HENNING'S FOTOHANDEL VACANTIE BINNENLAND. ZEELAND. WEER EN WIND. MARKT - MIDDELBURG f NUMMER 189. DRIE BLADEN. ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1933. EERSTE BLAD. 176e JAARGANG. MR. D. FOCK. WERKLOOSHEID IN INDIë. MIDDELBURG. ZEVEN ZONDAGEN PER WEEK Onze geheel metalen WEEKEND BOX kost slechts f2,75 en geeft gegarandeerd GOEDE KIEKJES (Ingez. Med.) - m GOES. IN EN OM GOES. 1 tfrovmciaW MIDDELDURGSCHE COURANT Dagblad Voor Middelburg, Goes en agent schap Vliasingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal Week-abonn. in Middelburg en Goes 18 ct. p. w. Advertentiën 30 ct. per regel, Ingez. inededeelingen 60 ct. p. r. Sjj contr. voor beide veel lager; tar. op aanvr. GOESCHE COURANT^ Uitgeefster: Naamlooze Vennootschap „De Middelburgsche Courant"; Bureaux: Lange Sint Pieterstraat te Middelburg. Telefoon: Redactie 269, Administratie 139. Postrekening no. 43255 Kantoor te GOES: Turfkade, telefoon 17. Aangesloten bij het Bureau voor Publiciteits waarde der Vereeniging de Nederlandsche .Dagbladpers. Familieberichten en dankbetuigingen 1—4 regels 2.10, elke r. m. 30 ct. Rubriek „Kleine Advertentiën", ten hoogste 6 regels, a 75 ct. bij vooruitbetaling Adv. mssS „Brieven" of „Bevragen bureau dezer cou rant" 10 ct. extra Bewjjsnommers 5 cent. Naar wij vernemen heeft de minister van staat mr. D. Fock het voornemen te kennen gegeven tegen 15 October a.s. het voorzitterschap van de Liberale Staatspartij, De Vrijheidsbond" neer te leggen. De partijraad van de Lib. Staatspartij is in verband hiermede samengeroepen op 28 September e.k. in het Carlton Ho tel te Amsterdam terwijl op 14 October in een buitengewone algemeene verga dering in de vacature zal worden voor zien. Als opvolger van mr. Fock komt, naar in liberale kringen reeds lang bekend is, ernstig in aanmerking de vice-voorzitter der liberale partij, mr. W. C. Wendelaar, burgemeester van Alkmaar. HULP AAN DEN LANDBOUW. Het Kon, Ned. Landbouwcomité heeft een nota aan den minister van econo mische zaken gezonden, waarin eenige richtlijnen zijn uitgestippeld voor het te volgen regeeringsbeleid om den zoo zwaar geteisterden landbouw door de moeilijke tijden heen te helpen. Het aantal steuntrekkers. Op 30 Juni j.l. waren bij de Ned. In dische arbeidsbeurzen 3394 Europee- sche, 10.111 Inlandsche en 1013 Chinee- sche werkzoekenden ingeschreven. Er hadden in de maand Juni uitkeerin- gen aan de werkloozen tot een totaal bedrag van 58.915 plaats, verdeeld over 3311 steuntrekkers. Het aantal steuntrekkers neemt voortdurend toe. In vele gevallen is de noodzakelijkheid van verhooging der steunuitkeeringen gebleken. - Bij Kon. besluit is benoemd tot Rijksadvocaat in vasten dienst te Gro ningen, mr. R. Römer, plaatsvervan ger van den Rijksadvocaat aldaar- Mevr. de wed. F. L. S. van Heeke ren geb. Larin, laatst gewoond hebben de te Amsterdam, heeft de vol gende legaten besproken aan: Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam, haar huis aan de Heerengracht 582; Tehuis voor oud-verpleegden 30.000; Amster- damsche wijkverpleging 10-000; Hulp voor onbehuisden 20.000; Liefdadig heid naar vermogen 40.000; Instituut tot onderwijs van blinden 20.000; Ver eeniging voor Ziekenverpleging, Amster dam 10.000. Naar de Standaard meldt, zijn B. en W. van Amsterdam er in geslaagd de ontwerp-begrooting-1934 sluitend te ma ken zonder verhooging der belastingen. DE ZEEUWSCHE LUCHTLIJN. Overzicht van het totaal-ver voer over Juli 1933. Enorme vooruitgang: ruim 1350 passa giers'. In den gewonen dienst werden in 1932 vervoerd: 343 passagiers en in 