r i HANDEL EN NIJVERHEID. SPOHT. LEGER EN VLOOT. GEMENGD NIEUWS. INGEZONDEN STUKKEN. AFLOOP AANBESTEDINGEN. BEKENDMAKINGEN. NEDERLANDSCHE JEUGDHERBERGEN MIDDELBURG. xijden; A. A. E. R., Hansweert, 3 b. s. 3 d. h.; fietsen zonder licht: L. V., Biezelinge, 3 b. s. 3 d. h., C. d. W., aldaar 2 b. s. 2 d. h. Verduistering van steungelden. Voor de rechtbank te Maastricht heeft terecht gestaan een gemeente-beambte ter zake van verduistering op de afdee- ling semi-werkloozenkassen van de ge meente Maastricht. In 74 gevallen heeft verdachte quitan- ties verduisterd, zoodanig, dat hij gefin geerde quitanties overlegde als uitbe taald aan de werkloozen en het geld te eigen bate aanwendde. De officier van justitie eischte één jaar gevangenisstraf. Het Gouden Jubileum van de Rotterdamsche Lloyd. Donderdagmiddag werd de officieele receptie gehouden aan boord van het m.s. „Indrapoera". Meer dan driehon derd bloemwerken, de een nog mooier dan de ander, stonden opgesteld in de salons eerste en tweede klasse, terwijl ook de breede wandeldekken als in 'n bloementuin waren herschapen. Er was een veelzijdige belangstelling voor dit jubileum. Zoo heeft o.m. de N.V. Kon. Mij. de Schelde te Vlissingen een bloemen hulde gebracht. Voor dé officieele receptie een aan vang nam, arriveerde de hoofd-inspec- teur voor de scheepv., mr. D. Fock, die namens de regeering, de directie en commissarissen van den jubileerenden Rotterdamschen Lloyd geluk kwam wenschen met het succes, dat in een halve eeuw is behaald. Verder deed hij mededeeling, dat het de Koningin had behaagd den heer J. Lakerveld, sous chef van den civielen dienst, die -42 ja ren in dienst is van den Rotterdam schen Lloyd, te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.. Verder is de zilveren medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend aan den mandoer Rais en den mandoer Ga- poer, chefs van het Inlandsch perso neel. Een der eersten, die haar opwachting kwam maken bij het jubileerende be stuur van den Rotterdamschen Lloyd, was de directie van de Maatschappij Nederland. Namens haar heeft de heer Tegelberg het woord gevoerd. Hij her innerde aan de oude relaties tusschen de beide maatschappijen, relaties die feitelijk ouder zijn dan vijftig jaar, wan neer men let op de onderhandelingen tusschen de eerste leiders van den Rot terdamschen Lloyd en de Maatschappij Nederland. Als blijk van waardeering bood spr. de jubileerende directie namens de Maatschappij Nederland twee medaillons in koper aan van de heeren Willem en Bernard Ruys, welke medaillons in één plaquette waren vereenigd. De heer B. Ruys heeft namens de di rectie van den Rotterdamschen Lloyd den heer Tegelberg dank gezegd voor de sympathieke hulde. De vriendschaps banden, aldus ongeveer spr., tusschen den Rotterdamschen Lloyd en de Maat schappij Nederland bestonden reeds voor het bestaan van den Lloyd. Later ge tuigt de correspondentie steeds van nauwe vriendschapsbanden. Moge, aldus eindigde spr, deze vriend schap ook in de toekomst blijven be staan, vooral in dezen economischen storm. We zitten samen in het schuitje en we moeten er doorheen. Schietwedstrijd „Pro Patria". Heden en morgen en ook op 23 en 24 Juni a.s. houdt de Zeeuwsche Scherp- schuttersbond „Pro Patria", ter gele genheid van zijn 25-jarig bestaan een schietwedstrijd op de militaire schiet banen te Oost- en West Souburg. He wedstrijd bestaat uit 4 afdeelin- gen en wel scherp 200 Meter, scherp IOC Meter buks en rijkscylinder en/of K.S.O. geweer, terwijl in elke afdeeling korps vrije baan en eerebaan kan wor den geschoten. Daarnaast omvat het wedstrijd-programma nog een drietal personeele banen, waarvoor in totaal een 40-tal fraaie kunstvoorwerpen als prijzen zijn aangekocht. Wanneer we dan voorts nog vermelden dat geduren de den wedstrijd bondswisselbekers zul len worden verschoten, dan zal het duidelijk zijn, dat