'Brotitttciale i5eeuuigche DENKT OM DE ELM AS PRIJSVRAAG j gjifi een bloempje e,. No. 303. Twee Bladen. VRIJDAG 2-3 DECEMBER 193 2. Eerste Blad. 175e Jaarganf. STATEN-GENERAAL. U koopt toch morgen voor het ontspannings werk onder de werk- loozen in Middelburg BINNENLAND. ZEELAND. MIDDELBURG. GOES. sp®C?IcersSee- £U!D»BEVELAMD. van MIDDELBURGSCHE COURANT 'Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2 30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bis abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. ln de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regel* opgenomen a 75 cent^bij vooruitbetaling, Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extxa Bewijsnummers 5 cent sm- tteu iure -18, 10 |>ran- 13, >uw- kg 3, 4 12 [11— fla- ■)oe|. eruk bo- EERSTE KAMER, Aan de orde was het wetsontwerp aangaande steun aan de warmoezerij. De heer De Vos van Steenwijk (c.h.) juicht het ontwerp toe, al vraagt hij zich af, of dit ontwerp voldoende is. Ook dringt hij aan op eenheid in de verschillende steunmaatregelen. De heer R u g g e (s.d.) kiest als motto voor het ontwerp: beter laat dan nooit Hij acht den steun niet voldoende. De heer R e y t e r (r.k.) hoopt, dat als het bedrag van 5 millioen te klein blijkt te zijn, de minister een grooter crediet zal aanvragen. Minister V erschuur zet uiteen; dat de regeering alleen bereid is een grooter crediet aan te vragen, als blijkt dat haar berekening ernstig faalt. De regeering houdt zich bezig met het vraagstuk, hoe meer'tfeysteem te bren gen in het complex van steunmaatrege len. Het ontwerpt wordt z.h.s. aangenomen. Verhooging invoerrechten. Voortgezet wordt de behandeling van 't ontwerp inzake verhooging der invoer rechten. De heer F o c k (lib.) spreekt de hoop uit, dat de minister zijn post niet zal verlaten als het ontwerp verworpen wordt. Spr.'s meening over het ontwerp is zoo ongunstig, dat hij eventueel voor een ministerieele crisis niet terugdeinst. Speciaal heeft spr. bezwaar tegen de verhoogde suiker- en theebelasting. Be ter is het, het tekort minder te dekken, dan ons economisch leven op. deze wijze te ontwrichten. Tegenover Indië is het ontwerp een onvergeeflijke fout. De Kamer bega de zelfde fout niet. De heer Van Lanscil ot (c.h,) be toogt, dat de middelen om het tekort sluitend te maken schaarsch zijn. Daar om behoort men niet kieskeurig te zijn. Hij wil het ontwerp aanvaarden, hoewel hij vele bezwaren deelt. Spr. is het eens met den heer Blomjous, dat de techni sche herziening moet behandeld wor den voor Jit verdrag van Ouchy, Hij hoopt dat de regeering tegemoetkomend zal zijn. De heer Ter Haar (c.h.) heeft groot bezwaar tegen het verhoogd invoerrecht op thee, maar vindt een kabinetscrisis nog erger dan het ontwerp. Minister de Geer zegt den heer Blomjous toe, dat de regeering niet voornemens is het verdrag van Ouqhy te ratificeeren, zoolang niet minst&bs Engeland, Frankrijk en Duitschland te kennen hebben gegeven, dat zij zich neerleggen bij deze afwijking van de klassieke opvatting der meest-begunsti- gingsclausule. Spr. bepleit voorts de fiscale nood zaak van deze heffing. Trok de regeering hier terug dan zou zij haar positie bij verdere bezuinigingsmaatregelen ho peloos verzwakken. Spr. zet uiteen, dat van een omzetbe lasting niet veel verwacht moet worden. Hei is niet uitgesloten dat de indiening van de technische^fherziening voor 1 Juni kan plaats hebben. De rede van den heer Fock acht spr. weinig sympa thiek Die spr. immers, schiep een vol komen ongemotiveerde tegenstelling tusschen Nederland en Indië. Aan het slot van zijn rede zegt de minister, dat hef kabinet zich bij een verwerping niet kan neerleggen. Bij de replieken verklaart de heer Blomjous door toezegging van den mi nister voor te zullen stemmen. Het ontwerp werd aangenimer, met 25 tegen 21 st. Tegen de linkerzijde en de katholiek, de heer Van IJsselfnuiden. TWEEDE KAMER. De onderwijsbegroting wordt met 57 tegen 33 stemmen aangenomen. Schoeiselcontingenteering. Bii het wetsontwerp inzake contin- genieering van schoeisel wijst mr. Van Hellenberg Hubar (r.k.) op