IB roti inci ale Zeeuvt&che binnenland. STATER-6EKERAAL DENKT OM DE ELM AS PRIJSVRAAG mm en mm. ZEELAND. N*. 308. Twee Bladen. VRIJDAG 30 DECEMBER 193 2. Eerste Blad. !75e J&ari&ej; OVERZICHT VAN DEN RAAD VAN GOES. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 1 2 30. elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 36 cent per regel voor ingezonden raededeélingen 60 cent per regel. Bi) abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St.- Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van t7 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent E£Hf»TE KAMER. De wijziging der L.O. wet. Voortgezet werd de behandeling.van het wetsontwerp tot wijziging der L. O. wet. De heer S m e e n g e (lib.) verklaart dat en zijn politieke vrienden hun stew niet aan het ontwerp kunnen ge ven. De verwachte bezuiniging zal ver moedelijk tegenvallen. Maister Terpstra noemt de be zwaren tegen het op wachtgeld stellen vaa gehuwde onderwijzeressen overdre ven. De wijziging der leerlingenschaal is een bezuinigingsmaatregel. Tegen elke bezuiniging zijn wel bezwaren aan te voerea. Naar concentratie van scholen is een enderzoek gaande. Hij ontkent be slist, dat het ontwerp beteekent het af schuiven van kosten op de gemeenten. Na re- en dupliek wordt het wetsont werp aangenomen met 24 tegen 18 stem men (rechts tegen links; ook de heer Van IJssebnuiden stemt tegen) De vergadering.werd verdaagd tot 10 Januari. UITVAART GRAAF VAN LYNDEN VAN SANDENBURG, In allen eenvoud en stilte is gister ochtend het stoffelijk overschot van graaf Van Lynden van Sandenburg overgebracht van zijn woning aan het Lange Voorhout te Den Haag naar het kasteel Sandenburg te Neer Langbroek, waar een roudwdienst plaats had onder leiding van ds. A. K. Straatsma. Hij be paalde zich bij dezen dienst tot het voorlezen van Corinthe 1 13. Bij den rouwdienst waren Prinses Juliana en Prins Hendrik, als vertegenwoordiger van de Koningin, aanwezig. Daarna werd het stoffelijk overschot naar de familiebegraafplaats te Neerlangbroek overgebracht, In den langen stoet slo ten zich achter den rouwwagen aan de Prinses, Prins Hendrik, jhr, mr. dr, Schimmelpenninck, als vertegenwoordi ger der Koningin-Moeder, en graaf Von ilsemann, als vertegenwoordiger van den ex-keizer. Daarna volgde de fami lie, de geïnviteerden en de zeer vele belangstellenden, o.w. leden van den Raad van State, ministers, gezanten, vele autoriteiten uit den lande, en uit stad en provincie Utrecht. De kist werd gedragen door twaalf arbeiders van het landgoed Sandenburg. Ds, Prins uit Langbroek heeft aan de groeve het Onze Vader gebeden. Ove rigens is er niet gesproken. De zoon, mr. C. Th. E. graaf van Lyn den van Sandenburg dankte. HANDELSDADEN EN NIET-HAN- DELSDADEN. Ingediend is een wetsontwerp tot op heffing van de onderscheiding tusschen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden en niet-kooplieden. De Minister van Justitie zet in de Me morie van Toelichting uiteen, dat de oude „daad van koophandel" niet lan ger kan dienen als basis van het speci fieke handelsrecht. Wat typeert in de oogen van het te genwoordig geslacht de handelsdaad? Niet de inhoud der handeling, bepaal delijk niet het feit, dat deze in een koop van waren bestaat, maar de om standigheid, dat zij vericht wordt in de uitoefening van een bedrijf. In haar kwa liteit van bedrijfsdaad ligt de rechtvaar diging van haar biizondere behandeling. Overeenkomstige opmerkingen vallen met betrekking tot den koopman en de handelszaak te maken. Niet het verrich ten van bepaalde daden, maar het ver richten van onverschillig welke daden bij wege van bedrijf schenkt den hande lenden