t DEN DOEK MIDDELBURG ONZE PRIMA ROOMBOTER Fl. 0.82% PER POND. HANDEL EN NIJVERHEID. ONDERWIJS. RECHTZAKEN. LAATSTE BERICHTEN. BUITENLAND. volkenbond. belgie frankrijk. duitschland. italië. zwitserland. MARKTBERICHTEN. Van onze Adverteerders. ADVERTENTIEN. NETTE VROUW, f GEEN KOORREPETITIE. een leeraar K. MEERTENS JR. DRUKKERIJ (3^ AANNEMERSFIRMA OF BOUWMATERIALENH ANDEL Coöperatieve Melkinrichting „WALCHEREN" Middelburg vereeniging er gunstig voor werden goedgekeurd. De secretaris wees nog op de wenschelijkheid, dat er tusschen de gemeentelijke zendingsraden en den classicalen zendingsraad meer contact wordt gehouden. Besloten werd, dat het jaarlijksch zendragsfeest niet op Pinksteren drie, maar op den Tweeden Pinksterdag zal worden gehouden. Faillissementen, De arr.-rechtbank te Middelburg heeft vandaag failliet verklaard: P. K. Hame link, handelaar in Iandbouwzaden en zaaigranen, wonende te Terneuzen. Rechter-commissaris mr. A. van der Hoop. Curator mr, G. Tichelman te Ter- neuzen. W. de Koster, manufacturier te Hans- weert. Rechter-commissaris mr, Th. Portheine. Curator mr. W. H. T. C. ba ron thoe Schwartzenberg en Hohenlans- berg, advocaat en procureur te Middel burg. Voor het examen voor het diploma belastingcontroleur, afgenomen door de Vereeniging van belastingcontroleurs is geslaagd de heer J. P. Ventevogel te Vlissingen. Politierechter te Middelburg. In de zitting van heden werd veroor deeld wegens verduistering C. A. H., 44 jaar, herbergier te Schoondijke, thans verblijvende te Maldegem (B.) tot drie maanden gevangenisstraf. Oplichting? Heden is door de politie te Ierseke ter beschikking van de Justitie te Mid delburg gesteld, zekere B., reiziger, wo nende te Breda, als verdacht van op lichting, gepleegd te Ierseke en andere plaatsen. De man is naar verhoor weer op vrije voeten gesteld. Diefstal met braak. Zaterdag j.l. is door de politie te 'ler- neuzen aangehouden en ter beschikking van de Justitie te Middelburg gesteld, zekere W. S., koopman te Terneuzen, als verdacht medeplichtig te zijn aam een eenige dagen geleden aldaar ge- pleegden diefstal met braak. STAATSLOTERIJ. (Onder voorbehoud]. Op onderstaande nummers vielen de volgende prijzen: 1000: 1511 1679 4912 5130 6700 18219 18853 20554 400: 2028 3035 8664 11398 200: 2158 8689 13999 100: 3532 5043 8061 9518 10058 12554 12685 DE SAARKWESTIE. Er is de laatste dagen der vorige week in de zitting van den Volkenbonds raad nog heel wat over de Saarkwestie te doen geweest. Zooals men weet dien den er zekere voorzieningen getroffen te worden met het oog op de volksstem ming, die in Januari 1935 over de al of niet hereeniging met Duitschland zal beslissen. Die kwestie is zoo netelig ge worden door de terreur der nazi's in het Saargebied. Bij den Volkenbondsraad kwamen verleden week nog verschillen de petities in (van bepaalde stoomingen onder de Saarbevolking) waarin werd gevraagd, de volksstemming nog maar een jaar of wat uit te stellen. Dat gaat echter niet hoe graag de leden van den Raad het wellicht heimelijk wilden omdat de datum in het verdrag van Versailles ligt vastgelegd. Wel echter ^aad iets doen, om zooveel mo gelijk te voorkomen dat er tijdens de stemming te veel druk van nazi-zijde op de kiezers wordt uitgeoefend. Een com- missie van drie leden is benoemd, die maatregelen zal ontwerpen, om de zui verheid van de stemming te verzekeren. In de zitting van den Volkenbondsraad ra Mei a.s. zal de commissie met haar ontwerpen voor den dag komen. KERKTOREN OMGEWAAID. In den nacht van Zaterdag op Zondag is door een geweldigen storm de vijftig ne}eT ™°£e kerktoren