■prouinciate jSeeuuJScTie zeeland. mm en wind. TIMMERMAN No. 293. Twee Bladen. MAANDAG 12 DECEMBER 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. MIDDELBURG. GOES. WALCHEREN. Niet alleen in uw borrel, maar ook in Cocktails, Likeuren, Vermouth, Sherry en Cognac.... M DuELBUR Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2 30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden raededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager.Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 COURANT Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10, elke regel meer 30 cent. ln de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regelt opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent NEDERLAND EN GROOT- BRITT ANNIE. Twee wetsontwerpen zijn ingediend, -respectievelijk tot goedkeuring en tot uitvoering van het tusschen Nederland en Groot-Brittannië gesloten verdrag, houdende besprekingen tot het verge makkelijken van het voeren van rechts gedingen in burgerlijke- en handelsza ken. NEDERLANDSCHE KAMER VAN KOOPHANDEL IN BELGIE. Zaterdagmiddag heeft te Brussel in het Palais des Académies een plechtige bijeenkomst plaats gehad ter gelegen heid van de herdenking van het 30-jarig bestaan van de Nederlandsche Kamer van Koophandel in België. De plechtigheid werd bijgewoond door den Belgischen kroonprins en tal van Belgische en Nederlandsche autori teiten, die werden welkom geheeten door den heer M. Springer, voorzitter der Kamer. De heer A. Deveze, minister van Staat, en E. Heldring, oud-voorzitter der Kamer van Koophandel te Amsterdam, hielden redevoeringen over de moge lijkheid van een economische toenade ring tusschen Nederland en de Belgisch- Luxemburgsche tolunie. GENUA-EXPRES. De speciale boottrein met post en passagiers in aansluiting op het m.s. Chnstiaan Huygens, zal Dinsdagmorgen van Genua vertrekken. Aankomst Woensdagmorgen om 7 h 57 te Arnhem; 8 h 48 Utrecht C. S.; 9 h 49 Den Haag S, S-; 9 h 32 Amsterdam W.P.; 9 h 51 Amsterdam C. S. en 10 h Rotterdam Maas. De Algemeene Ventersbond in Ne derland heeft in een adres aan de Twee de Kamer aangedrongen op een wijzi ging der winkelsluitingswet, daar niet alleen de bloemenventers, maar ook an dere groepen door deze wet zoodanig worden gedupeerd, dat het hun niet mo gelijk is in hun onderhoud te voorzien. -De glasfabriek van A. J. Bakker te Nieuw Buinen zal met ingang van 24 Dec. haar wit- en halfwitovens doovei «/aardoor 250 man zullen wor den ontslagen. Voortdurend door, doch vergeefs, heeft de fabrikant te Den Haag aangedrongen op contingenteering. Heden herdenkt mejuffrouw C. de Rijke den dag, waarop zij vóór 10 jaar bij de familie Coumou in dienst trad. Deze dag is niet onopgemerkt voorbij gegaan en o.a. heeft de Vereeniging tot behartiging van de belangen van den dienstbaren stand haar nu reeds een getuigschrift toegezegd, in verband ook mei War a.s .vertrek naar Amsterdam, waarheen zij de familie vergezelt. AFSCHEID J. A. H. ABELEVEN. Een grootsche huldiging. Zaterdagmiddag nam het onderwijzend personeel van Zuid- en Noord-Beveland en Tholen afscheid van den heer J. A. H. Abeleven, inspecteur L. O., wien, zoo als bekend, met ingang van 1. Jan. a.s. op verzoek eervol ontslag verleend is. De groote zaal van de „Prins van Oranje", daartoe feestelijk met groen en bloemen versierd, was geheel gevuld met belangstellenden, toen, te ruim 2 uur, de heer L. Kloosterman als voorzitter der huldigingscommissie het woord nam en allen, in het bizonder de familie Abeleven en den hoofdinspecteur I.o., den heer M. Rienks, welkom heette. Spr. deelde allereerst mede, dat Schou