REEDS MEER AAR IDEALE ZUIVERHEID EN KWALITEIT DE R00DE VULPENHOUDER RECHTZAKEN. KERKNIEUWS. TWEEDE blad van de provinciale zeeuwsche middelburgsche courant (w.o. de goesche courant) van zaterdag 14 januari 1933. No. 12. h® LLOYD GEORGE. Bij gelegenheid van zijn 7psten geboortedag; 17 Ja nuari 1933. Lloyd George, de grijze Engelsche staatsman die 17 Januari a.s. 70 jaar oud wordt, mag zich in een zeldzame beroemdheid verheugen. Hij is het on derwerp geworden van menige biogra- jie. Hij heeft zich de warme bewonde ring verworven van volgelingen en geestverwanten, niet 'slechts in Enge land, maar in veie landen daarbuiten. Hij werd geboren in 1863 te Manchester, waar zijn vader, uit Pem brokeshire (Wales) afkomstig, school meester was. Deze overleed jong en de zoon werd opgevoed door zijn moeder en een edelmoedig oom, die hem tot zaakwaarnemer opleidde. In 1884 werd hij chef en later een van de directeuren van het bureau Lloyd George, Roberts en Cie. Reeds vóór dien tijd echter had hij door geestdriftige artikelen in de „North Wales Express' geschreven on der het pseudoniem Brutus" de aan dacht op zich gevestigd. Hij was een uitstekend redenaar en reeds in 1884 werd hij door niemand minder dan Mr. Joseph Chamberlain als een toekom stig leider verwelkomd. In April 1890 werd hij tot vertegen woordiger van Carnarvon, een district in Noord Wales, in het parlement geko zen, waar de jonge Welshman zich als vurig liberaal deed kennen. Van 1899 tot 1902 was hij fel in de oppositie tegen de imperialistische po litiek van Chamberlain en ruiterlijk kwam hij gedurende den Transvaalschen oorlog voor zijn pro-Boer gevoelens uit .Dit bezorgde hem den tijdelijken haat van verscheidene zijner landgenooten en zelfs ging het Birmmghamsch gepeu pel hem bij de verkiezingen in 1900 te lijf. Het district Carnarvon Boroughs vaardigde hem weder af naar het La gerhuis, waar hij in 1902 het verzet leidde tegen devoortgezette „Education Act." Sedert 1905 trad Lloyd George steeds meer naar voren op het staatstooneel en vervulde er de eene gewichtige rol na de andere. Het eerst trad hij op in het ministe rie Campbell-Bannerman als minister van Handel. Als premier van de „Board of Trade" werd hij zeer geprezen om zijn reorganisatie van de Londensche haven en zijn bevordering van de En gelsche nijverheid. In 1908 trad Asquith als premier op; deze bood den ultra-radicalen Lloyd George het kanselierschap van de schat kist aan. Als Minister van Financiën was Lloyd George mèt Asqquith de groote kracht van het liberale kabinet. Veel tegenkanting vond in 1909 de „Fi nance Bill", waarin nieuwe belastingen, grootendeels drukkende op de land eigenaars, waren voorgesteld ter be strijding van het tekort van 16 millioen pond op de begrooting. Voor financieele wetien gold het on geschreven gewoonterecht, dat de lords de bevoegdheid van amendeering misten en dat zij feitelijk een zoodanige wet, door het Lagerhuis goedgekeurd, slechts konden aannemen. De begrooting, den 19en April 1909 door Lloyd George aan het Lagerhuis aangeboden, bevatte naast verschillende posten tot uitvoering van de ouder- domspensionneering, andere tot uitbrei ding van de vloot, welke de conserva tieven in het bijzonder eischten. De re geering wilde de middelen daarvoor 'vinden o.a. uit een verhoogde belasting op de geestrijke dranken en verder door een nieuwe regeling van de grondbelas ting in verband met de invoering van een belasting op de waardevermeerde ring van den grond. Over deze beide punten, waarbij verschillende leden van het Hoogerhuis rechtstreeks of midde- lijk waren betrokken, liep de strijd. door A. W. v. E.v. R. 18). - Kean kon een alleraangenaamst en onderhoudend metgezel zijn, als hij dat wilde, en bij deze gelegenheid deed hij