^roirinciale j^eeutu tem Elmas Sabine BINNENLAND. Rookt nu ZEELAND. nDËLBURG. WEER IN WINS, No. 305. Twee Bladen. DINSDAG 27 DECEMBER 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. 11 cent per 20 stuks GOES. CATZ&Zn.VAN PEKELA-GRONINGÉN MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2 30. elders f 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentien, tot niet meer dan 6 regeli opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extxa Bewijsnummers 5 cent MR. DR. F. A. C. GRAAF VAN LYN- DEN VAN SANDENBURG. f De vice-president van den Raad van State plotseling j overleden. Op 59-jarigen leeftijd is op Eersten Kerstdag, nadat hij nog kori te voren ia schijnbaar volmaakte gezondheid in Ifersffeestviering in de Groote Kerk had b%ewoond, ten zijnen huize overleden mr. dr. F. A. G. Graaf van Lynden van Sandenburg, vice-president van den Raad van State, opperkamerheer van H. M. de Koningin. De Kroon verliest door dit verschei den een hoogst bekwaam raadsman, de Raad van State een eminente leider zijner vergaderingen. In tal van gewich tige betrekkingen heeft de thans ontsla pene ons Vorstenhuis en den lande ge diend. Graaf van Lynden van Sanden burg Was daarbij niet de man, wiens streven er op gericht was om hooge ambten te bekleeden, maar die geroepen werd om die voorposten in ons Staats beleid te bezetten. Daarbij kwam dat hij aan groote geestesgaven, die eigen schappen paarde, welke hem stem pelden tot den edelman in den besten zin des woords. Frederik, Alexander, Carel Graaf van Lynden van Sandenburg werd den 17en November 1873 te 's-Gravenhage g'ebo- ren. Na aldaar het Gymnasium te heb ben bezocht, studeerde hij aan de Uni versiteit te Utrecht en promoveerde daar in 1899 in de rechts- en Staats wetenschappen. Het volgende jaar werd hij benoemd tot Kantonrechter-plaats- vervanger te Wijk-bij-Duurstede. Op dertig-jarigen leeftijd zag de thans ont slapene zich benoemd tot secretaris van de Staatscommissie voor de gemeente- financiën. Van 1904 tot 1914 maakte hij deel uit van de Provinciale Staten van Utrecht, van welk tijdsbestek hij gedu rende negen jaren zitting had in het College van Gedeputeerde Staten, ter wijl hij tevens in de zittingperiode van 1909 tot 1913/15 het toenmalige kiesdis trict Kampen vertegenwoordigde in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 1914 werd Graaf van Lynden benoemd tot Commissaris der Koningin in de pro vincie Utrecht, welk ambt hij heeft be kleed tot 1924. In laatstgenoemd jaar werd zijne echtgenoote, gravin van Lv^Rien van Sandenburg, geb. barones van Nagell benoemd tot grootmeesteres van het Huis der Koningin. Graaf van Lynden, die in 1920 opperkamerheer van H.M. de Koningin was geworden, werd in 1927 als zoodanig ter beschik king gesteld van Prinses Juliana, bij wier Huis hij als grootmeester optrad. De thans ontslapene, die bekend stond als een bekwaam scherpzinnig rechts geleerde, ook op internationaal en vol- kenrechterlijk gebied, heeft in den loop der jaren zitting gehad in onderschei dene staatscommissiën of wèl was de leiding daarvan aan hem toevertrouwd. Graaf van Lynden van Sandenburg was Commandeur in de Orde van den Nederlandschen Leeuw en in de Oranje- Nassau-orde, Groot-Kruis in de Huis orde van Oranje, terwijl hem ook ver scheidene hooge buitenlandsche onder scheidingen ten deel zijn gevallen. De teraardebestelling zal plaats hebben op Donderdag des namiddags ten 1 uur op de begraafplaats te Neer Langbroek, na een rouwdienst op het kasteel San denburg. IJ. M. de Koningin zal zich bij de be- graéenis van Graaf van