SIGARETTENCOUPONS Adverteert in dit FRA-DIAVOLO DE 200 PI VAK Z. MAJESTEIT f WAARDELOOS Herstelt het evenwicht! ....veitiqe weyzn N.V. ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK Première voor Zeeland Hp AGENTEN(ESSEN) „ALHAMBRA'-THEATER VLISSINGEN |g 1 Hg». AA Ni tal kind lachl H NA 3 FEBRUARI 1934 Mr, E. de Vlugt, Secretaris van den Nederlandschen Bond van Groot-Fabrikanten in de Sigarettenindustrie, maakt namens de leden van dezen bond het volgende bekend: Artikel 4, letter C van de wet van 29 December 1933, Staatsblad No. 769 verbiedt: „Het bij of in verband met de aflevering van tabaksfabrikaten in eenigerlei vorm verstrekken van geschenken". In verband met dit verbod, deelt de ondergeteekende namens de bedoelde fabrikanten mede, dat ongeacht eenige inwisse lingsdata, waar ook vermeld, 3 Februari 1934 de uiterste datum is, waarop de te eeniger tijd door de betrokken fabrikanten uitgegeven coupons, waaronder de hierondervermelde, ter in wisseling kunnen worden geaccepteerd. Voor zoover niet on middellijk bij inlevering van deze vóór 3 Februari 1934 ont vangen coupons tegenwaarde wordt verstrekt, zal de aflevering der aangevraagde cadeaux of andere tegenwaarde, in de maanden Februari en Maart plaats vinden. E. DE VLUGT. BATCO coupons BRISTOL geldbonnen COCKTAIL coupons KIAZIM EMIN coupons MISS BLANCHE bonnen TURMAC coupons De British-American Tobacco Co. (Holland) Ltd., Amsterdam, maakt bekend, dat in verband met art. 4 letter C van de wet van 29 December 1933, Staatsblad No. 769, Batco coupons, niet vóór 3 Februari 1934 aan haar aangeboden en door haar geaccepteerd, ongeldig zijn en dat voor de tijdig ingeleverde coupons de aangevraagde geschenken zullen worden afgeleverd tot den afloop van den wette lijk te bepalen termijn, voor zoover de voorraad dezer aangevraagde geschenken strekt. Indien de aangevraagde geschenken niet voorradig zijn, zullen binnen denzelfden termijn andere geschenken worden afgeleverd, of wel de coupons vergoed worden in geld, 100 Batco punten gerekend tegen 70 cents. BRITISH-AMERICAN TOBACCO Co. (HOLLAND) LTD. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN M I DDELBURG Wij verwachten a,s. Vrijdag de Super Lachfilm van dit Duo benevens de belangrijke Amerikaansche film van LILLIAN HARVEY (MY LIPS BETRAY) Deze 2 Supers in één programma beide films als KIIIONJtAL(SOCMLISIISCIIE:BEW[GtKG_ Ï6 HEINE AO VESTEN IIES Vergadering en Bijeenkomst Koop m Verkoop Lessen enz. Handel en Winkel Huur m Verhuur Personeel gevraagd DÈ DIKKE BLADREUZEL kost slechts 60 cent per kilo. Varkens hoofdkaas 25 cent per pond- Sla- derij Korte St. Pieterstraat, Mid delburg. J. de Munck- .