"Jlromnciate SPEGALE KERSTAANBIEDING BINNENLAND. ZEELAND. wi£ü Ei wind. No. 299. Twee Bladen. MAANDAG 19 DECEMBER 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang Geen onnoodige ver splintering. F. J. L0UWERSE en K. MEERTENSlr. MIDDELBURG. C0ES. VLISSINGEN, WA IGHEREH. Zeeuwsch Profetenbrood MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Viissmgen elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg ffl| eest per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30; cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bi) abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Teléfoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven o< „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. Algemeen voorzitter van de vereeni- ging die de stoffelijke welvaart van alle Zeeuwsche landbouwers behartigt, de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij, is mr. P. Dieleman, anti-revolutionnair lid van Gedeputeerde Staten. Dit zegt veel. En lokt ook verzet uit, niet i n die ver- eeniging, maar daar buiten. De heer L. te Oostkapelle heeft den heer Dieleman, in „De Zeeuw", de les gelezen, zeggende, dat laatstgenoemde tegen den Christe lijke* Boeren en Tuinders Bond tevelde trok. De algemeene voorzitter van de Z.L. M. antwoordt hierop in „De Zeeuw" met een uitvoerige apologie, die wij dermate belangrijk achten, dat we haar grooten- deels overnemen. Na een strenge veroordeeling van de C.B.T.B. propaganda tot afscheiding, o.m. op grond van „minder of heelemaal geen contributie te behoeven te betalen," zegt mr. Dieleman: „De grondfout is.dat men den C, B.T.B. stelt tegenover de Z.L.M. en zelfs wil stellen i n p 1 a a t s van de Z. L.M., achtende dus, dat 'n confessioneele organisatie, van welke confessie dan ook, bij uitzondering geroepen is ook alge meene zaken te behartigen, of juister, dat óók voor de behartiging van louter algemeene en in de zoogenaamde neutra le' zóne liggende onderwerpen en belan gen, een confessioneele organisatie noo- dig is. Dat is naar mijn meening, en die van wijlen Dr. Kuyper en ongetwijfeld van veel meer leidende menschen, als zij het maar ronduit durven zeggen, verkeerd, Het is een Roomsche gedachte, zeker geen Calvinistische, en m.i. nog veel min der een Christelijke, eene volgens de be ginselen van het evangelie. Men maakt dan splitsing op een gebied waar dat niet thuisbehoort" „De op de Z.L.M. behartigde belangen en besproken onderwerpen zijn naar aard en wezen geen andere dan die van 'n coöperatieve aankoop, zuivelbe reiding, paardenfokkerij etc., m.a.w. de stoffelijke belangen van algemeen be lang. Ik vernam dan ook dat in de vergade ringen der 3 centrale landbouworganisa ties over deze onderwerpen schier nooit verschil is, en indien het er al is, dit dan zich niet grondt op verschil in confessie. Dat spreekt m.i. als een boek. En wanneer men in de algemeene maatschappij uit propagandistisch oogpunt spreekt men zoo graag van neutrale maatschappij, want dat woord heeft uit den schoolstrijd een kwade klank bij vele menschen van rechts, maar daarom juist is het niet eerlijk om dat hier te gebruiken, waar volgens Dr. Kuyper terecht zeide, van neutraliteit geen sprake is, niet met „dezulken" kan samengaan en spreken en werken en streven voor de beharti ging zijner landbouwbelangen en die stof felijke belangen van het platte land, dan kan men ook op den duur niet verwach ten dat „dezulken" maar rustig met hen blijven in die andere ook algemeene or ganisaties, en zij niet gaan zeggen: „Wat doet gij hier? Gij behoort hier volgens uw denkbeelden niet." Ik mocht daarop niet alleen wijzen, maar ben het verplicht. Ik zie een zeer groot gevaar in die