het wedstrijdprogram ma zeker voor „elck wat wils" biedt. Dat het bondsbestuur, bijgestaan door de wedstrijd-commissie, voor den wed strijd groote belangstelling heeft opge wekt, moge blijken uit het feit, dat voor de korps- en eerebanen tot nu toe een dertigtal prijzen zijn ontvangen of toe gezegd. a'. heeft H. M. de Koningin en ook j -ii^6 Koningin-Moeder een zilveren medaihe geschonken, benevens de mi nister van defensie, terwijl de Commis- STS uei" KoninÊin in Zeeland, be schermheer van den Bond, eveneens 'n zilveren medaille heeft beschikbaar ge- Voorts is ontvangen van den onder commandant der marine, lid van het eere-comité voor den wedstrijd, een verzilverde beker om als korpsprijs te dienen. Genoemd mogen verder nog worden een verguld zilveren medaille van den burgemeester van Middelburg, een id. van den burgemeester van Vlissingen en van tal van andere burgemeesters uit onze provincie. Voorts een zilveren medaille van den heer G. van de Putte, lid van Ged. Sta ten van Zeeland, terwijl ook vele par ticuliere vereenigingen van hun belang stelling deden blijken door het schen ken van fraaie korpsmedailles. Wanneer de voorteekenen niet be driegen, en het weer als een der voor naamste factoren voor het slagen van den wedstrijd zal willen medewerken, mag redelijkerwijze verwacht worden, dat het een flinke wedstrijd zal wor den, die een bezoek ten volle waard is. Hoofdofficier van gezondheid 2e kl. der zeemacht J. J. Louwerse, wien ver gund is uit Oost-Indië terug te keeren, wordt 28 Juni te Marseille en daarna hier ter lande terugverwacht, 1 Bij beschikking van den minister van defensie zijn de volgende plaatsin gen gelast: met 23 Juni: luitenant-ter-zee 2e klas se A. P, L. de Gelder, aan b. Hr." Ms. Gelderland; met 26 Juni: officier van den marine stoomvaartdienst 2e kl. L. Stam, a. b. Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau; luite nant ter zee 2e kl. P. A. Riedel, a. b. Hr. Ms. Schorpioen; met 29 Juni: luitenant ter zee le kl. A. de Booy bij de marinekazerne te Amsterdam; met 4 Juli 1933: luitenant ter zee 2e kl. S. Visser, a, b. H. M. wachtschip te Willemsoord; met 15 Juli 1933: luitenant ter zee le kl. G. G. Bozuwa eervol ontheven van de betrekking van adjudant van den minister van defensie en met die be trekking belast de luitenant-ter-zee le kl. J. E. A. Post Uiterweer. GELDKISTJE MET INHOUD GE STOLEN. Tijdens afwezigheid der be woonster is ingebroken in het perceel Magdalenastraat 2 te Haarlem. De inbreker vernielde het slot van de voordeur en kon zoo bi'nnen komen. Hij heeft een ijzeren geldkistje met 1140 meegenomen. De recherche heeft als verdacht van deze inbraak aangehouden, den vroegeren echtgenoot van de be woonster. Hij is in bewaring gesteld. BOTTER LEK GESLAGEN. Tenge volge van den sterken stroom is Woens dagmorgen de visschersbotter HD 29, te gen den steenen dijk van 't fort Hars- sens te Den Helder geslagen. De schuit sloeg lek en zonk. Alleen het dek steekt nog gedeeltelijk boven water uit. De beide opvarenden wisten op het fort te klimmen en zich zoo in veiligheid te stellen. DE INBRAAK TE DRUTEN. Om trent de inbraak, welke Dinsdagnacht is gepleegd in de R.K. kerk en pastorie te D r u t e n, wordt aan de N.R.C. nog het volgende gemeld: Daar pastoor Jansen tusschen 3 en 4 uur door verdachte geluiden is gewekt, moet de inbraak omstreeks dien tijd hebben plaats gehad. De dieven hebben den sleutel van de kluis, welke zich in de sacristie bevindt, weten te bemach tigen en vervolgens gepoogd het letter slot te openen. Toen dit niet! is gelukt, hebben ze hun krachten beproefd op de offerblokken, welke zijn opengebroken en van den inhoud ontdaan. Woensdagmorgen is het parket uit Tiel gearriveerd, dat zich van den stand van zaken op de hoogte heeft gesteld. De politie heeft de effecten in den moes tuin van de pastorie gevonden. Nabij het pastoriegebouw