wer. en Duiveland apart afscheid wilde nemen, en constateerde vervolgens, ge zien de volle zaal, dat aan den oproep tot deze afscheidshuldiging, wel schitte rend was voldaan. Daarna memoreerde spr. den tijd, acht jaar geleden, dat de heer Abeleven in de inspectie Goes aangesteld werd, hoe hij helaas machteloos stond tegenover de verslechteringen, die de L. O. wetswijzi ging van minister De Visser bracht, doch dai hij deed wat in zijn macht was om de gevolgen te verzachten. Ook al spoe dig ontdekte men zijn liefde voor de gymnastiek, en dat de stad zijner inwo- PIJNLIJKE VOETEN Bellamyparkhoek Kerkstraat VLISSINGEN De beroemde Dr. MURK JANSEN recommandeerde mij bij een zijner patiënten en schreef de dame: „Van zijn inrichting zag ik voortreffelijk werk". Belangstellenden kunnen van dit schrijven inzage nemen. (Ingez. Med.) ning hem steunde, getuigd o.a. ook het prachtige gymnastiekgebouw, dat aan de Boudewijn de Wittestraat verrees. Spr. herdacht met dankbaarheid, dat bij de opmerkingen, die de heer Abele ven als inspecteur maakte, altijd veel woorden van waardeering waren; achter de plicht stond de vriend, een mensch die meevoelde. Van een bezoek aan hem, kwam men altijd met een verlicht gevoel vandaan. Tenslotte bood spr. den heer Abele ven, als stoffelijk blijk van waardeering, namens het onderwijzend personeel in het vorengenoemde rayon, een fraai radiotoestel met luidspreker aan, me vrouw Abeleven werd een bloemstuk overhandigd. De tweede spreker, de heer Rienks, hoofdinspecteur L. O., merkte op, dat men met droefheid vervuld moest zijn omdat aan een zoo werkzaam leven in dienst van het L. O. een einde komt, an derzijds echter moet men verheugd zijn, ziende door hoevelen de heer Abeleven thans wordt gehuldigd. En hij verdient het ook aldus spr., welke woorden door een warm applaus gevolgd werden. Hoe wel mijn tijd juist deze dagen, zoo ver volgde spr., zeer bezet is, wilde ik toch ook bij dit afscheid zijn, opdat U zoudt hooren, dat de heer Abeleven ook bij zijn superieuren hoog staat aangeschre ven. Spr. memoreerde vervolgens de loop baan van den heer Abeleven, die sinds 1899, dus 33 jaar, bij het onderwijs werk zaam is. De heer Abeleven was aanvan kelijk, als officier, leeraar te Kampen, klom geleidelijk steeds hooger en was in 1916 kapitein-directeur van alle cursus sen. En toen hij daarop, in 1920 sollici teerde naar 'n betrekking bij 't Rijks- toezicht, weifelde men geen oogenblik en wist met hem, den juisten man op de juiste plaats te benoemen. Als iemand heengaat, aldus spr. wordt hem vaak décharge verleend. Ook ik kan den heer Abeleven décharge verleenen, in volle tevredenheid, hij was de goede inspecteur naar mijn hart. Spr. besloot met den heer Abeleven voor de toekomst nog veel goeds toe te wenschen. De heer W. A. Van W ij k, school hoofd te Wolphaartsdijk, sprak als ver tegenwoordiger van het protestantsch bijzonder onderwijs en wenschte, den heer Abeleven geluk met zulk een schit terende afscheidsvergadering. Er is wel niets mooiers denkbaar, aldus spr., dan dat zoovele vrouwen en mannen, ver grijsden bij het onderwijs, en jongeren, en uit alle kringen, U allen blijken van aanhankelijkheid willen geven. Als jong onderwijzer was spr. wel eens beverig,, als hij hoorde, dat de inspecteur zou ko men doch 'n dergelijk gevoelen kende men ten opzichte van dhr. Abeleven niet. De heer Abeleven kwam met een vrien delijken groet, leefde met ons mede, be moedigde ons, en maakte hij op- of aan merkingen, dan deed dat geen pijn, maar prikkelde tot verbetering. Spr. besloot met den heer Abeleven en gezin voor de komende jaren den zegen van den Aller hoogste toe te wenschen. De heer W. 