'Provinciale .Zeeutusche BLONDE VENUS Elmas Sabine BINNENLAND. ELECTRO BIOSCOOP, MIDDELBURG \Uinferhancfefi ff WINTERVOETEN ZEELAND. WEER ER mm. m MR A. A. DE VEER PLOTSELING OVERLEDEN Rpokt nu No. 294. Twee Bladen, DINSDAG 13 DECEMBER 1 9 3 2. Eerste Blad. 175e Jaargans Eb vooral dat dit nimmer meer ge schieden zal door het wreed-ingrijpend noodlot,, vrijwel aan den vooravond van de hem en Middelburg zoo belangrijken 11 cent per 20 stuks VERTOONT VANAF VRIJDAG A.S. MET MARLENE DIETRICH MIDDELBURG. GOES. 'Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissiagen i23Q, eiders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg een» per week, De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeelingen 60 cent per regel. Bii abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 1 7 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent aar-saI wygMfr». treat Gisterenavond is alhier, na een korte ongesteldheid, plotseling overleden mr. A, A, de Veer, lid der Eerste Kamer en wethouder van Middelburg. De rauwe tragiek van dit plotseling heengaan, grijpt ieder aan, van welke richting, welke opvatting ook. Vlak voor het aanvaarden van het hoo- ge ambt in de stad zijner jeugd, zijner harde arbeidsjaren, vlak voor deze schoone kroon op een rijke, veelzijdige en veelomvattende carrière. Inderdaad: het heeft niet mogen zijn. De Heerscher aller dingen beschikte an ders Middelburg zal niet hebben den man, van wien wij nog geen veertien dagen ge leden schreven, ,,'n magistraatsfiguur die niet alleen decoratief, maar ook krachtens zijn bekwaamheden in 's raads voorzitterszetel op zijn plaats zal zijn." Magistraat, van wien verwacht kon worden leiding, thans in hoogste gezag, van de belangen, als hij oordeelde juist en goed, van Zeelands hoofdstad; leiding naar nimmer transigeerend principe, langs vaste lijnen. Zoo wisten we het aanstaand bewind van den pas benoemde. Want Middel burg kende mr. De Veer, als mr. De Veer Middelburg kende. Kende mr. De Veer als raadslid, al op jongen leeftijd, als wethouder van financiën, in talrijke functies, en wist wat door hem op zich genomen, en aangenomen, ook goed uit gevoerd en goed ten einde gebracht. En mr. De Veer kende Middelburg, zijn vroedschap, zijn huishouding, kende vele en velerlei menschen, in vele en ve lerlei betrekkingen, had gevoel voor het eigenaardig cachet, het karakter van „oude veste". En wist door kundige er varing wat Middelburg aan ieder hunner had, wat zij aan hun stad konden geven, gelijk hij dat wist van zich zelve, vertrou wend op eigen krachtige kracht. Zoo kenden wij onzen aanstaanden burgemeester, Middelburger, gentleman op en top, in manieren en houding iets van den ouden stempel. Ja, magistraat. -Dat geen der verwachtingen nu ver wezenlijkt zullen worden, dat nimmer zijb rijzige, oogenschijnlijk nog zoo krachtige gestalte, zich meer zal vertoo- nen in de wethouderskamer, in de raads zaal, overal waar hij in een of ander ge- roepe* werd, of zich op zijn plaats acht te; dag als de a.s. burgemeesterwisseling, 't stemt allen die 't vernemen tot ver bijsterend stil-zijn. Wie had kunnen denken op 1 Dec. toen de benoeming van mr. De Veer tot burgemeester in de courant stond, dat reeds 12 dagen daarna zijn overlij den zou moeten worden vermeld. Ook wij, die in den morgen van 2 Dec. een onderhoud met den thans ontslapene mochten hebben, kunnen ons niet voor stellen, dat de nieuw benoemde burge meester, die zoo duidelijk zijn liefde voor Middelburg tot uiting