lïromnciale Zeeuw&che Elmas Sabine BINNENLAND. WEIR EN WIND. No. 288. Twee Bladen. DINSDAG 6 DECEMBER 1 9 3 2. Eerste Blad. 0RIE VQ0RDEELEN. MMGEIBURG» GOES. 175e Jaarg&&§ nu 11 cent per 20 stuks jilee- uch* >1268 261, Iderae nenetx, 10 S straat [els rielen itnet. 364 Iting en rancier, klfs- en 167. Onder- loon 309 lag- en js Lange Telefoon i-31. ■95308. on 300. Mar- don 261 son 133; ea asscüerij telefoon stoppen MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 oent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën |D cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcbèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent Drie voordèelen biedt het, zich thans als abonnee op dit blad te laten notee- reia: Men ontvangt dan dagelijks tot ma tigen prijs een flink dagblad. 2. Men krijgt alle tot 1 Januari 1933 verschijnende nummers gratis, en 3. Men ontvangt als gratis-premie het boekje „Een Zeeuwsch regent uit het laatst der XVIIIe eeuw." Abonnementen worden genoteerd ;aaa onze bureaux te Middelburg: Lange St. Pieterstraat, tel. 139; te Goes: Turf- kade. telefoon no. 17. NEDERLAND EN BELGIE. De burgemeester van Gent, de heer Vam der Stegen, heeft den Neder- landschen gezant te Brussel, jhr. mr. O. F. A, M. van Nispen tot Sevenaer, ver zocht, naar de Brusselsche corespondent van de „Maasb." meldt, om de maritie me installaties van Gent te komen be zichtigen. Dit bezoek zal binnenkort plaats hebben. Bij Kon. besluit is bevorderd tot of ficier in de Orde van Oranje-Nassau Henri M. Dekking, journalist, redacteur van bet „Rotterdamsch Nieuwsblad" te Rotterdam; is in de Orde van den Nederlandschen Leeuw benoemd tot ridder, de schout bij-nacht J..Bosma. In den ouderdom van 74-jaar is gis tere» in Den Haag overleden de heer T. de Meester, dir. van de N.V. Ver- eenigde Glasfabrieken, te Schiedam, oud wethouder van Rotterdam. De iuvoerkeurloonen. Naar wij vernemen is alhier beslissing ontvangen van den Raad van State inza ke bet beroep ingesteld door den ge meenteraad tegen het besluit van Ged. Staten van Zeeland, waarbij goedkeu ring werd onthouden aan het raadsbe sluit tot heffen van een invoerkeurloon, ook van vleesch komende uit de kringge- meeaten. De Raad van State heeft de Ged. Staten in het gelijk gesteld en blijft het raadsbesluit dus niet goedge keurd. Een droeve plechtigheid. Gistermiddag is het stoffelijk over schot, van wijlen den heer A. de Wijze, die overleed ten gevolge van den nood- lottigen val van de Oostkerk onder groo- te belangstelling, aan den schoot der aar de toevertrouwd. Nadat de kist in de groeve was neergelaten, nam als eerste spreker ds. A. Verhagen het woord. Spr. herinnerde hoe Donderdag vriend en broeder De Wijze zoo noodlottig om het leven kwam in de vervulling van zijn natuurlijk beroep, welk gebeuren veel menschen deed ontroeren, en een ont zettend verlies is voor vrouw en kind en verdere familieleden. Den betreurden doode heeft God in den dood overgege ven, de Heere giete zelf balsem in de geslagen wonden. Verder vermaande spreker, dat het le ven as als een damp, hetwelk met den dood niet is afgeloopen. Sterven is God te ontmoeten, er zal geen ware rust zijn of onze zonden zullen afgewasschen moe ten zijn door het bloed Cristi daarom, haast u om uw levens wil. Als tweede spreker trad naar voren de heer H. A. Enkelaar, bestuurslid van den Bijz. Vrijw. Landstorm, waarvan de overledene lid was. Spr. memoreerde dat het bestuur der afdeeling zoo diep werd getroffen dat dit in woorden haast niet is te zeggen. Wij nemen dan hier afscheid van elkaar die in uw plichtsvervulling altijd trouw waardt Geve God troost aan uw diep bedroefde familie, dat kan alleen hun sterken. Spr. eindigde met de woorden van Ps, 84. Hij zal ons 't goede niet on- noodig, onthouden zelf niet in den dood. Laatste