HANDEL EN NIJVERHEID KERKNIEUWS. ONDERWIJS. KUNST EN WETENSCHAP, SPORT. LEBER EN VLOOT. GEMENGD NIEUWS. DE STERRENHEMEL 25 JAN.I FEBR. 1933 20 h MT ZUID stichtingen, tezamen met een mede plichtige in boerderijen te Eindhoven, in Augustus en September 1931 ge pleegd. De Bossche rechtbank ve:oor- dee'de hem tot drie jaren gevangenis straf. Het Hof bevestigde in zijn arrest het vonnis overeenkomstig den eisch van het 0. M. Gelden uit een faillissement niet verantwoord. Het gerechtshof te Amsterdam in hoo- ger beroep het vonnis van de rechtbank te Haarlem op formeele redenen ver nietigd, waarbij de bollenhandèlaar G uit taillegom veroordeeld werd tot een jaar gevangenisstraf wegens het niet verantwoorden van een bedrag van ruim 3000 aan zijn curator, behoorende tot zijn faillieten boedel. Opnieuw rechtdoende heeft het Hof den bol enhandelaar veroordeeld tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van vier maanden voorarrest. De werkzaamheden in de oester- cultuur te lerseke zijn afgeloopen door de vorst. De schepen liggen allen stil, daar visschen onmogelijk is. De mos selschippers hebben gisteren nog gela den, maar a's het zoo doorgaat, is dat ook spoedig klaar. De moeder van den nieuwen Ned. Herv. predikant ds. Van Yperen uit Vlaardingen, op bezoek bij haar zoon te W a t e r 1 a n d k e r k j e, had het onge luk door de gladheid te vallen en haar pols te breken. Ds. A. D. C. Kok, Geref. predikant te Idskenhuizen, zal eervol emeritaat vragen. Ds. Kok stond o.a. te Sch a- r en dijk.e en sinds 1920 te Idskenhui zen, Het aantal vacaturen in de Ned. Hervi Kerk bedroeg op 1 dezer 334 (vo rig jaar 341). In 1932 zijn 14 predikanten overleden, 21 emeritus geworden, 10 tot een anderen werkkring overgegaan; 15 traden wederom in dienst; 2 nieuwe predikantsplaatsen werden gesticht; 61 candidaten werden toegelaten; 2 pre dikanten deden colloquium doctum. Geref. Kerken in H. V. De predikanten van de Geref. Ker ken. in H. V, hier te lande zijn dezer dagen in „Woudschoten", in het nieuwe gebouw van de N, C. R. V. te Zeist een paar dagen in conferentie bijeen ge weest teneinde zich gemeenschappe'ijh op allerlei vraagstukken van actueelen aard te bezinnen. De conferentie stond o.L van ds. L. Nieuwpoort van Mid delburg. Als referenten traden op ds. J, C. Aalders van Enschedé, ds. P. G. v. d. Looff van Zaandam, ds. E. L. Smerik van Rotterdam en ds. W. E. van Duin van Amsterdam. Herdenking Prins Willem. De Alg. Syn. Commissie dej- Ned. Herv. Kerk nceft de kerkeraden iop.g|o)- wekt den gedenkdag der geboorte van Prins Willem I, 24 April kerkelijk ,te deren Brj J- J. Salverda de Grave heeit eervol ontslag gevraagd uit zijn betrek king van gewoon hoogléeraar aan de gemeente-universiteit te Amsterdam. B. en W. stellen den raad voor, het gevraagde eervol ontslag te verleenen met ingang van 18 September. De traditioneel optocht ter gele genheid van den Dies van het Gro- ningsche studentenkorps zal om bezui nigingsredenen niet doorgaan. Er wordt medegedeeld dat het aan lat scholenvoor opleiding tot onder wijzer bedraagt: 30 Rijkskweekschclin 5 gemeentelijke kweekscholen, 45 R.-K. kweekscholen en 3 neutrale kweek scholen. Gevangenneming onderwijzers in Indië. De beide onderwijzers Reens en Vrij borg die in preventieve hechtenis wa, ren genomen in Indic voor een overtre ding van art. 154, zijn Vrijdag j.