zijn uiterste best, ,LesIie's gedachten van het naderende verhoor af te houden, met het gevolg, dat zelfs de twee men- schen, die er het meest bij betrokken waren, den maaltijd heel pleizierig von den. Na de lunch nam Kean den jongen man apart en sprak zeer ernstig met hem, terwijl Fayre zijn best deed het gesprek met Cynthia gaande te houden. Zij was haar zenuwachtigheid meester geworden en zag de komende dingen te gemoet met een moed, die haar tot eer strekte, maar ondanks hun beider po gingen kroop de tijd voort, en was hij blij, toen zij eindelijk naar de gerechts zaal gingen, waar het verhoor zou plaats vinden. Op Kean's verzoek scheidden zij, en hij en Fayre namen tusschen de menigte in de zaal plaats. Hoewel enkelen de twee vreemdelingen nieuwsgierig aan keken, viel het te betwijfelen, of iemand den iljTageren man met de scherpe oogen en het haviksgezicht herkende, ofschoon zijn portret dikwijls in de Den SOsten November 1909 werd in het Hoogerhuis een voorstel van Lore Lansdowne aangenomen, waarbij het Hoogerhuis verklaarde, zich niet gerech tigd te achten deze begrooting aan te nemen voor het land er over had kunnen oordeelen. Het Lagerhuis verklaarde in antwoord daarop den 2en December dit besluit in strijd met de grondwet en de regeering kondigde de ontbinding van het Lagerhuis aan, die 10 Januari 1910 plaats vond. De verkiezingsstrijd liep over de kwes tie van het veto-recht der, lords, die aan een liberale regeering met een liberale meerderheid het regeeren onmogelijk konden maken. De conservatieven en vooral de vleugel, welke Chamberlain aanvoerde, gebruikten de tarief-hervor ming als verkiezingsleuze, terwijl zij daarnaast vooral op het Duitsche ge vaar in verband met de z.rf. verwaar- loozing van de vloot wezen. De minder gunstige uitslag van de verkiezingen en het overlijden des konings in Mei van dat jaar, maakten, dat de status quo ge handhaafd bleef. Na de tweiede ontbin ding van het parlement diende de regee ring den 21sten Februari de parlement of veto-wet onveranderd in. De 900 amendementen, welke voor de tweede lezing waren ingediend, wees de regee ring af, waarna het ontwerp in derde lezing op 15 Mei 1911 werd aangenomen. Den lOen Augustus werd de wet met den steun van den aartsbisschop van Canterbury en lord Lansdowne met 131 tegen 114 stemmen aangenoemen, zoodat tenslotte na geweldigen strijd Lloyd George zijn plannen inzake de democra tiseering van de grondwet had weten door te zetten. In de Engelsche buitenlandsche staat kunde stond de Marokko-kwestie op den voorgrond. Na het zenden van Duitsche oorlogsschepen naar Agadir koos de Engelsche pers bijna eenstemmig partij voor Frankrijk. Ook de regeering schaar de zich naast haar bondgenoot. Een drei gende rede van Lloyd George deed even min aan de Gezindheid van Engeland twijfelen. Toen in Januari 1913 Asauith de Re- formbill van 1912, waarbij het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen zou worden ingevoerd, had ingetrokken, om dat er geen meerderheid voor te vinden was, werd door de aanvoerster der suf fragettes, mevrouw Pankhurst, brand gesticht in het huis van Lloyd George, waarvoor zij tot 3 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Bekend uit dien tijd der suffragettes is het volgende vermakelijke voorval: Tijdens een vergadering beet een der suffragettes Lloyd George toe: „Als U mijn man was, zou ik U vergift toedie nen!", waarop de gewiekste staatsman onmiddellijk zeer geestig antwoordde: „En als U mijn vrouw was, zou ik het innemen - ook: In 1913 kondigde Lloyd Geofgg in een, den lien October te Belfast gehouden rede aan, dat er een einde moest komen aan de macht der groot-grondbezitters en dat-hii niet voor doortastende maat regelen zou terugdeinzen om snel