persoon de kwaliteit van koop man (in ruimeren zin). En in zoover de handelszaak aan een eigen regime be hoort ondèrworpen te blijven, vindt die afwijking van het gemeene recht haar verklaring weer niet in den inhoud der handeling koop van waren of daarmee geliik gesteld feit waaruit de schuld is voortgesproten, maar in de eigenschap van bedrijfsraad die aan de verbintenis- scheppende handeling toekomt. Als handelsdaad in den zin van het ontwerp zal dus voortaan gelden de be- "rijfshandeling, als koopman, de persoon die een bedrijf uitoefent; als handels zaak de verbintenis, die uit een be- drijfshandeling wordt geboren. Het beperkte kernbegrip: koop van waren met zijn satelieten verdwijnt dus om plaats te maken voor het ééne alge- meene begrip: bedrijf. Dat zal voortaan de toepasselijkheid van het specifieke handelsrecht bepalen. Daarmee verkrijgt dit recht een geheel ander karakter. Van een beperkt handelsrecht wordt het een algemeen bedrijfsrecht en soms zelfs, waar bedrijf en beroep op één lijn wor den gesteld, tevens een algemeen be- rocpsrecht. Deze verandering beteekent een aanmerkelijke vereenvoudiging van onze wetgeving. Het ontwerp doet niets anders dan de laatste consequenties van een in vollen gang zijnde beweging erkennen, als het ieder, hetzij natuurlijk of rechtspersoon, die een bedrijf exploiteert, en iedere be- drijfshandeling en iedere bedrijfsverbin- tenis aan het specifieke handelsrecht on derwerpt Het ontwerp berust op een voorstel van de Staatscommissie-Limburg. DREIGENDE STAKING IN DE HAVEN VAN IJMUIDEN. Donderdagavond heelt de algemeene leiding der IJmuider federatie, aange sloten bij den Centralen Bond van Trans portarbeiders besloten bet volgende te legram aan de reeders te zenden: Al gemeene bestuursvergadering, vakgroep zeelieden, havenarbeiders en kolenwer- kers, besloten ledenvergadering voor zeelieden, havenarbeiders en kolenwer- kers Maandag 2 Januari te adviseeren te staken, indien de toestand zich niet wijzigt. DE INVOER VAN BACON IN ENGELAND. Reuter heeft vernomen, dat de Engel- sche minister van landbouw begin Jan. opnieuw een samenspreking zal houden met de handelsattachés van de landen, die in Engeland ham en bacon invoeren. Het persbureau meent te weten, dat dan een verlenging tot. 1 Juli (den datum, waarop de aanbevelingen van de com missie, die het vraagstuk van de var kensteelt in Engeland heeft bestudeerd in werking treden) van de overeenkom sten tot vrijwillige beperking van den in voer van ham en bacon in Engeland zal worden voorgesteld. Deze afspraken loe pen op 22 Januari af. Bij Kon. besluit is aan G, de Hoog Hzn„ onder-directeur van het Rijksbu reau voor de monumentenzorg, op ver zoek, eervol ontslag als zoodanig ver leend. Gisteren is te B r e d a in den ouderdom van 77 jaar overleden mr. W. P. A. Hellegers, vice-president van de rechtbank aldaar. Met ingang van 1 Januari zal het korps Rijksveldwacht 75 jaren bestaan. In verband daarmede heeft de Koningin een aantal onderscheidingen toegekend. De minister van Justitie richtte een waardeerend schrijven tot het korps. De federatie van bedrijfsvereeni- gingen en dé vereen iging van raden van arbeid hebben den minister van eco nomische zaken en arbeid' opnieuw ver zocht, zoo spoedig mogelijk een ontwerp tot technische herziening van de Ziek tewet in te dienen, opdat deze wet worde aangepast aan de eischen van de practijk. De directeur-generaal van den Ar beid zal, te rekenen van 1 Jan. 1933 af bij afwezigheid als zoodanig worden vervangen door den hoofdinspecteur van den abeid'J. J. van Male, hoofd van het vijfde district der arbeidsinspectie te Amsterdam De Brusselsche correspondent