ï. op vrije voeten gesteld. Thans zijn ze in hun betrekking geschorst. De hoo fdbcstutifrs vergadering van N O. G heeft besloten f1050 ter be schikking te stellen van het N. I. O. G. voor de actie inzake de gevangenne ming der beide onderwijzers Voorts ver klaarde het hoofdbestuur zich bereid zoo noodig nog krachtiger financieel, te steunen Volgens verkregen inlichingen zal het door brand- en waterschade ver nielde administratiegebouw van het K. N.M.I. te De Bildt vermoedelijk in April a.Sk wederom in gebruik w-orden geno me®. --»• Oud kerkhof opgegraven. Te St. Pancras is men thans bezig met het afgraven van het zoogenaamde oude kerkhof, een stuk land, dat hoo- ger gelegen is dan het omringende en waar volgens middeleeuwsche kronie ken de menschen, na een verwoesting van het oude Vrone werden begraven. Uit dè opgravingen blijkt werkelijk, dat hier vroeger een kerkhof moet zijn ge weest, waar als eigenaardige bijzonder heid de lijken rechtop in den grond moeten zijn geplaatst. Onze landgenoot Loopuyt heeft Maandag op de Rigt den wedstrijd om het skispringkampioenschap van Mid- den-Zwitserl-nd gewonnen en daarbij de beide Noren Guttormen en Kielland met groote meerderheid geslagen. Een koude sneeuwstorm en de kleine spring- schans maakten echter verre sprongen niet mogelijk, zoodat het bij iets meer dan 30 m. moest blijven. Z. V. B. Wedstrijdprogramma voor Zondag 29 Januari. Ie Klasse A. Zeeuwsche BoysVlissingen 3. Zeeuwen 2Goes 2. Walcheren 1Zeelandia 3. Ie Klasse B. HoofdplaatIJzendijke. Hontenisse—Stoppeldijk. SluiskilBreskens. Ie Klasse C. BurghZonnemaire, Zierikzee 2Schouwen. 2e Klasse A. Goes 3Heinkenszand. Goesclte BoysHansweertsche Boys. Uansweeri 2Kruiningen. 's Hr. H. Kinderenlerseke. 2e Klasse" B. Axel 2Terneuzen 3. O.N.W.Koewacht. W estdorp eScheldestrijders. 2e Klasse C. Middelburg 4Eiland Boys. Vlissingen 4Zeeuwen 3. R.C.S. 2Walcheren 2. 2e Klasse D. Burgh 2Zonnemaire 2. Zierikzee 3Schouwen 2. 2e Klasse E. F. C. Sluis 2Biervliet. IJzendijke 2—Hoogewegsche Boys. 3e Klasse A. R.C.S. 3Middelburg 6. Zeeuwen 4Vlissingen 5. 3e Klasse B. Stoppeldijk 2Westdorpe 2. Scheldestrijders 2Sluiskil 2. Terneuzensche BoysO.N.W. 2. Steen 2Terneuzen 4. Kampioenschappen op de schnats. Zaterdag en Zondag werden te No- todden de Noorsche kampioenschappen in het hardrijden op de schaats verre den. Evensen werd kampioen. De tijd van Evensen op den 1500 meter was 2 m 28.6 sec.; op den 10.000 meter bedroeg zijn tijd 18 min. 32.2 sec. Te Altona bij Hamburg zijn de schaatsenrijderskampioenschappen van Duitschland verreden. De voornaamste resultaten waren: 500 meter: 1. Barva 50.3 sec.; 5000 meter, 1500 meter en 10.000 meter: 1. Sandner (München) resp. in 12.7 sec., 2 min. 34.2 sec., en 19 min. 3,25 sec. Bij Kon, besluit van 1 Januari is, met ingang van 21 J&nuari, verleend ae titulaire rang van schout-bij-nacht aan den gepensionneerden dirigeerend of'i- cier van gezonaneid eerste klasse M. M. Jung. Hr. Ms. Mijnenlegger „Gouden Leeuw", onder bevel van den luitenant ter zee le klasse J. J, A. van Staveren, is 19_ Januari te Colombo aangekomen en gisteren weder vandaar vertrokken, Luitenant ter zee le kl. Pi Kro nenberg, geplaatst als officier der ar tillerie bij de Rijkswerf te VVillemsocrj, wordt 10 Alaart ter beschikking ^ge steld. a Luitenant ter zee le ki. I. Wi. Reij,«. nierse onlangs uit Oost^-Indic. terugge keerd, wordt 30 dezer geplaatst te Wil lemsoord en is bestemd tot adjudant van den commandant der nvttrine al daar. Bezoldigingen dienstplichtig personeel. Ingevolge het Kon. besluit van 13 Ja nuari zal het dienstplichtig personeel der Kon. landmacht gedurende het tijdvak van 16 Januari 1933 tot 1 Maart 1935 de volgende bezoldigingen genieten: ser geant-majoor (opperwachtmeester), ge huwd zijnde of gehuwd geweest zijnde, 1215 's jaars; ongehuwd zijnde of nim mer gehuwd geweest, 1195 's jaars. Sergeant (wachtmeester fourier): ge huwd zijnde of gehuwd geweest