Prowinciale Zteuwsche binnenland. „MOEDER" (OVER THE HiLL) STATEN-GENERAAL FLORA BIOSCOOP - MIDDELBURG „DE GEMASKERDE RUITER" ARNEMUIDEN ZEELAND. No. 290. Twee Bladen. ONDERDAG 8 DECEMBER 1 9 3 2. Eerste Blad. 175e Jaargang, TWEEDE KAMER. Binnenlandsche Zaken. VERTOONT VANAF VRIJDAG 9 DECEMBER A.S. „Moeder" Zij gaf, gaf wat ze bezat en kreeg niets „Moeder" Een lach, een traan, jeugd, liefde en sensatie. „Moeder" Een oud vexhaal, dat altijd nieuw blijft. Hoog- en Laagwater te Wemeidin^: Dec. Do. MIDDELBURG. I ELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.^§,- elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regelt opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent Besloten wordt Donderdag voort te zetten de behandeling der begrooting van economische zaken en arbeid. P. T. T.-begrooting. De P.T.T.-begrooting wordt aangeno men met 69 tegen 16 stemmen. Tegen stemden de liberalen, de vrijz, dem., de Staatk. Ger. en Floris Vos. De heer Van Braambeek (s.d.) verklaarde hierbij, dat de S.D.A.P. nu nog voor de begrooting zal stemmen, maar zich krachtig zal verzetten tegen pogingen van den minister om de poli tiek uit den aether te bannen. Voortgezet wordt de behandeling der begrooting van Binnenlandsche Zaken. Minister R u y s betoogt, dat de toe stand waarin ons land jaarlijks over de 100 millioen aan werkloozensteun moet geven, schrikbarend is. De regeering doet echter wat zij kan. Overleg met de gemeenten zal spr. bevorderen. Wan neer de landbouw in het loontoeslag- stelsel zal worden betrokken, zou dat ook met de industrie moeten geschieden. Spreker deelt de bezwaren tegen de centrale werkverschaffing. Daarom wor den alle kracten geconcentreerd op ge meentelijke werkverschaffing. Groote voorzichtigheid dient betracht met de uitvoering van groote werken, en uit leeningsgelden mogen die niet wor den gefinancierd. Het vraagstuk van steun aan de veen- afgraverij is in onderzoek. Inzake het werkzaam zijn hier te lan de van vreemde arbeiders wijst spr. erop, dat tienduizenden Nederlanders in Duitschland en België werken. Of maatregelen noodig zijn is nog niet be slist. Spr. wacht nog de adviezen ter za ke. Aan de ondersteunden wordt een test toeslag van 25 pet. gegeven. Ver schillende mindere bepalingen worden in de steunregeling ingevoerd of overwo gen. Bij de werkverschaffing wordt na gegaan een kindertoeslag in te voeren. De motie-De Jong (steunverleening aan volwassenen, bij de ouders inwonen de werklooze kinderen) wordt verwor pen met 49 tegen 27 stemmen. Aan de orde is de afdeeling werk loosheidsverzekering en ar beidsbemiddeling. De heer Van den Tempel bepleit wettelijke regeling der werkloosheids verzekering, en dient een motie in, de regeering uitnoodigende een zoodanige regeling onverwijld voor te bereiden. De heer Hiemstra (s.-d.) dringt er op aan dat de uitkeering aan de landar- beiderskassen niet zal worden verlaagd. Mej. De Jong (s.-d.) zet de moeilijk heden der werkloosheidskassen uiteen en dringt aan op voldoende subsidie. De heer J o e k e s (v.-d.) acht wette lijke regeling der werkloosheidsverze kering gewenscht, mits voldoende onder scheid wordt gemaakt tusschen normale en crisiswerkloosheid. De heer Kortenhorst (r.k.) zet uiteen, dat de werkloozenzorg in Neder land beter is dan die in de meeste bui- tenlandsche staten. De heer Amelink (ar.) betoogt, dat de werkloozenverzekering intact moet worden gehouden. De heer Kuiper (r.k.) betoogt, dat de vermindering van rijkssteun aan werkloozenkassen de werkloosheidver zekering in het gedrang zou brengen. Be heer Snoeck Henkemans (c.h.) acht wettelijke regeling der werk loosheidsverzekering urgent. De minister deelt mede, dat de quaestie of het Rijk den steun aan de werkloozenkassen van 300 op 200 pCt. moet verminderen, nog in onderzoek is. W erkloosheidsverzekering. Voor de indiening van een wetsont werp in zake de werkloosheidsverze-. kering is het thans door de tijdsomstan digheden niet het geëigende oogenblik. Een voorontwerp zal bij den Hoogen Raad van Arbeid aanhangig worden ge maakt. De heer van den Tempel (s.d.) trekt zijn motie in. Bij de afd. Volksgezondheid dient mevr. de V r i e sB ruins (s.d.) een motie in om de subsidiën voor t.b.c.