Wèg dis Migraine! AKKER.CACHET5 KUNST EN WETENSCHAP. RECHTZAKEN. ONDERWIJS. G0ESENAAR VAN HONDERD JAAR. RUSSISCHE BRIEVEN. AKKERTJES" na met de stemmen der heeren Linden bergh en Bruinooge tegen aangenomen. Vervolgens wordt de politieverorde ning, betreffende het venten, zoodanig gewijzigd, dat kooplieden voor meer dan 100 goederen bij zich moeten hebben, om zonder vergunning te mogen venten, Gemeentenarep uitgezonderd. Verder wordt een wijziging gebracht in de verordening op de drankwet, hoofdzakelijk den bouw der lokaliteiten betreffende. Vaststelling Leges, In bespreking komt hierna de vast stelling der leges. B. en W. willen de jachtacte op 2.50 bepalen, inplaats van op 7,i50. De heer Lindenbergh vindt 2.50 nog teveel. De boeren zijn ver plicht 'er één te nemen. De voorzitter mert op, dat ook wel menschen, die er geen noodig heb ben één aanschaffen. Spr. deelt verder mede, dat B. en W. de ventvergun ning op 25 ct. willen stellen. (Alduö wordt besloten.) Een door den heer Cij- souw gevraagde' wijziging, wordt inge voegd. De heer Lindenbergh merkt bij de bepaling betreffende gratis trouwen op, dat hij dat graag op Donderdag wil houden, en niet op Vrijdag stellen. De voorzitter wijst er op, dat de menschen, die 2.50 betalen, ook op Donderdag trouwen. Onlangs trouwde ook een paartje kosteloos, doch had wel geld voor een rijtoer, foto, enzoovoort. Spr. gelooft, dat de menschen, ondanks dien 2.50, toch op Donderdag zullen willen trouwen. Dus zal het eenige ver hooging der inkomsten geven. (Aldus wordt besloten.) De verordening wordt hierna in zijn geheel z.h.s. als ingediend vastgesteld. Bij een voorgestelde wijziging der be grooting 1933 merkt de heer W a- b e k e, na voorlezing der wijzi gingen, op, dat hij met vreugde con stateert, dat B. en W. alle toegestane gelden niet uitgegeven hebben. Het doet altijd prettig aan, te zien, dat ook een nieuwe voorzitter van het college, zui nig met de gelden omspringt (vroolijk- heid). (De heer Wabeke is oud-burgemeester van Wemeldinge. Red.). Rondvraag. De heer Wabeke vraagt of de 40 pet. subsidie in de werkverschaffing reeds ontvangen is van het rijk. De voorzitter antwoordt ontken nend. Wel kreeg de gemeente aanzeg ging, dat zij nog aan het rijk moet be talen, wegens een te hoog gekregen voorschot. Spr. verschaft verder eenige inlichtingen over de vacature van onder wijzeres. Er was eerst moeite met een wachtgeldster, die in elk geval benoemd moet worden. Nu was er echter geen, behalve 'een katholieke, doch deze wei gerde te komen, omdat er te Wemeldin ge geen katholieke kerk is. Voor tijde lijk mocht toen mej. Blanker aangesteld worden, doch zoo spoedig er een wacht geldster beschikbaar is, komt deze in haar plaats. Hierna te kwart over twaalf, sluiting. Beste oudste Goesche Opa, Opa Borgs, van honderd jaar, ook van mij de beste wenschen, krasse Goesche eeuwenaar. Ook van mij een complimentje voor uw mooien ouderdom; Mij dunkt: Goes is één met Opa, of misschien is 't andersom. Wat is Goes wel veel veranderd op Uw lange levenspad, wat is in Uw honderd jaren veel verdwenen in die stad! Hoeveel huizen, hoeveel straten Zijn er wel niet heengegaan? Maar ook: hoeveel nieuwe wijken bouwde men in Goes wel aan? Hoeveel plekjes zijn verdiwenen, schutters, trekschuit, wat niet al? Hoeveel lieve ouwe dingen, die je nooit vergeten zal? Hoeveel vrienden en geliefden gingen henenvoor altijd. Vast bracht Goes U heel veel vreugde, Maar óók vast veel.... narigheid. Met een glimlach denkt nu Opa aan dat alles eens terug en dan zegt hij ongetwijfeld: Honderd jaar.... wat gaat dat vlug! Als U goed gezond mag blijven, goed humeur en klaar verstand, blijf dan, pa, nog véél jaren d'oudste man van 't Goesche