Brouinciale Zceuvosche stater-generaal zeeland. weer ei mm. BINNENLAND. Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlisstngen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeëlingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V, MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent. No. 289. Twee Bladen. WOENSDAG 7 DECEMBER 193 2. Eerste Blad. 175e Jaargang. GEcr. tweede kamer. Contingenteering vleeschin- voer. Hulp mobilisatie slachtoffers. Aan de orde is het wetsontwerp tot contingenteering van den vleeschinvoer. De heer B r a a t (pl.b.) meent, dat wij het buitenlandsch vleesch hier heele- maal niet noodig hebben. Hij dringt op een invoerverbod aan. De heer VanVoorsttotVoorst (r.k.) wijst er op dat de vleeschprijzen gestadig dalen, ondanks de contingen teering. Daarom kan er geen sprake zijn van verhooging van het contingent. De heer IJ z e r m a n (sd) zegt, dat de oorzaken van de lage vleeschprijzen in het binnenland liggen en nog een ster kere invoerbeperking niet zal baten. Minister Verschuur zegt, dat de bedoeling in de contingenteering alleen is, overmatigen invoer te voorkomen. Het ontwerp wordt z. h. st. aangeno men, met aanteekening dat de commu nisten tegen zijn. Aan de orde is daarna het wetsont werp om 300.000 meer ter beschik king te stellen voor hulp aan de mobi- iisatieslachtoffers. De heer W ij n k o o p (comm.) meent, dat aan de slachtoffers onmogelijke eischen gesteld worden ten aanzien van het bewijs, dat zij mobilisattéslachtoffer zijn. w dient twee moties in, n.l. Ie. om de* datum te schrappen, die in de wet als grens is gesteld en 2e. om het rap- port-Aalberse te publiceeren. De heer Van Rappard (lib.) gispt het optreden van den Bond van mobili satieslachtoffers, maar meent ook, dat er gevallen zijn, waarin niet voldoen de steun wordt verleend. Aan den an deren kant is steun verleend in geval len waarin iemand zelfs niet in dienst was geweest. De heer K. ter Laan (sd.) erkent, dat de nieuwe wet velen geholpen heeft. Er moet echter nog veel meer gedaan worden. Het karakter-v. Heutz dient in deze regeling te vervallen. Hij dient een motie in om de rechten der mobilisatieslachtoffers te regelen in een afzonderlijk pensioen. De heer Joekes (v.d.) betoogt, dat de grondslag van de wet ni^j. deugt. Er is ook geen onafhankelijk orgaan, dat beslist of iemand mobilisatieinvalide is. Nog andere leemten zijn in de wet aan te wijzen. De heer Schaepman (r.k.) ver dedigt het stelsel dezer wet. Aaan geen der moties heeft hij behoefte. Minister Deckers geeft toe, dat de wet geen algemeene bevrediging ge bracht heeft. De wet wordt echter mild toegepast. Wanneer er twijfel is, slaat de balans steeds over ten gunste van het slacht offer. Hij bestrijdt de drie moties. De motie-Wijnkoop (publicatie van 't rapport-Aalberse) wordt verworpen met 55 tegen 30 stemmen. De motie-Ter Laan (aparte pensioen wet voor de mobilisatieslachtoffers) wordt verworpen met 54 tegen 30 stem men. Het wetsontwerp wordt hierna zonder stemming aangenomen. V accinatiedwang. Aan de orde is het wetsontwerp tot hernieuwde opschorting van den vac- cinatiedwang. Mevr. De V r i e s-B ruins (s.d.) meent dat het op den duur moet komen tot verplichte vaccinatie beneden het jaar. De heer Kersten (st. ger.) dringt aan op vaccinatieverbod. De heer Z ij 1 s t r a (a.r.) meent dat de vaccinatiedwang geheel kan verval len. De heer Vos (lib.) verdedigt het ont werp omdat er geen andere oplossing is. Minister R u ij s betoogt dat aan het wetsontwerp ieder principieel karakter