^örouinriale Zeeuxosche <tm PEULVRUCHTEN ZEELAND. STATEN-GENERAAL. KORT ZEEUWSGH NIEUWS. IEDERS OORDEEL: DUKOL BRENGT VOORDEEL! WEER EN WIND. No. 286. Drie Bladen. ZATERDAG 3 DECEMBER 1 9 3 2. Eerste Blad. 175e Jaargafif. OVERZICHT VAN DEN RAAD VAN GOES. MIDDELBURG. GOES. WILGHER El. ZUID-BEVELAND. GEMEENTERAAD GOES. VAN Zijn uw wc* aangedaan?-® kalmeert hoesten maakt slijm los! H brengt verlichting MIDDELBURGSCHE COURANT UDagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissingen 2.30, elders 2.50 per kwartaal Week-abonneménten in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcbèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder Brieven" of „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extxa Bewijsnummers 5 cent EERSTE KAMER. De Senaat nam gisteren na eenige dis- cushie aan 't ontwerp inzake de verdere ontwikkeling van de berechting van burgerlijke en handelszaken door een en kelvoudige kamer, dat om de beëindiging van rechterlijke betrekkingen te stellen op 70-jarigen leeftijd, en dat tot wijziging der voorschriften betreffende het O. M. in burgerlijke zaken. TWEEDE KAMER. Tijdelijke opcenten Indische invoerrechten. Bij 'n suppletoire Ind. begrooting maakt .de heer Cramer (s.d.) bezwaar tegen verlaging van den prijs der toelatings kaarten voor contract-arbeiders. Hij be toogt, dat men den planters daarmee 1 Yi millioen cadeau geeft en hij meent dat door een amendement, dat is aange komen, teruggekomen wordt op de af- schatting der poenale sanctie. Minister de Graaff zal inlich tingen inwinnen bij den Gouverneur- Generaal. Het wetsontwerp wordt z.h.st. aange nomen. Daarop wordt het wetsontwerp tot be stendiging der 50 opcenten op de invoer rechten in Ned. Indië, aangenomen met 59 tegen 24 st. (s.d. en de heer Wijn koop). Vermindering bijdragen aan verzekeringsiondsen. Het wetsontwerp dat de mogelijkheid opent een hoogere korting voor de pen sioensbijdrage en een verminderde stor ting in eenige fondsen? ontlokt bezwaren bij den heer S u r i n g (r.k.), dat deze bevoegdheid ook aan lagere -organen wordt verleend. De heer J. ter Laan (s.d.) wenscht niet, dat het overheids personeel hier in een uitzonderings positie geplaatst wordt. Hij verwijst naar hetgeen hij betoogde bij het algemeen debat. Zijn motie geen inkomstenverminde ring toe te passen bij het algemeen debat ingetrokken, dient hij nu weer in. De heer Ketelaar (v.d.) vraagt naaar de plannen van den minister als dit ontwerp wordt aangenomen. Minister Verschuur zegt, dat wat de fondsen betreft, het ontwerp geen bezuiniging brengt, doch andere wijze van financieren, het aanspreken van een spaarpot. De verplichtingen van het invaliditeits- fonds worden niet geschaad. Minister De Geer verdedigt de verhooging der pensioenkorting. Hij streeft nog steeds naar overeenstem ming, en heeft er wel een offer voor over om dit te bereiken. De motie-Ter Laan wordt verworpen met 64 tegen 23 stemmen. Art. 5 (pensioenkorting) wordt aange nomen met 60 tegen 27 stemmen. Naasting spoorwegen. Bij het wetsontwerp tot naasting der spoorwegen UtrechtZwolle, Zwolle Kampen, en den DolderBaarn wordt op schorsing aangedrongen, waartoe wordt overgegaan, opdat de regeering met de spoorwegen nader overleg kan plegen over de dreigende opheffing der tramlijn Zwolle-Blokzijl. DIRECTIE VAN DE NEDERL. BANK. De' minister van Financiën deelt in antwoord op de vragen van