zijnde, 935 's jaars; ongehuwd zijnde of nim mer gehuwd geweest, 925 's jaars. Soldaat 18, korporaal 32, tamboer, hoornblazer of trompetter 27 cent per dag en zijn verminderingen toegepast voor chauffeurs. - A Reorganisatie van het leger in Oost-Indië. Bij liet leger in Oost-Indië zuren tie navolgende wijzigingen in de organi satie. worden aangeorcht a. infanterie. Het aanial regimfeu'.en wordt van 6 gebracht op 4; het aan tal comjiagnieLn Lijft 51 en liet aan tal bataljons wordt van 18 leruggebrari.t op 16. Ilij ieder regimen! wor.lt dn com;- pagnie mitrailleurs vervangen dooreen afdceling mitrailleurs en jal'antcriege- sehul. b. cavalerie. Dit. wapen wordt vermin,- derd mei 2 eskadrons. c. artillerie.. Dit wapen waalt ge concentreerd in 1 able. '1 ng gemot: rl'- seerde vcli-arlillerie 2 a d adingen berg artillerie. 1 afdceling houwitser; on 1 korps kust- en LuchldocifarUllerie. VOGELS VERBRAND EN GESTIKT. Zondagavond is door nog onbekende oorzaak br-nd uitgebroken in een pand aan de Lusthofstraat te Rotterdam, waar de heer P. Timme mans een han del in vogels, vogelkooien en vioschers- benoodigdheden drijft. Het vuur bleek te woeden in een kamer achter den win kel waar zich een groote partij vogel- voer, kooien en vogels bevonden. Het b'eek d-t ok in de bovenwoning veel rook was doorgedrongen. Een man die daar ziek te bed lag, heeft men bij tijds weggehaald. Ook zijn verschillende vogels of ver brand of door den rook gestikt. OM HET GOUD VAN DE „LUTINE" De N.V. van Raalte's machinefabriek te Maassluis hee't van den nieu wen delver naar het goud van de „Lu- tine" opdracht gekegen de zandzuig- pomp te vervaardigen, welke den groo- ten koker, waarin men het schatgravers- werk wil verrichten, tot op het wrak moet laten dalen. Deze zuigpomp zal worden gedreven door een Junckers- vliegtuigmotor van 350 pk. TREINEN ONTSPOORD. Kort na middernacht zijn twee treinen uit' Am sterdam, beide in de richting Haar- 1 e m ontspoord, in de nabijheid van de Spaarnebrug te Haarlem. Omtrent de oorzaak van dit merkwaardig ongeluk staat nog niets vast. Het onderzoek dienaangaande is nog niet beëindigd. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Het eerste gedeelte van den eer sten trein heeft de passagiers van den tweeden trein overgenomen, en verder de reis voortgezet. Het overgebleven gedeelte van den tweeden trein, heeft later de reizigers uit de richting Haarlem naar Amster dam teruggevoerd. Daarna is meri on middellijk met de opruimingswerkzaam heden begonnen. KLEEREN IN AANRAKING MET DE KACHEL. Dinsdagmiddag is de 75-jarige wed. Van R. in haar woning aan de Breedstraat te Den Haag, doordat haar kjeeren in aanraking met de vlam van een kachel kwamen, in brand gevlogen. Op haar hulpgeroep kwam een aldaar in een auto passeerende heer haar te hulp en doofde de brandende kleeren met dekens. De wed. Van R., die ernstige brand wonden aan beide beenen heeft beko men, is door den Geneeskundigen Dienst naar het ziekenhuis vervoerd. Haar toestand is vrij ernstig. KASREGISTER VERDUISTERD. Door iemand, wonende te Amster dam, werd ten nadeele van een inge zetene uitdeze gemeente een Nationaal Kasregister, waarde pl.m, 1000, ver duisterd. HUN REDDER BESTOLEN. Maan dagmiddag zijn op 't Diep te Amster dam drie mannen door het ijs gezakt. Een andere schaatsenrijder slaagde er met veel moeite in hen weer op het droge te brengen. Hij had daartoe zijn schaatsen moeten losbinden en op den wa kant moeten leggen. Toen hij te rugkwam, waren de schaatsen verdwe nen. DRIE INBREKERS GEARRESTEERD. De laatste maand is aan den over kant van het IJ herhaaldelijk inge broken in keeten en loodsen, waaruit gewoonlijk