DE DOCHTER VAN ALVA. MERCURIUS HAVERMOUT 25 cent per pondspak TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCIffi CRT.) VAN ZATERDAG 7 OCTOBER 1933. No. 237. DOLLFUSS EN OOSTENRIJK. FINANCIEEL ECONOMISCH WEEKOVERZICHT. door? Georg Alexich, Zaakgelastigde van Oostenrijk bij de Nederlandsche Regeering. De Bondskanselier vroeger en thans Wat de toekomst brengen zal. De tegenwoordige Oostenrijksche Bondskanselier dr. Dollfuss, heb ik f reeds gekend toen hij nog directeur was van de Landwirtschaftskammer te Weenen, waar hij een getrouw mede werker was van zijn voorganger, dr. Seipel. Later is dr. Dollfuss tot Minister van Landouw benoemd, ten tijde, dat ik zelf aan het ministerie van buitenland- sche zaken op de Ballhausplatz te Weenen aan de af deeling voor Interna tionaal Recht, als gezantschaps-secre- taris werkzaam was. Tenslotte is dr. Dollfuss, nu al weer anderhalf jaar ge leden, als Bondskanselier in Oostenrijk aan het hoofd der Regeering gekomen. Nadat ik vier of vijf jaren de eer heb gehad hem te kennen, ben ik in het voorjaar van dit jaar als Zaakgelastigde naar Nederland gekomen, ter vervan ging van mijn ambtsvoorganger: dr. Duf- fek. Wat bij dr. Dollfuss het meest treft, is zijn kolossale energie, die tot uiting komt in stem, in blik en in zijn krach- tigen handdruk, die zoo stevig is, dat men even verbaasd staat te kijken. Gansch Weenen weet, dat Dollfuss een zeer hard werker is, die van acht uur des morgens tot tien uur des avonds, soms tot het middernachtelijk uur, ber gen werk weet te verzetten. Hij is er, ondanks zijn betrekkelijk jeugdigen leef tijd 42 jaar in geslaagd over Weenen en over Oostenrijk een nieuwe geest te laten geboren worden. Gedurende den wereldoorlog was dr. Dollfuss als eerste luitenant-comman dant van een afdeeling machine-gewe ren en reeds in die dagen (dus op 23 27 jarigen leeftijd) was hij een geliefd aanvoerder in zijn Tiroler regiment, waar men in hem den geboren leider had leeren kennen. Driemaal is hij in den oorlog gewond geweest, waarvan eenmaal zeer ernstig. Trouwes reeds in zijn studentenjaren was het leiderschap over hem vaardig, dat bleek wel in zijn hoedanigheid van voorzitter der Roomsch-Katholieke Stu denten aan de Universiteit te Weenen. Dr. Dollfuss is uit Neder-Oostenrijk af komstig, waar zijn Moeder nog leeft op de boerderij, die door zijn ouderen broe der wordt gedreven. Voor hem als jon gere zoon was daar geen plaats, zoo vertrok hij naar Weenen, studeerde daar en is nu de algemeen erkende lei der van Oostenrijk geworden. Afkom stig uit een geloovig gezin, is ook dr. Dollfuss streng geloovig, al komt dit bij hem niet op ostentatieve wijze tot uiting, doch blijkt dit bij hem meer in nerlijk te wezen, waaruit ook zijn groo- te werkkracht voortspruit. In hooge mate bezit hij de gave men- schen tot zich te trekken, die menschen voor zijn plannen te winnen en aan den arbeid te zetten, waarna zij allen zich persoonlijk met hem verbonden gevoe len. Daarom is het niet te verwonderen, dat Prins Starhemberg en dr. Dollfuss samen eendrachtig samenwerken, waar door hij in ieder opzicht op de Oosten rijksche „Heimwehr" kan staat maken. De ontwikkeling gaat nu in Oostenrijk rustig verder in de eens bepaalde rich ting, want door de trouwe steun van de Heimwehr hebben, noch de sociaal-de mocraten, noch de nationaal-socialisten, eenige kans in Oostenrijk aan de macht te komen. Ook de vice-kanselier Fey is, evenals dr. Dollfuss, een oud-lid van de Heim wehr, ten overvloede gaan beiden niet alleen op politiek gebied samen, maar weten zij zich ook vereend op den hechten bodem van hun geloof. door ARCHIBALD CLAVERING GUNTER. - Zij zijn nu al voorbij het centrum van de stad. De Engelsche kade ligt reeds achter hen, en zij passeeren het groot ste middenhok, waarvan de pakhuizen alle verlicht