zijn de voetsporfen van twee personen ontdekt; ook een paar sokken zijn gevonden. EEN VERSTOORDE VERGADERING. Woensdagavond had in hotel de Kroon te Hoensbr o"e k een vergadering van de Nationaal Socialistische arbei derspartij plaats. In de omgeving van het hotel hield een tiental marechaus see en gemeentepolitie ter voorkoming van ongeregeldheden een oogje in het zeil, terwijl verschillende rechercheurs zich in en buiten het hotel der vergade ring bevonden. Tegen elf uur'werd het onder de pos tende menigt'e rumoerig. Nauwelijks vloog echter een steen de straat op, of de marechaussees en gemeente politie veegden de straat met den blanken sa bel schoon. Eenig verdacht uit ziende personen werden ter plaatse gefouil leerd. Tot laat in den nacht bleef het rumoerig. DE DEVIEZENSMOKKELARIJ. Nader verneemt Het Handelsblad, dat in den laatsten tijd, tegenover vermin dering van de smokkelarij van goederen, staat een sterke toeneming van deviezen smokkelen. In de Akensche banken kan men dagelijks honderden personen zien die wachten om marken te wisselen. Zij komen in autobussen in groote troepen over de Nederlandsche grens, ieder in het bezit van duizend mark, waarvan de invoer is toegelaten op voorwaarde dat dit geld in Duitschland als reisgeld wordt verbruikt. Bij terugkeer mogen zij dus niet meer in het bezit van dit bedrag zijn. Niettemin zijn velen gesnapt, die met dit bedrag aan marken weer de grens trachtten over te gaan, met de bedoeling deze in Nederland in te wis selen. De aangehoudenen behooren ver moedelijk tot deze groepen en bevinden zich thans in hechtenis voor het voor- loopig onderzoek. EEN MOOI PRATEND OPLICHTER. In verband met de aanhouding vein den Groningschen assuradeur K. B. verneemt de Msb. nader, dat geble ken is, dat B. reeds eenige jaren geleden met bedrieglijke handelingen moet zijn begonnen. Een Leeuwarder koopman, met wien hij in zakenrelatie stond, maakte hij wijs, dat hij vertegenwoordiger was voor een Rotterdamsche firma, die levens middelen verzond naar Duitsche haven plaatsen. Voor de verzending van eeni ge wagons was 'echter geld noodig en omdat de assuradeur dit niet had, vroeg hij 1000 te leen. De Leeuwarder ging hierop in en toen B. later nogmaals kwam met prachtige voorstellen over te maken winst enz. wist hij een bedrag van 1800 van den koopman los te krijgen. Van terugbeta ling kwam natuurlijk niets. De Fries legde hem na verloop van tijd echter het vuur aan de schenen en om hem gedeeltelijk te vrede te stellen en een aanvraag om faillissement onge daan te maken nam B. zijn toevlucht tot •een ander slachtoffer, dat hij te Gronin gen had gevonden: een dame van welke hij een groot aantal effecten kreeg om ze te gebruiken bij het afwenden van zijn faillissement. De effecten werden echter verzilverd. Dezelfde dame had al vaker geld aan B. verstrekt, den eenen keer opdat hij zich een positie zou kunnen verzekeren in Leeuwarden, een anderen keci" nm zijn „positie bij de Red Starline te kun nen verbeteren. Hij wist een net van leugens te weven, die de' dame aannemelijk voorkwamen en ook ontzag hij zich niet zijn leugens ingang te doen vinden met behulp van vervalscht'e brieven. Daardoor zag hij kans het eene bedrag na het andere los te krijgen, zonder ooit iets terug te be talen. In het geheel wist B. zoo meer dan 12000 los te kloppen, welk geld geheel door hem is gebruikt. Eenige dagen geléden heeft de Leeu warder koopman 's mans faillissement aangevraagd en bij het in verband daar mede ingestelde onderzoek kwam een en ander aan het lichit. Verdronken, Donderdagavond is de 23-jarige van Z. uit Eindhoven bij het baden in het Wilhelminakanaal bij Best ver dronken. Branden. Woensdag is een felle brand ontstaan in de landbouwerswoning van H. v. D. te Beuningen. Het vuur breidde zich snel uit. In een oogwenk stond het per ceel in lichte laaie. De brandweer