-■■s He ring, ring Ned, Ned, Ned, Ned, Certi O. ID O. Ir O. Ii Dene Duiti Duit! Zwit Zwit Ams 's-Gi Rott Utre Berli uitm de, ZUI noot ontv dige uit ovei stad U jong ling geb< M wor ter Bev mas gele Zee waa te 2 N het wei gen zee ziel stel spr< de K „At teg bru we wa moi ken F „M var wa kw ech all he kr ee Na ko w< Vli thi de ha ge J. ee re Zi ht m V! at ri w B d< b. m at ei v: zt m m d< s'. d< le ai P' w b r g te 1, Er is in de Nederlandsche steenfabrieken werk voor méér dan 25.000 Neder landsche arbeiders. Heel wat Nederlandsche arbei ders zouden dus weer aan den slag kunnen gaan, als het vermaarde product dezer steenfa brieken - de veilige, Hol- landsche straatklinker - meer werd toegepast voor den aanleg van onze Hollandsche wegen. Duizen den en duizenden gezinnen zouden dan weer kunnen worden opgeheven uit diepten van kommer en leed. 't Verbroken evenwicht kün gemakkelijk worden hersteld, als voor den aanleg van nieuwe Nederlandsche wegen, de beproefde, veilige, Hollandsche straatklinker wordt ge bruikt. Nü, meer dan ooit, moeten alle Hollandsche wegen „Klinkerwegen" zijn. E?De Directie bericht, dat op 12 Januari 1934 ten overstaan van Notaris H. R. STRUVE te Middelburg een UITLOTING van PAND BRIEVEN heeft plaats gehad. Uitgeloot zijn a IOOV2 °/o de 4'/2 Pandbrievenserie AA nos. 48 A B, 60 A B, 76 A B. 100 A B, 129 A B, 136 A B, 158 A B, 165 A B, 192 A B, 200 A B, 214 A B, 232 A B, 236 A B, 263 A B, 272 A B, 297 A B, 355, 358, 398, 433, 474, 487, 516, 525, 528, 538, 586, 629, 666, 685, 700, 743, 800, 804, 826, 833, 860, 864, 874, 880, 882, 901, 904, 931, 939, 950, 976, 979, 998, 999; Serie BB nos, 6, 36, 42, 53, 65, 69, 116, 124, 130, 179, 226, 229, 281, 282, 347, 348, 365, 384, 403, 445, 454, 470, 484, 492, 518, 535, 540, 552, 568, 572, 581, 606, 610, 650, 653, 662, 723, 727, 739, 790, 792, 817, 831, 846 A B, 855 A B, 861 I-X, 953 I-X, 954 I-X, 955 I-X, 982 I-X. Uitgeloot zijn a pari de 4V2 Pandbrieven: Serie NN nos. 21, 71, 121, 171, 221, 271, 321, 371, 421, 471, 521, 571, 621, 671, 721, 771, 821 A B, 871 A B, 904 A B, 954 A B; serie 00 nos. 21, 71, 121, 171, 221, 271, -321, 371, 404, 454, 504, 554, 604, 654, 704, 754, 804, 854, 904, 954serie PP nos. 21 I-X, 54 I-X, 149 A B, 152 A B, 202 A B, 254, 504, 554, 604, 654, 704, 754, 949, 999. De uitgelote nummers zijn van 1 Juni 1934 af betaalbaar te Middelburg ten kantore der Bank, te Amsterdam bij de Associatie Cassa, te Rotterdam bij de Firma H. C. Voorhoeve Co. Bij de daarop gehouden Conversie-loting zijn uitgeloot de na volgende 4 n/0 Pandbrieven: serie A nos. 69, 71, 118, 299, 380, 405, 466, 491. 649, 711, 742, 752 I-X, 817 A B, 842 A B, 862 A B, 909 A B, 953 A B, 963 A B, 978 I-X, 993 I-X serie B nos. 81 A B, 93 A B, 167" A B, 257 I-X, 295 I-X, 306 I-X, 311 1-X, 313 I-X, 369, 400, 410, 578, 581, 657, 769, 885, 898, 916, 952, 986; serie C nos, 8 I-X, 30 I-X, 65 I-X, 84 I-X, 100 I-X, 188 A B, 196 A B, 202 A B, 282, 305, 320, 329, 412, 432, 453, 484, 501, 506, 767, 994 serie D nos. 66 I-X, 144 I-X, 229 A B, 231 A B, 294 A B, 326 A- B, 332 A B, 352, 362, 445, 470, 705, 735, 854, 880, 923, 935, 941, 953, 962. De uitgelote nummers kunnen van 1 Juni 1934 tot 1 September 1934 worden ingewisseld ten kantore der Bank tegen 4'/2 Pand brieven, onder bijbetaling van f 5.voor stukken van f 1000. f 2.50 voor stukken van f 500.en f 0.50 voor stukken van f 100. Restantenlijst. Van vorige uitlotingen