c i $t0Vïnci%&# GOESCHE COURANT 5 ZEELAND. Uw auto loopt gevaar!] HONIG'S BOUILLONBLOKJES thans 6 voor IOH DE DOCHTER VAN ALVA. WEER EN WIND. 1 tn 90 tn I rS «- w o S-< B o 5 I§ xt 2\« «-# tn NUMMER 18. TWEE BLADEN. MAANDAG 22 JANUARI. EERSTE BLAD. 177e JAARGANG. WDELBURG. GOES. VLISSINGEN. waiSHEREN. O O C/a H CO G 90 0 t-1 en 90 n p? m Lg •|o O O-B SC 'P1 :11 ft' cr O C. N <5 o§ 2 )a <r .w. P-' n •S T3 Ht ST O Pu "8 O O oo. IW pj *nS Sc D-e O 0» 3 er o ST* g B S. to to co to nr1» I X JL r-O oa p- ~»£r co oo 'NJl 3 p p p 3 3 q" P §g- 31- (a B PT B s»r© JL B 5^ N O N_ C 2 O 90 O O ■H 90 tn ft' f| f<i middelburgsche courant Dagblad V oor Middelburg, Goes en agent schap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal Week-abonn. in Middelburg en Goes 18 ct. p. w. Advertentiën 30 et per regel, I"geZ; -mededeelingen 60 ct. p. r. 8« contr. voor beide veel lager; tar. op aanvr. Uitgeefster: Naamlooze Vennootschap „De Middejburgsche Courant"; Bureaux: Lange Sint Pieterstraat te Middelburg Telefoon: Redactie 269, Administratie 139. Postrekening no. 43255 Kantoor te GOES: Turfkade, telefoon i Aangesloten hg het Bureau voor Publiciteitswaar du der Vereeniging de Nederlandsche Dagbladpers. Familieberichten en dankbetuigingen 1i regels 2.10, elke r. m. 30 ct. Rs!>riri „Kleine Advertentiën", ten hoogste 6 reg«;« a 75 ct. bij vooruitbetaling Adv mof „Brieven" of „Bevragen bureau dezer cou rant" 10 ct. extra Bevgsnomraers 5 ramt SOCSWWÊ WATERLEIDING IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. De aanleg zal een groote werk verruiming geven. Verschenen is de Memorie van Ant woord nopens het wetsontwerp tot be schikbaarstelling van een renteloos voorschot uit 's rijks kas ten behoeve vans de Waterleidingmpij. „Zeeuwsch- Vlaanderen", gevestigd te Ternéuzen. Het wetsontwerp wordt in het Voor- loopig Verslag terecht genoemd een voortzetting van de wet van 21 April 1927, waarbij het rijk voor het groote waterleidingplan voor Zeeuwsch-Vlaan deren een risico-garantie op zich nam. Aan deze wet is geen uitvoering gege ven doordat het meerendeel der aange sloten twintig gemeenten destijds niet bereid bleek de noodige geldleeningen aan te gaan. Thans hebben de drie be langrijkste gemeenten met de draag- krachtigste bevolking n.I. Hulst, Sas van Gent en Terneuzen, besloten een water leiding te maken overwegende, dat het drinkwater in deze drie dichtbevolkte kringen niet voldoende deugdelijk is. Het is dikwijls soms uitermate schaarsch. De industrieele ontwikkeling van Sas van Gent en die der Terneuzensche baven zijn met een goede drinkwatervoor ziening zeer gebaat en de aanleg ver- eischt in dezen tijd een minimum van ka pitaal tegen lage rente. Bovendien wordt er voor den aanleg van de drinkwaterleiding een niet onbe langrijke werkverruiming verkregen. Bij dit alles komt de overweging, dat het onbillijk zou zijn indien de regeering aan dit deel van het land den gevraag- den steun zou weigeren die in soortge lijke gevallen aan andere deelen des lands verstrekt is. Van nieuwe zware lasten op de be volking kan in dit geval niet gesproken worden. Het laagste tarief van aanslui ting is zeven gulden per jaar. Naar ge lang van grootte van woning, en dus naar welstand, stijgt het tarief. In het voorloopig verslag der Tweede Kamer is een beroep gedaan op de wa terleiding te Tholen ten bewijze hoe groot de druk op de bevolking wordt wanneer de plannen worden verwezen lijkt. Dit beroep gaat niet op, meent de minister, omdat bij de exploitatie van de Tholensche waterleiding teleurstellin gen zijn ondervonden, doordat de bij den opzet geraamde toeneming der be volking is uitgebleven en doordat de vaststelling der tarieven op een achter af onjuist gebleken steekproef werden gegrond ten gevolge waarvan de gemid delde