het doel te bereiken. De wereldoorlog was oorzaak, dat dit voornemen voorloopig uitgesteld werd. Is gevolg van dien oorlog trad den 26sten Mei 1915 een Coalitie-kabinet op, waarin Lloyd George minister werd van het departement van munitie. Na den dood van Kitchener volgde hij dezen op als minister van oorlog. Onder zijn ministerschap werd de bur gerconscriptie ingevoerd, -waarbij ook vrouwen tot verplicht werk werden op geroepen. In December 1916 eischte hij de vor ming van een kleinen, met dictatoriale macht voorzienen oorlogsraad. Den 9en December 1916 verleende de koning hem daartoe opdracht. Lloyd George, nam als eerste lid der schatkist, het presidium van het nieuwe kabinet op zich. In den deinen oorlogsraad namen met hem Lord kranten had gestaan. Hun belangstelling richtte zich uitsluitend op Leslie en miss Allen, die binnen kwam, juist toen de zitting kbegon, en tegenover het Hof plaats nam. Fayre keek haar vol belangstelling aan. Zij had een zwart mantelpak aan en droeg een zwart vilten hoed, van het soort, waarvan echte oude vrijsters van middelbaren leeftijd houden. Zij was bleek, maar kalm, en was zich blijkbaar niet bewust van de kleine opschudding die haar komst verdbrzaakte. Toen zij Leslie in het oog kreeg, boog zij ern stig, doch merkbaar vriendelijk, voor hem. De jury trad binnen, gevolgd door den lijkschouwer, een al wat oudere man, die zijn practijk in het andere deel van Whitbury had, Zijn toespraak tot de jury was kort en duidelijk. „U hebt het ijlk van die dame gezien", besloot hij, „en de oorzaak van haar dood een kogelwond in den linker slaap. Het lijk is, zooals u weet, al her kend, Als u de zaak, die u gaat berech ten, moet behandelen, staat u voor de taak, zelf te beoordeelen, op welke wij ze de overledene aan haar einde kwam." De zaak begon met de getuigenis van Gunnet en sergeant Brace. Brace be schreef zijn bezoek aan de boerderij en onder het raam en in de schuur. Hij gaf verslag van zijn gesprek erover met Curzon, Bonar Law, de arbeiders-afge vaardigde Henderson en Lord Milner zitting. Na den oorlog, in begin 1919, trad hij als premier van Engeland, in den Op persten Raad van Tien, die gaandeweg werd ingeperkt tot drie. In Versailles en in tal van andere ste den van Europa, heeft hij in allerlei con ferenties als Ëngelands vertegenwoordi ger mee beraadslaagd en beslist over de groote internationale vraagstukken van het economisch leven. In 1922 werd hij als premier opge volgd door Bonar Law, waarop Lloyc George in de oppositie ging tegenover de toen optredende conservatieve re geering. In de Engelsche Liberale Partij deden zich de laatste jaren verscheidene moei lijkheden voor, waarbij bleek, dat Lloyd George meer links stond dan verschei denen zijner vroegere volgelingen. (W.) DE WINKELSLUITINGEWET. De bediendenorganisaties hebben een actie ingeluid, waarbij zij zich teweer stellen tegen de pogingen welke er wor den aangewend om te komen tot ver ruiming der openingsuren der zaken op Zondag. Het standpunt der bedienden, georganiseerd in de Ned. R.-K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbe dienden „St. Franciscus van Assisie" en de Ned. Vereen, van Christ. Kantoor- en Handelsbedienden, is dezer dagen be kend gemaakt door middel van circulai res, gericht tot de winkelbedienden al- lereersHen voorts tot geheel het pu bliek, dat gewezen wordt op de groote waarde van de Zondagsrust voor iede ïen arbeider, dus ook voor den bedien de. Hoewel de meerderheid van den gemeenteraad van Zwolle vrijwel alle bezuinigingsvoorstellen van het college van B. en W. heeft verworpen, hebben de drie wethouders verklaard voorloopig te zullen blijven om een crisis te voor komen op het oogenblik dat de burge meester heengaat. Aneta meldt uit Batavia