KORT ZEEUWSCH NIEUWS. LEGER EN VLOOT. KUNST EN WETENSCHAP. SPORT. BEURSTHERMOMETER van Maandag. m KERKNIEUWS. BEURS- EN WISSELKOERSEN. ZUID-BEVELAND. NOORD-BEVELAND. ZEEUWS6H-VLAANDEREN O.D. ZEEUWSCH-VLAARDEREN W.B. AMSTERDAM, 22 Januari. r Het eerste getal is de vorige notee- jing, daarop volgt de officieele notee ring van beden. Ned. 2e L 32 1000-5 102—101%. Ned. 17 1000-4% 101%—101%. Ned. 31 1000-4 100—100. Ned. 33 1000-4 100—100. Certificaten-3 83%83%. O. Indië 22 1000-6 98—98%. O. Indië 32 1000-5 98%—99. O. Indië 26 1000-4 96% —96%. Denemarken Oblig. 1926-5 88%88V/2. Duitschl. 100-7 57%57%. Duitschl. 30 1000-5 55%—55-55%. Zwitserl. oblig. '24-5 100%100%. Zwitserl. Staatssp. 1927-4%2 102—102%. Amsterdam 1933-5 100%101. 's-Gravenhage 1929-4% 101% Rotterdam 1926-1930-4% 95% —96. Utrecht, prov. 1929-4% 102%. Berlijn 1925-6 28—28%. Zeeuw. Hyp. B-5 100%—100%. Zeeuws. Hyp. B-4% 99%99%. A Amsterd. Bank 113—113%. C Rott. Bank ver. 77%—77%. A Twentsche Bank 7676. A Pref. Gruyter Zn. A. 122%123. A Pref. Jurgens A 93%94. A Ned. Gist- en Spiritisf. 386386. A De Schelde N.B. 24%—22. A Ver Pappf. v. Gelder 64%65%. C Am. Car Foundry 17%18% C Am. Smelt Ref. 28%—28% C Farbenind. I.G. 78%78% C U. States St. C. 3535% C North Am, Cy. 11%—12% A Born. Sum. H.M. 119119% A Linde Teves en Stokv. 65—65 A Ned. Wol Mij. 113%—115 A Singkep Tin M. 86—87. A J. C. Japan Ln. 2424. A Rotterd. Lloyd 45%45%. A S. M. Nederland 46%45%. A Amst. Thee C.M. 4851. uitmuntende wijze een tuba-solo speel de. Na de pauze werd door een zeven tal personen de klucht „Het Wonder kind" opgevoerd dat herhaaldelijk van lachlust van het publiek opwekte. HOEDEKENSKERKE. Daartoe uitje- noodigd door het plaatselijk comité tot ontwikkeling en ontspanning van jeug dige werkloozen, heeft de heer Gelleke uit Goes een voordracht gehouden over de opkomst en ondergang van de stad Reijmerswaal. Uil de opkomst bleek dat ook het jongere geslacht nog altijd belangstel ling heeft voor de geschiedenis van zijn geboortegrond. Met groote aandacht heeft men de worsteling tegen het geweld van het wa ter gevolgd, van dat gedeelte van Zuid- Beveland, waar vroeger de niet onver maarde derde stad van Zeeland heeft gelegen, wier ondergang voor alle Zeeuwsche polders en gewesten een waarschuwing zal blijven, om waakzaam te zijn. Nadat over nog enkele voorvallen uit het Zeeuwsch verleden was gesproken, werd de bijeenkomst door ds. Hulsber gen besloten, die den heer de Gelleke ten zeerste dankte voor zijn bereidwilligheid zich voor dezen middag beschikbaar te stellen en de hoop uitsprak dat het ge sprokene liefde mocht bijbrengen voor de Zeeuwsche oudheid. HANSWEERT. Het motorschip „Autetransport 1" ijs te Wemeldinge tegen het remmingwerk van de Bonzy- brug gevaren waardoor dit beschadigd werd. Nadat ten genoege van den Rijks waterstaat een borgstelling was gegeven mocht de boot naar Antwerpen vertrek ken. HANSWEERT. Het Belgische schip „Melanie" werd op het kanaal aange varen door het schip „W. van Driel 69" waardoor de „Meianüe" schade be kwam. Het kon de reis naar Antwerpen echter voortzetten. SCHORE. Vrijdag had de arbeider G. alhier, bij het aanzetten van een motor, het ongeluk een slag met den slinger te