zijn, terwijl groepen man oen met laaiende fakkels op de nabijge legen werven en schepen druk in de weer zijn om de schepen veilig voor de wassenden vloed aan wal te meren en de ladingen, die vaak reeds voor een deel gelost zijn, in veiligheid te bren gen. Een paar Spaansche galeien zijn doende, terwijl de slaven over hun lan ge riemen zijn gebogen, de galjoenen die tegen den hevigen storm niets kunnen uitrichten, naar een veiliger anker plaats te verhalen. Boven al dat rumoer klinken plotse ling de klokken van het carillon van de groote kathedraal, den menschen ver kondigend,. dat het reeds een kwartier voor middernacht is. In het voorbijgaan worden zij aange roepen door een patrouilleboot, maar na het wachtwoord te hebben gegeven, stuurt Chester zijn bark ongemoeid en met onverminderden vaart verder. Zij voeren aldus langs de eigenlijke stad, langs een tweede reeks van hou ten opslagplaatsen en kaden, waarach ter de stadsmuren en poorten zijn te zien. Zij zijn niet zoo hoog opgetrokken en ook niet zoo zorgvuldig verstrekt als die welke de stad van de landzijde be schermen, maar zij zijn niettemin van Wat nu de vermoedelijke ontwikke ling der dingen in Oostenrijk aangaat, die zal dezelfde lijnen volgen als tot nu toe zijn uitgestippeld. De autoritaire staat zal heerschen over de verschillen de corporaties, al zullen die in eigen kader vanzelfsprekend zekere vrijheid genieten. De Staat zal deze corporaties even wel nauwlettend bewaken en alles re gelen, als een soort opperste corporatie. Er is geen twijfel aan mogelijk, dat Oostenrijk deze ontwikkeling zal blijven volgen, al doet er de naam niets toe af, dien men daaraan zal willen geven. In de toekomst zal men weer in Oos tenrijk werkelijk regeeren, zooals dr. Dollfuss thans reeds heeft ingevoerd. Men zal niet meer kunnen volstaan met alleen maar te besturen. Die tijd is gelukkig eens en voor altijd achter den rug. Gerugsteund door de christelijk-soci- ale partij, die hem op de handen draagt, hebben de sociaal-democraten en de na tionaal-socialisten in Weenen, waar zij beiden de sterkste aanhang hadden, af gedaan. Eensgezind staan de boeren achter den Rijkskanselier, bij wien zij hunne belangen in veilige handen weten Zoo wortelt de partij van dr. Dollfuss diep in breede lagen van het Oosten rijksche volk. Voor het eerst heeft thans de regee ring van dr. Dollfuss voor Oostenrijk een actieve handelsbalans bereikt. En dat is nu eens niet geschied door een groote vermindering van den invoer uit het buitenland, maar door een aanmer kelijke stijging van den Oostenrijkschen uitvoer naar het buitenland. Dit doet de toekomst met vertrouwen tegemoef blikken. De President-Directeur van de Oos tenrijksche Nationale Bank, dr. Kien- book, is er in geslaagd, vrijwel alle bui- tenlandsche schulden van Oostenrijk te betalen. Uitgezonderd zijn alleen de schulden, die voortvloeien uit de décon fiture van de „Oestreichische Kredit- anstalt", waarvoor trouwens een afzon derlijke overeenkomst met de buiten- landsche, vooral Engelsche, schuld- eischers is gesloten. In de praktijk van het Oostenrijksche bankwezen zijn de nog bestaande de- viezenmaatregelen, die nog theoretisch bestaan, buiten werking gesteld. Voor werkelijke handelstransacties kan men in Oostenrijk steeds voldoende buiten- landsche valuta krijgen, ter betaling van de buitenlandsche leveranciers van goe deren aan den Oostenrijkschen handel of de Oostenrijksche nijverheid. Veilig kan men zeggen, dat Oostenrijk al zijn verplichtingen tegenover het buitenland getrouw nakomt. Wat wil men nog meer Is dit niet het allerbeste bewijs, hoe zeer in de anderhalf jaar, dat dr. Doll fuss aan het bewind is geweest, de eco nomische toestand van Oostenrijk zien- deroogen is verbeterd Ook het laat ste rapport van den heer Rost van Ton ningen, die als vertegenwoordiger