk, dat deze kostbare constructie bezat! Zendt o.s. coupon aan ons op en U ontvangt catalogi van de Nash 1934, de wagens, die thans dlles wat op automobielgebied geboden wordt, in de schaduw stel len, de wagens, die zelfs Uw stoutste verwachtingen zullen overtreffen Nash, de „klasse-wagen", voor den prijs van een gewonen, goedkoopen wagen I stand Advanced Sedan als bovenstaand model, wielbasis 2.95 Mr., geheel compleet en voorzien van alle accessoires, voor- en achterbumpers,nieuw systeem dubbele ruitenwisschers, onversplinterbaar glas rondom, aschbakjes, verstelbaar zonnescherm in den wagen, radio-antenne in het dak, reservewiel met band en metalen bandenhoes, metalen veerhoezen, Nash patent ventilatiesysteem, etc. BIG SIX TOWN SEDAN ADVANCED EIGHT SEDAN AMBASSADOR 8 SEDAN DEN HAAG: BEZUIDENHOUT 71 - THERESIASTRAAT 145 - AMSTERDAAJ, Weteringschans 130-132 - MIDDELBURG, Korte Delft 18 hoorlijk verlicht is: J. K. te Wissen- kerke, 10 of 10 d. h.; openbare dronkenschap: H. B. J. v. G. te Middelburg en H. C. te Neder- weert, ieder 15 of 10 d. h.; dieren op noodeloos kwellende wijze doen vervoeren: P. B. en J. V., beiden te Colijnsplaat, ieder 20 of 10 d. h., M. de W. te Colijnsplaat 25 of 25 d. h. overtreding Arbeidswet: J. v. S. te Krabbendijke, 2 x 3 of 2 x 3 d. h.; overtreding Jachtwet bij herhaling: A. N. K. te 's Heer Arendskerke, 2 x 7 d, h., met verbeurdverklaring van den in- beslag genomen hooivork; overtreding leerplichtwet: M. v. d. D., 's Heer Arendskerke, 10 of 5 d. h,; overtreding ijkwet: C. de J., 's Hee- renhoek, 1 of 1 d, h., met verbeurd verklaring van het in beslag genomen gewicht; een vuurwapen en munitie voorhan den hebben: A, Z„ zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande: 15 of 5 d. h., met verbeurdverklaring van den* in beslag genomen revolver; in Zeeland een motorrijtuig niet tijdig voor het bereiken van den steiger doen stilhouden, ten einde de inzittenden in de gelegenheid te stellen uit te stappen: C. M. D. te Colijnsplaat, vrijspraak; te Vlissingen venten zonder vergun ning: D. G. te Rotterdam en J. P. A. V. te Goes, ieder 3 of 3 d. h.; idem te Wolphaartsdijk: A. M. te Ant werpen (B.), 3 of 3 d. h.; idem te Grijpskerke: J. B. te Amster dam, 3 of 3 d. h.; met een motorrijtuig met een groote- re snelheid rijden dan 20 km per uur: A. T. te Bergen op Zoom en M. v. L. te Goes, ieder 10 of 10 d. h. TE Zaterdag en Zondag zijn in hotel „Britannia" te Vlissingen de par tijen gespeeld voor den eindwedstrijd om het kampioenschap derde klas klein biljart cadre van den Nederlandschen Biljartbond, In den uitbouw van het hotel waren door de goede zorgen van den heer H. Loontjes-van Opdorp te Middelburg twee biljarts geplaatst. De heer Loontjes had rond de biljarts een rubber vloer bedekking aangebracht en tevens tafel tjes met dezelfde bedekking er rond ge plaatst. Zaterdagmiddag had de officieele opening plaats bij monde van den bur gemeester van Vlissingen, den heer C. A. van Woelderen, die er zijn vreugde over uitsprak, dat dit concours te Vlis singen plaats heeft. Spr. uitte zijn bette wenschen voor het welslagen van den wedstrijd. De heer A. Pijper, secretaris van den Ned. Biljartbond te Amsterdam, wees op de groote beteekenis van de biljart- sport en sprak zijn groote waardeering uit over de goede voorbereiding door de Vlissingsche Biljartclub „A.B.C,". Een bijzonder woord van dank richtte spr. tot den heer Loontjes voor het goede materiaal, dat in geen enkel op zicht onder doet voor hetgeen voor andere bondswedstrijden wordt geleverd.' Aan den wedstrijd namen deel de heeren P. van Someren van „H.E.T.E.Y.", B. Buiskool van „Victoria", Tjoa Sie Liem van „Die Haghe", W. G. Dalderup van „Benoorden het Y", M. van Boek hout en C. Hoornick, beide van „A.B.C." Des middags zijn 6 partijen op ieder der beide biljarts gespeeld met de vol gende uitslagen: Hoornick 200 p., 37 beurten, hoogste serie 19, gemiddeld 5.4, wint van Boek