land! Lange Jan. Een Leidscheplein-theater te Amsterdam Naar Het Handelsblad uit 's-Graven- hage verneemt, zijn aan den heer Louis Davids de leiding en de exploitatie op gedragen van het nieuw in te richten Leidschepleintheater te Amsterdam. De schouwDurg zal meer in het bijzon der zijn aangewezen op intieme kunst, z.g.n. Kammerspiele, kleine revues, ope rettes en goede cabaretkunst. Het thea ter zal 350 zitplaatsen bevatten. De heer Louis Davids denkt op 1 Oc tober het seizoen te openen. Nederlandsche „Prix de Rome" voor schilderkunst, In overeenstemming met het advies van de comissie van toezicht op de Rijksacademie van beeldende kunsten te Amsterdam, uitgebracht aan den Minis ter van O., K. en W-, is bij Kon. besluit aan den heer H. J, E. van der Kop voor de tweede maal een jaargeld ver leend, om hem in de gelegenheid te stel len, zich in de schilderkunst te volma ken. Te La Roche in de Belgische Ar dennen is een steen onthuld ter nage dachtenis van den vader van den Ne- derlandschen dichter Jacques Perk. burg. Tijdens de Maart-revolutie werd hij een der erkende leiders van de bols- jewiki, hij werd lid van den sovjet van Petersburg. Na de bolsjewistische om wenteling werkte hij eenigen tijd bij de Tsje-Ka, daarna stond hij een poos aan het hoofd van het „Comité ter verdedi ging van Petersburg". Lenin gaf hem op dracht naar het Don-gebjed te gaan en daar afdeelingen roode gardisten te or- ganiseeren. Dat bepaalde zijn verdere loopbaan. Hij kweet zich met succes van zijn taak. Intusschen (het werd de zomer van 1918) rukten de Duitschers steeds ver der in Zuid-Rusland op; na de bezetting van de Oekrajine, waar toen de operette- „hetman" Skoropadsky regeerde, dron gen zij het Don-gebied binnen. Op het station Roedakowo, niet ver van Loe- gansk, kwamen de leiders van de ver slagen benden roode gardisten, arbei ders, deserteurs enz, samen om den toe stand te bespreken. De Duitschers dreig den hen allen uit te roeien. De vergade ring benoemde Worosjilow tot opperbe velhebber. Eerst stribbelde hij tegen, maar tenslotte nam hij de benoeming aan. Zoo begon de carrière van den „roo- den maarschalk". Het begin was uiterst moeilijk en beloofde weinig goeds. De Duitschers joegen de roode gardisten voor zich uit; aan den anderen kant stonden de kozakken van Krasnow, Worosjilow wist echter door de vijan delijke afsluiting heen te breken. Het „vijfde sovjetleger", zooals de benden van Worosjilow toen grootscheeps ge noemd werden, legde ruim duizend kilo meter af. leed honger en ontberingen, verloor een groot gedeelte van zijn manschappen, maar bereikte Tsaritsyn. Worosjilow werd bevelhebber van de troepen, die Tsaritsyn verdedigden het waren er 50,000 man. Tsaritsyn was de sleutel van den ge- heelen burgeroorlog in Rusland, Indien de witten toen de stad hadden kunnen veroveren, dan zou de verbinding tus- schen Koltsjak, den leider der witten in Siberië en Oost-Rusland, en Denikin, aanvoerder der witten in Zuid-Rusland, tot stand gekomen zijn en de zaak der bolsjewiki zou verloren geweest zijn, Worosjilow begreep dat en besloot de stelling tot het uiterste te verdedigen. Hij vocht verbitterd tegen de witten. Tegelijkertijd moest hij echter ook te gen Trotsky den toenmaligen „opper sten opperbevelhebber" van alle sovjet- legers, strijden. Hij werd daarbij ge steund door Stalin, die van Lenin op dracht had gekregen het front in het Zuiden te versterken. Worosjilow voel de zich sterk door de gehechtheid van de roode gardisten, die onder zijn bevel stonden. Hij werkte een eigen tactiek uit, die volkomen berekend was voor de guerilla, welke toen gevoerd werd, en meer in, overeenstemming was met. den geest van de ongedisciplineerde benden, die