- bestrijding niet te verminderen. Bij de onderafd. V olkshuisves- t i n g bespreekt de heer M a e n e n (r.k.) den onvoldoenden woningbouw voor den minst draagkrachtigen. De heer Vos (lib.) dient een motie in om de malaria-bestrijding in N. Holland niet stop te zetten. Heden voortzetting. DE HAVEN VAN TERNEUZEN. Voorloopig Verslag der Tweede Kamer. Aan het voorloopig verslag van de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van perceelen, erfdienst baarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor uitbreiding van de haven werken te Terneuzen, behoorende tot het kanaal van Terneuzen, wordt ont leend: De motiveering van het wetsontwerp deed bij vele leden twee vragen van principieelen aard rijzen. Ten eerste zou men willen weten of thans de tijd gekomen is, om dergelijke groote uitgaven voor het aankoopen van terreinen en het uitvoeren van wel licht in de toekomst noodige werken te doen. Ligt het niet veeleer op den weg der regeering, om de schaars be schikbare fondsen aan te wenden voor openbare werken, die dadelijk in aan wijsbaar nationale behoeften kunnen voorzien? Ten tweede of het transitovervoer van massale goederen van zeeschip of spoorweg wel ontwikkelingsperspectie ven kan bieden, zoolang niet omtrent de spoorwegtarieven van Terneuzen naar het achterland de zoo noodige zeker heid is verkregen. Acht de regeering zich verantwoord het er op te wagen, dat de zeeschepen de dure voorgestelde havens zouden voorbijvaren vanwege de hooge spoorwegvrachten, ten einde de goederen in havens in het achterland te lossen of in te nemen? Andere leden konden zich niet met het hier betoogde vereenigen en waren van meening, dat er inderdaad behoefte is aan uitbreiding van het havencom plex van Terneuzen. Wat het technische gedeelte van het havenontwerp betreft, vestigden vele leden de aandacht op den grooten af stand van de ontworpen havenkommen van de stad Terneuzen; het zijn veeleer havens van Sluiskil. Andere leden waren van oordeel, dat de zuidelijkste der drie ontworpen ha venkommen een geschikte uitmonding zou kunnen vormen voor een naar Axel en Hulst te graven scheepvaartkanaal. Omtrent een en ander zouden die leden gaarne de beschouwingen van den minister ver nemen. Gevraagd werd, of na de onteigening spoedig met het graven van de gepro jecteerde havenuitbreiding een begin zal worden gemaakt. De zeesluis. De burgemeester van Gent, ir. Van- derstegen, heeft, naar de Brusselsche corresp. van de N. Rott. Crt. meldt, een onderhoud gehad met het bestuur van de Gentsche Kamer van Koophandel be treffende de door den Gentschen han del gevraagde nieuwe zeesluis te Ter neuzen. Na een uiteenzetting van den burgemeester heeft de Kamer van Koophandel besloten, het bestuur en de leden van de Kamer van Koophandel te Terneuzen uit te noodigen tot een be zoek aan de haven van Gent en een ge zamenlijke vergadering, welke ten doel zal hebben, de leden van de Kamer te Terneuzen in de gelegenheid te stellen, met kennis van zaken te oordeelen over de gegrondheid van den wensch der Gentsche scheepvaart- en handelskrin gen inzake den bouw van een nieuwe zeesluis aan den mond van het zeeka naal, dat de haven van Gent met de Westerschelde verbindt. OPCENTEN GEMEENTEFONDS- BE LASTING EN VERMOGENS BELASTING. Blijkens de memorie van antwoord in zake het wetsontwerp tot heffing van opcenten op de gemeentefondsbelasting en de vermogensbelasting over het be lastingjaar 1933-'34 kan de minister van Financiën zich zeer goed verplaatsen in den gedachtengang van de leden, die te gen de voorgestelde progressie bezwaar hadden. Inderdaad zal de kapitaalvor ming door deze progressie kunnen wor den belemmerd, terwijl de drastische be zuinigingen waartoe zij de contribualen kan nopen den omvang van de werkloos heid ongunstig zullen kunnen beinvloe- den. Doch de nood van dezen tijd maakt maatregelen als deze onafwijsbaar. Ook de meeste bezuinigingen, op het Rijksbudget aan te brengen, hebben het j nadeel, dat zij de werkloosheid dreigen te vergrooten; zelfs op nog meer directe Wanneer de smart ons niet heiligt, rooit zij alle teederheid van ons hart. A. Pierson. wijze dan deze belastingverhooging. Toch moet het tekort op de begrooting wor den overbrugd. Dat dit niet kan geschie den zonder maatregelen, die niet alleen persoonlijk leed brengen, maar ook al- gemeene belangen schaden, is een der donkerste zijden van den thans aan Re