hout 191 p. 36 beurten, hoogste serie 34, gemiddeld 5.3; Tjoa 200 p. 26 beurten, hoogste serie 59, gemiddeld 7.65, wint van Buiskool 179 p., 26 beurten hoogste serie 24, gemiddeld 6.88; van Someren 200 p., 16 beurten, hoogste serie 41, ge middeld 12,5, wint van Buiskool 119 p., 16 beurten, hoogste serie 31, gemiddeld 7.43; Dalderup 200 p., 45 beurten, hoog ste serie 32, gemiddeld 4.44 wint van v. Someren 184 p., 44 beurten, hoogste serie 22 gemiddeld 4.18; van Boekhout 200 p., 16 beurten, hoogste serie 41, ge middeld 12.5, wint van Buiskool 119 p., 16 beurten, hoogste serie 31, gemid deld 7.43. Des avonds zijn de vier volgende par tijen gespeeld: van Someren 200 p., 32 beurten, hoog ste serie 25, gemiddeld 6.25, wint van Boekhout 157 p., 32 beurten, hoogste serie 27, gemiddeld 4.90; Dalderup 200 p., 25 beurten, hoogste serie 28, gemid deld 8, wint van Buiskool 14 p., 25 beurten, hoogste serie 28, gemiddeld 6.16; Tjoa 200 p., 30 beurten, hoogste serie 38, gemiddeld 6.66, wint van Hoornick 121 p., 30 beurten, hoogste serie 12, gemiddeld 4.03; Dalderup 200 p., 20 beurten, hoogste serie 42, gemid deld 10, wint van Boekhout 148 p., 19 beurten, hoogste serie 28, gemiddeld 7.78. Zondagmiddag was de belangstelling voor de toen nog te spelen yijf wed strijden grooter dan Zaterdag. De uitslagen luidden thans: Hoornick 200 p., 43 beurten, hoogste serie 39, gemiddeld 4,65, wint van Buis kool 150 p., 42 beurten, hoogste serie 33, gemiddeld 3.57; Dalderup 200 p., 28 beurten, hoogste serie 24, gemiddeld 7.14, wint van Hoornick 92 p., 28 beur ten, hoogste serie 18, gemiddeld 3.28; Tjoa Sie Liem 200 p., 27 beurten, hoog ste serie 31, gemiddeld 7.38; Tjoa Sie Liem 200 p., 21 beurten, hoogste serie 48, gemiddeld 9,52, wint van Boekhout 101 punten, 21 beurten, hoogste serie 14, gemiddeld 4.80; van Someren 200 p., 21 beurten, hoogste serie 45, gemiddeld 9.52, wint van Buiskool 136 p., 21 beur ten, hoogste serie 17, gemiddeld 6.71. De totaal uitslag was: Kampioen: Tjoa Sie Liem, die alle 5 partijen won, aantal punten 1000, aantal beurten 121, hoogste serie 59, algemeen gemiddelde 8.26. Tweede W. G. Dalderup; gewonnen 4 partijen, 913 p. in 134 beurten, hoogste serie 42, algemeen gemiddelde 6.81. Derde P. van Someren, gewonnen 3, 976 p., 147 beurten, 49 hoogste serie, gemiddeld 6.63. Vierde C. Hoornick 2 gewonnen 741 p., 161 beurten, hoogste serie 39, gemid deld 4.60. Vijfde M. van Boekhout, 1 gewonnen, 797 p., 124 beurten, hoogste serie 41, gemiddeld 6.42. Zesde H. Buiskool, geen gewonnen, 738 p. in 130 beurten, hoogste serie 33, gemiddeld 5.67. De voorzitter der biljartvereeniging „A.B.C.", de heer A, C. H, S u u r- m o n d, sprak aan het slot zijn blijd schap uit over 't aanwezig zijn van be stuursleden van den Nederl. Bond op beide dagen al moesten beiden weg voor de prijsuitdeeling. Spr, verzocht nu den heer Berghegen, voorzitter van „Die Haghe" uit den Haag, de kampioens medaille uit te reiken. De heer Berghegen bracht vooral namens den heer Bosje, hoofdbestuur der die had moeten vertrekken, hulde aan allen, die op zoo uitstekende wijze aan het welslagen van de wedstrijden hebben medegeholpen. Hoge ook nu blijken dat Vlissingen in^deze aan Zee land een goed voorbeeld heeft gegeven, dat navolging vindt. Dan bracht spr. dank aan den heer Loontjes voor zijn werk, dat „af" was; aan de directie van Britannia; aan de belangstellenden en voor de sportieve wijze waarop de wedstrijd verliep. Daarna reikte spr. den heer Tjoa Sie Lien de kampioensme daille uit. Spr. wees er op, dat de heer Tjoa nu tweede klasse speler is geworden. Hierna heeft de heer Suurmond met toepasselijke woorden aan ieder der deelnemers een prijs uitgereikt, waar voor de heer Buiskool namens allen dank bracht. Maar een nog grooter aantal prijzen was voor bepaalde met name genoemde prestaties beschikbaar gesteld en ook deze reikte spr. uit om daarna ver schillende personen, met name genoemd, te bedanken als