ontbreekt. Hij gaat daarom op principe- eele vragen niet in en betoogt o.m., dat verplichte inenting beneden het jaar ge paard zou moeten gaan met .vrijstelling op gronden, die van de verplichting niet veel zouden overlaten. Het ontwerp werd daarna z. h. st. aangenomen. Binnenl. zaken. De heer De Visser betoogt dat al leen onder de proletarische dictatuur de werkloosheid kan worden geliquideerd, Hij dient 4 moties in, die niet onder steund worden. De heer Zandt (s.g.) dringt in het belang der schippers aan op een alge meen vaarverbod op Zondag, op stren gere maatregelen tegen het vloeken, meer voorzichtigheid in het beoordee- len der geschiktheid van werkloozen voor bepaalde soorten werkverschaf- fing. De heer Van Rappard (lib.) pleit te voor loontoeslag voor landarbeiders om hen niet te zenden naar de werk verschaffing, die op hen een zeer on- gunstigen invloed heeft. De heer B e u m e r (a.r.) pleitte voor natuurbescherming bij de werkverschaf fing. P. T. T. 's Avonds werd begonnen aan de P.T.T.-begrooting. Hierbij heeft o.a. de heer Boon (lib.) er op gewezen, dat de Avro nog steeds niet 's ministers sym pathie heeft en niet in diens kabinet toe gelaten wordt. Hij dringt er op aan, dat de minister de regeling der hoogtijda gen zal wijzigen en oefent critiek op ver schillende beslissingen ten aanzien van radio-uitzendingen, o.m. ten aanzien van de herdenking van den Hervormingsdag en de verdeeling van den zendtijd. Hij betoogt dat de Vara een zuiver politieke uitzending is, wat blijkt uit Teun de Klepperman, Wakker en Tropenduit e.d. De minister spreekt van geestesstro mingen, maar wat de Vara uitzendt is politiek en anders niets. De heer Boon verwacht dan ook nu een definitief en bevredigend antwoord van den minister en zal anders zijn stem aan deze be grooting niet geven. Natuurlijk werd ook de vermindering der postbestellingen besproken. De heer v. d. Bilt (lib.) wees op de nadeelen in de groote steden; de heer v. d. Bilt (r.k.) op den last die de fo rensen hebben, dat ze hun eerste be stelling met tijdig ontvangen De aandacht werd ook gevestigd op personeelsbelangen; kantoorhouders ten plattenlande worden overbelast. •VAM MELLB'S- GOESCHB O NT BYT- KOEK ■DLHiOfcTEN 1 NV AL. SEDERT 1SZ5- (lngez. Med.) DE WINKELSLUITINGSWET. Naar aanleiding van in de bladen ver schenen berichten deelt de liberale Tweede Kamerfractie mede, niet voor nemens te zijn het door haar ingediende wetsvoorstel tot wijziging der winkelslui tingswet in te trekken. RESTAURATIE VAN HET KON. PALEIS TE AMSTERDAM. Ingediend is een wetsontwerp tot ver hooging van de kosten der werkzaam heden aan het koninklijk paleis op den Dam te Amsterdam met 6500. Het bovengedeelte van den voorgevel aan den N. Z. Voorburgwal bleek in zeer slechten staat te verkeeren. Groote stukken natuursteen bleken gescheurd en verschoven, door roestvorming van de ankers, waarmee de natuursteen is be vestigd. Hierdoor waren ook scheuren ontstaan in de drie zware bronzen beel den. Ter voorkoming van afvallen, dient dirfect ingegrepen. Prinses Juliana heeft gistermiddag de wekelijksche vergadering van den Raad van State bijgewoond. Bij Kon, besluit is benoemd tot of ficier in de Orde van Oranje Nassau D, Teekens, referendaris bij de Rijksver zekeringsbank te Amsterdam. Het Verbond van vakorganisaties van hoofdarbeiders in Nederland ver zoekt de betreffende ministers de werk- looze hoofdarbeiders, die in de verschil lende gemeenten naar Maatschappelijk Hulpbetoon zijn en zullen worden ver- wezen, met een hooger huishuurtoeslag