den heer Bierema mede, dat directie en commis sarissen van de Nederlandsche Bank heb ben besloten dat de directie, thans be staande uit vijf directeuren, met één lid zal worden verminderd. Een der direc teuren heeft zich bereid verklaard, in verband met de ontslagaanvraag per 15 Januari a.s. van Mr. Delprat, als direc teur-secretaris op te treden. Tot opvolger van mr. J. G. van Blom als secretaris-generaal van het de partement van justitie is benoemd mr. J. P. de Meyere, directeur-generaal van gevangenis-, rijkstucht- en opvoedings wezen. Bij Kon. besluit is de inspecteur der directe bel., invoerr. en acc. H. J. Volkmaars, te Beverwijk, benoemd tot hoofdinspecteur der invoerr. en acc. te Amsterdam. Goes, 2-XII-'32, De gasthuiskwestie zal onzen Raad denkelijk nog heel wat stof tot deliberatie verschaffen. Want het einde is wel iir zicht, maar nog lang niet be reikt! Zooals men weet heeft een daartoe gevormde raadsmeerderheid den vori- gen keer de knoop in zooverre willen doorhakken, dat zij, de principieele vraag geheel buiten beschouwing laten de, practisch aanvaarden wilde de grond stelling van B. en W.; de exploitatie van het gasthuis moet mogelijk blijven, ook in de toekomst. Nu hebben Ged. Staten gezegd: gij kunt wel zeggen, dat die 60.000 de zaak ten principale niet beslist, wij oor- deelen, dat de aanvaarding van het te kort in feite w e 1 een principiëele beslis sing inhoudt en 15.000 om de voort zetting een jaar vol e houden, niet. Daarover is heel wat te verhapstuk ken geweest gisteren, waarbij het woord principieël niet van de lucht was. De twee verschillende beteekenissen waar in men dezen term gebruikte, waren o.i. de oorzaak van de niet te ontkennen be gripsverwarring. De principiëele quaestie, zuiver ge zien, is de theoretische-juridische vraag van de verantwoordelijkheid, wettelijk en/of zedelijk, van de gemeente, om de tekorten te dekken. Indien Ged. Staten meenden, dat de leeningsgarantie van 60.000 hierop praejudiciëert, dan hebben zij het, dunkt ons, mis. Men kan echter ook spreken van een practische principieele quaestie in den zin van: ,,wat is men, in principe of in beginsel, van meening dat in de toe komst geschieden moet met het gast huis? Moet Goes naast het r.k. een neu traal ziekenhuis behouden, of niet? Op een antwoord-in-beginsel op déze vraag loopt de 60.000 o.i. wél vooruit. Aangezien men deze twee volmaakt verschillende „principiëele" quaesties dooreenhaspelde, ontsond 'n niet zeer verhelderde bespreking. Wat er nu gaat gebeuren? Binnen zeer korten tijd wordt er een afzonderlijke Raadsvergadering voor de gasthuisquaestie belegd, waar een voor stel van B. en W. gedaan zal worden, een onpartijdig deskundige te benoe men, die over het geheele geval rappor teeren zal. Dat kan in drie maanden klaar zijn en dan kan, aldus B. en W-, de Raad den knoop doorhakken. Het voorstel-De Roo om de garantie voor de leening van 15.000 tot na die vergadering aan te houden, is aangeno men. Voor de rest is, nog zwaar gedebat teerd over de werkloosheidsproblemen. De soc.