krijgen, waardoor hij kwam te vallen en eenige oogenblikken bewusteloos was. Na verbonden te zijn door dokter Peek kon de getroffene naar huis vervoerd worden. WEMELDINGE. Tot sluisknecht te Vlissingen is benoemd de hr P. Zandee, thans in gelijke betrekking alhier. KRUININGEN. Vrijdagavond vierde de Chr, Zangvereeniging „Crescendo" haar 15e jaarfeest in het Zondagsschool gebouw, onder leiding van den heer J. J. Fran<;oys, die in zijn openingswoord een terugblik wierp over de voorbije ja ren welke tot dankbaarheid stemmen. Zang en spel wisselden elkaar af, onder het gebruik van een kopje chocolade melk enz. Gespeeld werden: „De reis van Gast Jan naar Den Haag", „Twee adelijke jonkvrouwen", Drie Tantes te gelijk" en „Mooi Truitje". Het 15e be rijmde „overzicht" van den voorzitter was een mengeling van ernst en luim. Burgemeester B, C. de Mul feliciteerde de vereeniging met haar jubileum en bood den directeur een ebbenhouten met zilver gemonteerden dirigeerstok aan, welke met een hartelijk dankwoord en onder langdurig applaus werd aan vaard. RAAD DRIEWEGEN. DRIEWEGEN, De voltallige raad de zer gemeente vergaderde Donderdag middag. Op een vezoek van G. Leen man en A. L. Mattens om pachtvermin- dering werd afwijzend beschikt. Het be sluit tot het stellen van onderpand aan de Boerenleenbank voer de kasgeld- leening werd gewijzigd. De gemeente ambtenaren met een bezoldiging, hoo- ger dan 200 zullen boven de 8% pC*. pensioensbijdrage nog 4 pCt. gekort worden. Van de niet-goedkeurirjg der bouwverordening zal men niet in be roep gaan bij de Kroon. Binnenkort zal getracht worden een aanwezige barak te verkoopen. In de Nieuwstraat zal een lantaarn worden bijgeplaatst. A Houth. Alberts 33%—38. C Baltimore Ohio 17%17%. A Southern Rlw. 1919. C Uuion Pac. Rr. 76%76. C Int. Nickel Cy. 14%14%. A Koloniale Bnk. 45-46 A N.I. Hbk. 1000 47%—49% C Ned. H. M. 1000 47%—47% A Alg. Kunstz. U. 30%30%-% A v. Berkels Pat. 2020 C Calvé-Delft 58%—58% A C. Suiker Mpij. 22%22% A Ned. Ford A.M. 168%—168%-69% A Philips Gem. B. afg. 244%244%-48 C Unilever 84%83%-85% C Anaconda Cop. 10%10%-% C Bethlehem St. 27%—27%-% C Kennec Copper 13%13% C Un. States Leather 6%6% A A.N.I.E.M.—N.B. 204%—207%. A Kon. Petr Mpij 174%177%. C Contin Oil Cy. 11%11%-%. C Shell Union O.C. 5%— 5%-5% C Tide Water Ass. Oil 6%6%. A K.N. Stoomb. Mij. 9%9. A Ned. Scheepv. U. 45%45%, A H.V. Amsterdam 175%1777i-176%. A Java Cult. Mij. 98% A N.I. Suiker U. 69%71. A Deli Batavia 121 123-121. C Deli Mij. 1000 112%—114-113%. A Senembah 135%—1377,-13672. C Chicago Milw. 3%4% -4%. A Amst. Rubb. C. 102%—104-103%. A Deli-Bat. Rubber 447a44%, A Hessa Rubber 32%33-331/2. A Serbadjadi S.R. 29%301/2. 'rolongatie 11. WISSELKOERSEN. AMSTERDAM, 20 Jan. 22 Jan. Londen 7.79 7.77 Berlijn 59.05 58.93 Parijs 9.76 9.75% Brussel 34.67 34.66 Zwitserland 48.15 48.18 Kopenhagen 34.85 34.77% New-York 1.557, L55% 100 JAAR. COLIJNSPLAAT. De oudste inwoon ster van Noord-Beveland, mej. wed. L. M. de Vos te Cclijnsplaat viert heden haar honderdsten verjaardag. De ge zondheidstoestand van het oudje laat helaas te wenschen ever. Ze moet al enkele jaren het bed houden en is na genoeg blind. KORTGENE. De „Kortgeensche Jon gens- en Meisjesclub" gaf Zaterdag