tegemoet te willen komen. De ex-kroonprins is Dinsdag te Doorn aangekomen. MIDDELBURG, HET INVOERKEURLOON. De Kroon acht eenzijdige wij ziging eener gemeenschappe lijke regeling ontoelaatbaar. Gisteren vermelden wij reeds, dat de heffing van een invoerkeurloon, waartoe onze Raad destijds besloot, in hoogste instantie op onoverkomelijke bezwaren is gestuit. Wij vernemen thans nader, dat bij Kon. Besl. van 21 November 1932 nr. 39 het beroep, ingesteld door den Raad der gemeente Middelburg e.a. tegen het besluit van Ged. Staten, waar bij goedkeuring werd onthouden aan het besluit van dien Raad inzake wijziging en aanvulling der verordening op de vee- en vleeschkeuringsdienst Middelburg, ongegrond is verklaard uit overweging, dat eenzijdige wijziging eener gemeen schappelijke regeling ontoelaatbaar is. Gelijk bekend, hield dit Raadsbesluit verband met de voorgenomen heffing van een invoerkeurloon, ook van vee en vleesch, afkomstig uit gemeenten, be- hoorende tot den keuringskring Middel burg, en met dé plannen tot oprichting van een abattoir te Middelburg. Commissie voor vakopleiding en ont wikkeling van werkloozen. Dinsdagavond hield de Centrale Com missie voor vakopleiding en ontwikke ling van werkloozen een vergadering op het stadhuis, onder voorzitterschap van den heer ir. B. C. Roeters van Len- nep, die mededeeling deed van de voor naamste werkzaamheden door het da- gelijksch bestuur verricht. Het eerste punt van de agenda ver meldde dat er mededeeling zou worden gedaan van het resultaat der ingekomen vragenlijsten, waaruit bleek, dat op dit oogenblik 172 personen zijn ingeschre ven, waaronder 38 personen boven 25 jaar. 146 personen lieten zich inschrij ven voor de cursussen vakopleiding, hiervan waren er 7 uit Koudekerke, 3 uit Souburg, 1 uit Veere en 2 uit St. Laurens, welke laatstgenoemde gemeen te zich bereid verklaarde de kosten van de vakopleiding en ontwikkeling zoo ver deze niet door de regeering wor den betaald, voor hun rekening te ne men. De inschrijvingen voor de cursussen waren als volgt: Vakopleiding: autogeenlasschen 37, electrisch lasschen 39, metaaldraaien 8, houtdraaien 3, hout en marmer schil deren 2, motorkennis 35, chauffeeren 35, schilderen 5, electro-techniek 16, met selen 7, betontechniek 1, timmeren 21, stoffeeren 2, metaalbewerken 17, meu belmaken 7, koperslaan en loodgieten 7, bouwkundig teekenen 11, meubeltee- kenen 6, machineteekenen 9, electro- technisch teekenen 7 en decoratief tee kenen 1. Algemeene ontwikke ling: Ned. taal, rekenen enz. 27, Fransch 7, Duitsch 5, Engelsch 16, boek houden 3, gesch; edenis 2, machineschrij- ven 5, stenografie 3. Enkele vragen werden gedaan naar aanleiding van de verkregen resultaten. De voorzitter wees er op, dat het moge lijk is, dat het aantal cursisten zich uit breidt. Onder de ouderen zijn er mis schien nog, die van de gelegenheid ge bruik wenschen te maken één of meer dere cursussen te volgen. De begrootingen, opgesteld door de Com missie voor vakopleiding en algemeene ontwikkeling werden vervolgens behan deld; deze begrootingen zullen zoo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan den Minister van Binnenlandsche Zaken worden gezonden. De heer P. M. Wolters, voorzitter der Commissie van ontspanning bracht ver slag uit van de werkzaamheden van deze Commissie, twee avonden zijn gegeven, een derde staat op het programma, n.l. Dinsdag 13 Dec. De vraag, hoe komt de commissie voor ontspanning aan de benoodigde gelden, werd in den breede besproken en bin nenkort zullen de inwoners van onze ge