Lynden van San denburg doen vertegenwoordien door Prins Hendrik Do Prins heelt Maandag ten slerfliuize van Graaf Van Lynden van Sandenburg een bezoek van rouwbeklag gebracht. PHOHI HERLEEFD. Met een rede van dr. C. J. K. van Aalst zijn Zaterdagmiddag de Phohi- uifczendingen hervat. Dr. Van Aalst zeide o.m. over den economischen toe stand „dat er een einde gekomen is aan den val, die ons lot dusverre heeft neergesleept; wij zijn op een rustpunt aangeland". Na het uitspeken van bovenstaande rede werden eenige muzieknummers onder leiding van den heer Loe Cohen ten gehoore gebracht. DE VERNIEUWDE BOTERCONTINGENTEERING, Naar de Maasbode verneemd zal één deaer dagen een Kon. besluit worden gepubliceerd, waarbij de contingentee- ring van boter, welke op 1 Januari a.s. (Ingez. Med.) afloopt, wordt vernieuwd. Het percentage en de basisjaren blij ven ongewijzigd, de nieuwe bepalingen zullen gelden van 1 Januari 1933 tot 1 Januari 1934. Op de Kerstvergadering der fede ratie van Amsterdam van de s.d.a.p., j.l. Zondag in het Concertgebouw, heeft de voorzitter der Kamerfractie, ir. J. W. Albarda, verklaard, dat de s.d.a.p niet zal deelnemen aan een z.g. nationale re geering, als de andere partijen niet voor een groot deel de eischen der s.d.a.p. inwilligen. In de afgeloopen weie,k zijn, naar de Maasbode meldt 260 schepen in den Nieuwen Waterweg te Rotterdam binnengekomen, legen 245 schepenh in de overeenkomstige week1 van het roe rige jaar. Dit is de eerste maal in 1032, dat het totaal van een overeenkomende week van 1931 is overtroffen. Over Januari blijft een invoer contingent voor steenkolen in Fran krijk van 70 pet gehandhaafd, maar zijn bijzondere vergunningen toegestaan. B. en W. van Den Haag stellen voor de gemeenteloonen en wachtgelden met 2.5 pCt. te verminderen. Verbindingsweg West- en Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen, Naar aanleiding van een verzoek van den A. N. W. B. en de K. N. A. C. om een spoedige verbetering van het ge deelte van den verbindingsweg West- Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, aansluiten de op den Provincialen weg Yzendijke- Belgische Grens hebben Ged. Staten van Zeeland thans bericht, dat door aan gebrachte en nog binnenkort verder aan te brengen verbeteringen dit wegvak in een dragelijken toestand komt te ver- keeren, gelet op zijn tijdelijk karakter en in afwachting van den aanleg van 'n nieuwen weg. De heer mr. J. W. Zijlstra, rechter van instructie»bij de rechtbank alhier is benoemd tot officier in de Leopolds orde. Ontvangsten Plaatselijk Crisis-Co mité van 19 tot en met 26 December 32: Zangvereeniging „Sursum Corda", Ba tig saldo uitvoering 13 December 1932 89.57, wekelijksceh collecte 182.88; Gymnasium wekelijksche bijdrage 1.81; bijdrage A. D. 2.50; N.N. 0.15; Maan- delijksche bijdragen fam, N. P. D. 2.50; zusters Gasthuis 5.70; Meisjes school 9.06; Personeel N.V. ,,de Duif" per 25 October 1932 11.61. Het gironummer van den Penning meester is 188020. Bij ons bureau te Middelburg is ont vangen: Wekelijksche bijdrage Personeel fa. Schulte en Thieme 2.63. De opbrengst van den verkoop van bloempjes voor de bestrijding der kos ten verbonden aan de ontspanning der werkloozen heeft Zaterdag 314.79 op gebracht en de commissie verzoekt ons dan ook hartelijk dank te brengen aan allen die mede werkten tot dit welsla gen der collecte. Uitvoering „Crescendo." Zaterdagavond gaf de M. M. V. „Crescendo" alhier, onder leiding van den heer I. J. Lindenberg wederom een uitvoering „Mercurius", waarvoor de belangstelling niet zoo groot was als ge woonlijk; de