der „Maasbode" meldt dat de heer J. Ver- bruggen tot consul-generaal van België te Batavia is benoemd geworden met jurisdictie over Ned. Oost-Indië. Begin Maart zal hij ter plaatse zijn functie aan vaarden. (Ingez. Med.) Niet tegenover het leven te staan met een „waarom"maar het leven zeil te aanvaarden met zijn smarten eri zijn vreugden, en dan te leven dat is onze taak, een goddelijke nood wendigheid. Goes, 30-XII- 32 In één middag- en avondverga dering heeft de Goesche Raad een agen da van 12 punten, met en benevens de begrooting 1933 afgedaan. Het moet gezegd worden: aan veel- praterij doet men in den Raad niet. De verschillende partijen hebben, elk voor zich, bekwame woordvoerders; de heer De Roo vervangt op te waardeeren wij ze den liberalen financieelen specialist Van Bommel van Vloten, en de heer Vis- scher is aan den soc.-democratischen kant een positieve aanwinst, door de dui delijkheid en zakelijkheid van zijn be toogtrant. De loco-burgemeester Van Melle leidt op bezadigde en, rustige, soms haast al te rustige, wijze de vergadering; met de specerijen, waarmede burgemeester Ha- jenius de besprekingen dikwerf kruidt, gaat zijn plaatsvervanger zeer spaar zaam om. Veel stof voor een commentaar 'biedt het gisteren verhandelde echter ook niet. Want men zal het ons niet euvel dui den, wanneer wij bv. de soc.-democrati sche Raadsleden hier ter plaatse niet zullen trachten te bekeeren van hun o.i. foutieve-opvatting, dat de cr'sis aan „het kapitalistische productiestelsel" te wij ten zoude zijn; de plaats voor een dis cussie over dit, op zichzelf wellicht heel interessante, onderwerp is niet de Raad eener gemeente. Waar wél wat van te zeggen ware zij het dan zuiver in de theoretische sfeer, is de quaestie van het salaris-rapport. Dit zit zoo: het rapport wijst op ver schillende dusgenaamde „onbillijkhe- den". In Den Haag noemde men dat destijds „plooien, die gladgestreken moesten worden". Aangezien geen enkel stelsel of sy steem volmaakt zal zijn, nemen wij gaarne aan, dat zulke onbillijkheden hier bestaan. Zij beteekenen dan, dat bepaalde salarissen, in verhouding tot andere salarissen, te laag of te hoog zijn. Aangezien vervolgens een gemeente voor al haar dienaren nauwgezet even veel liefde moet koesteren, dienen deze onbillijkheden vereffend te worden. Tot zoover zijn allen het eens. Maar nu komt het verschil. De soc.-democraten zeggen: de schreeuwendste onbillijkheden moeten n u worden weggenomen door verhoo ging van hun loon. En de liberale woordvoerder zeide: wanneer de binnenkort toch zeker te verwachten verlaging van de loonen van -hen, die in gemeentedienst zijn, aan de orde komt, dan is de on billijkheid in de verhouding ook weg te werken door de betrokkenen minder te verlagen dan de rest. Inderdaad: voor beide redeneeringen is iets te zeggen. Voor wat de praktijk betreft, sluiten we ons ditmaal bij den heer De Roo aan, ook al wijl het ons gevaarlijk voorkomt Wt zijn de eene plooi wél de andere niet glad te strij ken. Tot breedvoerige algemeene beschou wingen zullen wij ons ditmaal al even min laten verleiden. Even kwam het tot een incident, toen wethouder Goedbloed, schoon for meel binnen de perken blijvende, zich toch wel wat erg klaarblijkelijk tot den persoon van den voorzitter der finan- cieele commissie wendde. Dat was nief juist en de ridderlijke verdediging van den heer Visscher, die mede deel uit maakt van die commissie, deed goed: „wethouder Goedbloed, zoo zeide deze o. m„ kan niet ontkennen dat deze be grooting een heel andere en meer voor uitziende geest ademt dan die van ver leden jaar," Voor de rest noteerden we nog, dat een voorstel het presentiegeld