in samenwerking met de vredesgroep „Le ven!" een avond in „De Korenbeurs" alhier. De heer P. Noordhoek sprak over het begrip „dansen". Hierop volgde een vruchtbare nabespreking. De heer K. Matthijs draaide een paar smalfilms af, waarna de heer K. de Vos in Zuid-Beve- landsch dialect voorlas. De avond stond onder leiding van den heer J. Plantsoen, cand. predikant te Kortgene. WISSEKERKE. Vrijdag werden door commies Verhoeks op het strand van den Onrustpolder gevonden 3 bussen spiritus, elk inhoudende 20 liter, met een gehalte van 90 pet. Door een auto doodgereden. TERNEUZEN. Bij het passeeren van de brug te Selzaete is een Nederland- sche auto, bestuurd door den heer B. uit Axel, over een op den weg liggend per soon gereden. Het bleek een zekeren B. te zijn, die aan de bekomen verwondin gen is overleden. Waarschijnlijk was de man onder den invloed van sterken drank. Den bestuurder treft geen schuld. SMOKKELAUTO TOT STAAN GEBRACHT. Aan de Zeeuwsch-Vlaamsche grens bij Koewacht hebben de Belgische dou anen Zaterdagmorgen een vrachtauto beschoten, die op gegeven teeken niet wilde stoppen. Drie banden werden ge heel stukgeschoten, waardoor de auto verplicht was te stoppen. De bestuurder nam de vlucht. In het voertuig waren zeven koeien aanwezig. Voertuig en vee dat afkomstig was uit het Land van Hulst, werden in beslag genomen. AARDENBURG. Voer een stampvol le zaal trad Vrijdagavond voor het de partement SluisAardenburg van het Nut in eerstgenoemde gemeente op, de heer Lcuis Noiret uit Amsterdam, met liedjes en humoristische voordrachten. Het publiek kon af en toe niet meer ophouden van den lach. Uit de enor me opkomst der leden, in vergelijking met vele andere Nutsavonden van zwaarderen kost, blijkt wel, dat zoo n avond vol vroolijkheid zeer gewaar deerd wordt. DE TEELTREGELING VOOR DE PLUIMVEE-HOUDERIJ. OOSTBURG. De afdeeling Oostburg van de V.P.Z. (Vereen, voor de pluim vee- en tamme-konijnenteelt in Zeeland) hield Zaterdagmiddag in het Veilingsge bouw een algemeene vergadering onder voorzitterschap van den heer D. H. van Zuijen, die met enkele woorden 't over leden bestuurslid, den heer J. P. de Smit, herdacht, die steeds voor de V.P. Z. op de bres stond. De heer B. van Asperen Vervenne, pluimvee-consulent hield een inleiding over de teeltregeling voor de pluimvee houderij. Ingevolge het Kon. Besluit van 4 De cember 1933 zullen er zijn: „Fokkers"; dit zijn menschen, die als zoodanig zijn aangesloten bij een door den minister aan te wijzen crisis-organisatie, „Hou ders van vermeerderingsbedrijven", die zijn aangesloten als voren en „Kuiken broeders", die eveneens bij daartoe aan te wijzen organisatie zijn aangesloten. Spr. behandelde achtereenvolgens het geheele Kon. besluit met de daaraan toegevoegde beschikking. Uit Z. Vlaanderen W. D. was nog slechts eene aanvrage om als fokker te worden erkend, binnengekomen. Het broeden met kloeken blijft voor ieder vrij, mits men bewijzen kan, dat dit in orde is. Bij de gelegenheid, die gegeven werd tot het stellen van vragen kwam Teeds onmiddellijk de vrees naar voren, dat uit België een ongehoord getal van zoo genaamd door kloeken uitgebroede eieren zullen worden ingevoerd, het geen voor onze inlandsche