deed komen geen gelegenheid meer zou mogen krij gen om dit als eerste burger te toonen. Het hoofddoel van ons onderhoud was dien morgen om hem te vragen of het gerucht waarheid bevatte, dat hij zijn lidmaatschap van de Eerste Ka mer zou neerleggen. Het antwoord luid de: „Daaraan heb ik geen oogenblik gedacht, ook burgemeesters van ande re plaatsen en zelfs die van Amster dam zijn lid van dit hooge college". „En" aldus mr. De Veer „het is dikwijls goed, dat men connecties in Den Haag heeft, men kan dan door persoonlijk contact, dikwijls meer be reiken." Het was duidelijk, dat hier iemand sprak van ondervinding op dit gebied en het bleek ons dat wij juist schre ven, toen wij veronderstelden, dat ook aan het behoud van het garnizoen de medewerking van wethouder De Veer niet ontbroken heeft. Het verder gesprokene leent zich niet voor publiciteit, maar het was ook niets dan bevestiging van onze overtui ging, dat de heer De Veer voor Middel burg en voor geheel Zeeland, waar het te pas kwam en dat zeker niet het minst in Den Haag gedaan heeft, wat hij be schouwde als te zijn in het belang van stad en provincie. En de heer De Veer kon dit doen met groote kennis van zaken, want zoo als wij nog kort geleden meldden, heeft hij van 1898 tot 1922 deel uit gemaakt van de Provinciale Staten van Zeeland, en was hij sedert 1899 lid van den gemeenteraad, die hem in 1918 tot wethouder koos. De heer De Veer was sedert 1898 di recteur van de Zeeuwsche Hypotheek bank, verder rechter plaatsvervanger in de rechtbank te Middelburg, voorzitter van den Raad van Beroep (Directe Be lastingen), voorzitter van het Provinci aal college van toezicht op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen der Ned. Herv. gemeenten in Zeeland; voor zitter van de vereeniging „De Ambachts school" te Middelburg en voorzitter van den Chr. Militairen Bond. Bovendien was de overledene commissaris van ver schillende financieele instellingen o.a. van de N.V. „Bad- en Strandhotel Dom burg" en kozen de aandeelhouders hem gisterenmiddag nog opnieuw. Niet iedereen kan een held zijn, maar naar hun oprechtheid kan ieder streven. Prof. J. Huizinga. van den overledene door zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau en ridder in de orde van den Neder- landschen Leeuw. De oogenschijnlijk krachtige man, die in alle genoemde functies een groote werkkracht aan den dag legde en al werkende ook van den nacht meermalen dag maakte, heeft de ongesteldheid, die hem aantastte niet kunnen weerstaan. Het hart bleek te zwak en ook de ge- neesheeren hebben niet kunnen voor komen, dat gisterenavond tusschen 9 en 10 uur aan dit werkzaam leven een onverwachts einde ktvam. De droeve mare verspreidde zich gisterenavond nog onder een deel der stadgenooten, doch eerst heden morgen kreeg bijna ieder kennis van het ver scheiden van dezen rechtgeaarden Mid delburgen Algemeen stond men versla gen over dit, vooral door de bijzondere omstandigheden, zoo treffend sterfgeval. Het stadhuis is voorzoover er gordij nen zijn, gesloten, de Ambachtsschool is voor heden geheel gesloten en de vlag waait half stoks. De ter aarde bestelling van het stof felijk overschot is bepaald op Vrijdag middag op de algemeene begraafplaats alhier. Vertrek van het sterfhuis te half twee. Aan het graf zullen geen redevoeringen worden gehouden en verzocht is geen bloemen te zenden. (Ingez. Med.) POGING TOT AANSLAG OP DEN DUITSCHEN EX-KEIZER. Gisteren werd door een bediende van Huize „Doorn" op klaarlichten dag