zijn „legers" vormden- Trotsky, die omringd w.as door gewezen opper-offi- cieren van het oude tsaristische leger, deskundigen van den eersten rang, wil de de verdediging van Tsaritsyn reor- ganiseeren en meer in overeenstemming met de wetenschappelijke strategie brengen. Trotsky was toen almachtig; Worosjilow en Stalin leden de nederlaag Worosjilow moest toegeven en kreeg een benoeming in de Oekrajine. Vóór hij zijn nieuwe functie aanvaard de begaf Worosjilow zich echter naar Moskou om zich te rechtvaardigen. Trotsky trof tegenmaatregelen en gaf be vel, tegen Worosjilow 'n Hetze te openen Sosnowsky, de toenmalige hoofdredac teur van de „Prawda", een persoonlijke vriend van Trotsky, schreef in zijn blad op smalende wijze over de benden van Worosjilow, wiens orgieën te Tsaritsyn het sovjet-regime in discrediet zouden hebben gebracht. Worosjilow sprak dat bericht tegen (ofschoon het feit zelf waar was). Sindsdien werd Worosjiliw een felle vijand van Trotsky en Sosnows ky. Zoodra Worosjilow de macht kreeg, heeft hij Sosnowsky in de gevangenis opgesloten; de ongelukkige journalist zucht al vijf jaar lang in een stinkenden kerker. De verbanning naar Zuid-Rusland was voor Worosjilow een middel om zich nog meer te onderscheiden. Opnieuw werd de toestand van de rooden uiterst gevaarlijk. De witten onder Denikin wonnen terrein. Zij drongen in de rich ting van Moskou door; de dagen van Lenin c.s. schenen geteld te zijn. Trots ky verkeerde in een hoogst overspan nen toestand. De sovjet-regeering maak te aanstalten om te vluchten. Op dat oogenblik stelde Worosjilow voor, een ruiterij-leger op te richten. Hij wist Sta lin, den toenmaligen voorzitter van den revolutionnairen krijgsraad van het zui delijke front, voor zijn plannen te win nen. Na eenige tegenstribbeling gaf ook Moskou toestemming. Worosjilow werd tot organisator van dat leger benoemd. Met de hem eigen voortvarendheid or ganiseerde hij „het eerste leger te paard" dat in Sovjet-Rusland een legendari sche beroemdheid geniet en in talrijke gedichten bezongen is. Tot commandant van dat leger benoemde Worosjilow den gewezen onderofficier van een dragon ders-regiment, Boedjonnyj, die het daar na tot opperbevelhebber van de cavale rie van de geheele Sovjet-Unie heeft weten te brengen en een der machtigste personen van Rusland werd. De keuze van Worosjilow bleek buitengewoon ge lukkig te zijn. Over Boedjonnyj zelf valt ook het een en ander te zeggen, maar dat doen wij wellicht een anderen keer, Het is hier alleen noodig te vertellen, dat dank zij de cavalerie van Boedjon nyj, de schepping van Worosjilow, het offensief van de witten gebroken werd en de rooden dreven de witten voor zich uit. Sindsdien steeg Worosjilow steeds hooger. Van 1921 tot 1924 was hij opper bevelhebber in Noord-Kaukasië. Zoo lang Trotsky almachtig was, werd hij dus op een afstand van Moskou gehouden. In 1924 verloor Trosky zijn machtsposi tie en Worosjilow werd opperbevelheb ber te Moskou, daarna volgde hij Trots ky als volkscommissaris en chef van al le gewapenden krachten van de Sovjet- Unie op. Hij is nu bovendien voorzitter van den revolutionnairen krijgsraad van de Sovjet-Unie en lid van het Politbu reau van het Centraal-Comité der bols jewistische partij. Hij behoort dus tot de kleine groep der machtigste mannen van Rusland, Sommigen voorspellen hem 'n verdere stijging en zien in hem den toe- komstigen Russischen „Bonaparte". In hoeverte deze verwachtingen gegrond zijn, zal de toekomst moeten bewijzen. Dr. Boris Raptschinsky. De roode maarschalk. Worosjilow. Zoon van een proletariër. Zijn loopbaan. (Nadruk verboden). Het leven van de meeste leden van de sovjet-regeering was een aaneenschake ling van