-democraten hebben daarbij hun socialistische-idealen verloochend door te verklaren, dat het een minderwaar- digheidsstempel op den werklooze drukt, wanneer hij overheidscokes moet: halen! Omtrent de plannen voor de ont-' wikkeling en ontspanning van jeugdige werkloozen zijn sympathieke woorden gesproken; mogen wij de belangstellen den wijzen op de laatst uitgegane cir culaire van den minister van binnen- landsche zaken omtrent dit punt, en op de te Middelburg bestaande commissie, die goed en vlot werk verricht? Haar voorzitter ir. B, C. Roeters van Lennep zal zeker gaarne inlichtingen verstrek ken. Tenslotte zijn de bekende plannen tot aanleg van een sportterrein in werkver schaffing, na een geheime vergadering, aangenomen. Voor de rest zij naar het Raadsver- slag verwezen! De Spaansche Schatgraver. Ditmaal heeft de Spaansche schatgra ver ook Middelburg tot zijn terrein van werkzaamheden gekozen. Althans ver schillende personen kregen brieven van hem uit Barcelona. Het zal wel niet noo- dig zijn hen te waarschuwen er n i e t op in te gaan. Men zal hier zoo dom niet zijn. sa Er is vaak in het groote zooveel kleins, en in het kleine zooveel groots. De grootste vijanden der bescha ving zijn hare stiefzusters verbeelding en inbeelding. Donderdagmiddag a.s. zal blijkens een advertent e in dit no. van ons blad hier ter stede een openbare vergadering worden gehouden voor afgekeurde of niet geheel valide naar huis gezonden landweer-, landstorm- en militieplich- tigen en voor nabestaanden van dezul ken, uit de geheele provincie Zeeland. De heer P. de Boer, voorzitter van den bond van mobilisaieslachtoffers zal als spreker optreden. De vergadering zal, zoo deelt men ons mede, een voorlichtend karakter dragen, aangezien vele gedupeerden niet weten, hoever hut rechten strekken. Marsch door de stad. Heden avond 7 uur zal de storrrtbri- gade van het Leger des Ileils een marsch maken langs de volgende route: Varkens- markt, Gortstraat, Markt, Noord'straat, Hofplein, Wagenaarstraat, St. Pieter straat, Korte Delft, Dam, Dwarskade, Ka de, Nieuwehaven, Hoogstraat. Waar is werk? Wegens gebrek aan aanvragen kan de rubriek „Waar is werk" deze week niet verschijnen. Ongesteldheid burgemeester Hajenius. Naar wij vernemen is de burgemeester de heer Hajenius, hoewel zijn toestand niet ernstiger was dan de laatste dagen, ter nadere observatie in het Gasthuis Oostwal opgenomen. Afscheid Abeleven, In verband met het aftreden op 1 Jan. a.s. van den heer J. A. H. Abeleven, als inspecteur van_het lager onderwijs in de inspectie Goes, heeft het onderwijzend personeel in die inspectie besloten, in een vergadering te Goes, den heer Abeleven hulde te brengen voor wat hij heeft gedaan voor het onderwijs en voor de onderwijzers in zijn ressort. Deze vergadering is vastgesteld op Zaterdag 10 December te 2 uur in de „Prins van Oranje" te Goes. Onderwij zers uit alle deelen van deze inspectie hebben zich voorgenomen daar aanwe zig te zijn, om afscheid te nemen van hun vertrekkenden inspecteur. Gevonden voorwerpen. In de maand November 1932 zijn aan het Bureau van politie alhier onderstaan de voorwerpen als gevonden aangege ven en zijn aldaar verdere inlichtingen betreffende deze voorwerpen te beko men: Drie schoenen, een zilveren suiker schepje, twee zakmessen, vier mutsen, een capè, vier rijwielbelastingmerken, een zilveren armband, twee vulpotloo- den, een riempje, tien portemonnaie's met inhoud, een paar handschoenen, een kistje, zes handschoenen, een paar gym nastiekschoenen, 2 slingers van auto's, een slijklap van een rijwiel, een hoed, een handschoen met zakdoek, twee hee renrijwielen, een huissleutel, een cein tuur, een gouden ringetje, een sigaret tenkoker, een klomp, een