lïroinnciale mm MEELPRODUCTEM STAÏEN-fiENERAAL. BINNENLAND. Wat doen voor uw kerstdiner? ZEELAND. WEER Ei WIND. @ei$a IEDERS OORDEEL: DUKOL BRENGT VOORDEEL! No. 298. Drie Bladen. ZATERDAG 17 DECEMBER 1 9 3 2. Eerste Blad. 175e Jaargang F. J. L0UWERSE en K. MEERTENS Ir. MIDDELBURG. WALCHEREN. MIDDELBURGSCHE COURANT iPagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2-30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeëlingen 60 cent per regel. Sïj abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regeli opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra. Bewijsnummers 5 cent TWEEDE KAMER. Financiën. Zonder hoofd, stemming wordt besloten a.s, Maandagmiddag cm 2 uur aan te van gen met de behandeling der onderwijs- begrooting en deze des avonds voort te zetten. De begrooting van het Zuiderzeefonds komt a.s. Dinsdagavond aan de orde. De motie van Braam'beek om geen verdere loonsverlaging voor het spoor wegpersoneel tot dekking van het tekort der Ned. Spoorwegen in te voeren, wordt verworpen met 51 tegen 21 stem men. (vóór de s.d., comm. en Floris Vos.) Aan de orde is hoofdstuk Vllb depar tement van Financiën der rijksbegroo- ting voor 1933. De heer VanVoorsttotVoorst (r.-k.) wenscht een mild optreden der belastinginspecteurs jegens land- en tuinbouwers. De heer B i e r e m a (lib.) wijst op de hooge personeele belasting voor café- en restauranthouders. De heer Eerdmans (lib.) waar schuwt tegen onnoodige kostenopdrij- ving bij aankoop door den Staat van on roerend goed. De heer IJ z e r m a n (s.d.) bepleit op heffing van het Bankgeheim. De heer Oud (v.d.) bepleit de belan gen der O'tid-gepensioneerden, in het bij zonder van de oud-militairen. Hij wijst op de onbillijke werking der personeele belasting voor het hotel- en restaurantbedrijf. De heer Van Poll (r.k.) wenscht eveneens opheffing van het Bankgeheim. Mej. Westerman (lib.) wil billijker belastingheffing voor kostwinners. De heer J. ter Laanjs.d.) zet de onbllxjke werking der personeele belas ting uiteen. Zij is als verteringsbelasting geheel gedenatureerd. Mej. Groeneweg (s.d.) bespreekt eenige personeelsaangelegenheden. Ook de heeren S m e e n k (a.-r.), K o r- tenhorst (r.-k.) bepleiten de belan gen der café- en hotelhouders, de heer K. ter Laan (s.d.) bepleitte de belan gen der oud-gepensioneerden. De minister van financien zegt dat de quaestie der personeele belasting t. o. v. het café-restaurantbedrijf zeer moei lijk is; de gemeenten hebben ten deze echter reeds een groote mate van vrij heid. Wat de heer Eerdmans bepleitte, zal de minister overwegen. Opheffing van het bankgeheim stuit op groote internationale bezwaren. Hij zal deze zaak nog eens nagaan. Betreffende de oud-gepensioneerden heeft de minister van Defensie overleg toegezegd. De regeling der rijwielplaatjes is beter dan het Belgische stelsel. Spr. zet uiteen dat de pensioenstorting niet anders is dan een salarisquaestie. Hij ontkent, dat hij bij de ramingen te pes simistisch is geweest. De begrooting werd na artikelgewijze behandeling aangenomen z. h. st. in de nachtvergadering van Donderdag op Vrijdag ('t werd 10 over half vier heeft minister R e ij m e r nog betoogd, dat t thans economisch niet verant woord zou zijn een kanaal Axel Hulst te graven. king treft kan in het algemeen niet wor den toegegeven. Het minst ontbeerlijk van d'e getroffen goederen zijn wellicht suiker en thee, doch ook hiervan neemt het gebruik met den welstand toe. Tegenover den door vele leden