onnoodige versplin tering voor ons Zeeuwsch leven in het algemeen. Dat breekt de kracht, die toch al zwak genoeg is. Dat schept onnoodig verbittering. Verzwakt den ijver en werk lust en de gelegenheid, ongeacht de reus achtige schade die dit naar mijn beslist oordeel aan het eigen zieleleven en het geestelijk leven des volks toebrengen kan. s Dat alles richt zich niet tegen het be staan van een C.B.T.B.; absoluut niet. Maar men behoort allereerst lid te zijn van de algemeene maatschappij en kan dan, hetzij binnen het raam daarvan, hetzij apart, gelijk de ontwikkeling nu is geworden, daarbuiten, lid zijn van een bond van geestelijk gelijkgezinden, om die onderwerpen te besprekend-die beter onder geestverwanten kunnen bespro ken worden. Ook Dr. Slotemaker de Bruine is van oordeel, dat i e d e tfc lid van de algemeene maatschappij behoort te wezen en daarnevens, zoo hij het wenscht, lid kan zijn van een confes sioneele organisatie om bijzondere re denen." Dan betoogt mr. Dieleman, dat het vorenstaande n fe t geldt ten aanzien van de andere vakvereenigingen, „om dat men zich daar niet tot het vak had bepaald, gelijk Prof. Fabius zoo goed heeft aangetoond, maar zich stelde onder leiding van geestelijke beginselen, die de Christen terecht in strijd achtte met wat voor staat en maatschappij geeischt wordt door Gods Woord. Dat nu is n i e t bij de Z.L.M. het geval, ware het zoo, splitsing zou een eisch des gewetens zijn" „Ieder is persoonlijk vrij om te bedan ken. Ieder is vrij om lid te worden, waar van ook. Maar het is toch onverdedig baar om tegen een maatschappij te gaan strijden, waarin men zelf nog zit. En dan noem ik het innig droevig, dat men daarvoor den naam van den Hei land durft te gebruiken. Gelijk door het* woord Christelijk voor een organisatie te zetten, deze het nog niet is, en het weg te laten, een alge meen werkende organisatie nog niet'on christelijk is, maar integendeel, meerma len het tegendeel, helaas is gebleken, zoo treedt de Booze juist dikwijls de geesten en gemoederen verstrikkend op met mooie leuzen, die oppervlakkig zoo schoon schijnen, maar verdeeldheid en twist brengen, waar die niet behoort. Het is mijn heilige overtuiging, dat dit ook ongemeen schade doet aan waar achtig Christelijk leven, hetgeen niet ge bonden is aan partij of organisatie of naam." „Het is in strijd met mijn innigste over tuiging, aldus besluit mr. Dieleman, mét mijn geweten dus, om te bevorderen dat het licht weggenomen wordt waarin het verlicht; dat de kracht onttrokken wordt waar die werkt; dat het zout getrokken wordt uit dat, waarin het behoort; m.a. w. dat de invloed en doorwerking van de gezegende beginselen des Christen- doms onttrokken worden aan een deel van het maatschappelijk leven. Men wil immers de menschen van Christelijke be lijdenis, de Christenen dus, (want men zal toegeven toch, dat het niet in uiter lijkheid mag liggen, in formeel bidden en danken of gezang) halen uit de alge meene organisaties en deze dus in vol slagen duisternis zetten en overgeven aan ongeloof en zouteloosheid en daar aan de massa overgeven, tenzij het Christendom niet is een lichtend licht en een zoutend zout, dat de maatschappij doortrekken moet. Inplaats van blijde te zijn dat er een gebied is, waarop men door zijn voorbeeld en omgang met an deren samen zijnd, deze kan beïnvloeden ten goede zou men zich dan moeten af scheiden en terugtrekken in een eigen kring. Het wil er bij'mij niet in." Om twee redenen hebben we de apo logie van mr. Dieleman uitvoerig aange haald. In de eerste plaats om haar be langrijken inhoud, in de tweede plaats om het mogelijke verwijt van onvolledig citeeren te ontgaan. Veel hebben we er