fokkers ge woon fnuikend zou zijn. Inleider achtte dit gevaar niet zoo groot, daar vervoer toch in gebanderol- leerde doozen moet geschieden en, al moge dat in 't begin wel eens voorko men, dan zal 't al spoedig gaan, zooals het met de tarwe gegaan is. Spoedig zul len er lieden tegen de lamp vliegen. De voorz. bracht den heer Van Aspe ren Vervenne een woord van dank. De rekening over 1933 vertoonde een batig slot van ruim 2000. De begrooting voor '34 lokte slechts enkele opmerkingen uit; zoo werd een bedrag van 225 voor de controle op de fokstations vrij hoog gevonden; het bestuur zal hiernaar een onderzoek in stellen. De post voor vermeerderings bedrijven ad 100 is overbodig gewor den, maar zal op voorstel van het be stuur gebruikt worden als steun voor de op diverse plaatsen in dit district te hou den tentoonstellingen van tamme konij nen. Voorts werd op voorstel van den heer E. de Milliano besloten tegen het einde van 1934 in het veilingsgebouw al hier eene tentoonstelling van pluimvee te houden. De begrooting werd daarop vastgesteld sluitend met 2584.11. De heer Van Zuijen werd bij accla matie als bestuurslid herkozen, terwijl ter voorziening in de vacature De Smit na twee vrije stemmingen werd geko zen de heer R. Risseeuw te Oostburg. OOSTBURG. Tot bestuurslid en voor zitter van de muziekvereeniging „Har monie" alhier (directie Cor Schijve) werd gekozen de heer P. de Hullu Hz. TROUW AAN HET VAANDEL. Geen R.K. Winkeliersvereent- ging gewenscht Men bieei trouw aan „Ons Belang." IJZENDIJKE, In een vergadering, uit gaande van „De Hanze", trad als spre ker op de heer J. v. d. Boom, bonds- propagandist te Breda. Een 40-tal R.K. Middenstanders was aanwezig. Het doet der vergadering was meer leden voer „De Hanze" te winnen. De spreker som de de voordeelen van organisatie op. Hi betoogde, dat R. Katholiek igecrgani seerd moest worden en niet plaatselijk in een zoogenaamde neutrale vereeni ging. De hier bestaande winkeliersver' vereeniging „Ons Belang" werd ter sprake gebracht. De heer van den Boom zeide, dat deze vereeniging den bloei der Hanzeafdeeling bemoeilijkt en hl spoorde de R.K. leden aan deze ver eeniging te verlaten en zich in een eigen R. K. organisatie te vereenigen Na een vinnig debat, dat weldra ont aardde in een twistgesprek, en waar aan de geestelijke adviseur een einde maakte dcor te zeggen, dat op aanma ning der bisschoppen de R. Katholie ken zich moeten vereenigen, werd den aanwezigen gevraagd of zij lid wensch ten te worden. Niemand gaf zich echter op, waarna de geestelijke adviseur zijn spijt daarover uitdrukte. De heeren G. en G. J. W. van der Peiji te Terneuzen zijn benoemd tot Be heerders van de steenfabriek De Herle ving te Kemseke (B.). Vanwege het bestuur van het Groene Kruis voor IJzendijke en om- streken is besloten om te Biervliet en te IJzendijke een zuigelingencursus te or- ganiseeren. Met ingang van I Februari a.s, zullen, zoo verneemt het Volksblad, ma joor J. A. Brederode, commandant van de Landstormgroep Amsterdam en ka pitein A. F. Borren, commandant van het Landstormverband Amsterdam voordien te Middelburg, met vervroegd pensioen den dienst verlaten. DE PEEL, DE PEELBEVOLKING EN HAAR LEVENDE FOLKLORE. Voor