eeni- ge bezwaren betreffende seizoen-artike len. De heer IJ z e r m a n (s.d.) zegt, dat de betroken arbeiders heel weinig heb ben geprofiteerd van deze contingen- teeriag. Dr. Vos (lib.) doet een beroep op samenwerking tusschen de Nederland sche schoenfabrikanten wier omzet 40 pCt is teruggeloopen en die een pro duct vervaardigen waartegen het bui tenland niet kan concurreeren. (lngez. Med.) Mr. Oud (v.d.) pleit van voor verleng ing voor 1 OcL. j.l. verleende invoerver gunning. Minister Verschuur antwoordt dat het aantal arbeiders in de Neder- landsche schoenindustrie al weer toe neem i. De aanvangstermijnen van de contingenteering zouden op 1 Juni en 1 Juli kunnen worden gesteld. Spr. is be reid de Nederlandsche schoenen indu strie te raadplegen omtrent samenwer king. Het ontwerp wordt z.h.s. aangeno men. Steun griendcultuur. Bij het ontwerp tot steun aan de griendcultuur wijzen de heeren Van Voorst tot Voorst (r.k.) en v a n den Heuvel (a.r.) op den geringen omvang van den maatregel dien zij 'even wel dankbaar aanvaarden. De heer W ij n k o o p (comm.) betoogt dat wel de eigenaren doch niet de griendarbeiders worden geholpen. Hij zal tegen stemmen. De heer Kersten (s.g.p.) wenscht invoerbeperking en ontheffing van so ciale lasten voor de griendbedrijven. De heer Braat (plb,) pleit voor milde toepassing. Beter ware het den invoer van griendhout stop te zetten. De heeren Snoeck Henkemans (c.h.) en Duymaer van Twist (a.r) zouden ook de rietcultuur willen zien gesteund. Minister Verschuur zal doen wat mogelijk is om aan de geopperde be zwaren tegemoet te komen. Het wetsontwerp wordt z.h.s. aange nomen. (Wijnkoop tegen). Psychopathenwet. Bij het wetsontwerp tot tijdelijke voorziening met betrekking tot het ter beschikking van de regeering stellen van personen, bij wie tijdens hef begaan van een strafbaar feit gebrekkige ont wikkeling of ziekelijke storing der geest vermogens bestond zeide de heer v. d. Heide (s.d.) tegen de yoorge'stelde buiten werkingstelling van de psycho- pathenwetten met betrekking tot de vermogensdelicten te zijn. Mr. Goseling (r.k.) en mej. K a t z v(c.h.) verdedigen het standpunt der vaste commissie voor privaat- en strafrecht om toepassing van den maatregel van ter beschikkingstelling mogelijk te la ten bij het plegen van eenig misdrijf voor de 4e of volgende maal, onverschil lig of dit, dan wel eenig voorafgegaan rtiisdrijf behoort tot de groep der ver mogensdelicten. De Minister nam dit over, waar na het ontwerp werd aangenomen met 45 tegen 14 st. Wegen. In de avondvergadering is voortge zet de behandeling der begrooting van het wegenfonds waarbij de heer Lockefeer (r.k.) er op heeft gewe zen, da tde minister velen in Zeeuwsch Vlaanderen heeft teleeurgesteld door de achterstelling van dit gedeelte onzes lands; de tegenwoordige toestand van verschillende wegen, b.v. van den weg AxelHulst, is onhoudbaar. Aan beloften van overweging heeft de be volking niets. De heer Drop (s.-d.) sloot zich hier bij aan. Deze vroeg verbetering van den weg van Schouwen naar het cen trale gedeelte van Nederland. Hij pro testeert ertegen dat er van de toegezeg de verbetering van den weg Zierikzee ZijpeSteenbergen, wat het Zeeuwsche gedeelte betreft, niets komt. Ook de heer K r ij g e r (c-h.) vroeg verbetering van dien weg. De heer Vos (c.h.) drong aan op een betere verbinding met Schouwen en St. Philipsland. De Minister zeide hierop, dat 't verklaarbaar is dat er t.a.v. de verdee ling der verbeteringen over het land om- tevredenheid bestaat; de een acht het Zuiden, de ander het Noorden des lands achtergesteld. Vastgehouden moet wor den aan de onderscheiding tusschen aanleg van nieuwe en plaatselijke ver beteringen van bestaande wegen. Inderdaad is het verkeer in de Hol- 1 andsche provincies en het midden van ons land het belangrijkst; dit is dan ook krachtig in onderhoud genomen. Daar- Zoek 't Geluk niet in de verte Waar gij 't nimmer vinden zult, y Hoop, geloof, heb lief en duld, En keer ni tot eigen hertel £3fiBGas8»S mede kan niet worden toegegeven dat de overige deelen des lands zouden wor den verwaarloosd. De