was spoedig aanwezig, doch kon wegens ge brek aan water niets uitrichten. Het ge- heele pand is in de asch geleegd. Ook de inboedel is verloren gegaan. Donderdagmorgen is op de Rust- heuvel te O s s afgebrand het huis van L. v. L. Terwijl de moeder met een der kinderen naar den dokter was is de brand ontstaan. De inboedel kwam in de vlammen om, niets is verzekerd. Donderdagmiddag is afgebrand de dubbele boerenwoning bewoond door de landbouwers B. en D., gelegen in het gehucht Veeningen onder Zuidwol- d e- De inboedels gingen vrijwel geheel verloren, terwijl zes varkens in de vlam men omkwamen. Men vermoedt dat kin deren met lucifers hebben gespeeld en dat daardoor de brand is veroorzaakt. Ongelukken. Woensdagmiddag is in de Waalstraat te Rotterdam het 12-jarig jongetje E. door een auto zoodanig aangereden, dat het een schedelfractuur bekwam, aan de gevolgen waarvan het kind spoe dig overleed. Een paard van de bereden politie te Den Haag, dat Woensdagmiddag een longe liep, zette het plotseling op een loopen, waardoor de agent die het. aan een touw vasthield, op de straatkeien werd gesleurd. Het paard kwam daarna te vallen en kwam terecht op een jon getje, dat daar juist passeerde. Toen het kind onder het paard vandaan werd ge haald, bleek, dat het op slag was gedood. Woensdag werd op den hoek van de Schuijtstraat en de Kon. Emmakade te Den Haag de 35-jarige wielrijder J. R., doordat hij onvoorzichtig overstak, aangereden door een personenauto. R. kreeg een hersenschudding. In den nacht van Dinsdag op Woens dag is een motorrijwiel bij het uitwijken voor een opgebroken gedeelte op den Nieuwe Binnenweg te Rotterdam in volle vaart tegen een auto gereden. De bestuurder van het motorrijwiel, de 24-jarige H. K., viel en brak het rechter been. De duo-passagier, de 25-jarige M. IN DEZEN ZOMER.j •y VLI531NQEN JSCHevetliNGEM A GSOPeno A VËSMOEOtLyK GSOPEND Avetn. e' P-' AHteaRLEM evaoeftK ,^VAALS S., schoot over den motor heen en sloeg met zijn hoofd tegen de voorruit van de auto. De man werd met een hersen schudding opgenomen. Donderdagmorgen is de 30-jarige J. G. te G i e t 'e n, door een auto over reden en enkele uren later overleden. Donderdagmorgen is de 30-jarige G. J. door een auto bestuurd door dr. S., in de bocht van den weg te Gasselte overreden. Hij bekwam een gapende hoofdwonde en overleed enkele uren la- ter. Donderdagmiddag is de 28-jarige A. K. te Terschelling van den bergingstoren bestemd voor het naar bo ven brengen van het goud van de „Lu- tine" gevallen. Vrij ernstig gewond werd het slachtoffer opgenomen. 1. Afzender onbekend stuk in de prullen mand. 2. Briefwisseling wordt over ingezon den stukken geplaatst of geweigerd niet gevoerd. 3. De kopij wordt niet terugge zonden. 4. Maakt het kort DUITSCHE JOODSCHE JEUGD MET VACANTIE IN NEDERLAND. Men schrijft ons: Wie geregeld de berichten en be schouwingen uit Duitschland volgt, zal begrijpen, dat ook de Joodsche jeugd daar te lande een bijzonder moeilijken tijd doormaakt tengevolge van de ver scherpte verhoudingen. Op school vormt de jeugd 'een ge meenschap, welke in hetf later leven vaak leidt tot hechte vriendschap. Bui ten die gemeenschap te zijn gesloten, het zal ieder ouder duidelijk zijn, is voor een kind ontzettend. Het maakt den schooltijd tot een kwelling, terwijl het een vreugde moet zijn. De Joodsche jeugd in Duitschland lijdt onder een geestelijken nood, dien men gaarne zou willen verlichten. Eenige organisaties in Duitschland heb ben zich dan ook tot het buitenland ge wend met het verzoek om gedurende de aanstaande zomervacanti'e een aantal Joodsche kinderen ongeveer een maand huisvesting te verleenen, opdat de kin deren een korte periode onttrokken zul len zijn aan den deprimeerenden in vloed, welke op de Joodsche kinderen wordt uitgeoefend, opdat ze in vrijheid zullen kunnen leven, opdat ze zich eenigen tijd weer