't Hooft, hoofd eener Chr. school, te Goes, sprak de hoop uit dat het werk, dat de heer Abeleven ver richtte, er zou liggen, om van hem te ge tuigen, ci. velen hem later nog dank baar tegemoet zouden treden voor het geen hij voor hen deed. De heer Baurdoux, Tholen, roem de de beminnelijkheid van den heer Abe leven, waardoor hij aller harten won. Spr. zeide, dat allen zijn arbeid met dankbaarheid zouden herdenken en sprak de hoop uit, dat ook de heer Abe- Geniet eiken dag en reken niet op den volgenden. Horatius, leven hen niet vergeten zou. Nadat nu nog de heer F 1 u ij t, Oud- Vossemeer, woorden van waardeering en gelukwenschen voor de toekomst had geuit, werd, onder het genot van een kop thee, een half uur gepauzeerd, waar na de scheidende inspecteur, de heer Abeleven zelf het woord verkreeg. De heer A b e 1 e v e n zeide, zoo ge troffen te zijn, door deze hem overwel digende huldiging, dat hij -niet goed wist, wat te zeggen. De acht jaar, dat hij hier inspecteur was, is zijn betrekking hem lief geworden, en dit was steeds de con clusie van zijn overpeinzingen, de laatste dagen, dat hij met groote dankbaarheid op dit tijdperk mag terugzien, zijn standpunt was steeds, niet de klei nigheden maar de groote lijn in het oog houden, zoo weinig mogelijk afbre ken en zoo veel mogelijk opbouwen. Ik heb U allen leeren waardeeren, aldus spr,, had respect voor de wijze waarop U Uw werk verrichtten en leerde U ook kennen als mensch, als echtgenoot, als vader. Er heeft zich, tusschen U en mij, een band van kameraadschappelijke saamhoorigheid gevormd, in dienst van de belangen van het kind, van het onder wijs. Ik ben dankbaar voor het gespro kene, maar het waren teveel woerden van dank; ik trachtte niets dan mijn plicht te doen, al heb ik nooit den amb tenaar en mensch gescheiden. (Applaus). Ik trad U vriendelijk tegemoet, trachtte Uw omgeving zoo aangenaam mogelijk te maken, omdat dit zich weer zou afspie gelen bij het verrichten van Uw taak, en dit het onderwijs en het kind tengoede zou komen. Spr. richtte zich vervolgens tot ieder der sprekers afzonderlijk, zeide dat het radiotoestel steeds een eereplaats in zijn woning zou hebben, en noodigde al len uit, in de toekomst, als zij hem meen den noodig te hebben, hetzij bij een sol licitatie of anderzins, zich schriftelijk of persoonlijk tot hem te richten. Met allen nogmaals te danken voor dezen hem onvergetelijken dag, en zijn beste wen schen voor hun toekomst, besloot de heer Abeleven. Nadat de heer Kloosterman nu nog een kort slotwoord gesproken had namen allen van den heer Abeleven en familie afscheid met een handdruk, waar mede deze afscheidshuldiging geëindigd was. Opening „Focus", In de L. Kerkstraat, op de plaats waar eerst de heer Sturm zijn winkel in kantoorbehoeften enz. gevestigd had, is Zaterdagmiddag 1.1. de optiekzaak „Fo cus" van de fa. A. R. de Muynck, die reeds te Middelburg een dergelijke zaak heeft, geopend. Ondanks den spoed, die bij den bouw betracht is, werd het een zeer aantrek kelijk winkelpand met een levendigen gevel, een paar practische etalagekas ten en een modern interieur. Het geheel is hoofdzakelijk in de kleuren bleu en grijs gehouden, uitgezonderd de prach tige toonbankvitrine, een paar staaltjes van meubelmakerskunst. Een en ander doet smaakvol aan. Achter den winkel bevindt zich eerst een donkere kamer, speciaal voor de af deeling bandage en orthopaedie. Ver der brengt „Focus" nog optiek en staal- Uitvoering „Kunstvrienden", Naar een advertentie in ons vorig nummer meldde, zal de Orkest- en Too- neelvereeniging „Kunstvrienden" mor