begrooting werd z. H. st. aangeno men. (Ingez. Medj KERSTFEEST OP „HOOG SOEREN", De Koningin en Prinses Juliana heb ben Donderdag den employees en per soneel van de Koninklijke Houtvesterij „Hoog Soeren" een kerstfeest bereid, dat in alle opzichten geslaagd is. Per soonlijk deed de Koningin een boeiend kerstverhaal. Prinses Juliana begaf zich later nog naar Uddel, om nog even het kerstfeest, dat daar in het Vereenigings- gebouw was georganiseerd, bij te wonen. De Koningin e'h Prinses Juliana zijn hedenmorgen per auto naar Den Haag vertrokken STEUN AAN VLIEGTOCHT NEDERLAND—INDIE. Naar gemeld wordt, beeft liet comité [Vliegtocht NederlandIndië besloten zijn steun te verleenen aan het plan van luitenant-vlieger D. L. Asjes, om met een speciaal snel postoestel, ontwor pen door den constructeur der fa. lf. Pander en Zn. den heer T. E. Slot, naar Indië te vliegen. Het Comité heelt f 10.000'' uitgetrokken, op voorwaarde dat de vlucht voor 1 Mei 1934 moet plaats hebben. Blijkens het V. V. der Tweede Ka der op het initiatief voorstel-dr. Vos c.s. tot wijziging der winkelsluitingswet, is dit ontwerp ongunstig ontvangen. Naar het Vad. verneemt, gaat de Koninklijke Shell met 1 Januari de sa larissen verbeteren; het eerst zijn de lage salarissen aan de beurt, dan komen de salarissen der getrouwden en einde lijk ook zij, die meer verantwoordelijk werk doen en nu al drie jaar in beloo- r.ing voor hun werk niet verder kwamen. De verhoogingen zijn voorloopig voor een jaar vastgesteld. Naar het C. B. verneemt zal de K. R.O. Zaterdag, des avonds om 11 h 20 een poging doen om de rede van Z.H. den Paus, welke door Radio Vaticana wordt uitgezonden, aan de Nederland- s he luisteraars door te geven. Het personeel der N.V. Palthe heeft in een gehouden vergadering besloten niet te staken met ingang van de vol gende week, doch het tusschenvcorstel uer directie te aanvaarden. Het voorstel kwam neer op een loonsverlaging van 5 pet., welke ingaat de tweede week van Januari en voorloopig loopt tot 1 Mei 1933. Geen verkorte werktijd of roulee- ringssysteem zal in dien tijd worden ingevoerd. V. V. V. bijzonderheden. Naar men ons mededeelt is door Ged. Staten van Noord-Brabant alsnog toe stemming verleend voor het plaatsen van een reclamebord, opwekkend tot 'n bezoek aan Zeeland in de gemeeente Woensdrecht. Uit Amerika verzocht men om foto's van ex- en interieur van de Maria Mag- dalenakerk te Goes. Voorts berichtte men, dat de film „Zeeland, the Island Parodise" op 19 Oct. voor' 1768 per sonen, voornamelijk leeraren en studen ten van de Newburgh Free Academy te Newburgh was vertoond. In verband met het congres der A. N. V. V. volgend jaar te Vlisingen, wor den stappen gedaan om, behalve de Nederlandsche pers, ook die uit Enge land, Frankrijk en België daarvoor te interesseeren. KERSTBOOMEN. De commandant der brandweer te Middelburg schrijft ons:: Binnen een paar dagen zitten velen onzer opgewekt in den familiekring rond om den Kerstboom en vieren met allen die hun lief zijn het mooie feest. Wat zou het allerdroevigst zijn indien die stemming verstoord werd, niet waar? En toch is dat gevaar niet denkbeel dig, te meer omdat daarbij steeds de kinderen de beste plaats innemen. Immers, hoeveel gevaar kan zoo'n boom niet opleveren, wanneer onvol doende zorg tegen brandgevaar al de bchtbrandbare elementen een prachtge- legenheid geeft om de grootste ontstel tenis teweeg te brengen. Die kaarsjes zoo geneigd om over te hellen, dat celluloid en die watten zoo erg brandgevaarlijk, die groote boom, vaak veel te groot voor de kleine ruimte, waarin hij moet staan, vol hars, och, een ongeluk zit in zoo'n klein hoekje en voorkomen is immers altijd nog beter dan genezen! Wij hebben wel de middelen om snel ter plaatse te zijn en gelukkig zijn er in Middelburg in den laatsten tijd wetnig branden, maar toch zal men mij niet ten kwade duiden, dat ik -vöör ons Kerst féést even een waarschuwende stem Iaat hooren. Misschien slaat mijn woord het beste in, als ik enkele wenken in korte zinnen samenvat. Welnu, zij, die de vreugde van het feest bij den Kerstboom volkomen willen genieten, bedenken 't volgende:: 1. Zet den boom- niet op lichtbrand- baar materiaal, dus niet op een vloer kleed of iets dergelijks en in geen geval dicht bij gordijnen of behangsel. 