gebeurtenissen, die uitstekend materiaal zouden hebben opgeleverd voor een avonturenroman. Het leven van Klim Worosjilow, den „rooden maarschalk den tegenwoordigen chef van alle gewapende krachten van de Sovjet-Unie, is geen uitzondering, eer der het tegendeel. Naast Molotow en Rykow vertegenwoordigt hij het echt- Russische element in dat uiterst ge mengd en internationaal gezelschap (de „president Kalinin is een te onbetee- kenende figuur om in ernst over dien „staatsman" te spreken). Vrijwel ieder een kent Worosjilow, omdat iedereen in een bioscoop een film van een Sovjet parade heeft gezien Het hoogtepunt van elke parade op het Roode plein te Mos kou is het verschijnen van den volks commissaris van oorlog, Klim Worosji low, op zijn vurigen hengst. Iedereen zal zich dat tafereel herinneren: eindelooze rijen soldaten staan als versteend, aller oogen zijn naar de groote poort van het Kremlj gericht; plotseling gaat de poort open en Worosjilow verschijnt: het ge weer wordt gepresenteerd; de poort gaat even snel dicht; Worosjilow rijdt alleen, zonder gevolg, naar de rijen, soldaten. En het moet gezegd worden: hij doet het goed, hij is een decoratieve figuur, hij zit 6tevig in zijn zadel (zoowel letterlijk als figuurlijk). Worosjilow is 52 jaar oud, hij behoort dus tot dezelfde generatie als de meeste leiders van de bolsjewiki. In tegenstel ling^ met Lenin en zijn naaste „adjudan ten die allen uit de gegoede klassen ^an <je bevolking stamden (Lenin was G rS ,va^._adel), is Worosjilow een echte pro etariër, een zoon en kleinzoon van pro etaners. Zijn vader was mijnwerker. Het was een onrustige man, die nooit lang op een plaats kon blijven, van de eene mijn naar de andere trok, een echt Russische zwerver. De zoon, de tegen woordige „roode maarschalk", heeft van zijn prilste jeugd af bittere armoede ge kend. In zijn kinderjaren moest hij sa men met zijn zusje bedelen om niet van honger om te komen; daarna verzamel de hij sintels e d. en kreeg een dubbeltje per dag; nog later was hij herdersjongen. Het leven beloofde hem weinig. Hij zou zijn leven lang ploeteren en straatarm blijven. Zijn majesteit het toeval heeft echter anders beslist. Toevallig leerde de on derwijzer Rozjkow, later lid van de Eerste Doema, den herdersjongen ken nen. Rozjkow had medelijden met den kleinen Klim, hij zorgde ervoor, dat hij de lagere school kon bezoeken, daarna vond hij voor hem een plaats op een ijzergieterij. Daar leerde Klim Worosji low revolutionnaire propagandisten ken nen en hij werd lid van de bolsjewistische partij. In 1905 organiseerde hij gewapen de groepen, die een feilen strijd tegen de overheid voerden. Hij werd toen de leider van de arbeiders te Loegansk Klim Worosjilow was partijganger van Lenin nog in den tijd, toen hij den ge- heimzinnigen man, die ver in het buiten land leefde en vandaar uit de beweging leidde, neg niet kende. In 1906 maakte hij op de bolsjewistische conferentie te Petersburg kennis met „Iljitsj" (d.w.z. met Lenin, die eigenlijk Wladimir Iljitsj Oeljanow heette); de manier van spre ken, de kleine doordringende oogen en de geheele persoonlijkheid van den bols- jewistischen leider hebben toen een overweldigenden indruk op Worosjilow gemaakt en zijn gehechtheid aan de zaak van het bolsjewisme nog meer versterkt. In 1907 nam Worosjilow deel aan het congres van de bolsjewistische partij te Stockholm en Londen, waardoor hij dus gelegenheid kreeg het Westen te leeren kennen. Hij bleef echter niet in het bui tenland, zooals Lenin, Zinowjew en vele andere bolsjewistische kopstukken, maar keerde naar Rusland terug. In Loegansk loerde de tsaritische politie reeds op hem. Een tijdlang wisten de arbeiders van di-e stad, die Worosjilow graag moch ten, hem te verstoppen, maar tenslotte werd hij toch gearresteerd en voor drie jaar in de gevangenis opgesloten Tijdens den wereldoorlog werkte Wo rosjilow op een geschutfabriek te Peters Bij Kon. besluit zijn: bevorderd tot commandeur in de Orde van den Neder- landschen Leeuw mr. A. Fentener van Vlissingen, president van den Hooien Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage, bevorderd tot grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau: jhr. mr. P. A. J. van den Brandeler, proc.