opbrengst per woning achterbleef bij de raming. Van deze te lage tarieven is de bevolking geenszins het slachtoffer geworden. De ervaring met de Tlolen- sche waterleiding heeft er toe geleid dat voor het aanhangige plan voor Zeeuwsch Vlaanderen van een niet noemenswaar dige toeneming der bevolking is uitge gaan. VEREENIGING VAN HUISVROUWEN. Een tentoonstelling. In de bovenvoorzaal van de Sociëteit „St. Joris" houdt de afdeeling Middel burg van de Nederl. Vereeniging van Huisvrouwen morgenmiddag en -avond een tentoonstelling van werken der le den, van wie velen hun groote vaardig heid in het maken van fraaie handwer ken toonen. Verder zijn een aantal handwerken en andere voorwerpen geëtaleerd, bestemd als prijzen voor de verloting ten bate van het Jacoba-fonds dat in tijde vein ziekte, leden der vereeniging steunt. Meermalen hebben ook leden der af deeling Middelburg van deze instelling geprofiteerd. Tenslotte is er nog een derde groep: een stand met Westkappelsche kant. Hier kan men keuze doen en koopen. Leden en belangstellende niet-leden zijn welkom op deze tentoonstelling. „HARMONIE EN VRIENDSCHAP.' Zaterdag hield de typografen-vereeni- ging „Harmonie en Vriendschap", afd. Ned. Graf. Bond een feestavond (voor leden en genoodigden) in de zaal van „Mercurius". De mondharmonica-ver- eeniging „Crescendo" (dir. de heer I. J. Lindenberg, en de komiek-paroaist Harry Woodward verleenden medewer king. Een en ander viel bij het talrijke publiek ten zeerste in den smaak. Het was den geheelen avond echt gezellig, zoodat men uiterst voldaan huiswaarts keerde. TIENJARIG BESTAAN N. S. O. Geslaagde Feestavond, Zaterdagavond werd in de bovenzaal van de Sociëteit „De Vergenoeging" het 10-jarig bestaan gevierd van de vereeni ging van lèerlingen van den Machinis tencursus aan de Ambachtsschool alhier, „Na Studie Ontwikkeling". De voorzitter, de heer M e ij e r heet te alle aanwezigen, in 't bijzonder den wethouder van onderwijs, bestuur, di recteur en leeraren van de Ambachts school, welkom. De eere-voorzitter, de heer C. D o e t s memoreerde in zijn feestrede wat er zoo al in de verleden tien jaar door de ver eeniging is gedaan. De vriendschapsban den werden versterkt, en vele avonden werden georgniseerd, waarop over al lerlei onderwerpen lezingen werden ge houden, een en ander mogelijk, dank zij aller medewerking. In den loop van den avond heeft de oud-voorzitler, de heer C. L. Koster een rede gehouden namens oud-leerlin gen en tegenwoordige leerlingen. In dankbare herinnering herdacht spr. wij len den voorzitter van het Ambachts schoolbestuur, mr. A. A. de Veer, wiens initiatief leidde tot oprichting van dezen cursus. Verder richtte hij het woord tot hen Elke zege moet ons de oogen ope nen voor de krachten, die overwon nen hebben, elke nederlaag voor de zwakheden, waaraan het bezwijken te wijten was. die meer direct dagelijks hun arbeid, kennis, toewijding en liefde gaven voor den cursus en de opleiding trouw bleven voltooien, met als resultaat, dat ruim 100 leerlingen aan de exameneischen voldeden. Met van waardeering getuigende woor den en onder aanbieding van 'n aanden ken, werden achtereenvolgens den direc teur, leeraren en concierge dank gebracht voor den velen arbeid door hen voor de leerlingen verricht, waardoor zij hun le vensweg konden banen en zich een zelf standig bestaan verschaffen. Spr. releveerde daarna het tot stand komen van de vereeniging, welker op zet, dank zij veler steun, volkomen is geslaagd. De resultaten van de cursussen waren zeer gunstig. Meerdere leerlingen kon den bij de grootste maatschappijen ge plaatst worden, en velen wisten zich een belangrijke positie te verschaffen. Door dit alles heeft de cursus naam ge maakt. In de laatste jaren verliep het plaat sen van leerlingen