lïrotiinciale .Zeettui sche Elmas Sabine hftfföel El ÜSJVERHE10 weer ei mm, rechtzaken. STATEN-6ENERAAL Rookt nu BINNENLAND. ÜJÏÜJUÜU No. 300. Twee Bladen. DINSDAG 20 DECEMBER 193 2. Eerste Blad. 1 11 cent per 20 stuks 24-25 en 26 DEC. MIDDELBURGSCHE COURANT dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2i0, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg lè eeni per week De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 'cent per regel. Bil abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V, DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën'' worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan regeli opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven' ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent 173s Jaarpas gr. TWEEDE KAMER, Waterstaat. De Kamer behandelde gisteren de af- deeling mijnwezen, waarbij werd aange drongen zoowel op beperking van den invoer van steenkolen, als op bevorde ring van den afzet onzer steenkolen in het binnenland. De Minister verwees naar de internationale besprekingen. De heer Bongaerts (r.k.) bepleit meer overleg met de Kamers van Koop handel in het zuiden des lands bij ka- naalaanleg en bruggenbouw. De Minister kan dienaangaande geen bepaalde toezegging doen. De heer Albarda (s.d.) verdedigt 'n amendement om de vier millioen, uitge trokken voor aanleg der Twente-kana- len, te vermeerderen met één gulden, ter, einde uit te spreken dat den oor- spronkelijken opzet moet worden be houden en niét over te gaan tot ver- mindering van de afmetingen der slui zen. Bij de bespreking over dat onderwerp doet de Minister de toezegging t. a.v. de sluizen in de Twentsche kanalen te zullen terugkeeren naar de oorspron kelijke plannen. Kanaal door Zuid Beveland. De heer Bongaerts (r.k.) betoog de, dat Nederland ten aanzien van de verbetering van het kanaal door Zuid- Beveland tegenover België geen ver plichting op zich heeft genomen. Hij spreekt er zijn verwondering over uit, dat men hier met vrije hand in de schat kist kan grijpen, hoewel de regeering tot de Twente-kanalen zoo zuinig is ge- weeset, en behoudt zich voor om aan 'n verdere verbreeding van 't kanaal door Zuid-Beveland niet mee te werken, zoo lang de quaestie der waterwegen naar Antwerpen niet is opgelost. De heer K r ij g e r (c.h.) betoogt even eens, dat de verbetering van het kanaal door Zuid-Beveland niet op een ver plichting van Nederland jegens België berust. Met de verbetering zelve stemt hij in. Minister Reymer zegt, dat geen enkele verplichting tegenover België de regeering heeft doen besluiten tot verbetering van het kanaal. Zij is een nationaal belang en daarom is zij ter hand genomen. De waterstaatsbegrooting werd hier na z. h. st. goedgekeurd. «aBKynsrwsBSWWW (Ingez. Med.) HERDENKING VAN DE VERDEDI GING VAN DE CITADEL VAN ANTWERPEN. In en nabij de Nederduitsch Hervorm de Gemeente te Ginneken heeft heden middag op eenvoudige, plechtige wijze de herdenking plaats gehad van de ver dediging van de Citadel van Antwerpen door generaal D. H. Baron Chassé in de maanden November en December 1832. Bij deze plechtigheid waren o.a. aan wezig vertegenwoordigers van H. M, de Koningin, Prins Hendrik, ,de Konnigin Moeder.; de commissaris van de Konin gin in de provincie Noord-Brabant, ge neraal Snijders en vele andere burger lijke en militaire autoriteiten. De commandant van het Veldleger, luitenant generaal W. Röell, sprak de herdenkingsrede uit. Spr. stelde met nadruk vast, dat dit samenzijn ook daarom van groote beko ring is, omdat daaraan elke internatio nale na-ijver of kwade buurtschap ont breekt. Ware het alleen al omdat bij de gebeurtenissen van November en De cember 1832 onze nieuwe buurstaat slechts passief betrokken was en na het ridderlijke eerbetoon door de aanval lers den verdedigers bewezen, de vlie gende vaandels en de slaande trom, ze ker na een eeuw geen plaats meer zou zijn voor eenige tegenstelling. Na eraan herinnerd te hebben, dat 'n herdenking als deze niett