-generaal bij het gerechtshof te 's-Gravenhage, tevens belast met de functiën van directeur van politie in het ressort van dat gerechts hof; jhr. mr. A, F. O, van Sasse van IJsselt, president van het gerechtshof te 's Hertogenbosch; benoemd tot ridder in de Orde van den Nederlandsche Leeuw: jhr. mr. J. L. W'. C. von Weiier, vice-president van het gerechtshof te Den Haag; mr. dr. A. Slotemaker L.- H.zn., vice-president van het gerechts hof te Amsterdam; mr. J. M. van Het- tinga Tromp, raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof te Leeuwarden; mr. L. J. M. Nelissen, kantonrechter te Bre da; D. benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau mr. J. J. Moll, grif fier van de rechtbank te Dordrecht. Aan de hieronder vermelde rechter lijke ambtenaren is in verband met de door de wet gestelde leeftijdsgrens, met ingang van 1 Juli 1933, eervol ontslag verleend uit het achter hunne namen aangegeven rechterlijke ambt. Een 31-jarige gewezen rijksklerk ten parkette van het kantongerecht te Amsterdam beeft Woensdag voor de Amsterdamsche Rechtbank terecht ge staan wegens verduistering, en verval- sching van boeken. De Officier van Justitie zeide, dat ver dachte, die diep in de schulden zat, op listige en geraffineerde wijze te werk is gegaan om de noodige middelen in zijn bezit te krijgen. Verdachte heeft ver duisterd en de vervalschingen gepleegd in de registers, die voor controle be stemd waren; een en ander is door de verklaringen van verdachte en getuigen voldoende bewezen. Spr. eischte ander half jaar gevangenisstraf. Brandstichting. De rechtbank te Winschoten heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen den ge detineerden 40-jarigen arbeider G. V. te Westerlee, die terecht heeft gestaan ter zake van brandstichting in den nacht van 11 op 12 Februari in de woning van K. Schutter aldaar. Verdachte had op het dak 'een hoeveelheid droog gras en boonenstroo gelegd, daarover petroleum gegoten, een paar pannen verwijderd en toen de zaak in brand gestoken. De rechtbank veroordeelde verdachte tot twee jaar gevangenisstraf. De officier van justitie had drie jaar gevangenis straf geeischt. De groetenbrengende zeeman. Een oud-varensgezel te Amsterdam heeft er de gewoonte van gemaakt ver schillende families te bezoeken, en daar de groeten over te brengen van neven, achterneven enz. van die families, die hij op zijn reizen had ontmoet. D'e man, die zich tevoren behoorlijk van de ver schillende familierelaties op de hoogte had <*esteld, verraste de menschen bo- venaien met de mededeeling. dat de verre verwant een kist geschenken had meegegeven. Hij zou de kist reeds heb ben laten brengen, indien hij maar Hol- landsch geld had; hij had alleen maar buitenlandsch geld op zak, dat was on handig. Misscnien wilden de families hem even van dienst zijn.... M)en gaf, gelukki^ gestemd, den varensgezel wat geld, soms 20 of 25 en daarna bleef de varensgezel, de kist geschenken in cluis, onzichtbaar. Terzake van oplichting is tegen den man acht maanden gevangenisstraf met aftrek der vier maanden voorarrest ge eischt. De Rechtbank heeft hem thans veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van twee maanden