minder vlot. Spr. wees de leerlingen van dezen cursus er op, dat zij hun talenten en hun energie tot den hoogst mogelijken graad moes ten opvoeren en geen tijd dienen te ver spillen. Dan zal men slagen in die schijnbaar onmogelijke toekomst. De avond werd verder gezellig door gebracht. Eenige voordrachten door een drietal dames en een komisch blijspel, opgevoerd door leden der vereeniging brachten al spoedig een vroolijke stem ming. De declamatie, het schoolleven en de „uitzending op golflengte 21 hadden niet minder succes. De heer E. Visscher heeft na afloop in een aardig speechje de medewerkers, die zoo'n groot aandeel in dezen ge slaagden avond hebben gehad, dank ge zegd. In opgewekte stemming werd daarna nog eenige uurtjes gedanst. De vorst is terug. 1/3 brandspiritus op 2/3 water stelt uw radiator veilig tot 16 graden Celcius. Onze brandspiritus tast geen metalen of rubber aan. Ver- oorzaakt geen lekken of verstopping, i Dure patentmiddelen onnoodig. Brand- spiritus is stukken goedkooper, veilig en onschadelijk. Bij alle kruideniers, dro gisten en in vele garages verkrijgbaar. Spiriiusverfcoopkantoor „Bergen op Zoom-Delft". (Ingez. Med.) Film N. J. V. Ook de tweede filmvoorstelling van 't „Nederlandsch Jongerenverbond" Za terdagavond 1.1. In „Schuttershof" gege ven, trok weer vele belangstellenden. Met veel aandacht werden de scher pe en helderei beelden en de daarbij ge geven verklaringen gevolgd. Ds Hombergen, opende en sloot den avond met een kort woord en wekte de jeugdige aanwezigen op lid van het N. J V. te worden. (Ingez. Med. Vermelden wij nog, dat de zaalcoljecte voor het N. J. V. pension in de mijn streek ruim 16 opbracht. Commissie tot wering van schoolverzuim, B. en W. hebben de volgende dub beltallen vcor benoeming van leden der Commissie tot wering van school verzuim aan den raad voorgedragen: A. de Mcl (aftr.) en H. van Leeuwen; G. Harlaar en J. W. van der Burgt; G. van de Kreke (aftr.) en F. de Meijer; A. M. de Bont (aftr.) en mej. I. ten Hacken; B. H. Ligteringen (aftr.) en J. W. Ditmar; D. L. Hertstein (aftr.) en B. van de Velde; K. de Visser (aftr.) en L. E. Doornbos (aftr.) AAGTEKERKE. Vrijdagavond kwam de plaatselijke afdeeling van den Bijz. Vrijw. Landstorm in een stampvolle zaal in vergadering bijeen, onder voorzitter schap van burgemeester Bosselaar. De heer Laernoes van Vlissingen liet de film van het jubileum van de Koningin zien, en hield daarna een- propaganda rede, waarin hij met dankbaarheid ge waagde van de in vergelijking met ande re landen gunstige positie waarin ons vaderland verkeert. Hij bracht hulde aan ons Vorstenhuis, dat zijn vertrou wen stelt in God, de eenige hulp in de zen donkere tijden. Hierna werd de film van den landdag te Hulst vertoond, waarna de heer Laer noes aan de heeren L. Bosselaar en A Provoost het brevet van Koningsschut- ter uitreikte; eerstgenoemde had het be haald met 200 punten laatstgenoemde met 198 punten. Verder kregen 20 leden het brevet van scherpschutter, Aan het slot werden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. ARNEMUIDEN. Onder leiding van den voorzitter, den heer H. G. Horninge, burgemeester van Arnemuiden, verga derde de burgerwacht in de openbare school. De rekening van den secretaris-pen ningmeester, den heer M. J. Lagendijk, werd door de heeren L. K. J. de Pree, J. de Hamer en Jac. Meerman gecontro leerd en in orde bevonden. Verschillende diploma's van schiet wedstrijden werden uitgereikt, terwijl besloten werd met Pinksteren een schietwedstrijd te organiseeren. Joor ARCHIBALD CLAVERING GUNTEK. 