geering en Volksvertegenwoordiging op- gelegden plicht. Ook de bedoeling van den minister is dat de heffing van tijdelijken aard zal zijn. GEEN OFFICïEELE FEESTEN TEN HOVE. In verband met de tijdsomstandighe den heeft H.M. de Koningin besloten, gedurende dit winterseizoen geen offi- cieele feesten en maaltijden te doen plaats hebben. DE CRISISPACHTWET. Ingediend is een wetsontwerp tot wij ziging der crisispachtwet. De hoofd strekking is den tuinbouw onder de wet te brengen, en de bepaling, dat een ver zoekschrift om ontheffing van betaling van een pachttermijn de verplichting tot betaling opschort, te verzachten. Op 14 November 1.1. heeft de Hooge Raad beslist, dat huurovereenkomsten betreffende onroerende goederen, die in het tuindersbedrijf worden geëxploi teerd, niet onder de crisispachtwet vallen. De minister van Justitie en van Eco nomische Zaken en Arbeid meenen te mogen aannemen, dat het de bedoeling is geweest, dat onder de pachtovereen komst in den zin der C'risispachtwet hetzelfde zou worden verstaan als onder een pachtovereenkomst volgens het op 29 Juni 1929 ingediende wetsontwerp tot nadere regeling van de pacht, be treffende niet alleen den akkerbouw en de veehouderij, doch mede den tuin bouw, en in het algemeen elk ter be schikking stellen van het land tegen vergoeding om dit te gebruiken als cultuurgrond. Nu deze bedoeling niet is verwezen lijkt, is er aanleiding, de wet te wijzi gen, opdat deze bedoeling alsnog tot haar recht komt. Door een verzoekschrift in te dienen, verkrijgt de pachter een moratorium, dat geruimen tijd kan duren, zonder dat hij zelfs rente behoeft te vergoeden over het bedrag, dat hij krachtens uit spraak der kamer voor crisispachtza ken zal hebben te voldoen. Dit gaat te ver. Een nader voorziening te dezen is dringend geboden. Het ontwerp komt niet terug op het beginsel van de opschortende kracht, dat de wetgever heeft aanvaard. Doch wel brengt het eenige correctie aan. In .de eerste plaats wordt voorge steld, dat de kantonrechter, als zijn in gevolge art. 4 der wet ondernomen po ging om tusschen partijen een minne lijke regeling tot stand te brengen is mislukt, een beslissing geeft, in hoe verre de betalingsplicht zal blijven op geschort gedurende de verdere behan deling der zaak (behandeling door de kamer voor crisis-pachtzaken). De kan tonrechter kent dan de zaak en zal, zonder op de beslissing van de kamer voor crisis-pachtzaken nopens de ont heffing van betaling vooruit te loopen, in staat zijn in het concrete geval een regeling te geven, welke meer bevre digt dan een laten voortduren van de opschorting tot de uiteindelijke beslis sing onder alle omstandigheden. In de tweede plaats is er geen reden, den verpachter blijvend te belasten met het nadeel, dat hij zelf de verminderde pachtsom ingevolge de wet geruimen tijd later ontvangt dan de betaling vol gens de pachtovereenkomst had moe ten geschieden. Hij zal zich, ingevolge de wet, met een lagere pacht dan de overëengekomene tevreden moeten stellen, doch het nadeel bovendien, dat hij deze pacht later ontvangt, worde zooveel mogelijk weggenomen door hem aanspraak te geven op een rente over de lagere pachtsom, berekend naar 5 's jaars, over den tijd, dat de ver plichting tot betaling ingevolge de wet is opgeschort geweest. Tegenover den pachter is deze rentevergoeding niet onbillijk, daar deze het voordeel van de latere betaling heeft genoten. Het komt den minister voor, dat de voorgestelde correctie wel het minste is, wat moet worden gedaan. Een der grootste en beste Duitsch sprekende filmwerken, n.m.l. In de Hoofdrollen: Mac Marsh, Sally Eilers en James Dunn. ervoor terug. In ons voorprogramma George O'Brien in zijn nieuwste film Een pittig verhaal vol actie en spanning. Bespreekt Uw plaatsen. (lngez. Med.) CRISISUITGAVEN IN 1931. Verschenen is het wetsontwerp ,tot verhooging van de begrooting van het Leeningfonds 1914 voor 1931. Hieruit blijkt, dat de uitgaven voor den crisis dienst zijn verhoogd met 14.340.335. Dit zijn de gelden, die gebruikt zijn voor uitkeeringen aan verbouwers van suikerbieten, tarwe, aan de aardappel- meelindustrie, ten behoeve van bestrij ding der buitengewone werkloosheid, van subsidies aan werkloozenkassen en van behoeftige Nederlanders in het bui tenland. Door middel van conversie van nog