IjJrouinciale JSeettuigche DENKT OM DE ELM AS PRIJSVRAAG STflTEN-GENERML. BINNENLAND. No. 297. Twee Bladen. VRIJDAG 16 DECEMBER 193 2. Eerste Blad. 175e iaargfifs# MIDDELBURG, GOES. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2 30, elders I 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30^e«nt per regel voor ingezonden mededeëlingen 60 cent per regel. BA abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat. Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 1 7 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan regeli opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven ot „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent TWEEDE KAMER.. Opcenten Gemeentefondsbelasting. De begrooting van Koloniën wordt aangenomen met 63 tegen 24 stemmen ftegen s.d. en comm.) Verschillende kleine *wetsontwer- pea worden z.h.s. aangenomen. Aan de orde is het wetsontwerp tot heffing van opcenten op dé gemeente- tondsbelasting en de vermogensbelas ting over het belastingjaar 1933/34. De heer B i e r e m a (lib.) acht het ontwerp economisch schadelijk, doch onvermijdelijk. Het blijve een noodof- fer voor één jaar. De heer Fleskens (r.k.) is voor het amendement-Vliegen om de pro gressie niet bij 30.000 doch bij f 10.000 te doen aanvangen. Spr. be pleit een regeling van vermindering der opcenten bij wijze van kinderaftrek. De heer Vliegen (s.d.) wijst op de veie indirecte lasten den laatsten tijd op de groote massa gelegd. De thans voorgestelde is de eerste directe crisis- heffing. Ze houdt rekening met de draagkracht. Spr. becijfert de op brengst van zijn amendement op 2,3 millioen. De heer Van Voorst tot. Voorst (r.k.) bepleit 'n amendement om de vermogensbelasting uit het wets ontwerp te lichten. Verschillende ver mogens, vooral ten platte lande, leve ren weinig of geen inkomsten meer op. De heer De Wilde (a.r.) bestrijdt het amendement Vliegen. De vermo gens van 10.000 tot 30.000 zijn reeds zwaar belast. De heer Oud (v.d.) zal voor het ont werp stemmen. Er wordt thans niet meer in een zijdige richting naar ver sterking der rijksinkomsten gezocht. De heer Kersten (s.g.) heeft te gen dit ontwerp ernstige bezwaren, 't Treft de kleine inkomens en vermo gens te zwaar. De heer Rutgers van Rozen burg (c.h.) is het eens met den heer Van Voorst tot Voorst. Minister de Geer zet uiteen, waar om het thans voorgestelde systeem om de directe belastingen in de gevolgen der crisis te betrekken, is gekomen. De heer Van Voorst tot Voorst (r.k.) verdedigt zijn amendement om de vermogensbelasting niet in de wet te betrekken. Minister de Geer heeft zoowel te gen het amendement Van Voorst als te gen het amendement Vliegen bezwaar. De heer Van Voort tot Voorst trekt zijn amendement in. De Minister verklaart het amen dement-Vliegen onaannemelijk. De heer Fleskens (r.k.) verdedigt een amendement om voor personen met meer dan twee minderjarige kinderen kinderaftrek toe te jaassen. De Minister acht het principieel onjuist, bij opcenten kinderaftrek toe te passen. Voor de groote gezinnen ber.ee- kent het amendement niets. De heer Fleskens trekt het amen dement in. Het ontwerp wordt aangenomen met aanteekening dat de heer Wijnkoop te gen is. .fij. w Hierna houdt de heer Ketelaar (v.- d.) een interpellatie over het eventueel behoud van de Vroedvrouwenschool te Amsterdam. Hij vraagt tot welke resul taten het onderzoek heeft geleid inzake de briefwisseling tusschen den minister en B, en W. van Amsterdam en of nader mondeling overleg reeds tot resultaat heeft geleid. De Minister antwoordt, dat nog steeds onderhandelingen, met de ge meende Amsterdam gaande zijn. Na een eerste conferentie op 14 November en daarop gevolgde briefwisseling hebben B. e® W. op 12 December woordelijk na dere voorstellen gedaan. De minister heeft deze onderzocht en schriftelijk be antwoord. Het zal spr. verheugen, in het belang van de schatkist en van de ge meente Amsterdam wanneer uit het ant woord der gemeente mocht blijken, dat overeenstemming kan worden bereikt. De heer Ketelaar repliceert. Mevr. De Vries (s.