in het park nabij het huis een vreemde man gezien. De bediende hield hem aan en vroeg hem hoe hij in het park was ge komen en wat hij wilde. De indringer zeide, dat hij over het hek van het park was geklommen en dat hij den Keizer wilde spreken. De bediende bracht hem naar de in het voorgebouw van Huize „Doorn" gestationeerde Hollandsche wachtpost. Daar vond men bij den man, die een Duitscher is, een revolver en een dolk. Hij verklaarde dat hij met den re volver door schoten in de lucht de aan dacht op zich wilde vestigen, indien hij den keizer in het,,park had aangetroffen. Den dolk had hij meegenomen om even tueel een waakhond onschadelijk te kun nen maken. De man werd in bewaring genomen. Hij maakt een geestelijk nor malen indruk. Bovenstaande is de officieele lezing van de kanselarij van den ex-keizer. HET NEDERLANDSCHE WEGENCONGRES. Op de vergadering van de vereeni ging „Het Nedearlndsche wegencon gres", heeft de heer H. W. O. de Bruyn een inleiding gehouden over de finan ciering van de wegenverbetering in Nederland in verband met de voorstel len der Commissie-Welter, Hij ikwam daarbij tot de volgende conclusies: 1. De instelling van een Rijksver- keers-commissie, omvattende alle tak ken van verkeer en bestaande zoowel uit ambtelijke als niet-ambtelijke le den, is gewenscht. 2. Iedere categorie van verkeers middelen zal zichzelf zooveel mogelijk moeten bedruipen; alleen wanneer dit bepaald noodig is, zal steun moeten worden verleend uit de algemeene middelen. Indien nieuwe lasten, in welken vorm ook op het verkeer mochten worden De regeering erkende de verdiensten .gelegd, zullen deze nooit mogen dienen (Ingez. Med.) tot dekking van een tekort op andere verkeersmiddelen, maar behooren deze ten goede te komen aan de verbetering van het wegennet. 3. Tegen de instelling van een ver- keersfonds bestaat geen bezwaar, mits dit fonds wordt onderverdeeld in fond sen voor de verschillende verkeers- soorten en rekening wordt gehouden met het gestelde in conclusie 2. 4. Het is vooral in deze tijden, drin gend noodzakelijk, dat wordt voort gegaan met een krachtige verbetering van ons geheele wegennet, inclusief den snellen bouw van de bruggen over de groote rivieren. De financiering van een dergelijke verbetering is mogelijk, wanneer gevolgd wordt het stelsel van leeningen op langen termijn, wat te vens het voordeel heeft, dat de kosten voor de wegenverbetering, welke ook voor latere jaren haar waarde behoudt, niet uitsluitend komen ten laste van het tegenwoordige geslacht. 5. De wegenverbetering is een van meest doeltreffende middelen ter be strijding van de werkloosheid. Bij Kon. besluit is bevorderd'tot offi cier in de Orde van Oranje-Nassau de heer L. H. Smeding, voorzitter van de Ned. Vereeniging tot Hulpbetoon te Antwerpen, en is benoemd tot ridder in dezelfde Orde de heer W. van Roosendaal, ondervoorzitter dier ver eeniging; is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau E. R. D. Schaap, te Ankeveen, kunstschilder, voorzitter van de vereeniging „St. Lu cas", te Amsterdam, en van het Ned, Steuncomité voor noodlijdende kun stenaars. Doos 30-60,Tube 80et. Bij Apothen Drogisten (Ingez. Med.) Plaatselijk Crisis Comité. Ontvangsten van 5 tot en met 10 De cember 1932: Wekelijksche collecte 128.31, weke- lijksche bijdrage Gymnasium 2,24 X, verkoop 1 lepeltje 0.75. Maandelijksche bijdragen: 14e Regi ment Infanterie 15,99, Personeel Gast huis 4,30, J. H. J. 0,50, P. V. 1, fa. R. A. P. 1, fa. P. 1, A. L. L. C. 1, Mevr. wed, J. T. H. v. d. B. 2,50, Mej. wed. L. 1, F. C. K. f 2.50, H. J. C. v, d. W. 1, Mej. wed. B.