1933: 1180 passagiers (betalende passagiers; hierbij niet gerekend het aantal met extra machines vervoerd). Hoewel in het aantal passagiers in de maanden Mei en Juni 1933, t.o.v. de zelfde maanden in 1932, geen vooruit zag was vast te stellen, hebben de cij fers van Juli 1933 t.o.v. Juli 1932 een e n o r m e n vooruitgang aangetoond, daar 1 y2 tnaal zooveel passagiers met de geregelde diensten zijn vervoerd. ^?.eV!0ed van passagiers van en naar Vlissingen heeft de verwachtingen overtroffen daar dit aantal het drie dubbele is geworden. Deze voor uitgang stemt des te meer tot vreugde, daar hieruit blijkt welk voordeel ook voor Walcheren uit deze luchtverbinding voort kan spruiten. Ook in 't vervoer Haamstede-Vlissin- gen v.v. valt een aanzienlijke vooruit gang vast te stellen. Dit verheugt te meer, daar het vervoer op dit traject geringer was dan op de andere traTec- ten. Door deze toeneming is een betere gebruikmaking van de aangeboden ver voerruimte verzekerd, hetgeen de fi- nancieele resultaten ook gunstig zal be- invloeden. Dat de doortrekking van de Zeeland- lijn naar de Belgische kust, ook in het belang van deze lijn, te verantwoorden is, toonen de vervoerscijfers aan. Daar het vervoer in beide richtingen vrijwel gelijk is, mag hieruit afgeleid worden hetgeen wij ook op andere wijze nog kunnen aantoonen dat ook bezoekers van de Belgische kust van deze verbin ding gebruik maken. In totaal zijn er in de maand Juli van en naar Zeeland 244 passagiers ver voerd, waarvan 113 op het traject Am- sterdam-Knocke v.v., 93 op het traject Amsterdam-Vlissingen v.v., en 38 op het traject Amsterdam-Haamstede v.v. Hieruit blijkt, dat ook Amsterdam een belangrijk aandeel in het vervoer op de Zeeland-lijn inneemt. In de maand Juli zijn verschillende extra vluchten uitgevoerd, voor het ver voer van: 49 passagiers op het traject Rotter dam-Haamstede v.v.; 50 op Vlissingen- R'dam v.v.; 64 op Rotterdam-Knocke v.v.; 5 op Haamstede-Vlissingen v.v. en 31 op Vlissingen-Knocke v.v., waarbij ca. 60 passagiers komende van of met bestemming Amsterdam. In totaal werden dus plm. 200 passa giers met extra toestellen vervoerd, waardoor het totaal aantal vervoerde passagiers op de Zeeland-lijn geduren de Juli 1933 ruim 1 3 ,5 0 bedraagt, hetgeen vrijwiel overeenkomt met het totale vervoer op de Zeeland-lijn over 1932. Het vervoer Rotterdam-Haamstede nam in Juli '33 toe tot 155 passagiers (v.j, 103); Rotterdam-Vlissingen 107 (v.j. 41); Haamsted'e-Vlissingen 88 (v.j. 41); Vlissingen-Knocke 81 en R'dam- Knocke 144, In omgekeerde richting: Hst.-Rtd, 156 (v.j. 72); Vls.-Rtd. 141 (v.j. 41 Vls,- Hs.t 70 (45) en Knocke-Vls. 78; Knocke Rtd. 126. Verder zij nog medegedeeld, dat op 6 Juli de Belgische Pers en Vertegen woordigers van het Gemeentebestuur van Knocke/Zoute een bezoek brachten aan Nederland. Daartoe was hun 'een ontvangst be reid door den Burgemeester te Vlissin gen in diens woning, waarna een rond rit over het eiland Walcheren werd ge maakt, aangeboden door de Vereenigin- gen v. Vreemdelingenverkeer te Vlissin gen en Middelburg. Op 18 Juli is een aantal der belang rijkste hoteliers uit Knocke/Zoute uit- genoodigd tot een bezoek aan Walche ren, waarbij de Maatschappij „Zeeland" den deelnemers aan deze tocht een lunch aanbood in Hotel Britannia, ter wijl de Fa. Erven A. W, Smits zoo wel willend was een auto ter beschikking te stellen, teneinde het gezelschap een rondrit over het eiland te laten maken. Wat tenslotte het goederenvervoer op deze lijn betreft, merken wij op, dat sedert 1 Juli j.l. door de Dagbladen „De Telegraaf", „Het