van den Volkenbond te Weenen is geves- manschappen voorzien en worden goed bewaakt. En de Spaansche schildwachts zijn op hun qui vive, want het booze weer van dezen nacht heeft niet enkel de ingezetenen van Antwerpen op de been gebracht om hun roerende en on roerende goederen te beschermen tegen wind en water, maar ook het Spaansche garnizoen brengt den nacht wakende door om te voorkomen, dat er onder begunstiging van regen en duisternis, een opstand uitbreekt. Enkele oogenblikken later, als £ij de Esplanade of het paradeveld dat de citadel van de stad scheidt, voorbij zijn, komen de lichten in het gezicht van de beide bastions der versterking die Alva heeft laten bouwen, niet ter bescher ming maar tot beheersching van de groote handelsstad, die thans in zijn handen is. Chesters scherp zeemansoog ontdekt, als hij zijn blikken over het water laat gaan, welk gevaar hen bedreigt bij de nadering van de massieve muren, die zich langs de vestinggracht verheffen. Bij dezen heftigen vloed en zwaren Storm zal het vaartuig als een eierdop tegen het steenen gevaarte te pletter geslagen worden. Haastig roept hij: „Is er geen andere toegang te water dan deze? Als ik aan dezen kant tracht te landen zijn wij kinderen des doods. Ant woord me in Godsnaam dadelijk! „Ja! Een kleine uitvalspoort voorbij het tweede bastion". De klare stem naast hem klinkt zenuwachtig. De gol- van van de Schelde klotsen schuimend tegen de muren van de Spaansche ves ting. „Ja, ik zie het!" roept Chester, en tigd, luidt voor Oostenrijk iri'ieder op zicht gunstig. Voor de landbouwende bevolking heeft de regeering van den nu gewon den Bondskanselier ontzettend veel tot stand gebracht. Ook voor den midden stand zijn tal van maatregelen getrof fen, zooals het verbod nieuwe zaken te openen; ook is het daarom aan de wa renhuizen verboden levensmiddelen te verkoopen, en evenmin mogen diezelfde warenhuizen nieuwe artikelen ten ver koop aanbieden. Voor de bezitters van hiuzen en landerijen is de vroeger vaak al te drukkende belasting aanzienlijk verminderd. En tenslotte is de regeering van den huldigen Bondskanselier er in geslaagd de kostbare, dikwijls van poli tiek, doordrenkte maatregelen van het sociaal-democratische gemeentebestuur van Weenen, aan banden te leggen, zoo dat ook in dat verband geen nieuwe, kostbare experimenten meer mogelijk zullen zijn. Ten bate van de nijverheid zijn even eens verschillende maatregelen getrof fen. De vrijwillige arbeidskrachten zijn voor het aanleggen van openbare wer ken van algemeen nut, zooals wegen aanleg, gebruikt. Ook de electrificatie van de spoorwegen is ter hand geno men, hetgeen in de eerste plaats werk verschaft en in de tweede plaats Oos tenrijk later den invoer van steenkolen zal besparen. De Nijverheid heeft volop werk, de textielindustrie werkt zelf met 75 pCt. van haar capaciteit, tegen slechts 56 pCt. verleden jaar. Ook de ijzer- en houtindustrie gaan vooruit. De regee ring voelt thans dat zij weer grond on der de voeten krijgt. Oostenrijk is weer een land, waar men leven kan Dat dankt het mooie land aan dr. Dollfuss. Onze financieele deskundige schrijft ons uit Amsterdam Nadat onze beurs in de voorafgaan de week een tamelijk vast verloop heeft gehad, is de stemming deze week veel minder geanimeerd geweest. Men had aan de bemoeiingen van dr. Co|ijn tot het doen herleven van de econoniïsche Conferentie, verwachtingen vastge knoopt, die echter inmiddels teleurge steld zijn. Ook op het -punt van stabili satie van den dollar en het Pond ster ling, is nog niet de minste vordering ge maakt. Integendeel is het Pond sterling verder in koers gedaald en ook dollars waren flauw. Dit heeft in het algemeen ontmoedigend gewerkt, en de omstan digheid, dat de gulden in het interna tionaal verkeer zeer vast is, waardoor verdere goudtoevoeren hebben plaats gehad, heeft het optimisme niet kunnen versterken. Sinds 10 Juli toen de goud voorraad na de voorafgaande aderlating een laagtepunt had bereikt, heeft er een terugvloeiing van goud plaats gehad tot een bedrag van ruim 100 millioen gul den. Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze beweging voorloopig nog zal aan houden. Intusschen is het een geboden eisch, dat ter bescherming van de waarde vastheid van den gulden en het staats- crediet eerlang tot een consolidatie van vlottende schuld zal worden overge gaan, in de toekomst zal moeten wor den rekening gehouden met een verdere met vaste hand het vaartuig de diepe gracht welke de citadel omgeeft, instu rend, doet hij het langs het sombere bastion van den hertog en een oogen- blik later langs dat hetwelk naar Alva is gedoopt, glijden. Over een groote uit gestrektheid tegen den wind beschermd door de muren van de fortificatie, be reikt de boot een kleine uitvalspoort, bij een door menschenhand aangelegd eilandje in het midden van de vesting gracht gelegen. Dit is door een lichte ophaalbrug verbonden met het hart van de citadel tusschen de bastions van Alva en Paciotto, het laatste genoemd naar den grooten bouwmeester, die den reusachtigen vijfhoek met zijn massieve redoutes, de sterkste vesting van die dagen, ontwierp en bouwde. Zoodra de bark geland is, roept de daar gestationeerde schildwacht ze aan en ontvangt als antwoord van den En- gelschman het wachtwoord van den nacht. De brug wordt neergelaten en het licht van hoogopvlammende toort- sen beschijnt hen, waardoor Chester tot de ontdekking komt, wat de duisternis totnogtoe voor hem had verborgen, dat het vaartuig, hetwelk hij dien nacht be stuurd heeft blijkbaar een staatsie-galei is, waarvan de uitrusting en de tent kunstig versierd zijn en voorzien van Spaansch goudleer met de wapens van den onderkoning zelf. M'aar hij heeft geen tijd om daar veel aandacht aan te wijden. „Mijn duenna", roept de jonge dame haastig uit. „Wij moeten haar terwille van de étiquette wakker maken, Senor Capitan, wij moeten de gravin de Parisa weder bij brengen!" III IIMIWBMWMHBMBMgPWWWCMWWg belangrijke stijging van de vlottende schuld. De overvloed van geldmiddelen hier te lande en de uiterst lage koersen voor beleggingen op korten termijn leiden er intusschen toe, dat de toevloeiing van middelen naar de beleggingsmarkt nog steeds aanhoudt, en dat de koersen een stijgende richting volgen. Indische leeningen zijn de laatste dagen minder vast geweest, blijkbaar op de berichten dat de toestand van 's lands financiën zoo slecht is, dat men zich genoodzaakt heeft gezien om over te gaan tot een op schorting van de jaarlijksche uitkeerin- gen aan de pensioenfondsen. Nog altijd worden de koersen van de Indische dollarleeningen eenigszins be- invloed door de fluctuaties van den dol larkoers, hoewel zooals bekend de cou pons en lossingen dezer leening op goud basis worden betaald. Ten aanzien van de aflossingen der 6 pet. leening 1922 A was voor de betaling op goudbasis nog altijd geen regeling getroffen, zulks in verband met de desbetreffende bepaling in het leeningscontract. Kortelings werd echter medegedeeld, dat ook hiervoor thans een regeling tot stand is gekomen, waardoor de betaling der aflossingen per 1 Jan. 1934 van de 6 pet. leening 1922 A eveneens op goudbasis is verze kerd. Op welke wijze dit zal geschieden werd echter tot nu toe niet medege deeld. Inmiddels is ook een aankondiging verschenen met betrekking tot de cou pons per 1 Nov, 1933 der 5 pet. In dische dollarleening 1923 C. De coupons moeten voor of op 23 October (verge zeld van nummerlijsten) worden ingele verd bij de Nederlandsche Handel- Maatschappij tegen ontvangstbewijzen, Na dien datum aangeboden coupons zul len onder geen beding worden aanvaard. Houders van