-d.), de heeren V os (lib.), Peereboom (chr.-g.), W ij n k o o p (comm.) en Zandt (s.-g.) bepleiten eveneens het behoud der school. De M i n i s t e r dupliceert, waarna de interpellatie wordt gesloten en de ver gadering wordt geschorst tot 's avonds 8 uur. In de Avond vergadering werd de behandeling der W aterstaats be grooting voortgezet. De heer Peereboom (s.-g.) acht een kanaal Axel-Hulst thans niet verantwoord, en dringt aan op over brugging van het Hollandsch Diep bij Moerdijk. Ook de heer J. ter Laan (s.-d.) drong op die spoedige overbrug ging aan. De Minister zegt de motie ven voor de keuze van Moerdijk t. a. v. de overbrugging van het Hollandsche Diep reeds eerder uiteengezet te heb ben: hij vertrouwt, dat met de werk zaamheden begin Juli 1933 zal worden aangevangen. (Ingez. Med.) REGEERINGSVERKLARING OVER DE SALARISKORTING. In de gisteren gehouden vergadering van de centrale commissie voor georga niseerd overleg in ambtenarenzaken heeft de voorzitter een regeeringsver- klaring voorgelezen, waarin zij zegt, na verschillende in de centrale commissie voor georganiseerd overleg vertegen woordigde organisaties gehoord te heb ben, de regeering haar in de millioenen- nota aangekondigde voornemens aldus meent te moeten wijzigen, dat de ver hooging van den aftrek voor ongehuw- den van drie tot vijf pet. komt te ver vallen en dat de tijdelijke salariskorting met 1 Maart jl. ingevoerd, in dien zin wordt verhoogd, dat voor ongehuwden vijf pet. en voor gehuwden vier pet. méér zal worden gekort dan in de gel dende regeling. De besparing op de uitgaven hierdoor te verkrijgen, wordt nader geraamd op 11.3 millioen. Dit bedrag komt derhal ve naast de 7 millioen 's jaars, welke bespaard werden door de sinds 1 Maart jl. vigeerende regeling. De nieuwe kor ting zal ingaan 1 Januari a.s. en zal, door dat zij tot stand komt in den vorm van een verhooging der bestaande korting, geldigheidsduur hebben tot 1 Maart '35. De regeering heeft tot deze tempering van de door haar aanvankelijk voorge nomen korting slechts besloten, omdat naar haar gebleken is op deze wij ze overeenstemming verkregen zal worden met de groote meerderheid van de in de centrale commissie voor geor ganiseerd overleg vertegenwoordigde or ganisaties, en het haar een groot belang schijnt, dat een reëel overleg met de zich van haa rverantwoordelijkheid bewuste centrale commissie dit maal tot een positief resultaat leidt. „Zooals in de voorafgaande mede- deeling besloten ligt, zal de regeering derhalve de bevoegdheid tot een ver hoogd premieverhaal, haar in de aanhan gige wijziging der Pensioenwet gegeven, ongebruikt laten." Met de grootst mogelijke meerderheid besloot de centrale commissie met dit gewijzigd regeeringsvoorstel in te stem men. (Bij Kon. besluit is aan den hee.r G H. M. Deliprat op zijn verzoek eervol ontslag verleend als directeur.secrelai ris der Nederïandsche Bank. on der dankbetuiging voor de vele dien sten .door hem in die functie toewezen. "Bij Kon. besluit is aan P C. Vis- 'ser, den Karakanumreiziger, eons uil- generaal der Nederlanden te Calcut ta, verlor verleend tot het aannemen van het ridderkruis 2e klasse der ör-de van de Witte Roos van Finland. Te Nijmegen is overleden de oudste inwoonster der stad, de weduwe