te verla gen van f5 op f4 door den heer Crucq comedie genoemd, en met 85 stem men verworpen werd; dat een verhar ding van de Markt (kosten f 5000, teer- slag op kei) bekeken maar voorloopig nog niet uitgevoerd wordt, dat een voorstel-De Roo om de hondenbelas ting met 25 pet. te verhoogen met 93 stemmen is aangenomen en dat helaas een tweede auto-brandspuit er, met 75 stemmen, niet kwam. Wij vreezen dat hier de zuinigheid de wijs heid bedriegt, en dat de tegenstem mers er nog wel eens spijt van zullen kunnen krijgen. Of moet er in Goes öok eerst eens een blokje huizen finaal uitbranden, voor men van deze nood zakelijkheid overtuigd wil zijn? Besluiten we dit overzicht mei de verheugende mededeeling dat de bur gemeester binnen zeer kort zijn werk hoopt te hervatten. (lngez. Med. BOUWVERORDENINGEN. Ook in Zeeland een streven naar uniformiteit. In verlband met hel bepaalde in hel eerste gedeelte van art. XXXV)II der wet van 9 Juli 1931, S tbl'. no 2(56 (wijziging van de woningwet) moeten de gemeentebesturen de bestaande bomvb verordeningen, voor zpover deze niet met -de wet in overeenstemming (zijn, helizien binnen twee jaren na hel ïh. werking treden der wet, alzoo vóór 19 Augustus 1933. Aangezien in de meeste gevallen de ze herziening zeer ingrijpend is, lag het in de bedoeling van den hoofdinspec teur en de inspecteurs van den dienst der volkshuisvesting om een nieuwe bouwverordening in studie te nemen zoodra de werkzaamheden in verband met het nieuwe woningb(etsiiü't zouden zijn beëindigd. Intusschen zijn bij meerdere uitge vers op het gebied van de gemeente administratie model-bouwverordenin gen verschenen. Deze verordeningen zijn door ervaren deskundigen samengesteld, terwijl ook aan de versichilfende tbew hoeften der groote en kleine gemeen, ten de noodige aandacht is geschon ken. Verder heeft een combinatie {van Geldersche gemeenten van uitgesproken landelijk 'karakter een meer spéciaal voor hunne gemeenten geschikt ontwerp la ten samenstellen, terwijl een commissies uit de afdeeling Noortdj-llraibanl van de Vereeniging van Nederlandsche gemeeur ten eveneens een model! ontwierp. Ook op Zuid- en Noord-Bevéland is1 er een streven snaar uniformiteit in de zen. Door het bestuur van de Vereeni ging van burgemeesters en scoretariso sen uit genoemd deel der provincie Zee land is namelijk contact gezoold imet de Zuid- en Noord-Bevelandsche ge meentebesturen met liet doel, om te komen tol samenstelling van een zooveel mogelijk uniforme verordening. Mjocht deze poging tot resultaat leiden, dan zal een commissie worden .samengesteld uit enkele bouwkundigen en slaande onder leiding van genoemd bestuur. De door deze commissie te ontwerpen verorde ning zal dan later worden behandeld ,in een gemeenschappelijke vergadering1 van alle betrokken gemeentebesturen. DE HAVEN VAN VLISSINGEN. De Memorie van Antwoord op het V. V. der Eerste Kamer over het wetsont werp tot machtiging van de Ministers van Waterstaat en van Financiën tot op richting van de Naamlooze Vennoot schap „Haven van Vlissingen" en tot 't sluiten van een overeenkomst met «die vennootschap betreffende de exploitatie, de erfpacht en het gebruik van havens en haventerreinen en de daartoe behoo- rende inrichtingen en toekenning aan die vennootschap van de bevoegdheid tot het heffen van rechten, luidt: De Ministers van Waterstaat en van Financiën kunnen niet nalaten er hun bevreemding over uit te spreken, dat de hooge verwachtingen, die indertijd in beide takken der Volksvertegenwoordi ging omtrent de werken tot verbetering der haven van Vlissingen van verschil lende zijden bij herhaling 'tegenover de Regeering tot uiting werden