ge- uiten twijfel aan de tijdelijkheid der voor gestelde heffing, stelt de regeering de in het ontwerp vastgelegde bedoeling, die heffing slechts voor het komende jaar te doen gelden. DE RIJKSMIDDELEN IN NOV- 1932. De opbrengst van de Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over de maand November 1932 bedroeg 32.995.672, te gen 42.273.523 over de maand Novem ber 1931. Het één twaalfde gedeelte der ra ming over het geheele jaar bedraagt 34.350.714. We laten hieronder volgen de op brengst over de eerste elf maanden van 1932, vergeleken met die over de eerste elf maanden van 1931. 1932 1931 Grondbel. 5.233.666 9.033.360 Pers. bel. - 202.194 - 8.828,942 Ink. Bel. - 69.627.757 - 80.740.182 Verm. Bel. - 11.431.942 - 13.369.302 Div. en T. - 13.910.528 - 17.589.238 Inv. recht - 76.498.959 - 57.254.454 Stat. recht - 1.947.305 - 2.890.967 Zout - 2.034.082 - 1.913.061 Geslacht - 6.128.302 - 7.963.234 Wijn - 1.899.190 - 1.878.573 Gedistill. - 29.217.804 - 33.946.330 Bier - 10.503.269 - 13.118.256 Suiker 48.236.126 - 48.037.032 Tabak 24.246.616 - 26.672.259 Goud, zilv. - 652.791 - 816.055 Zegelrecht - 15.500.330 - 21.173.253 Reg. recht - 9.414.085 - 13.408.978 Succ. recht - 32.837.597 - 42.308.849 Domeinen - 3.705.198 - 4.127.357 Staatsloterij - 629.564 - 631.365 Loodsgelden - 3.099.695 - 3.914.152 DE WIJZIGING DER TARWEWET, Ingediend is een wetsontwerp om het maximum maalpercentage in Je wet op 25 vastgesteld, tot 40 te verhoogen, en den datum van beëindiging der tarwe- wet te stellen op 1 October 1937, in- plaate van 1 Augusus 1934, daar het zich laat aanzien, dat de akkerbouw den steun van de tarweteelt vooralsnog niet zal kunnen missen. De oogst van 1936 zal dan de laatste zijn, die zal worden gesteund. DE OPCENTENWET. Aan de Memorie van Antwoord dei- Eerste Kamer over het wetsontwerp tot tijdelijke heffing van opcenten op som mige invoerrechten en op de accijnzen op bier en suiker, alsmede herziening van het tarief, ontleenen wij. Dat dtt ont werp tegen het volksbelang ingaat, moet worden ontkend. Vóór alles is het noo- dig, dat het evenwicht van 's Rijks in komsten en uitgaven wordt bewaard. Dat het wetsontwerp in het bijzonder het minder draagkrachtig deel der bevol- 366.957.010 409.615.206 De opcenten ten bate van het Lee- ningfonds gaven over November '32 een opbrengst van 5.255.219 tegen 'n be drag van 5.572.031 over November '31. De inkomsten ten bate van het „We genfonds" gaven over November 1932 'n opbrengst van f 712.411, Rijwielbelas ting 17.710. (Ingez, Med.) Autobusdienst Veere—Vrosswepolder. Ged. Staten van Zeeland hebben aan H. Castel te Veere, die reeds tal van jaren een autobusdienst Middelburg Veere exploiteert, vergunning verleend voor een dienst van Veere naar Vrou wenpolder, doch met uitsluiting van den Zondag. TER AARDE BESTELLING WIJLEN MR- A. A- DE VEER, Terugkomende op ons verslag van bovengenoemde indrukwekkende plech tigheid, willen wij eerst een aanvulling geven op de opsomming van de auto riteiten, die op de begraafplaats een laatsten groet aan den overledene kwa men brengen. Ten eenrste zij dan gemeld, dat de le den der Eerste Kamer, de heeren jhr. Van Citters, die de anti-rev-, Blomjous, de R- K. en jhr. mr. de Gyselaar, Chr. Hist, fractie vertegenwoordigde, verge zeld waren van den griffier der Eerste Kamer. Namens de Rijkspostspaarbank was de heer P. J. Sturm, referendaris van dien tak van staatsdienst aanwezig. Het verschil tusschen een volk dat het risico van den vrede aanvaardt