96). Maaf. Chester mag niet bij haar* blij ven, hij moet aan dek zijn en in plaats van als bruidegom als zeeman optre den. De Engelsche vlag wordt op „Het Meisje van Dover" geheschen, alle zei len worden bijgezet en het schip verlaat de ocheide, en passeert Vlissingen, wijl Guy daar niet wil aanleggen uit vrees voor vervolging door Spaansche ooi- logsschepen. Als zij den volgenden avond het anker laten vallen hooren zij het vroolijk gelui der klokken van Harwich. „Welkom in Engeland", roept Guy en, hij voert zijn vrouw aan land. Hier wordt de mare verbreid, dat Chester ^een galjoen met onmetelijke schatten heeft buitgemaakt en volgens gebruik betaalt hij hiervan tien procent aan de kroon van Engeland, in navolging van Drake, Hawkins en andere vrijbuiters. Volgens de wet van het land heeft hij recht op het overblijvende en hij deelt met Volcker, hem zijn gerecht aandeel uitkeerend. Met dit geld spoedt de Vlaamsche koopman zich naar Hoï- Jünd éh als enkele jaren later Amster dam de zijde van den Prins kiest, ves tigt hij zich daar om een zijner rijkste kooplieden te worden. Nadat zij betaald en bovendien rijke lijk beloond zijn, maken geen gelukki ger zeelui plezier in Engelands havens dan die van „Het Meisje van Dover", en nog weken daarna werd, als weer een pikbroek te Plymouth of Ports mouth geurde met twee omvangrijke zakuurwerken, algemeen gezegd: „Daar heb je weer een van de mannen van Chester, alleen een opvarende van „Het Meisje van Dover" kan zich zoo'n weeï- de veroorloven!" Als dit koningin Elizabeth ter oore komt, merkt hare majesteit tot haar eersten minister op: „Burleigh, die sir Guy Chester is de grootste dief van ons allemaal. Hij heeft niet alleen dat wicht van Alva gestolen, maar hij en het meisje hebben samen haar vader, dien armen ouden hertog, uitgeschud." „Zij hebben uwe majesteits voorbeeld nagevolgd", zegt Burleigh met beschei den stem. „Herinnert uwe majesteit zich nog die achthonderdduizend kronen?" „Ja, wel wis en waarachtig! Maar die ridder Chester is voor mij als strijder niets meer waard, als zijn fortuin ook maar een vijfde bedraagt van wat men hem toeschrijft en de bekoorlijkheid zijner vrouw is misschien maar een tiende van wat men van haar zegt. Laat dat kind eens bij mij komen. Ik wil haar Spaansche schoonheid wel eens aanschouwen." „In waarheid", antwoordt Burleigh, die Hermoine's schoonheid heeft gezien en bewonderd, „lady Chester is de schoonste vrouw op aarde, uitgezonderd altijd uwe majesteit." „O, wat ben je toch een aartsleuge naar met je mooie praatjes! Dat „uit gezonderd altijd uwe majesteit" is een nakomertje uit beleefdheid", roept Eli zabeth lachende uit. „Maar neem net vrouwtje met u hierheen mede, ik ge loof, dat je er zelf al half verliefd op bent, jij oude vrouwenvriend; maar breng haar eens gauw hier." Dientengevolge verschijnt sir Guy Chester met zijn jonge vrouw aan het hof en Hermoine brengt door de fijn heid van haar geest, en haar betoove- rende schoonheid het gansche Engelsche hof in beroering. Koningin Elizabeth merkt somber op, als zij daarvan getuige is: „Het geluk heeft van dien Chester een saletjonker gemaakt; hij eet nu met dat verschrik kelijke Italiaansche instrument, dat men een vork heet. Maar hij heeft toch altijd nog een goed oog op kostbare dingen de diamanten van zijn vrouw zijn moot er dan de mijne. Er groeit misschien Middelburg, 22-I-'34, Zaterdag en Zon dag: hoogste luchttemperatuur 6.1 °C (43 °F); laagste 1 °C (30 °F). Heden 9 h: Ys °C; 12 h: 3 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand te dezer stede, in het afgeloopen etmaal: 784 mm; laagste 778 mm. Hoogste barometerstand in het Euro- peesche waarnemingsgebied: 784.2 mm te Breslau; laagste 735.3 mm te Aku- reyri. Verwachting tot morgenavond Zwakke tot matige O, tot Z.O. wind, helder tot licht bewolkt, droog weer, ichte tot matige vorst des nachts, over dag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. m Zon op: 7 h 58; onder 16 h 26. Licht op: 16 