spreker was de heer W. P. Wattel voorzitter van de schietvereeni- ging 't Zand, van welke de overledene bestuurslid was. Ook deze spreker wenschte den overledene een laatst vaar wel toe en schetste in korte woorden wie en wat vriend De Wijze voor de Vereeniging was, om er ten slotte nog op te wijzen hoe de Heere ons in alle op zichten kan treffen. Hij is alles machtig, 't Amen alles wat Hij doet. Daarna trad de vader van den over ledene naar voren om alle sprekers en belangstellenden te danken voor de deel neming in het zoo smartelijk verlies van man en vader, van zoon en broeder, die door God in den Hemel zoo plotseling werd opgeroepen. Op verzoek van spre ker werd nog gezongen Ps. 103 vers 8: „Gelijk het gras is ons kortstondig le ven." Vanwege de Ned. Vereeniging van Sp'ritisten „Harmonia" zal mevrouw J. K. AlblasRutél, te Haarlem a.s. Vrij dag een lezing houden over Psychische verschijnselen. Men zie de advertentie in dit blad. Voor de Walchersche afdeeling der Nederlandsche Reisvereeniging houdt a.s. Vrijdag dr. W. G. N. v. d. Sleen een lezing over met auto. boot en tent over Java Wij verwijzen naar de ad vertentie in dit blad. DE GASTHUISKWESTIE. Het advies, uitgebracht door de di rectie der Vereeniging van Nederland sche gemeenten met betrekking tot de vraag, of de gemeente zonder meer ge acht moet worden genoodzaakt te zijn, de tekorten cïp de exploitatie van het Gasthuis te dekken, heeft aan het Gast- huisbestuur aanleiding gegeven tot het samenstellen eener „Memorie van Ant woord", waarvan exemplaren zijn ge zonden aan elk der leden van den Raad, en van Ged. Staten zoomede aan B. en W. van Goes. Zooals vanzelf spreekt, hebben B. en W. den inhoud dezer memorie, zoo schrijven zij aan den Raad, ter kennis gebracht van de Directie der Vereeni ging van Nederlandsche Gemeenten. Deze heeft het verweer beantwoord, doch tevens te kenen gegeven, dat zij zich enkel beschouwt als adviseur van B. en W.; zij is geenszins partij tegen over het Gasthuisbestuur. Na al hetgeen reeds over de zaak ge schreven en gesproken is, wijzen B. en W. er nog eens met nadruk op, dat zij deze aangelegenheid zuiver van den za- kelijken kant beschouwen, dat elke per soonlijkheid daaraan vreemd is en dat noch bij hen, als geheel, noch bij een der Leden individueel de vooropgezette meening bestaat, dat de ziekenafdeeling van het Gasthuis dient te worden op geheven; integendeel, zij hopen van harte, dat het mogelijk zal zijn de in richting te doen voortbestaan, indien kan worden aangetoond, dat zulks voor de gemeente geen ondragelijke financi- eele lasten zal medebrengen. Op den voorgrond zij gesteld, dat het bestuur van het Gasthuis n.d.m. van B. en W., het karakter van het adres vol komen miskent. Gemeld advies draagt niet het karakter van een uitspraak in een geschil tusschen de gemeente Goes en het Gasthuisbestuur. Het is niet an ders dan een voor intern gebruik aan B. en W. verstrekt advies, over een ju ridische vraag en over een vraag van beleid, welk advies is uitgebracht op grond van de feiten, zooals deze zijn voorgelegd, of zooals deze aan de hand van de 'overgelegde stukken konden worden geconstateerd. Het is nooit de bedoeling geweest, dat dit advies een publiek stuk zou worden. B. en W. stellen op den voorgrond, dat het Gasthuisbestuur de beantwoording van de juridische hoofdvraag, nl. of er een aansprakelijkheid van de gemeente Goes bestaat voor de tekorten van het Gasthuis niet heeft kunnen aantasten. Aan het slot van het advies heeft ad viseur op verzoek van B. en W. zich over de beleidsvraag uitgesproken in den zin, dat de Raad zich omtrent de wensche- lijkheid van het voortbestaan des Gast- huizes zal hebben te bezinnen. Het spreekt vanzelf, dat in het daar gegeven oordeel van de juridische beschouwingen niets wordt