Algemeen Handels blad" en de „Nieuwe Rotterdamsche Courant", geregeld zendingen couranten met den avonddienst worden medege geven voor Vlissingen en Zierikzee, als ook voor Breskens, Middelburg en Dom burg. Er zijn lichten die wèl verblinden maar niet verlichten. DE NORLAND CASTLE BAND. Een hartelijk welkom hier In een groot aantal particuliere auto's is gisteren het beroemde muziekcorps van het Leger des Heils, de „Norland Castle Band" uit Vlissingen waar zij met den mailtrein waren aangekomen naar Middelburg gebracht. Na in het gebouw van het Leger des Heils te zijn ontvangen, marcheerden zij naar de Abdij, waar zij een aubade brachten, door mr. P. Dieleman bij af wezigheid van den Commissaris der Ko ningin in ontvangst genomen. Ook enkele leden der begroetingscommissie waren hierbij tegenwoordig. Na afloop hiervan bezichtigden de le den van den Band en hun begeleiders de oude Abdijgebouwen, welke den Engel- schen, gevoelig als deze zijn voor oude gebouwen met geschiedkundigen achter grond, zeer veel belang inboezemden. Hierna ging het corps, helaas met stil le trom, naar de Markt, waar het weder om enkele nummers ten gehoore bracht. Vervolgens werd den gasten door de be groetingscommissie in de Sociëteit Si. Joris een tea aangeboden. Aangezien het hier de laatste gemeen schappelijke bijeenkomst van gasten, leiders en gastheeren betrof, droeg deze bijeenkomst eenigszins het karakter van een afscheid. Vele recht hartelijke woor den, in het Engelsch en het Neder- landsch, zijn daar gesproken. Als herinnering aan de Koninklijke be langstelling in het bezoek van dit mu ziekcorps (immers, de Koningin en Prin ses Juliana hebben in Den Haag zijn uit voering onverwachts bijgewoond) over handigde majoor Buiterman den Band- meester en major Tucker een fraaie bronzen legpenning met ter eener zijde de beeltenis van Koningin Wilhelmina en aan den anderen kant het Nederland sche wapen. Alle leden van den Band kregen een verkleinden afslag van deze penning. Mr. P. Dieleman heeft, als voorzitter van het begroetingscomité, een rede uit gesproken, eerst in het Engelsch en daarna in de Nederlandsche taal, waar aan wij het volgende ontleenen. Ik dank u allen dat u aan onze uit- noodiging gevolg gegeven hebt om onze Engelsche gasten te omringen met vrien delijke belangstelling en te toonen onze geroemde Zeeuwsche gastvrijheid en te vens blijk te geven van groote belang stelling in het werk van het Leger des Heils. Dit heeft toch aanspraak op ons aller waardeering voor den geestelijken en maatschappelijken arbeid, zoo in ons land en zijne koloniën als in de andere landen der wereld. Niet het minst in Engeland zelf, het moederland van de Salvation Army. H.M. onze geëerbiedigde Koningin ging voor in waardeering ook voor het bezoek van de Nordland Castle Band. Wij doen dat hier ook gaarne. Zeeland had van vroeger tijden af veel relaties met Groot Brittannië. Een onzer eerste Christus-predikers, Wille brord, wiens naam aan verscheidene kerken in Zeeland is verbonden, kwam uit Engeland hier de blijde boodschap brengen. In de Middeleeuwen hadden wij een druk handelsverkeer tusschen verschillende plaatsen uit dit gewest en Engeland of Schotland. In het bijzonder ook Middelburg. „The merchants Ad venturers", een Engelsch koopliedengil- de, had hier een zetel. Ik zwijg van de betrekkingen onder Queen Elisabeth en de Stuarts. Ik her inner slechts aan het feit dat Willem III van Oranje, Stadhouder van Zeeland ook, en later Koning van Engeland, daarheen van Zeeland uit vertrok. De Willem van Oranje was de man van de Engelsche