h 56. Maan op: 10 h 16; onder: 12 h 41. E.K.: 22 Januari. Hoog- en Laagwater te Vlissingen Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij.) een goed minister van financiën uit hem, want tot vechten komt hij niet meer, als hij niet gek is." Elizabeths onderstelling is juist. Ches ter koopt uitgestrekte bezittingen in de buurt van Londen en voert een haast vcrstelijken staat met zijn mooie vrouw Alleen gordt hij een tiental jaren later evenals elk rechtgeaard Engelschman het zwaard weer aan en zes flinke1 sche pen op eigen kosten uitrustend, waar van de kleinste ons oude schip „Het Meisje van Dcver" onder bevel van Dalton is en gaat daarmede in het Ka naal liggen, onder opperbevel van lord Howard, om de éroote Armada te be vechten, welke Philips van Spanje heeft uitgezonden om de vrijheid en onafhan kelijkheid van Engeland en de Neder landen ten onder te brengen. Maar die schitterende overwinning "s ook de laatste krijgsdaad van den Eer ste der Engelschen. Sedert toeft hij ge durende het grootste deel van het jaar in het milde klimaat van de kust van Kent, welke zijn Spaansche vrouw, die zich de zoete luchten van haar geboor teland herinnert, het best bevalt. Tot het einde van haar lang en gelukkig le ven is zij de heerscheresse over Ches ters hart en gemoed. Het eenige wat hun smart, is, dat hij geen zoon wordt geboren om hun uitgestrekte goederen Januari. Hoogwater. Laagwater, Ma. 22 5.59 18.32 0.00 12.38 Di. 23 6.47 19.29 0.47 13.27 Wo. 24 7.51 20.42 1.44 14.28 Boog- en Laagwater te Wemeldicf*, Januari. Hoogwater. Laagw&tfcï Ma. 22 7.43 20.09 1.12 13.38 Di. 23 8.24 21.01 1.56 14.25 Wo. 24 9.23 22.13 2.54 15.27 ARNEMUIDEN. Door den Bijzonde ren Vrijwilligen Landstorm, afdeeling Arnemuiden zal aan den afgetreden secretaris dier afdeeling den heer J. D. Kousemaker Dzn., voor de door hem verrichten arbeid 'n blijvend aandenken geschonken worden, bestaande uit een vulpen.. RITTHEM. Het fanfarecorps „Oefe ning na den Arbeid" gaf Vrijdagavond een muziek- en tooneeluitvoering. Bij de opening heette de voorzitter in het bijzonder den eere-voorzitter, den burgemeester welkom. Ook dankte hij den directeur, den heer P. Meijers, die door zijn ijver en bekwaamheid het corps in de laatste jaren op hooger peil heeft gebracht, zoodat het op het laatste bondsconcours den eersten prijs in de afdeeling uitmuntendheid heeft weten te behalen. Verder wees spr. cp het succes der Ritthemsche solisten. Een achttal muzieknummers, waar onder eenige vrij moeilijke, werden zeer correct uitgevoerd, zcodat het corps zijn gevestigden naam eer heeft aangedaan. Als een bijzonderheid kan gemeld wor den dat in de fantasie „Le Chevalier Breton" de 13-jarige A, Verhage op een te erven. Maar zij hebben een dochter, een brunette als de moeder, met Her moine's ivoorkleurig teint en haar glan zende Madonnaoogen. Zij huwt een jon geman uit een groote Engelsche fami lie, als bruidschat medebrengend een rijkdom aan landgoederen, die haar nog tot de rijkste en aanzienlijkste geslach ten van Engeland doet behooren. Nu en dan heeft een nakomeling in de familie Hermoine's mooie oogen ivoorkleurige teint en prachtig haar en haar schoonheid is niet van 't noor delijk maar van het zuidelijk type. Dan lachen haar broeders en zusters en be weren, dat de Spaansche schoonheid weer eens is te voorschijn gekomen. Maar zij hebben vergeten van wie deze herkomstig is. Voor hen is het slechts een legende, voorkomende in een oude kroniek, het verhaal van den stoutmoedigen zee man, den onbedwingbaren strijder, den nimmer wanhopenden minnaar, die Al va's schatten roofde en het edele hart van Alva's dochter veroverde om haar tot vrouw te maken van den Eerste der Ehgelschen. EINDE.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1934 | | pagina 1