uitstaande schuldbekentenissen is de ge wone dienst met ongeveer hetzelfde be drag verminderd. DESKUNDIGEN ARMENWET. De minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, brengt ter alge- meene kennis, dat bij Kon. besluit van 26 November 1932 voor het tijdvak van 1 Januari 193331 December 1934 zijn aangewezen als' deskundigen, bevoegd tot het afgeven van een verklaring, als bedoeld in art. 39, derde lid, van de Armenwet, o.a. de heeren W. U. Schuur man, zenuwarts te Middelburg en W. K. Dikland, geneesheer-directeur van de stichting „Vrederust" te Bergen op Zoom. Gisteren is de laatste betonstor- ting geschied van het Oostelijk deel van het viaduct van den Rijksweg van A m- sterdam naar het Gooi over het Merwedekanaal. Medio 1933 hoopt men het viaduct met brug geheel gereed te hebben. Uit de onderdeelen van de Neder- landsche landmacht is in het jaar van November 1931 tot November 1932 in totaal 23.488,35 aan vrijwillige perio dieke giften aan het Nationaal Crisisco mité afgedragen. Bovendien werd een bedrag van 4.653,97 aan speciale bij dragen toegezonden, waarvan 2.717,92 als opbrengst van het in Februari gehou den ruiterfeest door het derde halfregi- ment huzaren; 1000 van de onderoffi- ciersvereeniging „Ons Belang" en 500 van de vereeniging van officieren bij het regiment grenadiers. Bij Koninklijk besluit is, met .'in gang van 1 April 1933, op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan fnir. J. H. C. Busing, als directeur van de R ij k »- postspaarbank, onder dankbetui ging voor de door hem den Lanide be wezen diensten, en is, miet ingang van 1 April 1933, mr. A. (1. G. Tydeman be noemd tot directeur van die instelling. 'Hedenmorgen is het K.L.M. vlieg tuig de Rijstvogel van Schiphol! naar Indiö vertrokken. Een passagier voor Batavia, een voor Bandoeng en een voor Cairo bevinden zich aan boord. In de plaats van J. Hage, is vanaf heden a's AGENT van ons blad aange steld: A. ZEIJGER, Markt A 144. Middelburg, 8-XII-'32 Woensdag: hoog ste luchttemperatuur 6.6 °C; 44°F); laagste 3.6 °C (38 °F). Heden 9 h: 3.7 C; 12 h: 4.3 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand 772 mm; laag ste 768 mm. Hoogste barometerstand 775.1 mm te Thorshavn; laagste 747.8 mm te La Co- runa. Verwachting tot Morgeesyov - Zwakke tot matige N.O. tot O. wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt. Zon op: 7 h 58; onder 15 h 45. Licht op; 16 h 15. Maan op: 14 h 14; onder: 3 h 07. V.M.: 13 Dec. Hoog- en Laagwaier te Vlissingen Wesikapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. (S springtij). Dec. Do. Vr. Za. 10 Hoogwater. 10.09 22.44 11.01 23.28 11.42 Laagwater. 4.01 16.39 4.58 17.33 5.46 18.15 Vr. Za. 8 9 10 Hoogwater. 11.41 0.16 12.36 1.06 13.23 Laagwater. 5.08 17.36 6.06 18.30 6.06 18.30 Ter aardebestelling J. Dronkers. Op de algemeene begraafplaats alhier had gisterenmiddag te ter aarde bestel ling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer J. Dronkers. Onder de talrijke belangstellenden, die op de begraafplaats den stoet afwacht ten, waren de leden van het personeel der firma D. J. Dronkers en Zoon, en velen, die met den overledene deel uit maakten van de besturen van verschil lende vereenigen. De lijkkist was gedekt met verschil lende kransen en bloemstukken en een extra rijtuig was noodig om de overige te vervoeren. Onder deze bloemen en kransen waren er ook van de reeds bo venbedoelde vereenigingen. Aan de geopende groeve voerden ver schillende sprekers Het woord. Aller eerst ds. J. de Visser namens het be stuur der Vereeniging „De Christelijke Burgerschool", vervolgens de heer L. A. Stofkoper namens de Vereeniging Han delsbelang, wier bestuur voltallig aanwe zig was, de heer mr. F. B. Evers namens de vereeniging tot bezoeken der Armen en mede namens het Crisiscomité en na mens de Commissie tot spijsuitdeeling aan Minvermogenden; en de heer H. A. Enklaar namens het Comité tot behoud van garnizoen. Al deze sprekers getuig den van het vele werk en de groote toe wijding van den overledene bij alles wat hij meende te moeten behartigen. Nadat nog een familielid en ook de wijkpredikant, ds. P. J. F. van Voorst Vader gesproken hadden, dankte een der zoons, de heer J. Dronkers, voor de belangstelling en de gesproken woor den.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1