de gelegen heid is om technisch krijgskundige of defensieve-politieké beschouwingen te houden, wijdde spr, enkele woorden aan de historische feiten van het einde van het jaar 1832. Hij gaf een overzicht van de ontwikkeling der gebeurtenis sen en de krijgsverrichtingen in die da- g'en. "|?rbii herdacht luitenant-generaal Koeil m het bijzonder generaal Chassé en tracht een bijzóndere hulde aan de nagedachtenis van de echtgenoote van sergeant Lijgenberg, de eenige vrouw, die als huishoudster van generaal Chas sé in de Citadel was gebleven, nadat deze in November door vrouwen, kinde ren en paarden was verlaten. Na het overzicht van de krijgsverrich tingen schetste spr. de wijze waarop de overgave van de citadel met krijgseer op 23 December 1832 een voldongen feit werd. De krijgseer en eerbiedige bewonde ring door den aanvaller den verdediger bewezen, de bijzondere zorg en mede werking, waarmede in de zeventiger jaren de gebeenten van de in de Cita del gevallenen en begravenen door de Belgische regeering aan Nederland zijn overgegeven ter bijzetting onder het Ci tadelmonument neven deze kerk door Koning Willem III in 1874 onthuld, de overgaaf van de steenen naamplaten van de vijf bastions der Citadel, nu in gegraven aan den voet van het monu ment, zijn dat niet allen de meest tref fende bewijzen voor den eerbied den verdedigers en den gevallenen bewezen door de tegenpartij van die jaren. Luitenant-generaal Röell bracht daarop hulde aan de nagedachtenis van hen, die gevallen zijn, en wier namen gegrift zijn ,bp het Citadel-monument. Op zijn verzoek verhieven alle aanwezi gen zich enkele o ogenblikken van hun zetels en herdachten de gevallenen in enkele oogenblikken van stilte. Komende tot het slot van zijn rede, zeide luitenant-generaal Röell o.a.: Ik vraag U allen en mij zelf, hoe moe ten wij voor 't heden de gebeurtenis sen van 1832 aan de Schelde zien? Moe ten wij deze alleen zien als wapenfeiten, krijgseer en roem met grooter of kleiner krijgsgeschiedkundige waarde? Of is onze nationale belangstelling in zijn on dergrond een .uiting van strijdlust? Wij weten, dat wij in een geheel an dere richting het resultaat van de over denking moeten zoeken. Wij eeren den echt Nederlandschen geest, welke zich in dat ontzettende be leg geopenbaard ;heeft. Wij eeren de uiting van trouwe plichtsvervulling en standvastigheid, ook in bitter lijden lan gen tijd achtereen betoond. Het zijn dezelfde eigenschappen, wel ke zich openbaarden in onzen eeuwen ouden strijd tegen de elementen. Dezelf de, welke op 16 Juni 1815 den Prins van Oranje bij Quatre Bras met een lut tel aantal troepen een groot resultaat deed boeken. Dezelfde, die twee dagen later onze jonge troepen onder Chassé en Detmers de krijgshelden der Fransche Garde deed terugdeinzen en in feite den slag bij Waterloo tot beslissing brach ten. Dezelfde, welke, telkens wanneer er nationale rampen zijn als watersnood of cyclonen de troepen en matrozen on vermoeid dagen achtereen gevaarlijk reddingswerk zien verrichten. Dezelfde welke telkens weer de helden der zee verpersoonlijkt in Dorus Rijkers het doodsgevaar met taaiheid zien ver achten om schipbreukelingen te red den. Dezelfde, welke jaren aaneen, in het bijzonder de Koninklijke Marine op de meest onverschrokken wijze het ge vaarlijke opruimingswerk van mijnen deed uitvoeren. Dezelfde, welke de overzeesche deelen van Nederland tot voorbeeldig bestuurde landstreken maakten na heldenmoedige pacificatie door het Koninklijk Nederlandsch Indi sche Leger en de Vloot. Dezelfde, die onze vliegeniers als pioniers van de lucht, met doodsverachtign en taaie vol harding de afstanden tusschen de half ronden doen overbruggen, als nazaten der 16e en 17e eeuwsche zeevaarders en als evenknieën van de bewondering- v/ekkende tochten onzer onderzeeërs naar Indië. Het zijn de groote karaktereigen schappen, welke in het gewone leven in ons volk sluimeren en welker onder kenning aan Willem den Zwijger en daarna aa.n zijn zoons het vertrouwen