deze waarden dienen er dus aan te denken, hun coupons tijdig in te leveren, daar zij anders op papier basis worden betaald, inplaats van met 2.46 per dollar. De betaling der cou pons zal plaats hebben van 1 Novem ber 1933 af. Wij moeten nog even terugkomen op de markt voor Duitsche beleggingswaar den en wel op de rentebetaling van ker kelijke leeningen. Zooals bekend hebben de crediteuren van verschillende Katholieke leeningen er vrijwillig in toegestemd, dat de rente zou worden verlaagd. In sommige ge vallen is zelfs een tamelijk drastische verlaging toegepast. De vraag deed zich nu voor, of de regeling zooals die thans ontworpen is, waarbij dus de coupons voor de helft in contanten en voor de helft in scrips zullen worden voldaan ook zou worden toegepast voor zulke kerkelijke leeningen, waarvan de cre diteuren reeds een groot offer hadden gebracht-. Dat zou toch een groote on billijkheid zijn. Arnold Gillissens Bank heeft zich in verband hiermede tot het Reichwirtschaftsministerium gewend om te vragen, of de rentebetalingen op voet van het verlaagde percentage ten volle zouden worden voldaan, waarop de in stelling tot haar niet geringe veront waardiging ten antwoord ontving, dat volle betaling inderdaad zou plaats heb ben op voorwaardendat de rente verder zou worden verlaagd tot 3 pCt. De aandeelenmarkt heeft in de afge- loopen week eenige malen gefluctueerd. Over het algemeen was de stemming niet ganimeerd. Later zijn in de afdee ling van industrieele waarden aandeelen Philips vaster geweest in verband met de mogelijkheid, dat dit concern binnen afzienbaren tijd contingent toegewezen zou krijgen van radio-artikelen op de Duitsche markt. De zaak is nj. dat wm, Dit kost gelukkig niet veel moeite, want de hofdame heeft blijkbaar reeds even te voren haar bewustzijn herkre gen, en een paar bekers van denzelfden Spaanschen wijn, welke den jongen zee man zoo goed heeft gedaan, geven haast onmiddellijk het spraakvermogen aan de gezelschapsdame terug. Met verwarde blikken om zich heen ziende, roept zij vol vreugde uit: „Heilige Maagd! Ik leef, Santa Maria! De citadel van Antwerpen Ik ben gered!" Dan verheft deze hoedster van de étiquette en de vormen zich van haar zetel. Zij werpt een hooghartigen blik naar den Engelschman, en roept vol ont steltenis uit: „Wie is die man?" „De edelman, die ons uit de handen der Watergeuzen heeft gered", ant woordt de jonge dame. Daar Chester niet erg er op gesteld is, dat men lang stilstaat bij zijn per soon, biedt hij haastig zijn arm aan de jonge dame, die nog steeds dicht in haar mantel en capuchon is gehuld, en boven dien, toen de fakkels haar beschenen, een Spaanschen sluier over haar gelaat heeft laten vallen. Een oogenblik later gevoelt Guy, hoe een lichte trilling hem door de leden vaart, als zijn aanbod aanvaard wordt en een teer handje op zijn arm wordt gelegd. Hij haast zich om haar uit het vaartuig te helpen en met haar over de brug te gaan, gevolgd door de beide meisjes van het gevolg, die de duenna ondersteunen, welke blijkbaar nog niet erg vast ter been is, en nog altijd een nieuwe flauwte nabij. Juist aan het einde der brug gekomen, hoert Guy plotseling een wanhoops kreet achter zich slaken, en, hoe critiek NEDERLANDSCH FABRIKAAT (Ingez. Med.' Duitschland met Frankrijk onderhande lingen heeft gevoerd over een regeling van afzet van Duitsche radio-lampen naar laatstgenoemd land, waarbij echter de verkoopen van het Philips-concern op de Fransche markt een hinderpaak vormden. Het schijnt nu, dat het Philips concern eenige concessies heeft willen doen op voorwaarde, dat het op andere wijze schadeloos zou worden gesteld, en wel door uitvoer van radio-artikelen naar Duitschland. Hoe ongaarne men in Duitschland, aldus meldde het Berliner Tageblatt dezer dagen, deze wensch zal willen vervullen, op