restauratie, de „bill of rights", de man die Engelands en onze protector was tegen het absolutisme van Frankrijk, hij was de man der naasten liefde in de religie, der tolerantie in za ken van Staat, als zijn voorzaat Willem de Zwijger. Meer nog waren het geestelijke ban den die Engeland en Zeeland verbonden. Groot is altijd de invloed van Engelsche en Schotsche Godgeleerden geweest op het Zeeuwsche volk. Reeds tijdens de reformatie. De streng wettische sabbathopvatting, die zoovele christenen in Zeeland heb ben, dankt men vooral aan den Schot- schen invloed. De streng Puriteinsche en in zijn wezen toch niet Calvinistische opvatting, Engelsche revivals hadden hier hun gevolgen. Wesley en White- field, evengoed als Sanckey en Moody, en mogen al de corpsen van het Leger des Heils hier klein zijn, ook die van William Booth. Wij heeten daarom ook van harte welkom de „Nordland Castle Band". Wij erkennen de hooge beteekenis van de muziek, ook voor het geestelijk leven. Het instinct voor de kunst is een al gemeen menschelijk verschijnsel, hoe on derscheiden dit zich ook uit in verband met woning en volksaard. Wij zijn er van overtuigd dat kunst zin opvoert tot hooger en den geest ver heft en aftrekt van lageren hartstocht. Wij erkennen dat de kunst ook in de muziek haar rijkste motieven ontleent aan de religie en dat goddelijke aanbid ding de band is die de onderscheidene gescheiden kunsten en kunstuitingen vereenigt. De wijsgeer Hegel noemde de schoone kunst dan ook niet de hoogste bevrij ding, welke ook hij slechts vond in het geestelijke, religieuse. Zoo is muziek kunst uit Gods Geest en moet zij leiden tot God. En wij verheugen er ons in dat het Leger des Heils dat zoo goed be grijpt. Het is mede het doel dezer samen komst. Want onder de groote gunsten die God ons heeft gegeven voor onze re creatie, voor onze ontspanning, neemt muziek en zang een eerste plaats in en Leg ze voor U vast, die leuke momenten. Koop een toestel en fotografeer! Verder in eiken prijs ook de betere merken camera's. Agfa en Gevaert 6x9 rolfilms 6 opnamen 45 cent, 2 stuks 80 cent, 6V2 x 11 55 cent, 2 stuks 100 cent. deze hebben de roeping, de edele taak om voor den mensch een hoogere wer kelijkheid te openbaren dan door een bedorven wereld ons wordt aangebo den. Wij stellen het derhalve op bijzonde ren prijs dezen namiddag een oogenblik met den Band samen te zijn en te spre ken en te hooren spreken, zingen en spreken.. Van harte zijt ook gij welkom Hol- landsche leiders in deze stad en provin cie, Gij moogt er vinden veel hartelijk heid en vriendschap. Gij besteedt uw korte vacantie om wat te zien, maar om tevens met uw gave God te verheerlij ken en anderen te dienen. Moge het samenzijn strekken tot. ver heffing van ons hart, opdat dit dichter kome ook hierdoor bij God, want: By the music we might glorify God and enoble human life! Met de muziek kunnen we Gode verheerlijken en het menschelijk leven op hooger plan bren gen!" Des avonds was de Nieuwe Kerk ge heel gevuld met belangstellenden, die gezamenlijk „Prijst gij onze Heer, Halle luja" zongen. Het woord is gevoerd door ds, M. van Empel, voorzitter van den Kerkeraad, die het kerkgebouw beschikbaar stelde, en mr. P. Dieleman, voorzitter van de commissie van ontvangst. The Nordland- Castle Band bracht o.a. ten gehoore „Halleluja" van Handel, Largo, van den zelfden, Sweet Home. Genoten kon ook worden van solo kornet en duo—kornet en niet minder van den goeden zang, die het mannen koor ten gehoore bracht. Alles was voor de aanwezigen van 't begin tot het einde een muzikaal