alles werd meegenomen, wat maar eenige waarde had. Ook onbe woonde huizen werden niet verschoond van het bezoek der ongenoode gasten, die er hun werk van maakten om de ko peren kranen en deurknoppen af te schroeven. De politie heeft nu Zaterdag drie mannen gearresteerd, die van deze in braken en diefstallen worden verdacht. De woningen der drie heeren vormden een waar arsenaal van gestolen goede ren. De aangehoudenen hebben reeds vol ledig bekend. DE BRAND TE UTRECHT. De brand in het gebouw van het Utrechtsch Nieuwsblad, we ke Zondagnacht opnieuw oplaaide, is thans geheel gebluscht. Het bedrijf ondervindt geen stagnatie. D, schade kon gisteren nog niet worden ge s'chat. k. 0EEBSTI VOLLE MAAK (A LAATSTE KVAEIlER NIEUWE MAAN VENUS (0 MAfiS© JUPITER® SATURNUS© Sterretijd 4 h 19 min. Vandaag is het juist N.M. Het E.K. van den 28en komt dien dag omstreeks UIT 'T IJS BEVRIJD. De ijsbre- ker „Daniël", van de reederij Goedkoop, is erin geslaagd.de stoomschepen „IJs- sel", „Friesland", „Holland" en „Zui derzee", van de reederij Verschure en Co., welk' Marken vast zaten, uit het ijs te '.en. Er zijn thans nog twee schepen, oeide van de Holland- Groningen-lijn los te maken. Men zal dit heden trachten, HET IJS IN DEN LANDE. Dins dagmorgen zijn te Monnikendam voor de eerste maal van dit jaar, Mar kers op de schaats van Marken aange komen. Men is op het oogenblik voorts bezig, de baan van Monnikendam, via Zuiderwoude naar Amsterdam te vegen. DOOR DE KOUDE OMGEKOMEN. Dinsdagmorgen is uit Giesendam een vrachtauto, dienende voor het ver voer van vee, vertrokken naar de markt te Rotterdam. In de open laadbak had de 14-jarige M. R. uit Giesendam plaats genomen. Toen de wagen te Rotterdam aankwam, bleek de jongea bewusteloos te zijn. De geneeskundige dienst bracht hem dadelijk naar het ziekenhuis, maar tijdens dit transport is de jongen over leden. Geconstateerd kon worden, dat de jongen tengevolge van de felle kou is omgekomen. ZEE-OORLOGSSCHADE. Door be middeling van den Burgemeester van Egmond aan Zee is, naar de „Tel. meldt, aan een zeventiental gezinnen van nagelaten betrekkingen der in den wereldoorlog op zee verongelukte vis- schers, een uitkeering gedaan variee- rend van 35 tot 800. Deze gelden zijn door de Nederlandsche regeering langs diplomatieken weg van de Duit- sche regeering verkregen voor die sche pen van welke met eenigen grond kan worden aangenomen dat zij door Duitsch oorlogstuig zijn te rf^onde gegaan. Aan de vereeniging „Centraal Beheer te Amsterdam, waarvan „Zeerisico" een onderafdeeling i6, is door de regeering opgedragen een en ander af te wikke len. LOCOMOTIEF ONTSPOORD. Maandagmiddag is de locomotief van den trein, welke om 16.44 u. uit den Hel der vertrekt, op enkele honderden me ters afstand van het station Alkmaar ontspoord. De passagiers hebben, voor afgegaan door treinpersoneel met bran dende fakkels zich te voet langs de spoorbaan naar het station moeten be geven. Om kwart over zeven is men ér in ge slaagd, de ontspoorde locomotief weer in de rails te brengen. Tengevolge van het ongeval was het treinverkeer geruimen tijd gestremd. De materieele schade is niet noemenswaard. Branden. Dinsdagavond brak brand uit op de tweede verdieping van een perceel aan de Noorderstraat te Amsterdam bewoond door den heer P. K. Het vuur sloeg binnen korten tijd fel uit. De brandweer pakte energiek aan met stra len binnendoor en een straal over' de ladder. De brand bleef beperkt tot de tweede verdieping en den zolder welke vrij wel geheel uitbrandden. Ook het dak is op verschillende plaatsen doorgebrand. De eerste verdieping kreeg ernstige wa terschade. In pand 13* aan