2. Bind den boom vast, zoodat hij nooit kan omvallen, als men er tegen stoot. 3. Houdt de kaarsjes steeds in het oog vooral als zij 'bijna zijn opgebrand. 4. Knijn ze dan uit en blaas er niet tegen. 5. Zorg voor een emmer met water en dweil of kwast en zet die in de nabij heid. Neem geen te grooten boom, als uw kamer klein is. 7. Laat nooit de kinderen de kaarsjes aansteken. 8. Wijs hen vooraf op het gevaar, voor brand. 9. Neem, indien de middelen het toe staan, electrisch licht. 10. Hang geen cadeautjes dicht bij de lichtpunten. Ziedaar de tien geboden voor den Kerstboom en viert nu een zeer gezellig Kerstfeest! Crescendo-, De M. V. V. Crescendo, directeur de heer I. J. Lindenberg geeft Zaterdag avond een introductie-soirée in Mercu- rius. Het programma bevat voor de pau ze een 9-tal nummers voor mondorgels en na de pauze het blijspel met zang „Nummer 33". Weder een afwisseling, die veel doet verwachten. Stationschei. Naar wij vernemen is de tegenwoor dige chef van het station Baarle-Nassau- grens, de heer Kieviet, met ingang van 1 Jan. a.s. aangesteld als chef van het station Goes. Een Goessenaar ernstig gewond. De „N. R. Ct." meldt: Gisterenavond omstreeks 6 uur reed op den rijksweg EttenBreda de heer B., keurmeester van den vleeschkeu- ringsdienst te Breda met zijn auto uit de richting Etten. Hij wilde bij den vaartkant naar links, richting Leur, uit wijken. Achter hem naderde met groote snelheid de heer D. uit Goes met zijn auto, die B, nog voor het nemen van de bochf^wilde passeeren. De auto van den heer B, werd daarbij in de flank gegrepen en tegen een boom gesmakt. De heer D. uit Goes verloor door de aanrijding de macht over zijn stuur en reed tegen het koffiehuis van den heer O. aan, waarvan een groot stuk muur van ongeveer twee meter werd verbrij zeld. De auto reed het koffiehuis in. In gr Een voor bet K- abr.êKfrz Eénrnaa'f ^re0 nimruer Teleiunken Service: L. J. V A N 'T W E S T E N D E, MIDDELBURG: Korte Gortstraat 343, Telefoon 387. VLISSINGEN: Walstraat 46, Tel. 254 Teleiunken Service Goes: JAC. VAN ZWEEDEN, Groote Markt, Telefoon 367. (ing. Med.) Middelburg 23-XII-'32. Donderdag hoogste luchttemperatuur 9.8 °C; (50 °F); laagste 5.2 °C (41 °F). Heden 9 h: 6.3 C; 12 h: 9.3 °C; 0,2 mm regen of neerslag. Hoogste barometerstand 773 mm; laagste 769 mm. Hoogste barometerstand 778.3 mm te München; laagste 736.5 mm te V. Ma- noer. Verwachting tot Morgenavond: Matige tot krachtige Z. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waar schijnlijk eenige regen, zachter des nachts. Zon op: 8 h 11; onder: 15 h 48. Licht op: 16 h 18. Maan op: 3 h 08; onder 24 h 22. N.M. 27 Dec. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Wesikapellc is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Dec. Hoogwater. Laagwater. Vr. 23 8.54 21.37 2.46 15.32 Za. 24 10.02 22.39 3.55 16,41 Zo. 25 11.00 23.34 5.02 17.39 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Dec. Vr. Za. Zo. 23 24 25 Hoogwater. 10.28 23.12 11.47 0.27 12.50 Laagwater. 3.52 16.28 5.01 17.37 6.09 18.36 Reeds voor 8,40 per maand kunt U zich thans een Philips Radio-installatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. POLDERMAN, Goes, Telef. 129. (Ingez. Med.) deerniswekkenden toestand werd de heer D. uit zijn auto gehaald en naar het gasthuis te Etten vervoerd. De heer B., die met weinig snelheid reed, kwam met den schrik vrij. Van beide auto's is de voorkant in elkaar gedrukt. RAAD VAN KLOETINGE. KLOETINGE. Donderdagavond ver gaderde de Raad dezer gemeente voltal lig- Ingekomen is o.m. een bericht van J. Felius, dat hij zijn benoeming tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim niet aanneemt. Bij een verzoek van den Christelijken Besturenbond te Goes e.o. om tot in voering van een brandstoffentoeslag voor de werkloozen, die dezen winter werkzaam worden gesteld bij de werk-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1