de Geschied- en Letterkundi ge vereeniging hield de heer Antoon Coolen in de Concertzaal te Middelburg een lezing over de Peel, de Peelbevol- king en hare levende floklore. De inleider opende met een beschou wing over het regionalisme in onze let terkunde en meende de vraag, of het gewestelijke karakter eener litteratuur in zich een beletsel voor haar ruimere cultureele beteekenis bevat, met de meeste stelligheid ontkennend te moe ten beantwoorden. Als voorbeeld daar voor haalde de inleider verschillende Russische, Noorsche, Italiaansche en Fransche schrijvers aan, wier werk een sterke gebondenheid aan een bepaalde streek vertoont en daarvan als van een noodzakelijke levensvoorwaarde uit gaat, terwijl zij niettemin een stevige plaats innemen op de Europeesche boe kenwereld. Vóór alles zal echter in de plaats van een typeering van de figu ren, die een verkleining is, een vergroo ting en verdieping moeten treden tot persoonlijkheden, waarin, ondanks de streekeigen karaktereologie, een alge meene menschelijkheid ligt weerspie geld. De spreker gaf daarna een uitvoerige beschouwing over het historische ont staan der onafzienbare Peelvlakte, die zich in het zuidoosten van Noordbra bant en in het noorden van Limburg uit strekt, romantische zoowel als zuiver wetenschappelijke opvattingen over de veenvorming werden geëxposeerd. Daar na volgde een beschrijving van de peel- bevolking en hare levende folklore, waarin ruwe zoowel als teedere facet ten van de volksziel open liggen. De in leider las eenige fragmenten voor voor al uit het boek „Peelwerkers", dat in deze voordracht door hem als het meest representatieve werd behandeld. Ver der werd stilgestaan bij de industriali- seering van Oostbrabant en hare gevol gen voor de Peelbevolking, waarvan het boek „Het donkere licht" vertelt. Ten slotte sprak de inleider over de toe komst der Peel aan de hand der ontgin' ningen en der planen tot exploitatie van de kolengebieden, die zich in de Pee over een groote oppervlakte op diepten van 1000 en 1500 meter uitstrekken. Hoe ook de aspecten zich wijzigen zul len, de inleider hoopte, dat de Peelbe volking haar schoonst bezit zou blijven stellen in het zuiver houden van haar diepste wezen. De heer dr. L. A. J. Burgersdijk, de voorzitter, sprak tot besluit een hoofsch dankwoord. Obl.Markt— Markt - Schepen Amerika Tabak KoalnkL r Philips Suiker Industrie Aku Unilever (Wettig gedeponeerd Bij apothekers en drogisten verkrijgbaar» (Ingez. Med.) Bruijne werden gescoord, werd hem 't zicht ontnomen. De twee goals dié Zeelandia tegen zich gescoord kreeg, ontstonden uit een strubbeling voor den dcelmond en wa ren het gevolg van de speelwijze der beide groen-zwarte backs, die van hun eigen voetbalinzicht de dupe werden Beide keeren was het het spelletje van eerst de man en dan de bal, waarvan eerst Neufégiise en daarna Snijders dankbaar profiteerden. Nadat Middelburg door haar tweede doelpunt de leiding had genomes, moest Snijders met een bloedendende hoofdwonde van het veld gedragen worden. Zeelandia kwam haar inzinking te boven en 't was de Bruijne tenslot te, die zijn club aan de beide puntjes hielp, nadat eerst de Middelburg-doel man een penalty van Janusse had ge stopt. lste klasse. Verder uitslagen in Afd. IV: Willem IIN.A.C42 BleijerheideLonga 24 P.S.V.