zaal was maar matig be zet. Dit ontmoedigde bestuur en -direc teur echter niet, want in zijn openings woord zeide de voorzitter, de heer W. J. Bos, dat desniettegenstaande de leden hun beste beentje zouden voorzetten om Ziele grootheid wordt alleen uit smart geboren. de aanwe jgeh te doen genieten. Spr. bracht dank aan den directeur voor hetgeen hij ook nu weer met de leden beeft weten te bereiken, gezien de ver schillende nieuwe nummers, die op het programma voorkwamen. Het progra'ma bevatte voor de pauze een 9-tal nummers, die zooals gebruike lijk op uitstekende wijze werden ten gehoore gebracht. In liet bijzonder wil len wij noemen den ,,W. J. B.-Marsch", dien de 'heer F. J. van Hercules com poneerde en aan den Voorzitter opdroeg en die een iu'd applaus veroorzaakte. Ook de andere nieuwe nummers „Musik muss sein" en de „Heil Europa Marsch" oogstten veel bijval. Na de pauze voerde enkele leden het blijspel in twee bedrijven „Nummer 33" op, een stukje waarin tal van vergissin gen de aanwezigen uitstekend amu seerden en dat herhaaldelijk de lach spieren in beweging bracht. De vertol-, king was goed te noemen, al was er hier en daar nog wel eens een „slip pertje" maar dat zal zijn oorzaak wel daarin vinden, dat er bij waren, die voor het eerst „op de planken" waren. Het gebruikelijke ,;na afloop bal" volgde. Uitvoering A, V. E. D, O. Aanvankelijk voor een matig, maar later voor een goed bezet „Mercurius', gaf de Tooneelvereeniging A. V. E. D. O. Zondagavond een uitvoering. In zijn openingswoord heette de voorzitter de aanwezigen welkom. Het programma begon met de één-ac- ter „Liefde", een huiselijk spel van J. J. Rentmeester, dat door inhoud en vertol king indruk maakte. Van opgewekter aard waren een „Wandelend drama" en bij „Cisje in den scheerwinkel" waren van vroolijker aard. Op alle stukken volgde een dank baar applaus. De Toonders Jaszband zorgde op ver dienstelijke wijze voor muzikale afwis seling en voor de begeleiding van het bal. De Kerstdagen. Het zijn zachte Kerstdagen geweest, die van 1932, geen gedachten aan ijs of sneeuw, en velen spraken dan ook van Paaschweer. Voor een wandeling, ja zelfs voor een fiets- of autotocht was 't vrij goed weer. Dit laatste begreep ook het gezelschap van een 14-tal Ëngel- schen, die alhier hun Christmas Holi day's kwamen doorbrengen en een toer rond Walcheren maakten, als waren zij op een zomeruitstapje. Middelburg Een nieuwe zaak. De heer M. van Liere, die reeds ge- ruimen tijd een zaak heeft uitsluitend in heerenkleeding naar maat, heeft deze overgebracht in. het pand Korte Delft F 23 en van dit, tot nog toe als waren huis gebezigde pand, een netten winkel laten maken, die gelegenheid biedt om de stoffen keurig te étaleeren en bin nen op tot koopen noodende wijze aan de cliëntèle te toonen. De verbouwing heeft aan het aspect onzer eerste win kelstraat goed gedaan. Raadsvergadering. De Raad van Goes zal Donderdag a.s., des namiddags 2 uur, in openbare ver gadering bijeen komen, Gemeentebegrooting 1933. In de Raadszitting vormt ook de vast stelling der gemeentebegrooting 1933 'n agendapunt. Zooals reeds medegedeeld, is hier bij gevoegd een voorstel tot heffing eener straatbelasting. De gewone dienst sluit in uitgaven en inkomsten met 803.980, w.o. een post onvoorzien groot f 30565. De kapitaaldienst sluit met 107.776 inkomsten, 106.901 uitgaven en een batig slot van 875. De post steunregeling is verhoogd van 5000 op 10.000. Als bijdrage Bur gerlijk Armbestuur (vorig jaar nihil) is 42.700 uitgetrokken. Voorts is 5000 uitgetrokken voor een nieuwe bestra