niet aan toe te voegen. Natuurlijk is de fundeering van ons gelijkluidend beginsel anders. Wij zijn het volkomen eens met mr. Dieleman „dat ieder lid van de alge meene maatschappij behoort te wezen, en daarnevens, zoo hij dit wenscht, lid kan zijn van een confessioneele organi satie, om bijzondere redenen". Maar wij deelen, uit den aard van ón ze opvattingen omtrent de verhouding van het innerlijke geestesleven tot de or ganisatievormen van het uiterlijke ma- terieele, en zelfs politieke, leven, niet de meening, dat de zich bij, uitsluiting „christenen" noemenden in de algemeene vereeniging dienen te blijven, wijl deze anders ,,in volslagen duisternis gezet, aan ongeloof en zouteloosheid overge geven worden". Met de grootere beschei denheid in zaken des geestelijken levens die den vrijzinnigen mensch tegenover den, het immers wétenden, orthodox- dogmatischen geloovige kenmerkt, dur ven wij zulk een krasse en ons. zelfs eenigermate eigengereid aandoende stel ling niet tot de onze te maken; maar wie den gedachtengang bij onze orthodoxe medeburgers kent, zal zich er niettemin onverbaasd over laten. Het was echter goed, dit principieële verschil in fundeering met mr. Die- lemans opvatting bloot te leggen, goed voor ons, en ook voor hem wellicht. Want de feitelijke bovenbouw is ge lijk: met den algemeenen voorzitter der Z.L.M.: zeggen wij gaarne: h i e,r althans „geen onnoodige versplintering voor het Zeeuwsche leven Ons leven is een staag „verreizen en vertrekken" De Genestet. hebben een (Ingez. Med.) BEGROOTING WEGENFONDS 1933. Blijkens de Memorie van Antwoord op de begrooting van het Wegenfonds 1933 schrijft de minister van Waterstaat dat naast groote werken allerwegen in het land verbeteringenswerken aan be staande wegen worden uitgevoerd en de minister gaarne bereid is te bevorde ren, dat deze werken zooveel mogelijk dienstbaar zullen worden gemaakt aan bestrijding van Werkloosheid. Aan de hoofdingenieurs-directeuren van den Rijkswaterstaat in de verschillende di- rectiën is bereids opgedragen na te gaan, welke grondwerken voor uitvoering in handenarbeid in aanmerking kunnen komen, ten ende hen in zoo groot mo gelijke mate te doen bijdragen tot leni ging van werkloosheid. Als werkverruiming wordt genoemd verdere versnelling van den brugbouw over de groote rivieren. De regeering heeft hierbij in het bijzonder op het oog de bruggen te Moerdijk, Dordrecht en Rotterdam voor de verbinding van Zuid- Holland met Noord-Brabant en Zeeland en de brug over de Noord voor de ver binding aan het groote wegennet van de AlblasserWaard. Vervanging van gelijkvloersche spoor weggangen door een viaduct, zooals die te 's-H eer Arendskerke ligt in het voornemen der regeering. De minister erkent het belang, dat in een behoorlijke verbinding Oost-West voor Zeeuwse h-V laandere n ge legen is en zou bereid zijn subsidie-aan vragen van de beheerde s dier wegen in welwillende overweging te nemen. ARBEIDSDUUR IN KOLENMIJNEN. Ingediend is een wetsontwerp tot voorbehoud van de bevoegdheid tot toe treding tot het ontwerp-verdrag betref fende den duur van den arbeid in de ko lenmijnen. Die duur (tusschen het oogen- blik, dat de arbeider in de kooi gaat om af te dalen en het oogenblik, waarop hij na het ophalen deze verlaat; z.g, from bank to bank system) mag niet meer per dag bedragen dan 7K uur. DE NOODTOESTAND DER VERBOU WERS VAN KLEI-AARD APPELEN. Men schrijft aan de N. R. Ct.: De heeren Keestra en Lockefeer, le den der Tweede Kamer, hebben zich de ze week schriftelijk tot minister Ver schuur gewend met het dringende ver zoek, in den noodtoestand der verbou wers van klei-aardappelen te voorzien. Dit verzoek werd gesteund door den