gebracht, Middelburg 30-XII-'32 Donderdag: hoog ste luch t temperatuur 4.8 °C; (41 °F); laagste 1.2 °C (34 °F). Heden 9 h: 3.1 °C; 12 h: 5.5 °C. Geen regen of neer slag. Hoogste barometerstand 767 mm; laagste 761 mm. Hoogst-e barometerstand 773.9 mm te Boedapest; laagste 730.9 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond! Matige Z.O. tot Z.W. wind, zwaar be wolkt of betrokken, wellicht aanvanke lijk eenige neerslag in het Westen, ia het Oosten weinig of geen neerslag, iets zachter des nachts. Zon op: 8 h 12; onder 15 h 53. Licht op: 16 h 23. Maan op: 10 h 28; onder; 19 h 44. E.K.: 3 Januari. Koog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min latei tS springtij). Dec. Vr. Za, 30 31 Hoogwater. 2.57 15.25 3.44 16.13 Laagwaté? 9.46 21.55 10.34 22.36 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Dec. Vr. Za. 30 31 I K>gwater. 5.02 17.24 5.48 18.10 Laagwater 10.46' 22.59 11.34 23.42 nog slechts kort na de totstandkoming dier werken zoozeer zijn gedaald. Zij kunnen daartegenover niet veel anders doen dan herhalen wat zij in de Memo- j rie van Antwoord op het Voorloopig i Verslag der Tweede Kamer opmerkten, dat op dit oogenblik en in de tegen- j woordige tijdsomstandigheden nog geen I conclusies mogen worden getrokken ten aanzien van de resultaten, die met de haven zullen zijn te bereiken. In ver band daarmede kunnen zij zich ook nog niet uitspreken ten opzichte van den wensch van eenige leden, dat de Regee ring geen andere voorstellen van gelijke strekking zal indienen. Ten tijde, dat de Regeering belangrijke bijdragen aanvroeg voor bovenbedoelde verbeteringswerken, was er voor haar nog geen aanleiding om zich uit te spre ken omtrent den vorm van exploitatie der havens. Deze stond toentertijde voor haar ook nog allerminst vast; eerst na gezette overweging, noodig in verband met de eigenaardige toestanden, die ten aanzien van de havens bestaan, heeft de Regeering ter zake een beslising kunnen nemen. Omtrent den inbreng van de gemeente Vlissingen werden reeds uitvoerige me- dedeelingen gedaan in de Memorie van Toelichting; op grond van hetgeen daar is opgemerkt, mag, naar het oordeel van de ondergeteekenden, veilig worden aangenomen, dat het bedrag van 2 ton dat aan de gemeente is toegekend, wel overeenkomt met de waarde, die door de gemeente zal worden ingebracht, zoo dat hier van goodwill niet kan worden gesproken. Zooals in genoemde memorie ook is uiteengezet, kwam het den onder geteekenden billijk voor den canon aan vankelijk niet veel hooger te stellen dan hetgeen tot dusver door de gemeente is betaald. Geschiedde dat wel, dan zou immers moeten worden gevreesd, dat een sluitende exploitatie-rekening in de eerste jaren moeilijk zou kunnen worden verkregen. De jaarlijksche netto-opbrengst der binnenhaven, die zooals in de Memorie van Toeliching is aangegeven 12 a f 1300 is, is in 1931 teruggeloopen tot 6688.24. Dit is een gevolg van enkele grootere uitgaven gedurende dat jaar. Deze op zichzelf staande uitkomst kan moeilijk als een behoorlijke grondslag worden beschouwd voor gevolgtrekkin gen, als in het voorloopig verslag wor den gemaakt. Door de voorgestelde re geling zal de gemeente Vlissingen dan ook niet een verkapt subsidie ontvan ger:De verschillende deelnemers in de vennootschap hebben zich niet verbon den om voor het geval, dat nog meer kapitaal in de havenwerken zal moeten worden gestoken en het rijk daarin zal deelnemen, daarin hunnerzijds ponds pondsgewijze bij te dragen. Verwacht wordt, dat het niet noodig zal zijn. Doch een verbintenis als hier bedoeld kan moeilijk gevorderd worden, daar het ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1