genot, en maakte ook een diepen indruk. Hedenmorgen hebben de Engelschen met een bus van de Tramwegmaatschap pij Walcheren, een rondrit over het eiland gemaakt, om daarna te lunchen in Brittannia. Met de mailboot vertrok de band naar Harwich. DE HULDEBETOOGING AAN DE KONINGIN. Uit het VolkVoor het Volk spant zich er voor. Gisteren namen wij onder Binnenland in het tweede blad het programma op van de plannen voor de huldebetooging aan de Koningin op 9 September in het Stadion te Amsterdam. Voor Middelburg heeft het bestuur van „Uit het VolkVoor het Volk" de organisatie van de deelname van hieruit op zich genomen en zijn bij den waar- nemenden secretaris, den heer J. A. Ta- venier, Bree, aangifte formulieren te verkrijgen. ABDIJ UITVOERING. Hier zij met een enkel woord herin nerd aan de uitvoering welke het Mid- delburgsch Muziekkorps morgen van 12 tot 1 uur in de Abdij zal geven. Het programma bevat o.a. fragmenten uit Parsifal; de Rêverie van Vieuxtemps en een euphonium-solo. MOLENWATERCONCERT. Het eerst volgende concert van het Middelburgsch Muziekkorps zal niet Vrijdag 18, doch Dinsdag 22 Augustus plaats hebben. Middelburg, 12-VIII-'33« Vrijdag hoog ste lucht temperatuur 20.1 °C (68 °F); laagste 16,1 °C (61 °F). Heden 9 h: 17,1 °C; 12 h: 17.2 °C. 0.8 mm regen of neer slag. Hoogste barometerstand 771 mm; laagste 761 mm. Hoogste barometerstand 771.0 mm te Aberdeen; laagste 754.6 mm te Reyck- javik. Verwachting tot morgenavond: Zwakke tot matige N.O, tot N., later weer ruimende wind, gedeeltelijk be wolkt, waarschijnlijk weinig of geen re gen en iets warmer. Zon op: 5 h 38; onder 20 h 31. Licht op: 21 h 01. Maan op: 22 h 23; onder 14 h 04. Zondag 13 Augustus. Zon op: 5 h 40; onder 20 h 29. Licht op: 20 h. 59- Maan op: 22 h 45; onder 5 h 20. L.K. 13 Aug. Hoog- en Laagwater te Vlissingen, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger: Veere 38 min. later, (S springtij), Za. Zo. Ma. 12 13 14 Augustus. Hoogwater. (Z'omertijd.) 6.30 18.43 7.15 19.29 8.09 20.32 Laagwater, 12.46 1.24 13.28 2.08 14.23 Hoog- en Laagwater te Wemeldiage. Augustus. Hoogwater. Laagwater, (Zomertijd.) Za. 12 8.16 20.28 1.46 13.57 Zo. 13 8.57 21.07 2.24 14.38 Ma. 14 9.45 22.04 3.06 15.29 De werkloosheid en de Z, L, L. Het vraagstuk der werkloosheid wordt ook voor Goes steeds nijpender. Tot heden was Goes eigenlijk, in dit opzicht, een gelukkige uitzondering op vrijwel alle andere steden. Vóór een paar jaar was er nog heelemaal geen „crisis werkloosheid", en de laatste ja ren blijft het zoo tusschen de veertig en tachtig man. Dat is al niet veel, maar nog mooier is, dat aan deze menschen vrijwel gere geld werk verschaft kon worden. Eerst legden ze een flink haventerrein aan en nu zijn ze met de afwerking bezig van een sportterrein, dat Goes op één lijn zal plaatsen met de in deze het meest begunstigde steden. Maarwat dan? We weten, dat 't bestuur onzer gemeente thans eenigs zins „met de handen in het haar" komt te zitten. Er wordt uitgekeken en ge zocht, ook en vooral op „Gemeentewer ken", maar een volgend werkobject, maar het schijnt niet te vinden. Er is nog wel een en ander, b.v. het graven van een zwembad, en, ongetwij feld: „er zit wel iets in!" Een goede zwemgelegenheid, dadelijk grenzende aan Goes, zou deze nuttige sport hier nog populairder maken en voor de om liggende gemeenten weer een trekpleis ter temeer zijn. Maar.het brengt te weinig arbeid met zich. Het zou slechts zeer korten tijd uitkomst brengen. We zien echter een nieuw lichtpunt

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1933 | | pagina 1