—v. d. P. 0.25, J. M. H. 0,50, F. d. H. 0,50, P'. D. B. 0,50, P. S. 0,30, J. W. v. S. 1, W. j. B. 1, W'. C. C. 2.50, W. 'H. 1, C. J. d. K. f 1, P. B! 0,50, H. 1.25, Mej. M. J. K. 0,50, Mej. S. f 0.40, Mej. H. 1, A. H.'M. f 0,25, J. T. Z. f 0,15, J. M. 1, E. Ch. C. f 0,50, J. P. L. 1, J. K. 0,50, Mej. A. S. 0,25, S. T. f 0,25, J. W. 1, P. v..L. f 1, J. L. f 0,50 Mej. J. E. S.0,25, Mej.' Wed. S. P. A. B.—K. 0,50, C. v. d. K. 2,50, L. J. B. 0.50, Mevr. Wed. M. C. H.V. f 5, F. J. H. 0.50, J. D. 1, J. A. A. 0,25, M. S. f 0.25, Mej. P. W. H. f 0,50, H. J. W. f 2,50, K. J. 0,25, P. V. 0.50, Mej. L. H. C. W. f 1, Mej. M. J. .G. W. f 1, J. F. H. 2, A. P. v. D. 2.50, H. A. R. 0,50, R. E. K. f 1, J. J. v. R. ƒ1, Mej. Wed. F. 1, N. 'C. v. O, 0.50, J. M. Middelburg 13-XII-'32: Maandag hoog ste 1 u c h ttemperatuur 3.2 °C; (37 °F); laagste —1.5 °C (35 CF). Heden 9 h: 3.2 °C; 12 h: 7.1 °C. 0.5 mm regen of neer slag. Hoogste barometerstand 764 mm; laagste 763 mm. Hoogste barometerstand 776.7 mm te Memel; laagste 746.7 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgeaavoaö Zwakke tot matige Z.O. tot Z, wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt des nachts, overdag dooi. Zon op: 8 h 03; onder 15 h 45. Licht op: 16 h 15. Maan op: 15 h 27; onder: 8 h 59. V.M.: 13 Dec. Hoog- en Laagwater te Viissingeu. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later (S springtij). Dec. Hoogwater. Laagwater. Di. 13 S 1.16 13.31 7.41 19.56 Wo. 14 1.52 14.08 8.22 20.31 Do. 15 2.26 14.44 8.58 21.08 Hoog- en Laagwater te Wemeldinge. Dec. Hoogwater. Di. 13 S 3.09 15.22 Wo. 14 3.47 16.00 Do. 15 4.22 16.36 Laagwater 8.46 20.59 9.25 21.37 10.01 22,14 10 PREMIE AANSLUITINGEN bij de Goesche Radio Centrale. Zie Zeeuwsch Advertentieblad van deze week. (Ingez. Med.) 2,50, J. d. K. 2,50, P. G. 0,50, J. v. D. 0.40, P. S. f 0,50, A. J. V. 1, Gez. d. J. 0,50, P, M. 0,50, L. A. 0,50, J. P. D. 0,50, P. J. B. 1, L. C. d. K.—d. B. 0,50,, J. J. O. 0,50, H. v. M. 1., J. H. H. 0,50, ds. A. L. 1, P. v. S. 1, J. G. V.'/ 0.50, W. v. A. 0,50, J. H. 0,50, C. d. N. 1, F. M. 2.50, P. M. 0,50, P. S. 1, F. v. d. P. 1, J. B. 1, E. J. P. f 0,50, F. V. 0,10, C. d, V. 0,50, P. v. d. O. 0,50, J. V. 0,50, Personeel Meisjeshuis Kinderzorg 2. Bij ons bureau te Middelburg is ont vangen: Wekelijksche bijdrage Personeel Schulte en Thieme 2.63. Men verzoekt ons te melden, dat de vertooning van de film „Waar een wil is, is een weg", uitgaande van de Vereeniging tot bestrijding der Tuber culose, niet om kwart voor acht zal aan vangen, doch te kwart na acht. De collecte, gisteren gehouden, vanwege het R. K. Armbestuur, heeft f 260.94 opgebracht. Bedreiging enz. Gisterenavond werd de hulp der poli tie ingeroepen in een voTkslogeinent al hier, waar de inwonende L. de loge menthoudster naar den keel had ge grepen, terwijl' hij haar zoon, die te hulp wilde komen, met een mes bedreigde.. Een 'logeergast kwam tusschenieide en wist erger te voorkomen tot'agenten ver schenen, die L. onder verzet naar het bureau overbrachten en hem daar in arj-est stelde. L. maakte zich ook nog aan beleediging der agenten schuldig. „Waar een wil is, is een weg." Voor de vertooning van de tweede, bovenstaanden titel dragende tubercu- lose'-film, gisteravond in cinema „Slot Ostende", bestond zeer veel belangstel ling. De avond werd geopend met een kort

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1