heer mr. Aalberse, Genoemde heeren hebben hun schrif telijk verzoek later in een onderhoud met den minister herhaald. De meest voor de hand liggende oplossing werd geacht, een deel der klei-aardappelen, bij voorbeeld een derde deel, niet voor consumptie, doch voor veevoeder te be stemmen. Het Rijk zou dan bijv. 0.60 per H.L. schadevergoeding moeten geven, Legaten. Wijlen de heer J. F. H. Rest, over leden te Middelburg, heeft gelegateerd: 1000 aan de Zeeuwsche Hervormde Diaconessen Vereeniging, Afd. Middel burg; 1500 aan de Zendingsvereeni- gingen; 500 aan de Vereeniging tot werkverschaffing aan Zeeuwsche blin den; 500 aan de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente voor een extra be deeling. Uitvoering „Stem des Volks", De gisteren avond door de „Stem des Volks" in de „Prins van Oranje" gege ven uitvoering trok een geheel gevulde zaal met belangstellenden. En we kun nen daar dadelijk bijvoegen, dat de vele aanwezigen zeker geen spijt van hun be zoek hadden, al was de uitvoering die half acht aanving en ruim twaalf uur ein digde, wel wat te gerekt. Reeds dadelijk, met den inzet van „So- cialistenmarsch", bleek ons, dat de „Stem des Volks" sinds haar eerste op voering een flinke schrede voorwaarts gemaakt had. De klank was goed en vooral ook de voordracht was aanmer kelijk verbeterd, forsch en krachtig klonk het lied de zaal in. Ook bij het tweede nummer „Aan de strijders", bleek opnieuw hoe zuiver de geest van het lied aangevoeld werd. Bijzonder mooi van toon en tempo was ook „Mor genrood", al had het slot misschien een weinig fortissimo gekund. In het algemeen bleek duidelijk, hoe ernstig den achterliggénden tijd onder de leiding van den directeur, den heer W. Hengeveld geoefend was. Men kon thans den directeur steeds volgen, had het hoofd niet meer in de muziek, maar de muziek in het hoofd Ter aanvulling werd het blijspel „De Logee" van Herman Nauw Jr. gegeven. Ook dit stukje liep vlot van stapel, en oogstte veel bijval. Een extra vermel ding voor het vlotte en goede spel van Roza, Mina en Lensfelt. Als geheel was het een zeer geslaag de avond, waartoe ook de pittige mu ziek van de Goesche Jazzband haar deel bijdroeg. Het Sportterrein. Naar wij vernemen is Zaterdag 1.1. de goedkeuring van" Ged. Staten ontvangen op het raadsbesluit tot het-aanleggen van een sportterrein. Eenige arbeiders zijn reeds begonnen met het opruimen van heggen enz. Voor met het grondwerk wordt aangevangen, zal het echter wel begin Januari worden. Na een diensttijd van 43 jaar heeft de heer J. van den Berge, ketelmaker bij de N.V. Kon. Maatschappij „de Schelde" te Vlissingen, den dienst met pensioen verlaten. De heer D. Bijl, onderbaas, sprak den scheidende hartelijk toe, en bood hem namens chefs, bazen en werk lieden der afdeeling een gouden hor loge aan. ARNEMUIDEN. Onder leiding van deu heer P. .Koster hield de Geref. J. V. haar jaarvergadering. Door de leden werden bijbels en een maatschappelijk onder werp behandeld. Verder werd de avonid gezellig doorgebracht met zang en voor drachten. ARNEMUIDEN. In de plaats van den heer C. Oreel, brandmeester dezer ige- meente, die als zoodanig tegen 1 Jan. ,a.s. «ontslag gevraagd heeft, is lot brandmeester benoemd de oiiderbrand;- meester D. Kousemaker. Indiens cl'aats is benoemd de heer J. de Hamer, terwijl als plaatsvervangende brandmeesters be noemd zijn de heeren J. J. Crucq en A. Zeijger. RAAD VAN ARNEMUIDEN. ARNEMUIDEN, Vrijdagmiddag kwam de Raad van Arnemuiden in een spoed- eischende vergadering bijeen onder lei ding van den heer H. G. Horninge, bur gemeester. Mededeeling. Na opening met gebed en vaststelling der notulen deelde de Voorzitter mede, dat deze