van Momignies in het Walenland, welke vrij bouwvallig was, omgewaaid. Er zijn geen persoon- h;ke ongeluken. MISSELIJK. ?Ct kl°ed bevlekt horloge, dat stil bleef staan op het oogenblik van de spoorwegramp bij Lagny, heeft geleid tot de arrestatie van een boert en zijn vrouw te Mukaczewo, VV De vrouw had het platina-uurwerk, dat met veertien diamanten was bezet, naar een horlogemaker gebracht, doch de bloedvlekken er op en de kostbaar heid wekten diens wantrouwen op en hij waarschuwde de politie. De vrouw werd ondervraagd en zij bekende, dat zij het klokje van een der slachtoffers van de ramp bij Lagny had gestolen. Ze zat in den verongelukten trein; ze bleef echter ongedeerd en had toen ze de kans schoon zag den diefstal gepleegd. VAN HINDENBURG ZWAAR ZIEK. Naar eerst thans bekend wordt is rijkspresidentVon Hindenburg ziek. Hij is lijdende aan slijmvliesontsteking aan de luchtpijpen. Hoewel Zondagochtend de toestand van den patient van dien aard was, dat geen direct levensgevaaar be stond, maakt men zich in politieke krin gen, in verband met den hoogen leeftijd van den rijkspresident toch ongerust, Von Hindenburg is thans 87 jaar. JAPAN IS BOOS OP MUSSOLINI. De minister van buitenlandsche zaken Hirota heeft den Japanschen ambassa deur te Rome opdracht gegeven, de aandacht van Mussolini te vestigen o,p de mogelijke nadeelige gevolgen voor de Italiaansch—Japansche vriendschappe lijke betrekkingen van een artikel, dat op 14 dezer in de Hearst bladen in Ame rika is verschenen, volgens hetwelk de Duce, Japan het gele gevaar noemt en de vereeniging der blanke naties, nood zakelijk acht. Mussolini zou gezegd hebben, dat het Japansche volk doof is voor de openba re meening. De Japanners zijn vervuld van een oorlogszuchtigen opofferenden geest. De verklaringen van Mussolini hebben de Japansche gevoelens in het bijzon der getroffen, omdat de Japanners Mus solini beschouwen als een vriend van Japan. MISDADIGERS DOODEN TWEE AGENTEN. En worden zelf gedood Zaterdag zijn bij een huiszoeking in 'n volkslogement te Bazel twee politie agenten door revolverschoten getroffen. De een werd doodelijk gekwetst, de an der zeer ernstig gewond. De daders vluchtten maar werden door politie uit de kantons Bern, Solothurn, Bazel-stad en Bazel-land in een bosch omsingeld. Van een patrouil'e die aan de vervolging deelnam is een rechercheur uit Bazel ge dood en een ander agent zwaar gewond, toen zij de misdadigers, die verdacht werden van den overval op een bank, op de hielen zaten. Nader wordt gemeld, dat de beide bankroovers in het Margetetenpark te Bazel bij hun arrestatie zijn neergescho ten. Rotterdam, 22 Jan. Op de vee markt van heden waren aangzvoerd 374 vette runderen, 58 kalveren, 5 nuchtere kalveren, 809 schapen en lammeren. 811 varkens. Prijzen voor vette koeien le kw. 56 61, 2e kw. 5054, 3e kw, 3842; ossen le kw, 5357, 2e kw, 4348, 3e kw. 35 39; kalveren le kw. 8590, 2e kw. 70 75, 3e kw. 5056; schapen le kw. 40, 2e kw. 36, 3e kw. 33, per stuk 20, 15, 10; lammeren 42, 38, 35, per stuk 17. 13, 10; varkens le kw. 39, 2e kw. 37, 3e kw. 35; gezouten 33--31. Vlas. Aangevoerd uitsluitend schoon: van blauw 7980 kg. prijzen 40—60; van Holl. geel 8400 kg, prijzen 40—50; van dauw-rood 1500 kg, prijzen 35—40. Handel traag, alleen voor prima par tijtjes eenig vraag. Gedeeltelijk ver kocht. Lijnzaad: voer 7, zaai blauw-bloei 9 10, zaai witbloei 89, blauw maanzaad 1718, karwijzaad 2829. Aardappelen: Westl. ronde zand 5 c. per kg; Zeeuwsche blauwe en bonte 3.40 —3 80, Zeeuwsche Eigenheimers 3—3.25. Brielsche 3,30—3.60. Binnenlandsche granen: gerst, cheva