en een volk dat het risico van den oor log aanvaardt, is, dat het eerste waar schijnlijk in vrede blijft leven, terwijl het tweede vast en zeker oorlog krijgt. Mac Donald. Het Centraal-Comité der Anti-Rev. partij was vertegenwoordigd door de heeren A. Colijn, Beumer en Van Dijk. De garnizoenscommandant was ver tegenwoordigd door majoor A. P. van Velthuijsen. Uit de vereeniging van directeuren van Hypotheekbanken waren aanwezig de voorzitter, de heer mr. P. R. Hoorweg en de secretaris,- de heer mr. N. Van Hinloopen Labberton; en ook de volgen de collega's kwamen hun vriend en me de-directeur de laatste eer bewijzen, de heeren G. D. van Vliet, directeur Holl. Hyp. Bank te Amsterdam; mr, Van Nie- rop, directeur van de Hypotheekbank voor Nederland; G. H. Bierman namens de gefusioneerde Nederlandsche Hypo theekbank te Veendam en de eer ste Nederlandsche Hypotheekbank te Den Haag; de heeren J. J. de Cock en Korlvinke, directeuren van de Insulaire Hypotheekbank te Zierik- zee; de heeren D. H. Volmer Jr., Math, Drop en J. W. J. van Zant van de fir ma Mestring van de Rovaart te Rot terdam en Den Haag. De heer dipl. ing. F. J. Swartwout de Hoog e.i. directeur der bedrijven te Delft vertegenwoordigende de N.V. Cen trale Ammoniakfabriek, van wier be stuur de overledene ook lid was. Niet alleen het Provinciaal, maar ook het Algemeen College van Toezicht op het beheer der Kerkelijke goederen en fondsen der Hervormde gemeenten in Nederland, waarvan de heer De Veer voorzitter was, hau zich doen vertegen woordigen. Met den secretaris, den heer mr. W. J. Koppins uit Arnhem was aanwezig de heer mr. W. J. Baron van Lynden te Den Haag. Als wij nu nog er aan toe voegen dat van de M'burgsche Vereenigingen ook o.a. Handelsbelang vertegenwoordigd was, dan staat het bij ons vast, dat wij wellicht nog organisaties hebben ver geten. Naast de vele vertegenwoordigers bovengenoemd, was er ook een aantal personen, die alleen als vriend naar het kerkhof waren gekomen, onder wie wij opmerkten den oud-minister prof. dr, J. R. Slotemaker de Bruine, De kist was gedekt met enkele bloem stukken en kransen, waaronder wij er opmerkten van de gemeente Middel burg, van de Zeeuwsche Hypotheek bank, van het personeel van die bank, van de Vereeniging de Ambachtschool, van het personeel en van de leerlin gen dier school. Thans laten wij een samenvatting vol gen van hetgeen de heer ds, M. van Émpel aan de geopende groeve zeide Spr. begon met er op te wijzen, dat zijn taak geen makkelijke zou zijn om te spreken bij het graf, van hem, die men heeft uitgedragen; om uitdrukking te ge ven aan de bijzondere kwaliteiten van den overledene. Spr. kent weinige men- schen, die gewerkt hebben als hij, weini ge met zulkeen helder inzicht, weinige zoo rechtvaardig als de heer De Veer was. Ieder kon spreken van zijn liefde en zorg voor de dingen, waaraan hij zich gaf. Hij luisterde steeds naar degenen, die op hem een beroep meenden te moe ten doen. De overledene was iemand, die allerwege gezien was, wat blijkt uit iedere courant, die over hem schreef. Men vertrouwde geheel op hem en dat zoowel als het zaken betrof van de ge meente, van het land of van de kerk. En dit gold niet minder als het betrof de Ambachtsschool, Het zeide alles toen iemand spr. over dit overlijden telefo- neerend opmerkte: „De beste is nu weg". En dit gold niet alleen voor het college, waarop deze spreker doelde. Groote deernis heeft dit heengaan dan ook ver oorzaakt. Groot was de weemoed, waar mede