gelijken zullen kun nen voelen met kinderen van hun leef tijd. Het verzoek uit Duitschland heeft ook het comité voor bijzondere Joodsche be langen, ingesteld door de Isr. kerkge nootschappen in Nederland bereikt en dat heeft den dringenden oproep gezon den aan den Joodsch'en Vrouwenraad in Nederland. Deze heeft onmiddellijk de handen ineen geslagen en het resultaat daarvan is, dat men in de maanden Juli en Augustus eenige honderden Joodsche kinderen uit intellectueelen en midden standskringen, jongens en meisjes van 6 tot 15 jaar, gedurende een maand in Nederlandsche Joodsche gezinnen wil onderbrengen, zooals ons volk dat na den wereldoorlog heeft gedaan met Oostenrijksche, met Hongaarsche kinde ren en ook met Duitsche kinderen, die toen alleen maar ondervoed waren, die in het gastvrije Nederland kwamen om lichamelijke gezondheid op te doen. Nu wordt een beroep op het Joodsche deel van ons volk gedaan om een klein con tingent van de Duitsche Joodsche jeugd zijn vacantie hier te lande te laten door brengen. In totaal komen er twee transporten, in Juli en Augustus elk een. Men behoeft de kinderen alleen huis vesting te verleenen en te voeden. Ze zijn uiteraard van voldoende kleeren voorzien. Ze hebben ook een reisbiljet tot de plaats van bestemming. Nadere bijzonderheden hoopt men zoo spoedig mogelijk te kunnen mededeelen. Het' voornaamste is op het oogenblik, dat de Joodsche Vrouwenraad weet over hoeveel gezinnen hij beschikken kan. Zij, die zich bereid verklaren in de komende maanden, hetzij een jongen, hetzij een meisje, gedurende een maand in hun midden op te nemen, worden dringend verzocht zich zoo spoedig mo gelijk schriftelijk aan te melden bij mej. Mr. R. Spier, Nieuwe Parklaan 118, Scheveningen. Men kan bepaalde wen schen o.a. betreffende leeftijd enz., reeds aan haar kenbaar maken. Met de aangifte is evenwel veel spoed nood zakelijk, omdat! de tijd beschikbaar voor de organisatie, uiterst kort is. De Joodsche Vrouwenraad in Neder land meent, dat een aanbeveling voor deze zaak verder overbodig is. Het wa re een beleediging voor het Neder landsche volk in zijn geheel, dat op dit gebied een internationale eere-naam heeft verworven. Bij de onlangs gehouden aanbeste ding van het maken van eenige voor zieningen aan de schutkolkmuren van de Oostsluis te Hansweert was de min ste inschrijver de heer J. Visser Pzn. te Sliedrecht voor 179.500, maar deze deelde direct mede zich 100.000 te hebben vergist. Naar wij vernemen is dit werk opgedragen aan den heer A. A. de Wilde te Middelburg, die voor 209.60Ü had ingeschreven. DIENSTPLICHT. Wenschen met betrekking tot de inlijving. De Burgemeester der gemeente Mid delburg brengt ter kennis van belang hebbenden: 1. De ingeschrevenen voor den dienst plicht, die hun wenschen met betrek king tot de inlijving niet reeds bij de keuring hebben opgegeven of die iets anders zouden wenschen dan zij toen hebben medegedeeld, hebben tot 15 Juli gelegenheid, hun voorkeur op te geven aan den commandant van het indeelings- district Middelburg te Middelburg- Het verdient in het algemeen aanbeveling dit schriftelijk te doen. 2. Deze voorkeur kan betreffen zoo wel de indeeling bij de zeemacht of bij een bepaald korps als het garnizoen, den tijd van opkomst en de opleiding tot officier of onderofficier. 3. Voor sommige gevallen zijn bij de keuring bijzondere aanwijzingen ver strekt omtrent de wijze van aanmelding Voor deze gevallen moeten die bijzon dere aanwijzingen stipt worden opge volgd, ook al wijken zij af van hetgeen hierboven is te kennen gegeven. De hier bedoelde bijzondere aanwijzingen heb ben voornamelijk betrekking op ver vroegde inlijving, indeeling bij den mo- tordienst en opleiding tot reserve-offi cier-waarnemer bij de luchtvaartafdee- ling. 4. Belanghebbenden behooren er re-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1933 | | pagina 7