meente gelegenheid krijgen hun gaven te offeren. De penningmeester bracht verslag uit, waaruit bleek dat enkele vereenigingen naar aanleiding van de gezonden circu laire reeds een bijdrage stortten op giro 180432. De voorzitter sloot hierop met een woord van dank tot de aanwezigen deze eerste vergadering. In een vergadering van de vereeni- ging „Volksgebouw" alhier werd beslo ten de verbouwing van het nieuwe volksgebouw in de Wagenaarstraat op te dragen aan den heer De Grave te Souburg. Het tegenwoordige volksgebouw in de Nieuwstraat zal ;worden verkocht. VLISSINGEN. Heden herdenkt de heer A. Ver- merris den dag waarop hij voor 25 jaar bij de firma F. Wibaut en Zonen in dienst trad. De firma bood hem een enveloppe met inhoud aan. Het. aantal werkloozen is met 42 verminderd en bedraagt thans 1128, van wie 104 bij de werkverschaffing te werk zijn gesteld. Uit V 1 i s s i n g e n meldt men aan de „N. R. Ct": Een Engelsch stoomscheepje, vermoe delijk de „Tudor King", is Dinsdag nabij Hoedekenskerke omhoog gevaren. Later is nader gebleken dat de „Tudor King" in aanvaring is geweest met het „Western Queen", van Galveston, laatst van Antwerpen naar Rotterdam be stemd, De „Tudor King" ligt onder Wals oorden voor anker met een boei in de schroef en een beschadigden boeg. Men heeft met de sleepboot „Max" gecon tracteerd. Heden zal een duiker trach ten de boei uit de schroef te halen, waarna men de reis naar Londen hoopt voort te zetten. De Western Queen" heeft blijkbaar eveneens schade en ligt ook voor anker. Het uitzicht is mistig. WALSHEREN. SCHOUWEN-DUIVELAND» BURGH. Dinsdag j.l. hield de raad een vergadering, waarin wethouder Lan- degent afwezig was. De rekening 1931 van het Burgerlijk Armbestuur werd in ontvangst en uit gaaf resp. met 6.398 en 5.180 vast gesteld. Eveneens werd vastgesteld de begrooting 1933 van genoemd Armbe stuur in ontvangst en uitgaaf met 4.358 Besloten werd in verband met d" reeds door Ged. Staten genomen beslissing geen adhaesie te betuigen aan het be kende adres van het gemeentebestuur van St. Maartensdijk. Aan het Comité van actie tot behoud der Rotterdamsche Tramwegmaatschap pij wordt een bijdrage van 2 ct. per in woner verleend. Het kohier woonforen- senbelasting 1932 wordt vastgesteld op 562.50. Machtiging voor 1933 wordt verleend voor melkverschaffing in het middaguur aan schoolgaande kinderen, buiten de kom der gemeente. Daar de gemeente Breskens het indertijd van deze ge meente opgenomen kasgeld ad 5000 wenscht af te lossen, zal Ged. Staten gevraagd worden of een andere ge meente behoefte aan kasgeld heeft. Besloten wordt tot aankoop van een strook grond in eigendom bij de Rot terdamsche Tramwegmaatschappij in verband met de voorgenomen verlegging van een gedeelte van den Kloosterweg. Over de tijdelijke korting op de jaar wedden van gemeenteveldwachters zal de gemeente zich in verbinding stellen met Haamstede daar hij dienst doet vopr beide gemeenten. Ondertusschen ver klaart de Raad zich eenparig tegen kor ting op diens bescheiden salaris. Het adres van het polderbestuur af schaffing der opcenten van de belasting op ongebouwde eigendommen en bijdra gen voor onderhoud van wegen wordt voorloopig aangehouden, daar men Dubbel passen asfaltwegen In bet kader van den tijd;- Zég daar nu maar eens wat tegen; 't Is GENOT en ZUINIGHEID, Eco no mische we gen (lngez. Med.) Middelburg, 7-XII-'32. Dinsdag hoog ste luchttemperatuur 4.1 °C; (39 °F); laagste 1.6 °C (35 °F), Heden 9 h: 4.0 °C; 12 h: 6.6 °C. 254 mm regen. Hoog ste barometerstand 769 mm; laagste 