genavond, „Jacob Janson's liefde" op voeren. Dit spel, in vier bedrijven, van Henri 't Sas, speelt in Middelburg, wat voor ons, Zeeuwen, wel een bijzondere attractie is. Naar we vernamen, is aan de studie en voorbereiding veel zorg be steed, zoodat een gang naar de „Prins van Oranje" zich wel loonen zal. De Gasthuiskwestie. De raadsleden, de heeren P. Crucq en J. S. Visscher deelden ons mede, dat het in hun bedoeling lag hedenmiddag het volgende voorstel in te dienen: De Raad der gemeente Goes, gehoord de bespreking in deze en vo rige raadsvergaderingen betreffende de voortzetting van de exploitatie van het Gasthuis: besluit tot instelling van een comnrs- sie van onderzoek uit den raad, welke commissie nadere onderhandelingen mee het Bestuur van het Gasthuis zal voe ren en met spoed een rapport van hun bevindingen aan den raad zal overleg gen; besluit tevens in afwachting van het rapport, garantie te verleenen voor den reeds meermalen besproken leening van 15000 uitsprekende, dat hiermede niet wordt vooruitgeloopen cp de beslissing in welke vorm het Gasthuis van Ge meentewege in de toekomst zal wor den geholpen. Ontvangen giften, In de maanden Augustus, September, October en November werd, door tus- schenkomst van de zusters, voor de Goesche Wijkverpleging ontvangen: 2 giften van 20, 2 van 10, 4 van 5, 3 van 3, 3 van 2.50, 4 van 2, en 4 van 1. Raad van Oostkapelle. OOSTKAPELLE. Zaterdagmorgen ver gaderde de raad voltallig. De Voorzitter deelt mede dat bij verpachting van het grasgewas aan den Aagtekerkschen weg voor 1933 is ge gund aan G. Marinusse voor 10.en den tuingrond aan M. Geerse voor J 7.50 beide de eenige inschrijvers. Voor de aanbesteding van het vervoer van den inhoud van de aschbakken en puinplaats was eenige inschrijver A. de Kam voor 0.70 per voer wien dit werk werd ge gund. N.a.v. een verzoek van de V.V.V. „Mooi Oostkapelle" om een jaarlijksche subsidie uit de gemeentekas van 25, stellen B. en W. voor een subsidie te geven van 10, tot wederopzegging on der voorwaarde dat genoemde vereeni ging jaarlijks haar rekening en be grooting aan den gemeenteraad over legt. De heer Z w e m e r meent dat de in woners met het ontstaan dezer vereeni ging er moreel niet op vooruil zullen gaan, en zal daarom tegen stemmen. Het yoorstel van B. en W. wordt aangeno men met 6 tegen 1 stem (de heer Zwe- mer). Tot lid der commissie van toe zicht op het L. O. wordt met algemeene stemmen herbenoemd de heer P. de Kam Szn. mede was aanbevolen de heer F. Annot. Ontheffing zal worden gevraagd voor het geven van onderwijs in lichamelijke oefeningen voor den tijd van twee jaren. Een adres van de Commissie tot be perking van brandgevaar in veestallen op Walcheren om de bouwverordening te wijzigen wordt op voorstel van B. en W. aangehouden, daar deze verordening het volgend jaar toch in zijn geheel moet worden herzien. Het salaris van den agent der arbeidsbemiddeling wordt na der vastgesteld; bedroeg dit 40.en 10.nu wordt dit f 30.en f 20. De voordracht tot ambtenaar belast met het toezicht op de bouwverordening bestaat uit de heeren E. W. Neugebauer te Sint Laurens en G. van Schagen al hier. Laatstgenoemde wordt benoemd met algemeene stemmen. Het bekende adres van St. Maartens dijk betreffende de vermindering der jaarwedden van Burgemeesters, enz. wordt voor kennisgeving aangenomen. Aangaande een verzoek van den Chr. Besturenbond om een commissie te be noemen uit den raad en den besturen bond voor regeling der werkverschaf fing achten B en W., zoolang de toe stand is als thans, zulk een commissie niet noodig. De heer Brand verdedigt het in stellen van zoo een