GiC STUMEERD IJSFEEST N.V. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL IJ 1 3 ZE IS LEKKER, INDERDAAD LEVERWORST één dubbeltje SIMON DE WIT, ZATERDAGAVOND ADVERTEEREN DOET VERK00PEN. VICTORINA INTERNATIONAL M. DE DREU CO OFFICIAL FORD DEALER 28 JANUARI DE NIEUWE FORD KRACHTBRON. M. DE DREU1& CO TWEE VRACHTWAGEN- EN BUS-CHASSIS, TWEE MERKEN KLEINE ADVERTENTIES VORST. VORST. Voorkomen Is beter dan genezen. WAARSCHUWING. Zorgt voor winterolie in Uw Ford. Zorgt voor een radiateurhoes op Uw Ford. Zorgt voor een vorstvrije vulling in Uw Ford. Zorgt voor mistlenzen op Uw Ford. Bij ons tot zeer billijke prijzen verkrijgbaar MIDDELBURG, TEL. 546 GOES, TEL. 167 IJs en weder dienende te 8 uur groot gecos- tumeerd ijsfeest op de verlichte banen van de Middelburgsche IJs club. Prijzen worden beschikbaar gesteld voor: het origi neelste, kluchtigste en het fraaiste costuum, voor groep en persoon. Deelname f 1,paren f 1,50. Avondkaarten voor niet-leden f 0,50. Aanmelding totjen met Zaterdag 12 uur 's middags aan de Bestuurstent op de baan of schriftelijk bij den secretaris den Heer H. A Enkelaar, Noord singel R 57, Middelburg en den Heer F. B. J. Damman, L. Noordstraat C 42, Middelburg. Lampions s.v.p. medebrengen. HET BESTUUR De nieuwe Fordson truck met 8 cylinder, 65 P.K, motor overtreft alles op dit ge bied. Zeer geschikt voor traction en zwaar vervoer. Prijs slechts f 2175. OFFICIAL FORD DEALER MIDDELBURG, TEL. 546 GOES, TEL. 167. UW BIJZONDERE AANDACHT TEN VOLLE WAARD ZIJN. Op stand 181 van de R.A.I. sxposeeren wij twee merken met 'n wereldreputatie. Produc ten van fabrieken, die zich sedert ettelijke jaren hebben gespe cialiseerd in de fabricage van vracht-,bus-en touringcar-chassis INTERNATIONAL - product van de grootste Amerikaansche vrachtwagen- en buschassis-fabriek. Het ideaal chassis voor snel en betrouwbaarvervoer, met'n draag vermogen van 1 '/2tot1 Oton. BUSSING N.A.G. - product van de grootste Duitsche bus- en vrachtwagenfabriek. Een stoer chassis met enorme capaciteit. Bij uitstek geschikt voor zeer zware vrachten en groote auto bussen en touringcars. Laat ons eens weten aan welke eischen Uw vervoer moet beantwoorden en wij zullen U - zonder eenïge verplichting Uwerzijds - een uitgewerkt voorstel doen, hoe U op de meest economische manier te werk kunt gaan. Op onze STAND 181 kunnen wij U elke gewenschte inlich ting verstrekken en U de verschillende chassis laten zien. AMSTERDAM DEN HAAG MIDDELBURG N.V. H. ENGLEBERT'S AUTOMOBIELHANDEL EXPOSEERT OP STAND INTERNATIONAL en BUSSING NAG Vracht- en Bus chassis HARLEY-DAVIDSON en FRANCIS:BARNETT Motorrijwielen B HET KAN OOK UW GELUK ZIJN!! 0 fabrikaat J. A. Zendyk, Twello, ons voor tot en met 31 Januari a.s. U KOOPT PRETTIGER EN GOEDKOOPER BIJ DE GOUDBRON VOOR DE HUISVROUW Middelburg, Langedelft B 147, Telefoon 55. HUISHOUDSTER. Huur en Verhuur Diversen Vergadering en Bijeenkomst Personeel gevraagd Koop en Verkoop Handel en Winkel M.V. Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart. hot» tm r.Midd 8.— Van de opbrengst der entrée's wordt '/3 voor het Crisiscomité, en ,/3 voor het „Comité v. ontwikkeling en ontspanning van werk- loozen" bestemd. a NASH en PACKARD Automobielen SINGER „de economische wagen" Automobielen Bij vonnis der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg, Twee de Kamer, van den 16 Januari 1933, is CORNELIA MEERMAN, zonder beroep, wonende te Arne- muiden, terzake van krankzinnig heid, gesteld onder curateele. Middelburg, den 24 Januari 1933. Mr. A. J. VAN DER WEEL, procureur. 3 Deze bonbon is een erfijnde samen* stelling van praliné, caramel en pistaches. Zeldzaam lekken En daarom moet U ook dezen keer deelnemen aan de groote trekking**der door'den Franschen Staat gegarandeerde Loten Credit National de France Emission 1920. Reeds Woensdag 1 Februari a.s. kan U door storting van slechts twee gulden vijftig de gelukkige winnaar zijn van den schitterenden hoofdprijs Een millioen francs of 98.000 Holl. Guldens. Verder zeer vele prijzen a frcs 500.000, 2 a frcs. 200.000, 3 a frcs. 100.000, 6 a frcs. 50.000 enz. Voor Uw Twee gulden vijftig heeft U recht op den geheelen prijs. 