horlogeketting, een bril, een rijwielhandbeschermer en een rol vloerzeil. Een huisvlijttentoonstelling te Goes. De Chr. Besturenbond Goes en Omge ving heeft het plan opgevat op een na der te bepalen datum in het voorjaar 1933, een huisvlijttentoonstelling te hou den. Een commissie voor dit doel is reeds benoemd. Teneinde te weten of er kans van sla gen is, worden zij, die aan deze tentoon stelling wenschen deel te nemen, ver zocht hiervan vóór 20 December a.s. schriftelijk opgave te doen aan den heer B. P. Davidse, Oostsingel 60c, Goes. O. EN W. SOUBURG. Op 31 October stonden bij het agentschap der Arbeids bemiddeling alhier ingeschreven 236 werkloozen. Gedurende November wer den ingeschreven 50 en afgeschreven 38 Werkloozen. Afsluiting Kanaalstraat, In verband met de verbetering van de Kanaalstraat is deze voor voer- en rij tuigen afgesloten. Het verkeer kan voortgang hebben door de Vlissingsche straat, Buteux- straat, Nieuwstraat en Braamstraat, wel ke laatste uitgang geeft op het niet af gesloten gedeelte der Kanaalstraat. Tentoonstelling winkeliersvereenigmg WOLFAARTSDIJK. Alhier wordt een tentoonstelling gehouden van de winke liersvereenigmg „Ons Belang Donder dagavond had de opening plaats door den eere-voorzitter burgemeester Ver hagen, Deze bracht een eeresaluut aan het initiatief van de leden van „Ons Be lang", om op deze wijze te toonen hoe veel artikelen van zeer verscheiden aard men hier ter plaatse kan koopen. Spr. richtte 'n dankwoord ot de fa. v. Nel- Ie te Rotterdam voor de aanbieding van thee en tractaties en" aan de N.V. P.Z.E, M. voor de te houden kookdemonstratie, en sprak zijn beste wenschen uit voor het welslagen der tentoonstelling. Er waren zeer vele uitstekend verzorgde stands van de leveranciers ter plaatse. Als attracties zijn er de grabbelton en het vroolijke rad. Bij Kon. besluit is verleend de eere medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud, aan J. C. Roth, te B r u i n i s s e, gep. kapitein van het stoomschip „Minister C. Lely." Zitting van Vrijdag 2 December. Voorzitter is de heer A. L. VAN MEL- LE, locoburgemeester. Alle leden zijn aanwezig. De geheele publieke tribune is bezet, velen moeten zich zelfs met een staan plaats tevreden stellen. De heer VAN POELGEEST maakt aanmerking op de notulen. Er staat in dat z.h.s. aangenomen is, de verlichting van de muziektent te verbeteren. Vol gens spr. is daar niet over gestemd, om dat er reeds eer toe besloten was. Na eenige discussie wordt over de be treffende post alsnog z.h.s. goedkeurend besloten. Ingekomen stukken. Ingekomen is o.a. de goedkeuring van de gemeenterekening 1930; goedkeuring raadsbesluiten; adres St, Maartensdijk betreffende salarissen burgemeesters e.a. (intusschen achterhaald door beschik king Ged. Staten). Een en ander wordt voor kennisgeving aangenomen. Voorts is ingekomen een verzoek van de be woners van den Westsingel om verbe tering der bestrating aldaar. De heer VAN POELGEEST maakt aanmerk ng, op de groote voorschotten tot 32.000, die uit de kas van den ge meenteontvanger verstrekt worden zon der mandaten, en zonder dat de Ver. van Ned. Gemeenten dit controleeren kan. De VOORZITTER merkt op, dat dit bedrag niet in eens wordt opgenomen. De SECRETARIS zet uiteen, dat die uitgaven voor de werkverschaffing zijn, opgenomen door de Ned. Heide Mij., op voorloopige mandaten, die later defini tief worden. De accoountants