men het heengaan in de stad ver nam, het verlies heeft pijnlijk getroffen. Het kwam ook zoo onverwacht. Blijde kan. men zijn, dat de burgemeestersbe noeming nog voor zijn dood is afgeko men, omdat men daar in ziet een kroon op zijn werk, temeer, waar hij zulkeen onderscheiding nimmer begeerd had. Als spr. met mr. De Veer naging wat deze j zich wel van hei leven voorstelde, noem de deze nooit de betrekking van burge- meester en hij heeft dan ook eerst na j heel lang aarzelen tot aanneming beslo ten. Toen de benoeming kwam was hij ontroerend blij. Spr. zegt dat velen der aanwezigen nog beter over de prestatie van den heer De Veer kunnen oordeelen, dan hij, die het alleen van den buiten kant heeft gezien. Spr. weet dat de over ledene was een beste man voor zijn vrouw, een beste vader voor zijn kinde ren, een trouwe vriend voor zijn vrien den, die hij zeer select koos. Van hem gingen uit levenskracht en levensblijheid. Waar De Veer was, daar was een pret tige sfeer. Zijn levensblijheid en levens kracht dankte hij aan het groot zijn in eenvoudig geloof. Hij was een eenvoudig vroom Christen. Weinig sprak hij daar over en ook heeft hij nooit gerekend met de moeilijkheden, die het zoo zijn, voor hem medebracht; het was hem voldoen de, dat hij Jezus lief had en kon werken voor het belang van den dienst van God. De overledene sprak nog niet over den dood en meende na. zijn benoeming tot burgemeester, dat zijn taak nog niet af was. Maar God heeft gezegd dat het voldoende was. Men heeft thans het stoffelijk over schot aan de aarde toevertrouwd, maar spr. hoopt, dat de ziel van de overledene door God is tot zich genomen. De zoon van den overledene, mr. G. W. A. de Veer, bracht namens de familie en inzonderheid namens zijn moeder en zusters dank aan allen voor de laatste eer zijn vader bewezen. M'burg, 17-XII '32. Vrijdag: hoogste lucht temperatuur 7.8 °C (46 °F); laag ste 4.6 °C (40 °F). Heden 9 h: 5.1 °C; 12 h: 8.7 °C. 0,1 mm regen of neerslag. Hoogste barometerstand 775 mm; laag ste 771 mm Hoogste barometerstand 778.7 mm te Weenen; laagste 715.4 mm te Jan Mayen. Verwachting tot Morgenavond: Matige tijdelijk toenemende Z. tot Z.W. wind, half tot zwaar bewolkt ol betrokken, aanvankelijk droog weer, la ter toenemende regenkans, iets zachter. m Zon op: 8 h 07; onder 15 h 45. Licht op: 16 h 15. Maan op: 21 h 15; onder 11 h 08. Zondag 18 Dec, Zon op: 8 h 07; onder 15 h 46. Licht op: 16 h 16. Maan op: 21 h 35; onder 11 h 23. «Ê.K.: 20 Dec. Hoog- en Laagwater te Viissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Dec. Hoogwater. Laagwater. Za. 17 3.31 16.01 10.13 22.18 Zo. 18 4.13 16.43 10.56 22.58 Ma. 19 4.57 17.30 11.41 23.41 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Dec, Hoogwater. Laagwater. Za. 17 5.28 17.51 11.13 23.26 Zo. 18 6.07 18.28 11.55 Ma. 19 6.47 19.12 0.06 12.38 Opvoering „Stem des Volks," Zooals een advertentie in dit nummer meldt zal de „Stem des Volks" morgen avond een uitvoering gegeven en o.a. „De logé" opvoeren. Naar wat deze jonge vereeniging reeds ten beste gaf, verwachten we een belangwekkenden avond en ook veel belangstellenden, Getuigenis-avond „Kerk en Vrede". Donderdagavond vond in het Schut tershof voor een zoo goed als geheel ge vulde zaal een getuigenis-avond van de afd. Goes der Vereeniging „Kerk en Vre de" plaats. De avond werd geopend door den voorzitter, den heer E. Zwaan, Spr. heeft mogen ervaren, dat de begin selen der vereeniging den laatsten tijd in breede kringen der burgerij