spoedeischende verga dering belegd is inzake nader schrijven van de Nederlandsche Heidemaatschap pij, olmtrent de kosten opzicht werkver schaffing. Ingekomen Stukken. Bijdrage werkverschaffing. Vanwege de Provincie heeft deze ve- meente als bijdratfe voor de werkver schaffing een bedrag van 221.58 ont vangen. Café Muziek. Het voorstel-Cornelisse om op Zon- en Christelijke feestdagen geen muziek in de café's toe te laten, en op gewone dagen der week, alleen met toestemming van den Burgemeester; over welk voor stel de stemmen hebben gestaakt in de vorige vergadering, wordt thans aange- M'burg, 19-XII-'32 Zaterdag en Zondag hoogste lucht temperatuur 12 °C (54 °F); laagste 4.9 °C (41 °F). Heden 9 h: 7.1 °C; 12 h: 9.1 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand 771 mm; laagste®768 mm. Hoogste barometerstand 778.6 mm te Weenen; laagste 734.1 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond: Meest matige Z. tot Z.O., tijdelijk wel licht verder krimpende wind, nevelig tot half bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen neerslag en iets kouder. Zon op; 3 h. 08; onder 15 h 46. Licht op: 16 h 16. Maan op; 20 h 55; onder 11 h 34. L.K.: 20 Dec. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Dec. Hoogwater. Laagwater. Ma. 19 4.57 17.30 11.41 23.41 Di. 20 5.47 18.26 12.28 Wo. 21 6.42 19.25 0.34 13.23 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Dec. Ma. Di. Wo. 19 20 21 Hoogwater. 6.47 19.12 7.32 20.01 8.21 20.55 Laagwater. 0.06 12.38 0.49 13.25 1.42 14.18 Ook als kerstgeschenk In speciale verpakking Het echte van M. PFTSRSE Middelburg fa. G ravenstein (Ingez. Med.) nomen met 4 tegen 3 stemmen (die der heeren L. Puijpe, P. A. Baaijens en J. K. Crucq.) Werkverschaffing en Ned. Hei demaatschappij. De Voorzitter zegt, dat de vorige vergadering niemand wist hoeveel de kosten waren der Heidemaatschappij voor 't toezicht op de werkverschaffing. Men heeft toen een nader onderzoek ingesteld en nu blijkt dat de bedoeling is een vast wéekloon voor den opzich ter en daarboven nog 7 pet. van het uitbetaalde loon. De heer C. S. van Eenennaam zegt, dat deze regeling veel te duur komt, dit is voor de gemeente niet om vol te houden. De heer P. A. B a a ij e n s zegt, dat men voor de kosten van toezicht van 'n werkelooze uit deze gemeente ook geen subsidie krijgt, die kost zooveel minder niet. Verschillende meeningen worden ge uit. De heer B. Franse zegt, dat het ze ker bezwaarlijk is voor den Raad om de werkverschaffing weer aan- de Neder landsche Heidemaatschappij te onttrek ken, gezien de zeer hooge kosten die het voor de gemeente medebrengt, zal dit toch moeten. De heer Van Eenennaam zegt, dat de uitvoerder uit het dorp zelf even goed onder B. en W. moet staan. Met den opzichter uit de Heidemaatschappij ontbreekt hier nog wel eens wat aan. De heer L. P u ij p e zegt, dat bij het delven van den watergang langs den spoorweg, de opzichter niet altijd naar hem geluisterd heeft, dit werk is in de zen tijd van het jaar ook niet uit te voe ren, dit had van den zomer moeten ge beuren. De Voorzitter ontraadt de werk verschaffing aan de Heidemaatschappij te onttrekken, hij acht in het dorp zelf niemand geschikt om leiding te geven. De heer J. K. Crucq zegt; dat de uitvoering nu zeker meer geld kost,- maar daar staat tegenover dat er nu, in vergelijking met verleden jaar heel wat meer werk gebeurt. De heer A, Cornelisse zegt, dat er nu zeker beter gewerkt wordt, maar dit kan ook even goed zonder toezicht van de Heidemaatschappij. De heer A. Schuit zegt, dal 't voor stel van den Voorzitter om de werkver schaffing onder leiding van de Heide-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1