ting van de Lange Vorststraat, 3500 voor het oude gedeelte Voorstad, 2000 voor de Westzijde van de J. A. v. d. Goeskade en 1500 voor uitbreiding van de trottoirs in de binnenstad. Tenslotte hebben B, en W. ook weer een post van 7500 voor een nieuwe motorbrandspuit uitgetrokken. Zij her inneren er aan, dat de Raad vorig jaar het voorstel verwierp en verwijzen naar den brand, 13 Aug. 1.1, te Kattendijke, waar de tegenwoordige motorspuit eeni- gen tijd weigerde. Zulks kan zich ook bij een brand te Goes voordoen, waarom B. en W. het noodzakelijk achten een tweede spuit als reserve aan te schaf fen. De Financieele Commissie rappor teert over deze begrooting het volgen de: 1. In de eerste plaats constateert zij, dat de begrootingskunde van B. en W. voor het dienstjaar 1933 op hooger peil staat dan in enkele vorige dienstjaren. Moge nu al niet meer in te halen zijn, wat verloren is gegaan, toch is deze peilsverhooging een verblijdend teeken en dubbel te waardeeren nu de financi eele toestand in velerlei opzicht verre van rooskleurig is. 2. Het pleidooi ook thans, evenals bij de begrooting 1932( door B. en W. ge houden, voor de aanschaffing van een tweede motorspjuit, heeft de F. C. niet van meening doen veranderen, gezien de toestand der brandweermiddelen, blijft zij deze uitgaaf onverantwoord vinden. 3. Met het voorstel tot heffing eener straatbelasting, als thans ingediend, ver- eenigt de F. C. zich; zij doet dit afgezien nog van andere overwegingen ook, om dat de vele adressen van tientallen in gezetenen, welke inkwamen en nog ter tafel zijn, waarbij straatverbetering werd of wordt gevraagd, er op wijzen, dat deze straatverbetering algemeen wordt gewaardeerd en dus op prijs werd en moet worden gesteld. 4. Gaarne had de F. C. gezien een opgaaf van het verschil in opbrengst, als de gemeente, inplaats van in de tweede, in de derde klasse wordt ge rangschikt voor de Gemeentefondsbe lasting. v B. en W. geven de volgende toelich ting: De meerdere opbrengst als gevolg van plaatsing der gemeente in de derde klasse der gemeentefondsbelasting, zal bedragen over een vol jaar pl.m. 6000. Daar, wanneer het voorstel van B. en W. wordt aangenomen, de heffing aan vangt met 1 Mei 1933, zal de meerdere opbrengst over 1933 bedragen pl.m. 4000. Bezuiniging Bewaarschool. Nadat B. en W. in hun schrijven aan den Raad d.d. 11 November 1.1. hadden uiteengezet de wenschelijkheid en mo gelijkheid om te bezuinigen op de uit gaven voor de bijzondere bewaarscho len door middel van subsidieverlaging, hebben zij gemeend, de vraag onder het oog te moeten zien, of het niet mogelijk zou zijn, tevens te bezuinigen op de kos ten van het openbaar Aiewaarschoolon- derwijs. Dit onderwijs wordt onverplicht door de gemeente gegeven evenals de subsi- dieering der bijzondere bewaarscholen geheel onverplicht geschiedt. Waar ten opzichte van het bewaar- schoolonderwijs de Raad het beginsel der gelijkstelling heeft aanvaard, moet er ook naar gestreeft worden, dat deze gelijkstelling inderdaad aan de zijde zoo wel van het openbaar als van het bij zonder onderwijs, zooveel mogelijk tot uiting komt. Het bedrag der kosten per leerling van de openbare school en de twee bij zondere scholen is als volgt: openbare bewaarschool 76.90; Chr. bewaar school 37.79; R. K. bewaarschool 36. Op liet eerste gezicht steekt het cij fer der openbare bewaarschool ongun stig bij de opgaven met betrekking tot de beide bijzondere scholen af, doch bij de beoordeeling dier cijfers dient men wel zeer goed rekening te houden met de omstandigheid, dat de kosten per leerling