gaf om de leiders in de groote vrijheids voorstelling te zijn; welke een Willem III zelfs in het hachelijke jaar 1672 pal deed staan, en ook den Prins van Oran je in Juni 1814 bij Quatre Bras en Wa terloo zijn jonge onervaren troepen met Als twee hetzelfde doen, is de uit komst vaak verschillend. Ter ent ius. vertrouwen de zware taak oplegde. Het zijn toch die sluimerende groote eigenschappen, van welker ontketening en aanwending op het juiste oogenblik, de grooten onder ons Oranjes nu al ruim 3Y> eeuw het geheim bezaten. Het is in die zekerheid, dat wij, he den terugziende op de getrouwe held haftigheid van den voor ons geslacht onbekenden soldaa^ van 1832, als proto type van hetgeen met onzen uitnemen- den volksaard kan worden bereikt in ons geheele staatsbestel en volksleven dat wij strak, bij de kiansleggingen ter eere van de nagedachtenis van al die ons persoonlijk onbekenden, maar niette min vergeten krijgslieden van de Cita del van Antwerpen, in dit symbool te vens ons geloof uitspreken in de wijs heid en leiding, welke het den Almach- tige heeft behaagd ons volk in zijn Ko ningshuis, ook in de thans te doorstrij den worsteling te geven. De plechtigheid werd besloten -samet een met eenig ceremonieel gepaard gaande kranslegging bij het in 1874 ont hulde Citadel-monument. DE STEUN AAN HET TUINBOUWBEDRIJF. Aan de memorie van antwoord over het ontwerp inzake uitkeering ten be hoeve van verbouwers van fruit en warmoezerijgewassen ontleenen wij: De regeering heeft begrijpelijkerwij ze de eigenlijke oorzaken van de ont reddering van den tuinbouw niet in de hand. Zij kan slechts aan de gevolgen van de ingetreden kwaal eenigermate tegemoet komen. Niet gaarne zou zij daarom thans reeds met dwingende hand het tuinbouwbedrijf in nieuwe ba nen dringen, maar zij stelt zich voor oogen, met deze hulpverleening aan ve len de gelegenheid: te bieden de moei lijke jaren te overbruggen. Dat, afge zien hiervan, inkrimping der voort brenging en verbetering der qualiteit noodzakelijk zijn, erkent de regeering ten volle. Het onderhavig ontwerp houdt dan ook een prikkel In tot le vering van producten van eerste qua liteit. Waar echter aan dit ontwerp een reeds verstreken jaar ten grondslag, ligt was het haar niet doenlijk, daarop als voorwaarde een beperking van de teelt te enten. MOEILIJKHEDEN IN DEN GRAANHANDEL. Het Comité van Graanhandelaren te Rotterdam heeft in een vergadering met zijn leden, waar de moeilijkheden in den graanhandel worden besproken, besloten een comité van actie aan te wijzen, v/aartoe behalve het comité ook de Bond van Nederlandsche Graan en Zaad-importeurs en de Vereeniging van tusschenpersonen bij den graan handel zullen toetreden. Het doel van de te voeren actie, die overigens door het thans reeds in op richting zijnde comité, waartoe waar schijnlijk ook de Amsterdamsche Graanbeurs, de Ned, Bond van Graan en Meelhandelaren en de Molenaars- bond zullen toetreden, nader zal wor den bepaald is, maatregelen te nemen dat importeurs, makelaars, commis sionairs en binnenlandsche handelaren wederom een bestaan in den graanhan del zullen kunnen vinden. Het ligt in de bedoeling overleg te plegen met ex porteurs. DE CONTINGENTEERING VAN TEXTIEL IN NED.-INDIE. Als gevolg van een incidenteel onder zoek heeft de meerderheid der commis sie-Bruins zich uitgesproken tegen con- tingenteering van textiel in Ned.-In dië. De minister wacht thans het advies omtrent het heele probleem af. LLOYD RAPIDE. De boottrein van het m.s. Indrapoe- ra, dat hedenmorgen te 7 uur in Mar seille werd verwacht, zal morgen om 7.16 uur in Roosendaal, 8.51 uur te Rotterdam D.P. en 9.28 uur te 's Gra- venhage (H.S.M.) arriveeren, Bij Kon. besluit is aan den heer G. P. Luden, consul der Nederlanden te Kaapstad, wegens opheffing van zijn betrekking, als zoodanig eervol ontslag verleend, De waarneming van het consulaat is opgedragen aan den gezantschapssecre taris le kl. jhr. W. F. van Lennep. Kerstdiner 6.- (bij kaarslicht) Sylvesterdiner 6.