het Hang te Rot terdam, in gebruik bij de N.V. het „Lingeriehuis", is Dinsdagavond brand uitgebroken. Van perceel 13 sloegen de vlammen over naar het dubbele pand er naast, dat bij dezelfde N.V. in gebruik is. De panden worden gebruikt als kan toren, magazijnen en ateliers. Een zeer groóte voorraad lingerie is verloren ge gaan. Het blusschmgswerk werd ver richt met 11 stralen/waaronder een aan- 8 uur op; dat van den Oudejaarsdag staat in den Walvisch. tal van twee motorspuiten. De panden zijn zwaar beschadigd. De oorzaak is on bekend. Ongelukken. Op den Leidschestraatweg te D e n Haag had een aanrijding plaats tus- schen een personenauto, bestuurd door J. K. aldaar en een personenauto, be stuurd door F. R. te Gennep, doordat eerstgenoemde geen voorrang verleende- De auto uit Gennep reed tegen een paal en werd zwaar beschadigd, terwijl de bestuurder een hoofdwond bekwam. Naar „De Residentiebode" meldt, is haar directeur-hoofdredacteur, de heer S. Bruysten, Maandagavond tengevolge van de gladheid gevallen en heeft daar bij zijn rechterarm gebroken. Dinsdagmiddag wilden vier jongeös met een twee-wielige handkar 'n zwaar blok hout, dat bestemd was voor de Twentsche Drijfriemenfabriek E n- s c h e d van het station halen. Zij laadden dit zware blok op de kar en reden toen weg.Twee jongens trokken aan een touw en de twee anderen duw den de kar. 'Op het Stationsplein gleed het blok hout door het stooten op de straat naar voren met het noodlottig ge volg, dateen der voor de kar loopende jongens, de 16-jarige v. d, W. onder het blok terecht kwam. De jongen viel en was op slag dood. Zijn hoofd was ver brijzeld. i ONTVANGEN BOEKEN. „Het leven van Willem van Oranje door J. Stamperius. Met illustraties van J. H. Isings Jr. en bandontwerp van D. Meesters. Verschenen ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje, bij Gebr. Kluitman te Alkmaar, De Voorzitter van de commissie tot viering van het vierde eeuwfeest, jhr. m'r. dr. A. Roëll, Comm. der Koningin in Noord Holland, zegt in zijn voorwoord o.m.: Nu alom in den lande van groote be langstelling blijkt Voor de herdenking van den 400sten geboortedag van den Prins, aan wien ons vaderland zijn vrij heid en onafhankelijkheid dankt, en men allerwegen hoort van toebereidselen, om dien dag op waardige wijze te vieren, is eene uitgave als deze, waarin de Va der des Vaderlands op pakkende wijze wordt geteekend, een beter middel dan menig ander om de jonge harten te trekken en te doen blaken van geest drift voor ons roemrijk verleden. Die geestdrift heeft de jeugd wel noodig, wil zij, tot rijperen leeftijd gekomen, kunnen oproeien tegen den wassenden stroom van verzet en revolutie, die de aloude traditiën van vaderlandsliefde en saamhoorigheidszin aantast en tracht omver te werpen. „Kijkjes in het dierenleven". Schet sen uit het leven der dieren in de wil-: dernis, van den schrijver William J. Long, uit het Engelsch vertaald door Cilia Stoffel. Teekeningen van Charles Copeland. Tweede Druk. Een deeltje van de serie werken van William J. Long, die bij W. L. en J. Brusse's Uitg. Mij. te Rotterdam in een nieuwere en goedkoopere uitvoering zijn versche nen. De 5e herziene en vermeerderde druk van: „Er is geen dood", door mr. Pb. S. 'de Laat de Kanier. (N.V. Boek handel en Uitgevers Mij. v.h, W. P, van Stockum en Zn., Den Haag). „Blank .en Geel in het Verre Oosten' door dr. Boris Raptschinsky. Een be knopt overzicht van de ontwikkeling der verhoudingen tusschen de blanke en gele vo'keren en een schets van den te- genwoordigen toestand. (W- J. Thieme en Cie„ Zutphen).

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1933 | | pagina 7