—N.O.A.D|_l M.V.V.Eindhoven 3—-2 2de klasse A. BredaR.B.C35 De BaronieVlissingen 31 DOSKOHero 12 AxelT.S.C51 3de klasse A. ZeelandiaDe Zeeuwen 03 OranjeHulst 24 BreskensVlissingen II 31 Zaterdagmiddag speelde Domburg III vriendschappelijk tegen Noormannen II. De gastclub won met 51, De Nederland-België voetbalmatch. In de Zaterdagavond gehouden alge meene vergadering van den Belgischen Voetbalbond is met groote meerderheid van stemmen besloten, dat de voetbal match NederlandBelgië dit jaar te Brussel zal worden gespeeld, tenzij de gemeenteraad van Antwerpen in zijn zitting van 29 Januari a.s. besluit tot het bouwen van een stadion op den linker oever en daarvoor de credieten vast stelt. Voetbal. Zeelandia IMiddelburg II 42. Ook de returnwedstrijd is in een overwinning van Zeelandia geëindigd, al dient hierbij erkend te worden, dat de cijfers geflatteerd zijn en de groen zwarten hun handen vol hadden om zich hun groen-witte stadgenooten van het lijf te houden. Voor den penningmeester der gasthee- ren is het een goede dag geweest, doch de toeschouwers hebben weinig fraais te zien gekregen; integendeel is de wed strijd een vertooning van hard spel ge worden, waarbijde scheidsrechter wel het middelpunt der belangstelling was. Wij scharen ons aan de zijde van die genen, die voetbal als een niet jonge- juffrouwenspel beschouwen, doch zooals het Igisteren somwijlen gespeeld werd is het regelrecht in strijd met iedere sportieve opvatting. Wij willen den scheidsrechter niet hard vallen, doch ondanks de vele kib bel-, haak- en vloerpartijen, bleef hij zijn gemoedelijkheid bewaren, waar een berechting op zijn plaats geweest ware. Zeelandia heeft .gewonnen, dank zij een paar blunders van den Middelburg- schen deelman, die zich tweemaal liet passeeren. toen Jiij totaal verkeerd stond opgesteld. Het waren de twee eerste punten, doch bij de twee laatste, die beide door den ex-Middelburgman De Wegens voortdurende ongesteld heid is ds. R. van de Waal, predikant bij de Ned. Herv. Gem. van Barendrecht (classis Rotterdam) van plan het ambt neer te leggen en emeritaat wegens in validiteit aan te vragen. Géboren in 1874 stond ds. van de Waal o.a. als predikant te S c h o r e 1904 1909, te Ovezande 19091911 en sedert 30 April 1916 in zijn tegenwoor-1 dige standplaats. ZENDINGSVEREENIGING „WALCHEREN". De classicale Zendingsvereeniging „Walcheren" hield Zaterdag te Middel burg haar jaarvergadering. De heer W, J. A. Zwaan, oud-zendeling vertelde van zijn arbeid op de Sangi- en Talauteilan- den. In het bijzonder deed hij mededee- lingen over het geestelijk leven van den inlander, die christen was geworden. Van de gelegenheid tot vragen stellen werd ruim gebruik gemaakt. De aftre dende bestuursleden ds. A. Burger te N.- en St. Joosland, J. Kleinepier te Zoute- lande en A. Petermeijer te Middelburg werden herkozen. In de ontstane vacatures werden ge kozen ds. J. J. Hietkamp te Seroosker- ke, ds. W. J. J. Bakker te Meliskerke en ds. G. de Ru te Ritthem. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester financieel staat da

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 2