teruggenomen. Het Gasthuisbestuur heeft in het bij zonder aanstoot genomen aan het deel van het advies, dat de vraag behandelt of de bestuurders van het Gasthuis voor de tekorten aansprakelijk kunnen wor den gesteld. Daarbij duidt het Gasthuis bestuur aan adviseur vooral euvel, dat Een verlegen hond blaft harder dan hij bijt. Curtius, deze in dit verband heeft gesproken van „grove nalatigheid" van het Gasthuisbe stuur. Het is daarom van belang, er op te wijzen, dat de uitdrukking „grove na latigheid" aldus B. en W. een uitdruk king van de Armenwet is. Wenscht men de vraag te onderzoeken, of er aan sprakelijkheid van de bestuurders van het Gasthuis bestaat, dan moet men on derzoeken, of er „grove nalatigheid" aanwezig is geweest, (art. 26 Armenwet) Helaas meende adviseur op grond van zijn onderzoek tot de conclusie te moe ten komen, dat hier inderdaad van „gro ve nalatigheid" in. den zin der Ar menwet sprake was. In het kort samengevat komt het verweer verder hierop neer: le. B. en W. hebben den eisch gesteld van een sluitende begrooting, waardoor het Gasthuisbestuur a.h.w. genoodzaakt werd om daarop gefantaseerde bedra gen uit te trekken; 2e. De late goedkeuring der reke ning over 1927 is de oorzaak van den achterstand in de administratie. In den breede weerleggen B, en W de grondstellingen van dit verweer. De begrooting over 1928, zoo schrij ven B. en W. werd ingediend tegelijk met de rekening over 1928 en was daar van een getrouwe copie, m.a.w. het stuk was als begrooting totaal waardeloos. Bij het nazien viel de aandacht op het feit, dat op deze zoogenaamde begroo ting een nadeelig saldo voorkwam van 500.36 K>i dus en gering bedrag. Ten einde nu aan de z.g. begrooting nog den schijn te geven alsof ze werkelijk een begrooting was, is de aangehaalde zinsnede neergeschreven als een goed bedoelde poging derhalve om het Gast huisbestuur tegenover den raad te spa ren en den schijn nog te redden. De begrooting is echter met het nadeelige slot aan den Raad overgelegd en door dezen goedgekeurd. Van eenigen drang op het Gasthuisbestuur om begrootin gen maar kloppend te maken met ge fingeerde cijfers, is dus geen sprake ge weest, en nog minder van het geven van een richtsnoer voor de toekomst. B, en W. kunnen het slechts betreu ren dat in een stuk, dat als een ernstig verweer bedoeld is, een voorstelling van zaken wordt gegeven, die h, i. nood wendig tot verkeerde conclusies moet leiden. Verder wordt dan beweerd, dat het feit, dat de rekening over 1927 acht maanden onder ons college is verble ven, de geheele administratie van het Gasthuis in de war zou hebben ge stuurd. Wij zijn geneigd te vragen, hoe het dan mogelijk is, dat de financieele administratie van één gemeente in Ne derland nog in orde is. Immers ware 't door het Gasthuisbestuur toegepaste systeem, dat dan als het eenige juiste bestempeld wordt, inderdaad het eenig mogelijke, hoe zou er dan één gemeen te-begrooting kunnen worden samenge steld? De verontschuldiging voor de late in zending, namelijk dat men een begroo ting pas zou kunnen indienen na de vaststelling der rekening over het voor afgaande jaar, is dan ook zoozeer in strijd met de meest elementaire comp tabele begrippen, dat B. en W. er zich eigenlijk van ontslagen zouden mogen achten hierop nader in te gaan. Toch willen B. en W. nog opmerken, dat al ware het juist, dat het Gasthuis bestuur meende, te worden opgehouden door de late goedkeuring over 1927, men dan toch mag vragen, waar om daarvan dan nooit aan B. en W. mededeeling is gedaan, zelfs niet toen op 5 October 1929, 19 November 1929 en 22 Maart 1930 werd aangedron gen op indiening van de begrooting voor 1928, de rekening over 1928, de begroo ting voor 1930. Er werd daarop nooit eenig antwoord ontvangen. Met genoegen maken B. en W. nog melding van de