den duur zal men wel met de Nederlandsche eischen re kening moeten houden, daar anders het Philip sconcern door verscherpte concur rentie aan de Duitsche producenten op de Zwitsersche en Scandinavische mark ten schade zou kunnen toebrengen. In de afdeeling cultuurwaarden was de handel uiterst gering. Rubberaandee- len hebben onder den invloed gestaan van de berichten over de restrictieplan nen. Voor zoover bekend heeft men hier mede echter nog nagenoeg geen vorde ringen gemaakt- Uit Indië komen be richten, volgens welke men zich verzet tegen het denkbeeld van een exportbe lasting. Er bestaat ook alle kans, dat in dien men hiertoe zou willen overgaan de omvang van deze belasting niet ten volle zou worden gedekt door een prijsstijging op de wereldmarkt. De sta tistische vooruitzichten zijn intusschen nog altijd weinig bemoedigend. Zoo be rekent men, dat het verbruik in Amerika voor de maanden September en Decem ber, gemiddeld 26000 ton per maand zal bedragen. Voor de overige landen wordt het gebruik eveneens op deze basis ge schat, makende dus in totaal 52.000 ton per maand of 208.000 ton in de vier maanden. De productie resp. de export voor dezelfde periode wordt nu evenwel geschat op 280.000 ton, zoodat op grond daarvan mag worden verwacht, dat de wereld voorraad tot het einde van dit jaar belangrijk zal toenemen en waar schijnlijk weder het niveau zal bereiken van het begin van 1933. Tabaksaandeelen 'hebben nu en dan van aanbod te lijden gehad van de zijde van ontmoedigde houders, die in verband met het vooruitzicht, dat gedurende een aantal jaren niet op dividend valt te re kenen, hun stukken verkoopen. De voor gestelde verhooging van de tabaksac cijns werd in tabakskringen uit den aard der zaak niet gunstig ontvangen- Hoe wel men wel moet aannemen, dat de argumenten, die tegen deze verzwaring van druk van de zijde der industrie en de cultuur naar voren worden gebracht min of meer overdreven zijn, bevatten zij waarschijnlijk in zooverre toch nog wel een grond van waarheid, dat het sigarenverbruik in veel sterker mate wordt belast dan het sigarettenver- bruik. De banderollebelasting van siga ren zal n.I. met inbegrip van de omzet belasting worden gebracht van 10 op 22 bi pet. De accijns voor de sigaretten die thans 33 1/3 pet- bedraagt zal met inbegrip met de omzetbelasting op 37% pet. worden gebracht, dat is dus een op dit oogenblik zijn toestand ook moge zijn, nu hij op het punt staat de citadel van zijn aartsvijand Alva te betreden, kan hij toch een oogenblik zijn lachen niet inhouden, als hij ontdekt, dat de Spaansche duenna op de natte brug is uitgegleden en half verdronken uit de gracht wordt opgehaald. Daar de meis jes wat onhandig daarbij te werk gaan, ontsteekt de gravin in een hevige woe de, vergeet al wat étiquette is, en klap pertandend stamelt zij, terwijl het water uit haar kleeren gudst, dat zij die kwade meiden haar onhandigheid betaald zal zetten. Doch Chesters lach sterft weg, als de schildwachten hun den weg versperren door de lansen te kruisen, en hun vaan drig met schorre stem zegt: „Het conter- sein, senor!" „Santa Maria de la Cruz" fluistert Guy. Op een wenk van den officier heffen de soldaten hun lansen weer omhoog, en zij gaan hen voorbij de massieve poort door. Op dit oogenblik valt het licht van een flambouw, die in een nis van den muur is ontstoken, op de fi guur van de jonge dame, waardoor haar gestalte zich wat duidelijker afteekent. Bij het zien daarvan haast de Spaansche officier zich zijn stalen helm af te nemen, en met een diepe buiging verklaart hij: „Zoo ik het geweten had, dat u het was, Excelentissima, zou ik wat minder kort af geweest zijn!" „Ge deedt slechts uw plicht, senor", was het antwoord der onbekende. (Wordt vervolgd)-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1933 | | pagina 7