krijgen deze ter inzage. Het verzoek van de bewoners van den Westsingel wordt om advies in han den gesteld van B. en W. Verhuring water, gebou wen, enz, B. en W. stellen voor: aan de N.V. Fabriek voor Houtbewerking „La Vi tesse", nog voor een jaar toe te staan, gebruik tet maken van een gedeelte wa ter van de Westvest en de daar staande kraan; voor den tijd van twee jaar op nieuw te verhuren aan de heeren A. Vp" M (Ingez. Med.) vraaq het oordeel van uw dokter AGENTEN F! aMElN0EKMA-0tN HAAü Middelburg 3-XII-'32 Woensdag: hoog ste luchttemperatuur 7.8 °C; (46 °F; laagste 4.4 °C (40 °F). Heden 9 h: 8.1 °C 12 h: 9 °C. 3.3 mm regen. Hoogste baro meterstand 758 mm; laagste 750 mm. Hoogste barometerstand 760.0 mm te Boedapest; laagste 721.9 mm te Ler wick. verwachting tot Morgenavond: Matige, tijdelijk toenemende Z.W, tot W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk nog regenbuien en iets kouder. Zon op: 7 h 51; onder 15 h 48. Licht op; 16 h 18. Maan op: 24 h 24; onder: 22 h 10. Zondag 4 Dec. Zon op: 27 h 53; onder 15 h 47. Licht op: 16 h 17. Maan op 24 h 36; onder 24 h 28. E.K.: 4 Dec. Hoog- en Laagwater te VHssingea, Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later. fS springtij). Dec. Za. Za. Ma. Hoogwater. 4.52 17.28 5.48 18.29 6.48 19.33 Laagwater. 11.37 23.46 12.31 0.41 13.29 Hoog- en Laagwater te WsineSdiEge. Dec. Hoogwater. Laagwater. Za. 3 6.50 19.16 0.04 12.37 Zo. 4 7.39 20.11 0.57 13.31 Ma. 5 8.33 21.08 1.52 14.28 Mol en B. van Fraassen, de panden en gronden, aan den Oostsingel, reeds bij hen in gebruik. Een en ander wordt z.h.s. aangeno men. Beschikbaarstelling schoollokaal. Naar aanleiding van een verzoek van het instituut voor Arbeidersontwikkeling om een schoollokaal ten behoeve van de arbeidersavondschool, stellen B, en W, voor een verordening vast te stellen, middels welke B. en W. inhet vervolg tot verhuring kunnen overgaan, zonder dat op een beslissing van den Raad be hoeft te worden gewacht. B. en W. dee len tevens mede tegen voorgenoemde verhuring geen bezwaar te hebben. De heer VISSCHER kan met de al- gemeene regels accoord gaan, doch mocht het noodig zijn ten bate van een instelling van algemeen nut, dan behoudt spr. zich het recht voor van art 13 (af wijking fin. voorwaarden) gebruik te maken. De heer v. d. WART maakt een aan merking doch trekt zijn bezwaar na een uiteenzetting van den voorzitter in. Lid Burgerlijk Armbestuur, Naar aanleiding van het verzoek van den)Raad aan den heer I, Wessels, om op zijn ontslagaanvrage als voorzitter van het B. A. terug te komen, heeft het B. A. de volgende aanbeveling in gediend: 1. I. Wessels, 2. A. D. F. v. d. Wart. De Raad benoemd met 12 st. en één blanco den heer I. Wessels tot lid en ver volgens ook tot voorzitter van het B. A, Gemeentebegrooting 1933, B. en W. bieden den Raad de gemeen tebegrooting voor 1933 aan. (Voor bijzon derheden zie men ons no. van Maandag 28 Nov. 1.1.) Bijgevoegd is een voorstel, om over te gaan tot heffiïif eener straat belasting, tot heden werd deze belasting alleen nog geheven van panden gebouwd op grond, die niet van de gemeente was gekocht. Bebouwing Oostwal. Naar aanleiding van een verzoek van de heeren A. de Bruyne en J. M. van Riet om wijziging te brengen in een vorig raadsbesluit inzake de bébouwing van den Oostwal, deelen B. en W, mede, dat

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1