noodwendig stijgen naarmate het aantal leerlingen lager is. Voorts denke men er aan, dat de R. K. bewaarschool geen uitgaven heeft te doen wegens ziekteverzekering of pensionneering. Drukten op haar des wege dezelfde lasten als op de beide andere scholen, dan zouden de uitgaven per jaar we nemen hier een gemid delde ongeveer 568 of 4.98 per leerling hooger zijn, dus in totaal f 40.98 derhalve meer dan die van de dubbel zoo groot zijnde Christelijke school. Op de kosten der openbare bewaar school is niettemin bezuiniging mogelijk zonder schade voor het onderwijs. Krachtens het bepaalde in artikel 3 sub 19e der Verordening, regelende de voorwaarden, waarop aan bijzondere bewaarscholen in deze gemeente subsi die uit de gemeentekas wordt verleend, NU OOK IN COCKTAIL. LIKEUR,VERMOUTH. SHERRY OF COGNAC. (lngez. Med.)) Middelburg, 27-XII-'32. Zaterdag, Zon dag en Maandag hoogste lucht tem peratuur 10.5 °C; (51 °F); laagste 3.4 °C (38 ''F). Heden 9 h: 5 °C; 12 h: 4.6 °C. 2.7 mm- regen. Hoogste barometer stand 783 mm; laagste 774 mm. Hoogste barometerstand 778.0 mm te Weenen; laagste 738.6 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matige Z. tot Z, W. wind, betrokken tot nevelig, weinig ol 'geen neerslag, temperatuur om het vries punt, later iets zachter. m Zon op: 8 h 12; onder 15 h 50. Licht op: 16 h 20. Maan op: 8 h 53; onder 15 h 16. N.M. 27 Dec. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. én Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Dec. Hoogwater. Di. 27 0.27 12.48 Wo. 28 S 1.18 13.44 Do. 29 2.09 14.34 Laagwater. 7.03 19.26 8.01 20.15 8.54 21.07 Hoog- en Laagwater te. Wemeldinge. Des. Hoogwater. Laagwater Di. 27 2.27 14.48 8.04 20.25 Wo. 28 S 3.22 15.45 9.01 21.19 Do, 29 4.14 16.34 9.54 22.11 6 NIEUWE RADIOTOESTELLEN, (N. S. F. en Philips), vanaf 129,Ziet de etalage. Hoofdagent. J. M. Polder man, Goes. Tel. 129. (Ing. Med.) is het recht op subsidie o.m, verbonden aan een voldoend aantal leerkrachten. Ware de openbare school een bijzonde re, dan zou zij, aan de hand der ge noemde verordening, bij een getal van gemiddeld 7714 leerlingen, de beschik king moeten hebben over een hoofd en twee helpsters; inderdaad zijn er drie helpsters werkzaam. Op grond van het gelijkheidsbeginsel zal dus een helpster dienen te verdwijnen. Veel bezuiniging zal dit gedurende de eerste jaren niet met zich brengen, daar de ontslagene in de termen zal vallen om wachtgeld te genieten, maar op grond van billijkheid dient deze maatregel te worden geno men. Verder steekt de post wegens schoon houden der openbare bewaarschool aanmerkelijk uit boven den overeenkom- stigen post der bijzondere scholen, al staat hier dan weer tegenover een nog al belangrijk lager bedrag wegens leer middelen. Besparing hierop is te ver krijgen, wellicht door de jaarlijksche schoonmaak op goedkoopere wijze te doen plaats hebben. B. en W. geven den Raad dus in over weging hen te machtigen om het aantal helpsters aan de openbare bewaarschool met één te verminderen, terwijl zij de toezegging doen, gedurende het komen de jaar maatregelen te zullen overwegen tot verlaging der kosten van schoonhou den. Gemeente-gen eesheer. In de raadsvergadering van 13 De cember 1929 werd met ingang van 1 Januari 1930 voor een tijdvak van drie jaren de heer H. Snoek herbenoemd tot gemeente-geneesheer. In de instructie voor dezen functio naris komt de bepaling voor, dat de benoeming en aanstelling geschiedt voor den tijd van drie jaren. Een dergelijke aanstelling moet worden beschouwd als

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1