- Sylvestersouper 452 Nieuwj.-diner 6.- Er wordt gedanst. Speciale arrangementen gedurende de Kerstweek Neemt een rustige Kerstweek in Amsterdams voor naamste Hotel. Kamerprijzen i n c I. o n t b ij t f 5.- m e t bad. f6.- Speciale arrangementen gedurende de Kerstweek (Ingez. Med.) Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot onteigening van perceelen onder de gemeenten lJssel- monde en Ridderkerk voor verbreeding van de Nieuwe Maas, ten einde nieu we ligplaatsen voor Rijnschepen te ver krijgen. Volgens een rapport van het inter nationaal arbeidsbureau kan het aantal werkloozen in de geheele wereld wor den geschat op ruim 30 millioen en het daardoor gederfde bedrag aan loonen en salarissen op 4 milliard pond sterling per jaar. Zeeman en politiek. In het artikel van de hand van een Vlissingschen stuurman, over Rusland, komt een zinsnede voor, waarin de schrijver er van doet blijken dat hij te veel buitenlands vertoefde en te onre gelmatig de couranten kon lezen, om zich al te zeer in de politiek te verdie pen. Hiertegen nu komt een inzender, ma chinist ter koopvaardij, in verzet. Hij noemt deze stelling een schromelijke on waarheid, en betoogt, dat men juist in geen beroep zooveel tijd over heeft om couranten te lezen en zich in de poli tiek te verdiepen als op de koopvaardij. Nu zij hier de juistheid van deze stel ling in het midden gelaten, al komt het ons voor, dat er heel wat op af te din gen ware. Maar wel moet hier ver klaard worden, dat over het algemeen de politieke belangstelling op de brug onzer koopvaardijvloot meestal uiterma te gering is, terwijl daarvan bij het mee- rendeel der machinisten al evenmin vqel te bemerken valt. En de betrokken stuurman heeft zijn on-politieken kijk slechts gegeven, teneinde de onderstel ling van politieke vooringenomenheid pro of contra 't Rusland der sovjets bij voorbaat te weerleggen, dunkt ons. «c•wHAaSWrBSJ*-=3^aH2CMaeSO>CTMeSMBB»SC3MISalSKafc«0SUK?330i»g«e: «HBWKCKt- Faillissementen. De rechtbank te Middelburg beeft fail liet verklaard: Cornelis Dominicus, auto handelaar te Colijnsplaat. Rechtercom missaris mi'. J. li- tsybau. Curator ir'. Ph. R. liugcnlioltz te Goes. Opgeheven is het faillissement van W. K. Bertrand', coiffeur te Middelburg, Kapoenstraat A 14, Curator mr. A. J. van der Weel te Middelburg, wegens ge brek aan baten. M'burg, 20-XII-'32, Maandag: hoogste lucht temperatuur 10.4 C (51 °F); laagste 6.9 °C (45 °F). Heden 9 h: 7.5 °C; 12 h: 11 °C. Geen regen of neer slag; Hoogste barometerstand 768 mm; laagste 766 mm. Hoogste barometerstand 778.8 mm te Boedapest; laagste 748.4 mm te Vardoe. Verwachting tot Morgenavond: Zwakke tot matigen Z, tot Z.O. wind, helder tot half bewolkt, droog weer, weinig verandering in temperatuur. m Zon op: 8 h 09; onder 15 h 46. Licht op: 16 h 16. Maan onder: 11 h 45. L.K.: 20 Dec. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Dec. Hoogwater. Laagwater. Di. 20 5.47 18.26 12.28 Wo. 21 6.42 19.25 0.34 13.23 Do. 22 7.43 20.27 1.40 14.27 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Dec. Di. Wo. Do. 20 21 22 Hoogwater. 7.32 20.01 8.21 20.55 9.17 21.57 Laagwater 0.49 13.25 1.42 14.18 2.47 15.23 De Haagsche politie heeft aange houden den 39-jarigen vleeschhandelaar C,, wonende te Rotterdam, als ver dacht van valschheid in geschrifte (ver- valsching van aanvragen voor vetcon- »ent). De man is in bewaring gestled. In verband met deze arrestatie verneemt het C. B„ dat C. gepoogd heeft deze afgifte, als zou door hem invoer van on- gesmolten dierlijk vet tot ongeveer 150.000 kg over de basisjaren 1929, 1930 en 1931 hebben plaats gehad, in het be zit te komen van de vereischte consen ten voor den invoer van zoodanig vet. Hij is in deze poging echter niet ge slaagd, doch wanneer zijn manipulatie inderdaad mocht zijn gelukt, dan zou natuurlijk het hem toegewezen kwan tum in mindering zijn gebracht van het totaal toegestane- kwantum, tot nadeel van andere importeurs.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1