2 stuks f 4.50, 3 stuks f 6.5^, 5 stuks f 10.10 stuks f 19.Trekkingslijsten worden drie dagen na de trekking gratis toegezonden. Profiteert nog heden van het geluk van ons kantoor. Wij betaalden reeds in de loop der jaren enorme bedragen aan prijzen uit. Zendt nog heden postwissel of Girostorting No, 135173 aan de Firma J. Sanders, Comm. in Effecten, Hoogstraat 4, den Haag, Telefoon 116587. Laten wij U een gelukskans toezenden. Ij. iirTTM Juz- t op cLzso -w ■n/Mxm.'! NEDERL. SPOORWEGEN. N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht. N.V. Hollandsche IJzeren Spoor weg Maatschappij te Utrecht Onder verwijzing naar de Voor bepalingen van de Speciale-Tarie- ven, voorkomende in het ijl- en Vrachtgoederentarief, Deel II, in de Voorschriften Tramwegen en in het Teil II, Heft lb, „Gemeinsa- mes Heft" van het Duitsch-Neder- landsch tarief, wordt ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat tijdens gestremde vaart door ijsgang sommige Speciale-TarieVen voor het vervoer van goederen, geheel of gedeeltelijk buiten wer king zullen worden gesteld, waar omtrent nadere inlichtingen aan de stations verkrijgbaar zijn. Utrecht, 23 Januari 1933. GEMEUBILEERDE OF ONGEMEUBILEERDE KAMERS TE HUUR, met keuken en aparten opgang, in de Lange Delft. Adres Lange Delft H 22, Middelburg. Zeer net oppassend werkman (Weduwn.) met drie schoolgaande kinderen, vraagt een DITO HUISHOUDSTER. P.G. Leeftijd 3545 jaar. Huwelijk niet uitgesloten. BRIENE, Halve maanstraat 59, Eindhoven. BELEGGING. Heerenhuis, cen trum Goes, te koop. Na jaarlijk- sche flinke afschrijving 5 pet. net to. Brieven onder M 420, Bureau van dit Blad. UW VOORKAMER staat leeg, en ge wilt die verhuren? Maak het dan bekend in een discrete en bil lijke KI. Adv. TE HUUR GEVRAAGD, voor 2 bejaarde dames: klein huis of ge deelte van huis, bevattende twee kamers en keukentje. Brieven on der M 421, Bureau van dit Blad. TE KOOP OF TE HUUR gevraagd prima boerderij, gelegen op Zuid- Beveland, minstens groot 40 H.A. Makelaar D. A. Constandse, te Goes. IETS NIEUWS I Half pond tabak in ronde bus 50 cent. Kaarten met joker, afwaschbaar, 10 cents. Onz® reclame sigaar 150 cent per kistje van 50 stuks. J. van Holthuijsen, naast Hospitaal, Middelburg. SLAGERIJ J. MEEUWSE, Veer- sche singel, Tel. 21, Midd. Prima rundvleesch. Biefstuk 60, rosbief 50, stukjes 50, lappen 35, 40, 45, Leverworst 25 ct. Alles per pond. Varkenskoppen 25 cent per kilo. DE DAMES zijn voor hun buik banden, elastieken kousen en cor- setten, het best en het voordeeligst bij Van Boven, t.o. Postkantoor, Middelburg. Ook aan huis te ont bieden. ■nnnnnMMnnuauaannnnnunnn DE PRIJS van KI. Adv. is 75 cent voor een maximum van 6 regels. Vraagt in'ichtingen over ons Bonkaartenstelsel, gemakkelijk en goedkoop! Tel. 139 Mdb., 17 Goes. U ZOUDT wel leerlingen willen hebben? Doet u daarvan dan te dezer plaatse mededeeling! EVANGELISATIE BOGARDZ., Middelburg. Donderdagavond 8 u. Ds. Tonsbeek van Kamperland. Toegang vrij. VROOLIJKE LOUIS DAVIDS- avond voor de V.A.R.A., op Don derdag 26 Jan. Nog enkele kaarten te verkrijgen (ook voor niet-V.A. R.A.-leden) 's av. a. d. Schouw burg te M'burg a 80 cent. EEN LIEF HUISJE te koop? En weet u geen kooper? Plaatst hier een Kleine Adv. en ge maakt groot kans op succes I GEVRAAGDTimmermansleer ling of aankomende (pl.m. 1 jaar op 't vak). L. Dingemanse, Aanne mer, Gapinge. DEN KLEINEN zakenman, wien het niet convenieert flink te ad- verteeren, biedt deze rubriek ge legenheid op zijn wijze toch óók bekendheid aan zaak en product te geven. FAMILIE-AVONDEN, opgeluis terd met een leuk filmprogramma, vallen zeker in den smaak van uw gasten. Zeer goedkoop arrangeert Van Boven, t.o. Postk., Middelburg, filmvoorstellingen aan huis. GEVRAAGD 3000.— als le hy potheek. Ruime overwaarde. Brie ven M 419, Bureau van dit Blad, Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA" Uren van vertrek in Januari. m 8.— Uk. Vlissingen *1 Donderdag 26 Vrijdag 27 Maandag 30 Dinsdag 31 'ai. 8.— 8.— lllbUdg K Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens om 12 uur, ftaar Middelburg gevaren. Informatiën te bekomen te: Roterdam: Ex^ed^VEN G^VOS Middelburg: S. J. ^^SlSuo'JT.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1933 | | pagina 4