mededeeling van advi seur, dat, aangezien hij op dit punt blijkbaar is misverstaan, gaarne wil ver klaren dat hij niet de bedoeling heeft gehad uit te spreken dat het Gasthuis bestuur de opzet heeft gehad om te mis leiden. Nu is het Gasthuisbestuur van meening dat, ook al zou er inderdaad van grove nalatigheid sprake zijn, art. 26 der Ar menwet niet toepasselijk zou zijn, omdat er niet gezegd kan worden dat er scha de geleden is. Deze stelling van het Gasthuisbestuur achten B. en W. niet sterk. Indien de achterstand in de ad ministratie niet zoo groot zou zijn ge weest, indien de ingediende begrooting niet een onjuist beeld van de werkelijk heid zou hebben gegeven zouden B, en W, tijdig hebben kunnen ingrijpen om te trachten verdere tekorten te voor komen. Beweerd wordt verder, dat het be stuur de inrichting voor de gemeente heeft beheerd, waaruit dan zou moeten volgen, dat de gemeente voor alle te korten heeft op te komen. Men zou ge need zijn te vragen, of een voogd, die het vermogen van zijn pupil door ver keerd beheer heeft doen verloren gaan, van alle aansprakelijkheid ontheven is enkel door het feit, dat hij het goed voor dien pupil heeft beheerd. Wij zijn over tuigd dat ook het Gasthuisbestuur deze vraag ontkennend beantwoorden zal. Voorts maakt het Gasthuisbestuur er aanmerking op, dat adviseur in diens meening ten aanzien van de weinig effi ciënte exploitatie van het gasthuis is versterkt door de hooge kosten per voedingsdag over 1930 welke kosten voor het gasthuis alhier, naar werd medege deeld, tot de allerhoogste behoorden. Nu wijst het Gasthuisbestuur er op, dat de kosten in Middelburg nog hooger zijn, maar daarmede houdt Goes niet op tot de ziekenhuizen met de allerhoogste kosten te behooren. Dat de verplegings- prijs een betere maatstaf zou zijn om 't al of niet efficient zijn der exploitatie te beoordeelen, wordt ontkend. B, en W, heben bij de beantwoording der „Memorie van Antwoord" van het Gasthuisbestuur eenigszins* uitvoerig moeten zijn omdat zij ervoeren, dat dit bestuur aan den inhoud daarvan groote waarde toekomt als verontschuldiging voor den gebleken achterstand in de ad ministratie en als bewijsmateriaal £e- gen B. en W. en den samensteller van het advies. Zij meenen, dat het verstan dig zal zijn, het hierbij te laten en thans over te gaan tot de principieekj questie, (die door het vele geschrijf over, goed beschouwd, bijkomstigheden, onwille keurig, maar geheel ten onrechte, eenigs zins op den achtergrond is geraakt) n.l. of de gemeente verplicht is, de tekorten, hoe ook ontstaan of nog te ontstaan, te dekken. Deze vraag is door het advies in ont- kennenden zin beantwoord en naar B. en W.'s meening op goede gronden. Even wel is de adviseur van meening, dat de gemeente zich in dezen niet afzijdig be hoort te houden en ook hiermede kunnen B. en W. zich vereenigen, mits; a. uit een in te stellen deskundig on derzoek blijkt, dat het beheer op zoo danige wijze is gevoerd, dat de te kor ten niet moeten worden gezocht in on deugdelijke bedrijfsvoering; b. door een deskundige wordt uitge maakt, dat voortzetting der exploitatie van het ziekenhuis mogelijk is zonder dat zulks tè" hooge eischen stelt aan de gemeentekas. Het Gasthuisbestuur schrijft aan het slot van zijn „Memorie van Antwoord" dat het een onderzoek door deskundigen naar de exploitatie van het ziekenhuis in het geheel niet schuwt, integendeel het zeer zou toejuichen, wanneer dit door werkelijk deskundigen en alzoo door hen, die ervaring hebben in het ziekenhuiswezen, zou geschieden. B. en W. hebben van deze zinsnede met veel genoegen kennis genomen om dat daaruit blijkt de oprechte wensch, om deze aangelegenheid, die toch niet anders dan een zuiver zakelijke is, zoo spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen. Zij meenen er in