commissie. Nadat B. en W. toezegging hebben gedaan, dat zij bereid zijn bij verslech tering der zaken zoo'n commissie te be noemen, wordt met algemeene stemmen het voorstel van B. en W. aangenomen. Hierna wordt het loon voor de arbei ders in de werkverschaffing vastgesteld. Medegedeeld wordt dat het loon der arbeiders in het landbouwbedrijf >met ingang van December gebracht is op 1.50 per dag. Besloten wordt dat dit in de werk verschaffing ook zoo zal zijn. Voorts dat hoofden van gezinnen met geen of één kind 3 dagen; die met 2 of 3 kinderen 4 dagen en d:e, welke 4 of meer kin deren hebben 5 dagen per week te werk gesteld zullen worden. Inwonende kost winners gelijk als de hoofden van ge zinnen. Alleenstaande personen 2 of 3 dagen. Die 65 jaar of ouder zijn worden niet geplaatst. Nu wordt nog gediscussieerd of ge- i -'"aniseerden en ongeorganiseerden i. werkverschaffing' gelijk gesteld zullen CATZZZn. VAN PEKELA-GRONINGEN (Ingez. Med.) Middelburg, 12-XII-'32. Zaterdag en Zondag: hoogste lucht temperatuur 1.9 °C; (36 °F); laagste —3 °C 27 °F). Heden 9 h: —0.9 CC; 12 h: 2 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste baro meterstand 770 mm; laagste 764 mm. Hoogste barometerstand 774,2 mm te Boedapest; laagste 750,4 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavoea Meest matige O. tot Z.O. wind. Licht tot half bewolkt. Droog weer. Lichte tot matige vorst des nachts, overdag lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. Zon op: 8 h 02; onder 15 h 45. Licht op: 16 h 15. Maan op: 14 h 40; onder 7 h 57. V.M. 13 Dec. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). J)ec. Hoogwater. Laagwater. Ma. 12 Q.44 12.54 7.04 19.22 Di. 13 S 1.16 13.31 7.41 19.56 Wo. 14 1.52 14.08 8.22 20.31 Koog- en Laagwater te Wecaeidlngi.. Dec. Hoogwater. Laagwater. Ma. 12 2.31 14.42 8.12 20.24 Di. 13 S 3.09 15.22 8.46 20.59 Wo. 14 3.47 16.00 9.25 21.37 6 NIEUWE RADIOTOESTELLEN, (N. S. F. en Philips), vanaf 129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J. M. Polder man, Goes. Tel. 129. (Ing. Med.) De heer Z w e m e r meent dat dit ge lijk moet zijn, omdat er allicht werk- menschen zijn, die wegens gemoedsbe zwaren niet aansluiten. Ook de heer Mal ja ars vindt dat vaste arbeiders n et behoeven aan te sluiten. Bij stemming wordt besloten dat ge- organiseerden voorrang zullen genieten, met 4 tegen 3 stemmen, die van de hee ren Zwemer, Maljaars en Brand. Als werkobjecten noemt de heer Brand nog het delven van vroonslo- ten. Wethouder J a n s e heeft hier tegen geen direct bezwaar, ofschoon hij meent dat de heer Brand als aangelande dier vroonsloot er persoonlijk toe verplicht kan worden. Tenslotte doet de Voorzitter nog voorlezing van een concept over eenkomst met de gemeente Domburg inzake de drinkwatervoorziening. Hierover zullen nog nadere inlichtin gen worden ingewonnen om in de eerst volgende vergadering behandeld te worden. Landbouwschuur afgebrand. OOSTKAPELLE. Zondagmorgen om streeks half drie werden de menschen door bandgeroep uithun slaap gewekt. Het bleek dat de landbouwschuur van den wethouder J. Poppe in brand stond, voordat de brandspuit ter plaatse ver scheen was de geheele schuur reeds in gestort. Al 't ongedorschte graan, hooi, etc. ging verloren. Ook zes koeien, vier kalveren, één stier en 'n hond kwamen in de vlammen om. Twee vette varkens konden op het laatste oogenblik nog in veiligheid worden gebracht. Alles is verzekerd. De oorzaak is onbekend. DOMBURG. Donderdag a.s. vergadert de raad van Domburg des avonds om half acht uur. Onderwerpen ter behandeling: notu-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1