lier, 4.75—5, wintergerst 4—4.75, haver 6—6.40, erwten 8—9, schokkers 13—14.50 bruine boonen 7.50—8.50. Buitenlandsche granen: gele La Plata aanekomen 92, Donau Galfox disp. 93, witte Russische disp. 99, gele Russische disp. 95. „Het Witte Wonder". Onder den naam „Het witte wonder" draait deze week in het electro-Theater te Middelburg, een reclame-klankfilm van het bekende „Aspirin". ?P keurig, eenvoudige wijze wordt het publiek er op gewezen, dat Aspirin het product is van jarenlangen weten- schappelijken arbeid en op passende wij ze worden de goede therapeutische eigenschappen van dit preparaat ver toond. Door het aanschouwen van deze film krijgt then eenigszins een denkbeeld van de reusachtige Bayer-fabrieken en op welke hygiënische wijze de Aspirientjes met Bayerkruis vervaardigd worden. Goed is de opname, waarin aanschou welijk is voorgesteld, dat men namaak van de hand moet wijzen. Als slot ziet men een opname van de geweldige lichtreclame in den vorm van het Bayerkruis, het bekende herken- ningsteeken, dat de echtheid, onschade lijkheid en zuiverheid garandeert. Heden in vrede ontslapen, na een geduldig gedragen lij den van enkele weken, onze innig geliefde Echtgenoot, Vader en Grootvader, de Heer JERONIMUS GEERVLIET, in den ouderdom van 61 jaar. Zijn diepbedroefde Echtge- noote en Kinderen, Middelburg: C. GEERVLIET— PAGTER. Roosendaal (N.Br.): A. GEERVLIET. S. GEERVLIET— DEN DRAAK. Vlissingen: C. GEERVLIET. L. GEERVLIET— BOONE. Soest: J. C. GEERVLIET. J. P. GEERVLIET— DE PLAA en Kleinkinderen. Middelburg, 20 Januari 1934. Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaats vinden op Woensdag 24 Januari a.s., des middags 12 uur. Heden overleed, na een kort stondig doch geduldig ge dragen lijden, in den ouder dom van 61 jaar, mijn gelief de Broeder, de Heer JERONIMUS GEERVLIET. Zijn heengaan was vrede. J. C. GEERVLIET. W. P. GEERVLIET— ALEWIJNSE. Middelburg, 20 Januari 1934. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onzen geachten collega en vriend, den Heer JERONIMUS GEERVLIET, in leven Werkmeester der N.V. The Vitrite Works. DE BEAMBTEN DER ONDERNEMING. Middelburg, 20 Januari 1934. Heden overleed na een kort stondige ziekte tot ons groot leedwezen, onze geachte af- deelingschef, de Heer J. GEERVLIET. Het personeel van de Afd. Bankwer- kerij der N.V. The Vitrite Works. Middelburg, 20 Januari 1934. Heden overleed tot ons groot leedwezen, onze geachte af- deelingschef, de Heer J. GEERVLIET. Het personeel van de Afd. Koperbe werking der N.V. The Vitrite Works. Middelburg, 20 Januari 1934. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante, Jonkvrouwe MARGARETHA HUBERT A VAN CITTERS, in den ouderdom van 72 jaar. Orange-City State Iowa (V.S.): Jhr. C. A. J. VAN CITTERS. F. VAN CITTERS— VAN SLUIJS en Kinderen. 's-Gravenhage: Jkvr. S. VAN CITTERS. 's-Gravenhage, 21 Jan. 1934. Statenlaan 37. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag a.s. te één uur op de begraaf plaats te Heinkenszand. Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving. Algemeene kennisgeving. Heden overleed mijn lieve Man, de Heer DANIEL JONK, in den ouderdom van 29 ja ren. C. JONK— SCHEIJGROND. Rotterdam, 20 Januari 1934. Jericholaan 39A. De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 23 Jan. a.s. op de Algemeene Begraafplaats Crooswijk te 2.30 uur n.m. Vertrek van het sterfhuis 2 uur n.m. Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Zoon, Behuwdzoon, Broeder, Behuwd-Broeder en Oom, de Heer DANIËL JONK, Echtgenoot van C. Scheijgrond, in den ouderdom van 29 ja ren. Middelburg: M. J. JONK. M. JONK—v. d. JAGT. Vierpolders: W. SCHEIJGROND Az. L. J. SCHEIJGROND— v. d. POEL. Den Haag: S. J. SCHEIJGROND— JONK. Ir. A. SCHEIJGROND en Kind. Vlissingen: J. J. JONK. A. W. JONK- DE BRUYNE. Slie<K.' SCHEIJGROND. Rotterdam, 20 Januari 1934. Jericholaan 39A. De Heer en Mevrouw VAN DEN BURGVERTREGT geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon REIJER. Amersfoort, 20 Januari 1934. Wijerstraat 8. Voor de blijken van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen Broeder, den Heer C. J. SNOUCK, zeggen wij hartelijk dank. J. C. SNOUCK. D. C. SNOUCK. Amersfoort, 22 Jan. 1934. Gem. Zangvereen. »Hosanna« Middelburg. Wegens plotselinge verhindering van den directeur, morgenavond E.v. rep. Dinsdag 30 Januari des avonds 8 uur Bogardzaal. Nette Weduwnaar zoekt 40-50 jaar, om na wederz. goed vinden huwelijk aan te gaan. Br. lett. O.X., bur. Vliss. Crt., Vlissingen De Commissie vakonderwijs, werkloozen te Middelburg, vraagt in het vak Autotechniek. Sollici tatie aan den Secr., Blauwendijk P 391, Middelburg. Daardoor de voordeeligste malen -Groenten 'TSelemart sDros LEI OEN Agent voor'Zeeland 1 Korte Delft Middelburg Telefoon 203. P. B. 4. PP" Bij vonnis der Arrondisse- ments-Rechtbank te Middelburg, Eerste Kamer van 15 Januari 1934, is JAN JACOBUS BLOK, wonen de te Kapelle (Z.B.), gesteld onder curateele. Middelburg, 20 Januari 1934. De Procureur van de Verzoekers, J. J. HEYSE. Door inruiling zeer voordeelig te koop PRIMA FORD SEDAN 1926-'27. PRIMA FORD COACH 1926. Elk deskundig onderzoek toege staan. Ook genegen te ruilen tegen prachtig huisorgel. C. VAN BOVEN Jz. Telefoon 59. Krabbendijke. De Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE zal op Woensdag 7 Februari 1934, des namiddags te half twee uur, op het Slot „Ter Hooge" bij Mid delburg, in het openbaar verkoo- pen Een partij geslagen Esschen- en ander kaphout, eenige Olmen- en Esschen stammen, benevens dik hout en paaltjes. Te beginnen bij het Koetshuis. Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg, is voornemens om op Donderdag 25 Januari 1934, 's avonds om 8 uur, in „Mercuri- us", publiek te verkoopen 1. EEN HUIS EN ERF MET TUIN, aan de Lange Geere K 321 te Middelburg, groot 1.16 A. Ontruimd te aanvaarden, 2. EEN HUIS EN ERF aan den Beenhouwerssingel K 73, aldaar, groot 66 c.A. Verhuurd voor 3.50 per week. Bezichtiging daags vóór en op den verkoopdag, 's morgens van 1012 en 's middags van 24 uur, op vertoon van bewijs van toegang met verdere inl,, verkrijgbaar ten kantore van den notaris, Lange Noordstraat L 112. Notaris VERBIST te Goes is voornemens op Maandag 5 Februari 1934, des namiddags 2 uur, in de her berg van J. Jeronimus te Nisse, in het openbaar te verkoopen DE HOFSTEDE ALDAAR, zeer gunstig gelegen nabij het dorp, met besten boomgaard (groot 5.19.94 H.A.) en weiland, samen groot 17.79 H.A., bewoond door den Heer P. Elenbaas, in ver schillende perceelen en massa. Notitie's en kaarten verkrijg baar ten kantore van den notaris. Geboortekaartjes, Huwelijkskaarten en -brieven, Rouwkaarten en -circulaires, Uitnoodigingen, Dankbetuigingen, Naam kaartjes in alle gewenschte modellen. Keuze uit zeer veel lettersoorten. wordt vertegenwoordiging, voor de provincie Zeeland, aangeboden, voor den verkoop op nader overeen te komen provisiebasis van A. H. V. Betonopzetters (Ned. Octr. 12971). Br. te richten aan N.V. Amst. Handels Vereen. II, Sarphatistraat 82, Amsterdam. voorzien van Rijkscontrólemerk, kost vanaf heden Verkrijgbaar bij alle slijters bij de N.V. Slijtersver. „Samenwerking" en winkeliers.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 3