zijn door gedrongen, wat blijkt uit den geweldigen financieelen en moreelen steun welke 't bestuur dezer dagen mocht ontvangen. Voorts deelt spr. mede dat organiseeren van een debat-avond in samenwerking met een andersgezinde vereeniging niet kon doorgaan daar de spr. dier andere vereeniging een honorarium van 80 tot 90 vroeg met nog allerlei vergoe dingen, Waar onze spr. niet alleen be langeloos hun werk doen, maar, zelfs vraagt spr. aan welke zijde he* beginsel dan gezocht moet worden. Spr. deelt mede dat ds. Hugenholtz wegens ziekte afwezig is, Na een dankwoord aan Tam- minga's a capellakoor, dat mede zijn medewerking verleende, opent spr, de avond met voorlezing van eenige verzen uit het Evangelie van Johannes. Het a capellakoor zingt eenige gewij de liederen, waarna ds. v. d. Ban van Vlissingen het openingsgebed spreekt. De aanwezigen zingen daarna Gezang 229 1. Daarna spreekt ds. v, d. Ban over: „Kerstmis vieren?", waarover zij ook te Middelburg sprak, Vervolgens werd gezongen Gez. 229 vers 7. Het a capella koor bracht eenige lie deren, waarna ds. D. Broers van Asch sprak over: Evangelie en Oorlog. Spr. wilde alleen deze dingen naast elkaar plaatsen om tot een conclusie te komen. Het heeft geen zin, met enkele Bijbelteksten te werken; we moeten ons bezinnen op wat Jezus Christus ons leert. 10 PREMIE AANSLUITINGEN bij de Goesche Radio Centrale, Zie Zeeuwsc'h Advertentieblad van deze week. [Ing. Med.) TXSÏ- (Ingez. Med.) Spr. schetste het zondige karakter van den oorlog, en gaf daarna een ontroe rende beschrijving van Jezus lijdensweg. Als men deze dingen naast elkaar ziet, aldus spr., moet men gevoelen, dat daar een tegenstelling is, die nooit en door niets zal kunnen worden overbrugd. Als wij God willen dienen dan moeten wij weten, dat wij tot geen prijs oorlog mo gen voeren, alléén om Christus wil. Spr. verhaalt hoe een Duitsch officier, wien men zeide, dat Duiischland de over winning niet zou behalen, uitriep: ik volg alleen het gebod van mijn Keizer. Zoo moeten wij uitroepen: Wij volgen alleen het gebod van onzen Koning Wanneer wij den vrede willen, dan moeten we beginnen met iets en ophou den met iets. Beginnen met volstrekte gehoorzaamheid aan Gods wil, met als eenig wapen de geboden van Jezus Christus. En ophouden met de zonde van den oorlog weg te redeneeren met aller lei spitsvondigheden en Bijbelteksten. Spr. is bang, dat vele menschen die zeer kerksch zijn, het vreeselijke woord geldt: Wee gij schriftgeleerden, gij ge veinsden. Wij moeten ophouden met den oorlog en alles wat er mee samenhangt, goed te praten, om ons te buigen naar Gods Wil. Nadat de aanwezigen hadden gezon gen Gez. 50 4, werd de bijeenkomst met dankgebed gesloten. Collecte Crisis-Comité. De collecte voor het plaatselijk cri sis-comité heeft deze week 79.31 op gebracht. RITTHEM. Men verzoekt ons mede te deelen, dat in de zaal van wed. J. Wes- dorp op Dinsdag 20 December een bij eenkomst zal worden gehouden voor al le gezinshoofden met hun dames. Op de zen avond zullen de heeren S. Sellen- raad en F. H. Koning der N.V. Philips fabrieken te Eindhoven, in verband met de electrificatie voorlichting verstrekken op het gebied van moderne verlichting. Tevens zal daaraan worden verbonden; en demonstratie met radio, terwijl tot slot eenige films zullen worden ver toond. O. EN .W. SOUBURG. Tot lid van het plaatselijk crisisf-comité alhier is be noemd 'de heer C. Hendriks. Ii,d van de

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1