764 mm. Hoogste barometerstand 774.0 mm te ,Sarna; laagste 750.3 mm te La Coruna. Verwachting tot Morgenavond Matige, aan de kust tijdelijke krach tige N. tot N.O. wind, gedeeltelijk be wolkt, wellicht eenige sneeuw, lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt. Zon op: 7 h 56; onder 15 h 46. Licht op: 16 h 16. Maan op: 13 h 04; onder 1 h 55. V.M.: 13 Dec. Hoog- en Laagwater te VÜssinge», Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Dec. Hoogwater. Laagwater. Wo. 7 9.06 21.47 2.54 15.36 Do. 8 10.09 22.44 4.01 16.39 Vr. 9 11.01 23.28 4.58 17.33 Hoog- ea Laagwater te Weisseldmffe. Dec. Hoogwater. „Laagwater. Wo. 7 10.40 23.16 4.04 16.33 Do. 8 11.41 5.08 17.36 Vr. 9 0.16 12.36 6.06 18.30 AAN 39 AGENTEN in Zuid- en Noord- Beveland kunt U een gratis demonstra tie van de nieuwe N.S.F. en Philips- Radiotoestellen vragen. Hoofdagent: J. M. Polderman, Goes. Tel. 129, (Ing. Med.) hieromtrent nog nadere inlichtingen, tracht te verkrijgen. Voor uitbetalingen, enz. in verband met werkloozenverze- kering wordt de vergaderzaal beschik baar gesteld, op voorwaarde, dat niet gerookt mag worden. HAAMSTEDE. In de Maandag j.l. ge houden raadszitting werd in dank aan vaard een geschenk der familie Hoogen- boom, een reproductie dev beeltenis van wijlen den heer Vis, eertijds burge meester der gemeente; dit geschenk heeft een plaats gekregen aan den wand der vergaderzaal naast de portretten van andere oud-burgemeesters. In ver band met de gevoerde correspondentie met den vleeschkeuringsdienst kring Brouwershaven, wordt thans de begroo ting 1933 van dezen dienst goedgekeurd. Door te hooge kosten wordt op voor stel van B. en W. afgezien van bestra ting der bochten van den Torenweg, op verzoek van het comité van actie voor behoud van de Rotterdamsche Tram wegmaatschappij wordt aan genoemd comité een bijdrage van 2 ct, per in woner toegestaan. Besloten wordt tot rioleering aan den Achterweg. Als lid der plaatselijke schoolcommissie wordt herbenoemd de heer A. Leeuwe. Met het voorstel van B. en W. tot garantie stelling voor uitbreiding van het elec trisch net aan den Jonge Jan Boeije's weg gaat de Raad accoord. De schen kingen van het Burgerlijk Armbestuur ad 370 en van den heer v. Schaik ad 250 als tegemoetkoming in de kosten der gemeentelijke huishouding worden in dank aanvaard. Aan mej. M. J. Rotte wordt op haar verzoek ingaande 15 December a.s. eer vol ontslag verleend als onderwijzeres aan de openbare school en met ingang van dien datum als zoodanig benoemd mej. C. de Jong te Rotterdam. In verband met te verwachten rijks- steun wordt besloten gemeentesteun te verleenen aan de vlas-industrie van J. ELBURGSCHE COURANT De motie-Wijnkoop (schrapping van den datum) wordt verworpen met 55 te gen 30 stemmen. Een K. B is afgekondigd houden' ide enkele voorzieningen omtrent de .rechtspositie van burgemeesters o. a aaangaande de bezoldiging wanneer een burgemeester anders dan in het open, baar 'belang verlof wordt verleend om zich langer dan een maand buiten zijn gemeente op te houden. Rctadpleeg in moeilijkheden een trouw vriend. Ennius, bij Cicero. wssK&em* WESTKAPELLE. De raad vergidert Donderdag a.s. 's avonds 7 uur. Agenda: 1. Ingekomen stukken, w1. o een verzoek ndmens den Algem. Ned. Metaalbewerkersbond, den Modernen en Chr. Landarbeidersbond, den Centralen Bond van Transportarbeiders afd. Wesi- kapelle, om aangesloten te blijven bij het Werkloosheidsbesluit 1917; 2e. Be noeming lid' van het Burgerlijk Armbe stuur.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1