W. JansenBouwmeester, /iie dezen zomer onder veel belangstelling haar lOOsten verjaardag heeft gevierd. De Provinciale Staten van Noordl- Brabant hebben gisteren mtet 13 tegen dertien stemmen aangenomen een voor stel van Gedeputeerden om zes tram wegmaatschappijen in de provincie te De heilzame kracht van het goede voorbeeld plant zich over van ge slacht op geslacht en houdt de we reld eeuwig frisch en jeugdig. doen samensmelten in een N.V. Bra- bantsche Buurtspoorwegen en Auto- diensten. De afdeeling Don Haag van de Liberale Staatspartij de Vrijheidshond lieeft tot voorzitter gekozen dr. J C. F.ringaard, oud-wethouder van Deven ter. Abs bestuursleden werden gekozen ko lonel F. Aronstein en de heer D. T Suerhofi'. Goedkoope trein. Zooals o.a. uit een advertentie in dit nummer blijkt, rijdt op tweeden Kerst dag een goedkoope trein van Vlissin gen, Middelburg, Goes, Kapelle, Vla'ke, Kruiningen en Krabbendijke naar Rot terdam en Den Haag, waar men resp. van 10.21 tot 21.58 en van 10.47 tot 21.30 kan vertoeven. De heer Chr. de Bruin heeft zijn benoeming tot lid van den gemeente raad aangenomen. Ned, Ver. van Huisvrouwen. Donderdagmiddag hield de afd. Mid delburg van de .\ed. Ver. van Huisvrou wen een goed bezochte feestvergaderintj in de sociëteit St. Joris ter viering van het 20-jarig bestaan van de Ver. v. Huisvrouwen. Mevr. Marg. Couperus droeg volkslie deren en ballade uit verschillende lan den voor, begeleid door mej. Neidcrkoorn HeL was een nik-dag vol kunstgenot. Na afloop bedankte mej. CallenifeLs, voor het genotene en reikte de dames een bloemenhulde aan. Ned. Chr. Reisvereeniging. Woensdagavond hield de afd. Walche ren van de Ned. Chr. Reisvereeniging een huishoudelijke vergadering, in het gebouw der C. J. M. V. te Middelburg onder leiding van den heer Klarenbeek. De secretaris-penningmeester en de Excursie-commissie brengen vei'slag uit over het afgeloopen vereenigingsjaar. Inplaats van de heeren J. H. Klaren beek en S. Caljouw, die als bestuursle den aftreden, koos de vergadering de heeren P. van Ooijen en ds. C. F, Nolte. Uitvoerig sprak men over den be schrijvingsbrief van de algemeene ver gadering. Naar die vergadering vaar digde de afdeeling af de heeren Kla renbeek en Van Ooijen. Een gemerkte haas. Dezer dagen schoot een jachtgezel schap in den Nieuwlandpolder hazen. Onder de diertjes, die getroffen werden, bevond zich er een met een ring om een der achterpooten. Op den ring staat 'n inscriptie, waarvan te ontcijferen is ,,K 29 480". Daar de haas de eerste jeugd reeds gepasseerd was, zal de ring wellicht reeds geruimen tijd geleden zijn aangebracht. Oude jagers herinne ren zich niet wel eens meer een op deze wijze gemerkte haas te hebben gescho ten. VERGADERING CHR. LANDARBEIDERS. GOES. Gisteren had in het Schutters hof een zeer druk bezochte vergadering van Chr. Landarbeiders plaats. Voorzit ter was de heer R. S i e m o n s. In zijn openingswoord vestigde spr. de aandacht op den grooten groei van en de toenemende belangstelling in den Chr. Landarbeidersbond. Sinds 1 Jan. 1931 is het ledental verzevenvoudigd en met dien groei steeg de verantwoording, de behoefte aan kader, aan scholing. Twee jaar geleden, aldus spr., had hier een vergadering plaats, uitgaande van de Z.L.M, De bedoeling was op steun aan te drjnggen voor den landbouw. Ook wij spraken er over en zouden ons scharen aan de zijde van de werkne mers, echter onder dit voorbehoud, dat ook de werknemers van den steun zouden profiteeren, in zooverre, dat het loon niet verlaagd zou worden, of zoo de tijd nog slechter werd, zoo wei nig mogelijk in onderling overleg. Met een daverend applaus werd dit beze geld. Doch