voor arrest. Ernstige verduistering. In hooger beroep heeft voor de Rot- terdamsche rechtbank terecht gestaan de boekhouder L. G. B. te Rotterdam, thans gedetineerd te Rotterdam, die door de rechtbank wegens verduistering in dienstbetrekking en wegens valschheid in geschrifte, is veroordeeld tot 1XA jaar gevangenisstraf. Uit het getuigenverhoor bleek dat B, gedurende 1930, 1931 en 1932 ten na- deele van de Electrische Confectiefa briek S. Hartogs te Rotterdam een be drag van totaal 11.600 verduisterde. De advocaat-generaal eischte bevesti ging van het vonnis. De oneerlijke postambtenaar ingesloten. De ondergeschikte ambtenaar bij den dienst der P. T. T. te Den Haag, die ge lijk gemeld, Zaterdag j.l. is aangehou den als verdacht zich aan frauduleuze handelingen te hebben schuldig gemaakt is Woensdag in het Huis van Bewaring ingesloten. Het O.M. bij de rechtbank te Leeuwarden heeft 'tegen den 31-jarigen bakkersknecht Tj. F. uit Oude Biltzijl, thans gedetineerd, die gedurende langen tijd in Friesland en daarbuiten ver maardheid heeft verkregen door de reeks van inbraken voor vier van deze delicten 4 jaar gevangenisstraf geëischt. De rechtbank te Winschoten ver oordeelde E. K„ 23 jaar, chauffeur te Groningen, die tereebt stond terzake door aanrijding met een door hem be stuurde auto den dood veroorzaken te Nieuwepekela van Ebe Mulder tot 100 boete subs. 30 dagen hechtenis, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en voor één jaar ontzegging van het rijbewijs. Overtreding loterijwet. De kantonrechter te Groningen heeft schriftelijk vonnis gewezen in de zaak tegen den assuradeur L. J. A. J. N. te Groningen, tegen wien wegens overtre ding van de Loterijwet 1000 boete sub Als de dag voor U verloren lijkt, als alles U hindert: licht, reuk en geluid, dan werken als 'n wonder A Volgen, recept van Apotheker Dumonf (Ingez. Med.) twee maanden hechtenis is geëischt. De kantonrechter overwoog dat alle ver weermiddelen van den verdediger moe ten worden verworpen, dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan een ern stige overtreding der Loterijwet en der halve behoort te worden veroordeeld tot een boete van 600 subs. 30 dagen hechtenis. In den ouderdom van ruim 80 jaar is overleden de heer J. J. Hoffmann, hoofd der openb. school te K a t w ij k. die als onderwijzer op taalkundig ge bied een welbekenden naam had. Hij werd te Haamstede geboren, waar zijn vader hoofd der openb. school was. Zelf opgeleid voor het onderwijzersambt was hij eerst werkzaam als secondant op kostscholen te Gorinchem eri Den Haag. Hij was meer dan 53 jaar te Kat wijk woonachtig, „xamen surnumerair. In November en December 1933 zal te 's-Gravenhage worden afgenomen het vergelijkend examen voor surnumerair der registratie en domeinen voor tien plaatsen. De verzoeken om toelating tot dit examen moeten voor of uiterlijk op 1 Aug. bij het departement van Financiën zijn ingekomen. Zie verder Staatscourant 119. Buitenlandsche studenten aan Nederl. Universiteiten. Blijkens een van regeeringswege in gesteld onderzoek, is het aantal buiten landers, die zich na 1 April j.l. aan een Nederlandsche hoogeschool of universi teit als student hebben laten inschrijven, niet groot. Daar evenwel rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat bij den aanvang van het nieuwe studiejaar een grooter aantal vreemdelingen dan tot dusver zich zal doen inschrijven, is bij de Regeering in overweging, door aanvulling van de wettelijke bepalingen mogelijk te maken, de inschrijving van hen, die niet de Nederlandsche nationa liteit of het Nederlandsche onderdaan schap bezitten, niet te doen plaats vin den.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1933 | | pagina 7