d.d. 13 Januari dat de H.V.A. bij het A.D.E.K 2000 contractanten aanvroeg voor te werkstelling in D e 1 i, terwijl deze maat schappij ook 3000 laukens van Java laat terugkeeren, Vrijdagmorgen is vrij plotseling, na een slechts korte ongesteldheid, in den ouderdom van 68 jaren overleden de heer mr. P. J. van Wijngaarden, in leven notaris te Rotterdam. In het jaar 1897 vestigde hij zich in de plaats van zijn vader. De kerstcollecte ten bate van de stichting Biovacantieoord heeft opge bracht een bedrag van ruim 33.198 gul den. Een dure wonderdokter. Voor de rechtbank te Breda werd be handeld de zaak tegen J. W. H, M. vroeger te Breda, 'later te Scheveningen thans zonder bekende woonplaats hier te lande. Voorde zoovteelsfte maal had d, „(weldoener der menschheid" zich le ver antwoorden wegens het onbevoegd uit oefenen dei* geneeskunde. Thans diende een zevental' gevallen, alle te Eitten-Leur, waarin hij zijn pa tiënten had behandeld mei zalf, olie en kruiden. Ook nu had de „artist" voor zijn behandeling heel aardige bedragen Leslie. „U hebt ze tot dusver niet toe kun nen schrijven aan een bepaald persoon?" vroeg de lijkschouwer. „Wij zijn nog aan het zoeken", ant woordde Brace vaag. „Op het oogen blik hebben wij niets te rapportperen." Een der leden van de jury, een han delsman, wiens winkel in een buiten wijk van Whitbury lag, schraapte zenuw achtig zijn keel. „Er liep Maandagmid dag een landlooper voorbij mijn huis," deelde hij mede. Er was een klein oponthoud, terwijl hij beëedigd werd. ,,0in hoe laat zag u dien man?" „Omstreeks vier uur. Ik was aan het étaleeren, daarom herinner ik mij den tijd toevallig. Hij liep rechtstreeks in de richting van Keys." „Kunt u hem beschrijven?" „Een tenger man, mager, met een rood gezicht. Dat is alles, wat ik mij kan herinneren. Ik weet zelf niet, of ik hem nog zou herkennen, als ik hem weer ontmoette. Ik zag hem alleen in het voorbijgaan." De lijkschouwer riep Brace weer op. „De overledene werd Maandagavond toch herkend?" „Ik ging van mrs. Leslie's boerderij rechtstreeks naar Greycross, waar ik miss Allen sprak. Op mijn voorstel ging zij dadelijk met mij mee naar het lijken - - (fngez. Med.) gevorderd, hoewel eenigzins varieere.ncl, naar "gelang de schaapjes wol hadden. Van C. H. had hij maa(r f25 aange nomen, van Anna v. d. Br. 100, van Corna K f 150; Corn. J. M. d. B. had' 2 amaal f175 neer kunnen leggen; Joha. R. was er met 125 afgekomen; Josa v. d. C. had ook nog pillen gek;regie,n,. maar moest dan ook f 300 betalenMaj- ria v. P, kwam er met f 40 af. Deze be dragen, althans sommige ervan, dienen nog beschouwd te worden als vooruit betalingen of gedeeltelijke afbetalingen. Bij een vroeger geval had dei artist" im mers zelf verklaard, dal hij patiënten had, die hem zijn behandeling1 met f G00 a f 700 honoreerden. Verd. werd door den kantonrechter te Zevenbergen veroordeeld tot ze.s1 geld boeten, ieder van f 300, ten. aanzien van het laatste geval volgde vrijspraak Tegen dit vonnis was beroep uange- teekend zoowel door den ambtenaar van het O. M. als door beklaagde. De officier van justitie eischic be vestiging van liet vonnis. Het O.M. bij de rechtbank te Win schoten eischte tegen den 35-jarigen bakker B. T. -v. Finsterwolde, die als bestuurder van een vrachtauto op 31 Oct. j.l. aldaar A. Bos had overreden, tengevolge waarvan deze was overle den, een boete van 40 s. 40 dagen gevangenisstraf. Verd. was verblind ge worden door de lichten van een uit de tegenovergestelde richting komende auto. Geref. Kerk, G. Ch. H. Plantagie, hulppa*. Le Dieren, heeft bedankt voor het beroep naar Aaiv denburg. huis. Het lijk was daar ongeveer een half uur tevoren gebracht, en zij her- rende het als dat van haar zuster, mrs. Draycott, die bij haar