heeft men woord gehouden? welijks thuis of het loon werd verlaagd Neen, antwoordt spr. We waren nau welijks thuis of het loon werd verlaagd en van het overleg, van de belofte der werkgevers kwam niets terecht. Toch, gezien den groei der arbeidersorgani saties, was de tijd rijp voor overleg, collectief contract e.d. Als spr. denkt aan wat in Zeeuwsch-Vlaanderen ge beurd ':s, wordt hij kriebelig, men zou de wijzers van den tijd liefst eenige tientallen jaren terug zetten. De Chr. Landarbeidersbond wil geen afbraak van de sociale verzekering, doch zal in gunstiger tijd juist op verbetering aan dringen! De minister heeft thans in de Kamer gezegd, dat hij den landbouw zooveel mogelijk zal steunen, mits men de loo- nen betaalt, die eenigszins te betalen zijn. Spr. hoopt dat de minister dit standpunt ook zal handhaven. De heer A. Vingerling voerde toen het woord over „Onze solidari teit". Spr. begint met op te merken, dat men met de vakbeweging maar aan het begin is. Er moet thans verder ge bouwd worden; er moet een geest heerschen van solidariteit, saamhoorig- heid. Spr. wijst vervolgens op het Chr. be ginsel, dat den Bond tot richtsnoer is. Spr. betreurt, dat het in de werkge verskringen nog een vraagstuk is, of organisatie naar Chr. beginsel de splijt zwam brengt. Of de tegenwoordige or ganisatie in de Z.L.M. zooveel verschil maakt? Spr. meent van niet. Maar hij hoopt toch, dat de Chr. organisatie steeds krachtiger zal worden, al geeft hij toe, dat vaak bij de Chr. boeren de toestanden slechter zijn dan bij de libe rale. Anderzijds moet echter ook voor de werkgevers de Chr. gedachte richt snoer zijn. Ook in Zeeland tracht men onte vredenheid te zaaien De socialisten b.v. wilden krachtiger steun en konden die vinden omdat er volgens hen nog voor millioenen te bezuinigen was. Maar toen dit onderwerp in de Kamer ter sprake kwam, was er geen socialist die het verdedigde, omdat het in de praktijk onuitvoerbaar was. Te betreu ren is verder, dat er, vooral ook in Zeeland, nog gemeentebesturen zijn, d:e weigeren de maatregelen te treffen die de regeering terzake getroffen ge steld heeft. Bij de- bespreking die volgde, merkte een afgevaardigde uit Kapelle op, dat vorig jaar met de moderne vakbewe ging samen gewerkt was. Dit zou ech ter niet meer gebeuren, daar ze veel praten maar weinig doen. De heer Vingerling onder schreef, dat men met de samenwerking met modernen zeer voorzichtig moet zijn. Ook omdat de modernen niet zelf standig optreden maar als verlengstuk fungeeren van de politieke partij. Al dat demonstreei en is poppekast. Geen gemeentebestuur, of welk dan ook, laat'zich daardoor beïnvloeden. De heer De Lange schetste in kor te trekken den groei der beweging; toch zijn er in elke gemeente nog te veel ongeorganiseerden, en zijn er onder de georganiseerden nog te weinig ge schoolden. Na een pauze van een uur werd de vergadering te ongeveer twee uur her opend met een rede over „Werkloos heid" door den heer H. Oudekerk. Er is wel geen vraagstuk, aldus spr. dat thans meer besproken wordt. En het is geen nieuw onderwerp. Reeds van de oprichting van de arbeidersbe weging af, was het een belangrijk vraagstuk. Vandaar de werkloosheids verzekering. Na den oorlog nam het vraagstuk echter een veel grooter om vang aan. Er zijn knappe theorieën over ontwikkeld, maar niettemin werd de werkloosheid grooter dan ooit. Zelfs Zeeland, dat lang roemde „hier zijn geen werkloozen", heeft er thans duizenden, want ook de patriarchale boeren lieten hun arbeiders in den steek. Op den omvang wijzend zegt spr. dat 10.000 van de 24.000 leden, die de Bond telt, werkloos zijn. Spr. wil niet zeggen, het kapitalis tisch systeem is de schuld, dit zijn groo te woorden, die de oplossing niet nader brengen. Het geval is echter, dat ook Nederland de gevolgen van den we reldoorlog ondervindt. De omliggende landen werden armer, kregen minder koopkracht, pogen zichzelf te voorzien en weren kunstmatig de producten van andere landen. Ook Nederlands produc- centen genieten thans steun van de re- Middelburg, 16-XII-'32, Donderdag hoogste 1 u c h t tempeartuur 7.8 °C; (46 °F)laagste 6.8 °C (45 CF). Heden 9 h: 7.1 °C; 12 h: 7.8 CC. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand 773 mm; laagste 771 mm. Hoogste barometerstand 778.6 mm te München; laagste 714.7 mm te V. Ma nore. Verwachting tot Moigensvoarii Matige, later wellicht toenemende Z. tot W. wind, nevelig tot betrokken ol zwaar bewolkt, aanvankelijk weinig of geen regen, later toenemende regenkans, ie'is zachter. Zon op 8 h 06; onedr 15 h 45. Licht op: 16 h 15. Maan op: 19 h 55; onder: 10 h 40. L.K. 20 Dec. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkupelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. !.S springtij). Dec. Vr. Za. Zo. 16 17 18 Hoogwater. 2.58 15.22 3.31 16.01 4.13 16.43 Laagwater 9.35 21.42 10.13 22.18 10.56 22.58 Hoog- en Laagwater te Wemeldiage, Dec. Hoogwater. Laagwater. Vr. Za. Zo. 16 17 18 4.55 17.14 5.28 17.51 6.07 18.28 10.38 22.48 11.13 23.26 11.55 39 Agenten in Zuid- en Noord-Beveland waarborgen de beste service bij aan schaffing van een N-S.F. of Philips- radiotoestel. Hoofdagent: J. M. Polder man, Goes. Tel. 129. (Ingez. Med.) geering, doch al deze maatregelen zijn abnormaal. Onze werkgevers, aldus spr., hebben jaren geschreeuwd, geen overheidsmaat regelen' Maar toen ze zelf in de pena rie kwamen vroegen ze er het hardst om. Wij arbeiders hebben, terwijl an deren leefden als kwam er aan de weel de geen einde, gedacht aan den kwa den dag, legden 's zomers iets op zijde. Men doet wel, alsof we allen steun om niet krijgen, maar wij offerden zelf. Van 1919 af hebben we f 920.000 daarvoor bij elkaar gebracht, in 1931 stortten wij 270.000 in de werkloosheidskassen. Niettemin wordt het vraagstuk steeds pijnlijker. De regeering helpt den land bouw, naar het blijft „helpen." Er is daarnaast ook een gezonde industrie noodzakelijk, omdat de landbouw bij tijden een surplus heeft aan landarbei ders. Allen kunnen er niet altijd arbeid vinden. Er wordt nu socialisatie gepropa geerd, planmatige productie, maar spr. ziet er geen heil in, de werkloosheid zal er niet mee verminderen. Spr. memoreert met dankbaarheid wat de overheid tegen de werkloosheid doet, maar men dient zich daarvan geen verkeerde voorstelling te maken. Bij het scheppen van arbeid, dient dit geen holle arbeid te zijn en er moet ook geld voor zijn. Het is met ons land thans zoo gesteld, dat we nog te roemen hebben boven anderen. Men moet de grenzen niet willen uitwisschen, de leiding moet in handen blijven van de o'verheid. We moeten vertrouwen stellen in de orga nisaties, die doen en trachten te ver krijgen wat mogelijk is. Men heeft zich wel te schande gemaakt in deze provin cie, aldus spr., maar hoe zou het zijn, als de organisatie er niet geweest was, het loon zou misschien 7 cent geweest zijn! Er zijn nog bóeren, die denken, we komen wel weer van die organisatie af, maar deze vergissen zich. Wanneer de boeren zoo doorgaan, werken ze even revolutionair alsof ze de roode vlag op steken. Nadat op deze rede een uitvoerige bespreking gevolgd was werd een slot woord gesproken door ds. Hetebrij van Rilland. Deelen we nog mede dat 62 afdeelin- gen vertegenwoordigd w'aren door ruim 300 personen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1