geslaagd te zijn, een deskundige als door het Bestuur bedoeld, te vinden en wel in den per soon van den heer H. A. F. Könings, Administrateur der Gemeentezieken huizen van 's-Gravenhage en mede-re dacteur van het maandblad „Het Zie kenhuiswezen", Genoemde heer is B. en W. als bij uitstek geschikt voor een on derzoek als bovenbedoeld, aanbevolen en een persoonlijk onderhoud met hem, waarbij de heer Könings o.a. mededeel de reeds meermalen in dergelijke ques- ties, mede kleine ziekenhuizen betref fende te hebben geadviseerd, heeft de zen indruk in hooge mate bevestigd. Het honorarium, hetwelk de heer Könings vraagt, bedraagt 300 plus reis- en verblijfkosten, hetgeen naar de mee ning van B. en W. zeer bescheiden is te achten. De duur van het onderzoek wordt door hem geschat op hoogstens drie maanden, een termijn, die h.i. kort genoemd mag worden. Op één aangelegenheid meenen zij in het belang der zaak nog de aandacht te moeten vestigen. Op grond van hetgeen zij vernamen (Ingez. Med.) Middelburg 6-XII- '32 Maandag: hoogste luchttemperatuur 6.5 °C; 44 °F); laagste 2,8 °C (37 °F). Heden 9 h: 3.3 °C; 12 h: 2.5 °C, 0.2 mm regen of neer slag. Hoogste barometerstand 764 mm; laagste 760 mm. Hoogste barometerstand 767.8 mm te Stornoway; laagste 751.9 mm te Aku- ryri. Verwachting tot Morsieas^vcsssd Zwakke tot matige veranderlijke wind, later uit N. richtingen, nevelig tot kali bewolkt, weinig of geen neerslag, tempe ratuur om het vriespunt des nachts, over dag weinig verandering in temperatuur. Zon op: 7 h 55; onder 15 h 46. Licht op: 16 h 16. Maan op: 24 h 55; onder: 12 h 42. V.M.: 13 Dec. Hoog- en Laagwater te Vlissingee, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later (S springtij). Dec. Hoogwater. Laagwater. Di. 6 7.51 20.41 1.46 14.32 Wo. 7 9,06 21.47 2.54 15.36 Do. 8 10.09 22.44 4.01 16.39 Hoog- en Laagwater te WeraeltiiiDige. Dec. Hoogwater. Laagwater. Di. 6 9.30 22.11 2.57 15.29 Wo. 7 10.40 23.16 4.04 16.33 Do. 8 11.41 5.08 17.36 omtrent tarieven in ziekenhuizen elders, hebben B. en W. den indruk gekregen, dat de verpleegprijzen in het Zieken huis zeer aan den lagen kant zijn. Dat ze verhoogd dienen te worden, staat h.i. wel vast, doch in hoeverre zulks het geval zal moeten zijn, zal het deskundig onderzoek dienen uit te ma ken. Evenwel zal de Raad het ongetwij feld met ons eens wezen, dat, nu de exploitatie belangrijke tekorten blijkt op te leveren, het niet langer verant woord is om op den verpleegprijs re ductie te verleenen ten bate van de meerendeels financieel krachtige arm besturen in de omliggende gemeenten. B. en W. geven den Raad daarom in overweging: a. een deskundig onderzoek als bo venbedoeld op te dragen aan den heer H. A. F. Könings reeds eerder genoemd, en het daarvoor benoodigde crediet toe te staan; b. in afwachting van een te zijner tijd, aan de hand van het door den heer Kö nings uit te brengen rapport, ingaande 1 Januari 1933 uit de Verordening op het Gasthuis te laten vervallen de bepaling inzake een reductie van 0.20 per dag voor instellingen buiten Goes. Raadsvergadering, De raad van Goes zal Maandag 12 Dec. a.s. in openbare vergadering bij een komen. De agenda vermeldt: voorstellen met betrekking tot het Gasthuis en de be noeming van leden in onderscheidene commissies en besturen. Onderscheiding. Naar wij vernemen is aan den heer A. Adriaanse, alhier, het kruis voor 15-ja- rigen dienst als reserve-officier uitge reikt. Lezing Karei Lotsy, Naar wij vernemen, zal de heer K Lotsy ook te Goes zijn bekende voet ballezing houden. Als voorloopige datum is 10 Januari vastgesteld. Pachtreductie B, A. Het Burgerlijk Armbestuur-Weeshuis alhier zal aan zijn pachters over het jaar 1932 een reductie op de pacht verleenen varieerende van 10 tot 50 pet.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1