logeerde." De lijkschouwer liet Brace gaan en riep miss Allen op. „Het doet mij leed, u deze vragen te moeten stellen, miss Alleenzei hij. „Ik zal zoo kort mogelijk zijn. Wilt u vertellen, onder welke omstandigheden uw zuster Maandagavond uw huis ver liet? Was het haar gewoonte op dat uur een wandeling te maken?' „Volstrekt niet, geloof ik. Het was lang geleden, dat zij het laatst bij mij logeerde, en zij was pas den vorigen avond gekomen, maar zij was nooit een wandelaarster geweest en gaf niet om lichaamsbeweging, vooral niet met slecht weer!" „Kunt u iets bedenken, dat haar op zoon avond naar buiten kan hebben gevoerd?" „Niets. Ik zag haar niet uitgaan en was zeer verrast, toen ik ontdekte, dat zij er niet was. Zij had er niet over ge sproken." „Kunt u geen enkele reden beden ken, waarom zij naar mr. Leslie's boer derij is gegaan?" „Geen enkele. Zij kende mr. Lesie niet en kon naar mijn beste weten geen reden hebben daarheen te gaan." De lijkschouwer boog zich voorover. Coöp. Suikerfabriek „Dinteloord". De balans per 31 Juli van de Vennoot schap tot Exploitatie van Suikerfabrie ken, gevestigd te Dinteloord geeft in de bet en credit een cijfer van 6.332.700, de gecombineerde exploitatierekening van 1 Aug. 193131 Juli 1932 der zelfde Vennootschap een cijfer van 3.786.300. De balans der Coöperatieve Suikerfa briek en Raffinaderij „Dinteloord" ver meldt in debet en credit een cijfer van 4.821.500, terwijl de exploitatiere kening in baten _2.244.000 beloopt en in lasten 273.000, zoodat aan de leden 'n bedrag ten goede kwam van 1.971.000) waaronder 628.500 aan regeerings» steun, aldus het Alg. Handelsblad. Het verslag over het boekjaar 1931 1932 vermeldt o.m. dat de uitzaai der bieten in het jaar 1931 belangrijk minder was dan in de laatste jaren, als gevolg van de lage suikerprijzen en het te laat bekend worden van de regeeringsmaat- regelen. Bovendien was de gewichtsop brengst /ver beneden het middelmatige; het suikergehalte was echter hoog (ge middeld aan de snijmolens 18.37 De voortdurende inzinking van den suiker prijs zal tengevolge hebben, dat ook in het nu loopende jaar de bietenverbouw vrijwel géén overschot zal geven. De campagne begon op 9 October '31 en eindigde op 3 December. In totaal werd verwerkt 189.828.000 kg. fliervan waren 139.637.000 kg door de leden ge leverd tegen 237.531.000 kg het jaar te voren. Gemiddeld kon worden betaald 14.1114 per 1000 kg franco fabriek ge leverd. Na aftrek van de gemiddelde vracht ad 1.02 per 1000 kg ontvingen dus de leden, die hun bieten niet per as op het fabrieksterrein leverden, gemid deld 13.0914. „Het spijt mij, dat onderwerp te moe ten aanroeren, maar sprak uw zuster openhartig met u over haar zaken? Stel, dat zij was uitgegaan met de be doeling, iemand te ontmoeten, zou zij het u dan verteld hebben?" Miss Allen weifelde even. „Mijn zuster nam mij niet in haar vertrouwen", zei ze eindelijk, „Wij heb ben elkaar de laatste jaren weinig ge zien, en hoewel zij gewoonlijk heel openhartig over haar aangelegenheden sprak, geloof ik niet, dat zij mij in haar vertrouwen zou hebben genomen, als het iets intiems was geweest." „Zoodat zij, zonder u te raadplegen, best het huis kan Eebben verlaten om zich aan een afspraak te houden?" „Dat is best mogelijk." „Weet u niets van een boodschap of een brief, die een mogelijke afspraak inhield?' „Neen. Zoodra ik mij ongerust begon te maken over haar afwezigheid, vroeg ik de bedienden, of er misschien een boodschap voor haar was gekomen en hoorde, dat er niets geweest was. Ik heb haar brieven ook nog doorgekeken, maar niets gevonden. Zij was pas den vorigen dag gekomen en er waren over de post geen brieven voor haar be zorgd." Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1933 | | pagina 5