zijn nog niet ter verzilvering aangeboden de 41/2'% Pandbrieven: Serie BB nos. 865 X, 867 III, IV, V, 897 X, CC nos. 557, 719 A, QQ no. 819, RR nos. 19 V, 519, TT nos. 604, 982, UU nos. 132, 332. De Directie Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER. Alg. Leider Ir, MUSSERT. Woensdag 24 Jan, 's avonds 8.15 u te Vlissingen, Concertgebouw Emmastraat SprekerKameraad E. J. ROSKAM Toegangsprijs 25 cent, Werkloozen 16,cent op vertoon kaart. Bij vooruitbetaling van 16 regels 75 cent. Met motto 10 cent hooger. INST. v. ARB. ONTWIKKELING. Morgenavond 8.15 uur, voordracht door Mevr. v. d, Broecke-De Man, Volksgeb. „De Gouden Poorte", Midd. Voorgedr. wordt o.a. uit Hans Fallada „Wat nu, kleine man". 0 PMS®" Sedert jaren gevestigde thee- en koffiehandel te Amsterdam, vraagt goed ingevoerde in de verschillende plaatsen of rayons op provisie-basis. Alleen zij, die prima referentiën kunnen overleggen en in gevoerd zijn, gelieven te schrijven onder no. 8000, Adv. Bur. JAN C. VERHEUL Co., Amsterdam C. A. V. R. O, LUISTERVINKEN Tweede Kovacs Lajos-avond op Woensdag 24 Januari 1934 in de Concertzaal: te Middelburg. BHDSiaaiBIRgaESSBIIIBIKSK «auaBsauasBisissesiiBSiBSESHe; TE KOOP OF TE HUUR, omtrek Middelburg, een huis met tuin. Di rect te aanvaarden. Adres Veer- sche Singel S 63, Middelburg. GEVRAAGDLes in Buitsche Handelscorrespondentie. Brieven met prijsopgaaf M 1269. Bureau van dit Blad. 'N HALF POND TABAK GRATIS bij aankoop van een half pond. De whistkaarten met joker 10 cent per boek. Profiteert hiervan. J. van Holthuijsen, Houttuinen Q 40, Mid delburg. BIJ VAN OS, Markt Middelburg, steeds voorhanden de echte prima Geldersche Rookworst. HET IS GOEDKOOPER een zool, die wij op maat maken, te dragen in alle schoenen, dan willekeurig steunschoeisel te koopen. Timmer man. Eiken Donderdag Gortstraat K 32, Middelburg. B*BBBBIBBBei«»BIIBaaBaBSB» TE HUUR GEVRAAGD te Mid delburg: net slaapkamertje. Brie ven M 1270, Bureau van dit Blad. •ovüfSWRssssstBueigBraaajiaiESH? MEVR. PORTHEINE, Dam 147, Midd., vraagt met Maart of later een dienstbode, voor dag en nacht, eenigszins kunnende koken. 2de meisje aanw. Zich aan te melden na half acht 's avonds. EEN JONGEN GEVRAAGD. Adres C. H. Net, slagerij, Jasmijn straat, Middelburg. PANTER is de cigarillo voor den sigarenrooker. Geurig en pittig. Overal verkrijgbaar in doosjes van 10 voor 30 ct. Blikjes van 20 st. voor 6tt ct. MOSSELEN Verkrijgbaar aan de Punt te Middelburg, iederen Maan dag en Dinsdag, a 0.20 per em mer en 0.25 thuisbezorgd. Bel. aanbevelend, R. van Beveren, Veere. DAMES! Mooie wollen jurkjes. Eskimo pakjes, slobbroekjes, ster ke dames- en kinderkousen.^ Mej. Poppe, Gravenstraat 313, Middel- buré- MORGENMIDDAG Versche le verworst, boerenleverworst, var kenshoofdkaas en gekookte lever. Aanbevelend, H. Volmer. slagerij, Seisstraat, Middelburg. VANAF HEDEN Prima kwaliteit schapenvleesch, 40, 50 en 60 cent per kilo. Slagerij J. Leijnse, Gra venstraat 270, Telefoon 540. Mi delburg,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 4