den burgemeester en de andere leden van het eere-comité, mej. Schrier, de wereldkampioene, de directie van Britannia en haar ober- kellner. Verder den heer Metz, die in het programma schreef, en ook den heer Loontjes nogmaals. Een der leden van A.B.C. bood na mens de leden aan den Voorzitter en den secretaris, de heer A. C. H. Suur mond en A. E. Goedmachtig, ieder een bloemenhulde aan. Men kan op een goed geslaagden wed strijd terugzien, al is het zooals de heer Suurmond betoogde: „het aantal bezoe kers had veel grooter kunnen en moeten zijn. Moge dit verbeteren, en de voor zitter zijn hoop verwezenlijkt zien: meer biljartverenigingen in Zeeland, en dan onderlinge competitiewedstrijden." Te Arnhem slaagde voor het Mer- curius-diploma Boekhouden mej. F, Ka mermans te Middelburg. 20-50-60ci (Ingez, Med.) 1. Afzenders onbekend stuk in de prullen mand. 2. Briefwisseling wordt over ingezon den stukken geplaatst of geweigerd niet gevoerd. 3. De kopij wordt niet terug gezonden. 4. Maakt het kort Een oogenblik komen wij uw aandacht en uwe belangste.ling vragen. Een plaat selijke afdeeling van de Nederlandsche Padvinders heeft tot taak het Padvin- derswerk binnen haar gebied te bevor deren en u:t te breiden. Een streven, dat vooral in de tegenwoordige tijdsomstan digheden, waardeering zal vinden bij ieder weldenkend mensch. Immers het doel van de Padvinderij het vormen van flinke nuttige staats burgers en de methode het helpen van onze jongens door opvoeding „van binnen uit" geven een grooten waar borg voor succes in dezen tijd van leu zen en afbraak. Het is niet de taak van een afdeeling het directe werk met de jongens te be kostigen. De ouders en verzorgers zijn verplicht hier in de allereerste plaats 't werk van de groep, waartoe hun jongen alt Welp, Verkenner of Voortrekker be hoort, finantieel mogelijk te maken. Zij dragen hun bijdragen af aan de groeps- commissies van elke groep. De afdeeling helpt alle groepen en on dersteunt het werk overal. Zij verschaft op haar kosten alle insignes, die haar eigendom blijven. Onze afdeeling was reeds zoo geluk kig de beschikking te verkrijgen over 'n kampeer- en trainingterrein. Een be langrijke stap voor de verbetering van het buitenwerk is hiermede gedaan, U begrijpt echter, dat de afdeeling over middelen moet beschikken om dit werk te bekostigen, voort te zetten en uit te breiden. Zij moet daarbij niet bij de Padvindersgroepen aankloppen, daar deze voor het dekken van hun eigen kosten (groephoofdkwartieren, kampeer- materiaal) reeds zorgen genoeg hebben. Wij doen daarom een beroep op allen, aan wie het mogelijk is om ons werk te steunen, om lid of begunstiger van onze afdeeling te worden. Voor tenminste 2,00 per jaar wordt men lid, doch iedere bijdrage is hartelijk welkom. Ouders of verzorgers van Pad vinders kunnen lid worden voor 0.50 per jaar. Binnenkort hoopt het Bestuur een lijst te laten circuleeren om het toetreden te vergemakkelijken. Het Bestuur van de P. A. „Walcheren", C. Rühl, Voorzitter. Jhr. F. Beelaerts v. Blokland, Secr. A. H. Munnik, Veersche singel S 34, Middelburg. Postg:ro: 206081, Penningm. Mr R. M. van Dusseldorp. H. Horninge. Dr. B. D. H. Tellegen Azn. J. J. Meyboom. C. S. Luitwieler.. Mr. A. W. Kamp: „Bizarre Knip sels uit het dagboek van Jan de Marre voordrager." Uitgave van 't Bureau tot Exploitatie van Kunstprogramma's te Den Haag. Van den uitgever W. de Haan te Utrecht ontvingen wij een exem plaar van de nieuwe uitgave „Zonne schijn", tijdschrift voor Jong Nederland. Deze uitgave zal voortaan halfmaande- lijks verschijnen, waar n ook opgeno men weekblad Kiekeboe, Het tijdschrift is thans geschikt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Van de N.V, Boek- en Steendruk kerij en Cartonnagefabriek v. h. Van Rcessel en Co, te Amsterdam, ont vingen wij nog een fraai uitgevoerde en in flink formaat uitgegeven maand- kalender.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 6