^rouinciale ü^eemusche KEES HELDER St. Nicolaas Geschenk Een mooie Foto, vervaardigd BINNENLAND. ZEELAND. IEDERS OORDEEL: DUKOL BRENGT VOORDEEL! No. 283. Twee Bladen. WOENSDAG 30 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175e Jaargang. SÏAÏEN-GENERML. 'VAN MBLLB'S- GOESCHB ONTBYT-KOBK MIDDELBURG. Middelburg Lange Delft Vlissingen Bellamypark Is een faltijd welkom Q0ES. VLISSINGEN. WEER EN WIND. ZUID-BEVELAND. ZEEUNTSCH-VLAANDEREN W.D MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen 2.30, elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week. De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeëlingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regeli opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent umÊmi9mmBÊBÊÊmmmÊmmÊmÊmÊmiÊÊÊÊKiaBÊÊmÊÊmBÊiÊBaasÊmmÊmmeaeBaumB9mammK5amm&mmÊmmsemmmm\i*M.umm, TWEEDE KAMER. Lou de Visser de toegang ont zegd. Wijz, 1. o. wet. De heer A 1 b a r d a (s.-d.J oefent cri- tiek op de straffen te Den Helder opge legd aan eenige marinemannen, wier vrouwen hebben deelgenomen aan de betooging op 8 Nov. j.l. en dient een mo tie in, waarin wordt aangedrongen op herziening der straffen. Ze zal worden behandeld op een nader te bepalen dag. De heer De Visser (comm.) wil di rect behandeling der motie. De heer Boon (lib.) zegt, dat her ziening der straffen mogelijk is en de Kamer er zich dus nu niet mede behoeft bezig te houden. De heer A 1 b e r d a (s.-d.) dringt aan op spoedige behandeling der motie. De heer De Visser (comm.) repli ceert en wordt door den voorzitter aan houdend tot de orde geroepen. Hij gaat door en roept: „wat kan mij dat ver- .d..mmen". De voorzitter stelt voor den heer De Visser den toegang tot de Kamer te ontzeggen. Hiertoe wordt besloten met 69 tegen 21 stemmen (de soc. dem en de heer Floris Vos.) De communisten weigerden mede te stemmen. De vergadering wordt voor een kwar tier geschorst. Na heropening der vergadering wordt art. 2 van de wijziging der L. O. wet (wachtgeldregeling) aangenomen met 54 tegen 38 stemmen. Art. 13 (leerlingenschaal) met dezelfde stemm enverh ouding. Het wetsontwerp wordt eveneens met 52 tegen 38 stemmen aangenomen. Begrooting Binnenlandsche Za ken. Geen afschaffing van den Zomertijd. Aan de orde is hoofdstuk V (binnen landsche zaken) der rijksbegrooting voor 1933. Mevr. Da V r i e s-B ruins (s.d.) be pleit onderbrenging van „krankzinnigen wezen" bij „volksgezondheid". De heer Zandt (St. Geref. p.) ontwik kelt bezwaren tegen den zomertijd. Spr. dient een motie in, uitsprekende, dat de zomertijd niet meer zal worden inge voerd. De heer Vos (lib.) sluit zich aan bij 't betoog van mevr. De VriesBruins. De heer Van den Heuvel (a.-r.) wil eveneens afschaffing van den zomer tijd. De heer B r a a t (plattel.) evenzoo. In 't bijzonder wegens de schade van den zomertijd voor plattelandsscholen. Komt de regeering niet met een ontwerp tot afschaffing, dan zal spr. een initiatief voorstel indienen. De minister zegt, dat van hem een voorstel tot afschaffing van den zomertijd niet te verwachten is zoolang er geen nieuwe feiten zijn. Ten aanzien van krankzinnigenzorg wijst de minister op het nauw verband met armenzorg. De motie-Zandt wordt verwor pen met 53 tegen 22 stemmen, (een ge mengde stemming). De algemeene beschouwingen worden gesloten. Mevr. y. I talliev. Embden (v.-d.) dringt bij de afdeeling binnenlandsch be stuur aan op wijziging der begrafeniswet wegens 't aantal toenemend crematiën De heer Kees tra (r.-k.) sluit S hierbij aan t. a. v. tal van gemeenten in het geheele land. Spr. dringt aan op betere verdeeling van de kosten der politie in 't bizonder ten plattelande. De heer Vos (lib.) vermaant tot voor zichtigheid ten aanzien van samenvoe- ging van gemeenten. Hij is vóór decentra lisatie der bevolking, welke vergemak kelijkt wordt door verkeersmogelijkhe- den en radio. Bij burgemeestersbenoe mingen wege de politiek niet al te zeer. De heer v. d. H e u v e 1 (a.-r.) is tegen het lichtvaardig uitbreiden van groote gemeenten. Hij wil niet te strenge toe passing van de trekhondenwet. Mevr. Bakker—Nor t (v.-d.) wil meer toezicht op het gebruik van den hond als trekhond. Mej. M e ij e r (r.-k.) wil maatregelen ter bestrijding van het euvel der openba re dansgelegenheden, en betere controle op bioscopen, alsmede op het daarvoor gebruikte reclame-materiaal. De heer Vliegen fs.-d.) bepleit sa menvoeging van kleine gemeenten. De heer Schaper (s.d.) bepleit eveneens wijziging der begrafeniswet. Men worde niet te sentimenteel bij de toepassing van de trekhondenwet. De heer v. Zadel h o f f (s.-d.) keurt af dat er zulke groote bedragen worden uitgegeven voor burgerwachten en land storm. •DENSOETEH INVAL: SEDERT 1S2.»! (Ing. Med.) HET NATIONAAL CRISIS COMITé. Een-jarig bestaan. Over zicht der werkzaamheden. Mededeelingen van Prinses Juliana en van Jhr. S. van Citters. 23 November was het jaar gele den, dat in een plechtige bijeenkomst te Den Haag door Prinses Juliana het Na tionaal Crisis Comité, onder presidium van Jhr. S. van Citters werd geïnstal leerd. Naar aanleiding hiervan is een redac teur van het Ned. C. B. in de gelegenheid gesteld de vergadering van het dage- lijksch bestuur, gisteren bij te wonen. Gaarne was P r i n s es Juliana be reid om in een kort gesprek enkele mede deelingen te doen omtrent den arbeid van het Nationaal Crisis Comité. Uiteraard kon H.K.H. niet in bijzonderheden treden maar wenschte zich te beperken tot enkele algemeene opmerkingen. „U heeft zelf" aldus de Prinses „een indruk kunnen krijgen van het vele werk, dat er geschiedt en van het vele goede, dat er bereikt is. Ik acht het een voorrecht mijn groote vreugde en erken telijkheid te kunnen uitspreken over de wijze, waarop het crisiswerk allerwege is aangevat en ontvangen. Uiteraard heb ik het meeste contact met het Nationaal Comité, waarvan ik de vergaderingen zooveel mogelijk bijwoon en van welks werkzaamheden ik geregeld op de hoogte wordt gehouden. Daarnaast heb ik echter ook wel een indruk gekregen van het voortreffelijk werk der plaatselijke co- mité's. Met groote erkentelijkheid kunnen wij terug zien op het achter ons liggende jaar. Veel belanglooze medewerking is er geweest, welke tot dankbaarheid noopt. Deze dankbaarheid gaat in het bijzonder uit naar de vele gevers in den lande die in geld of in natura ons hebben gehol pen." H.K.H. beëindigde het onderhoud met het uitspreken van den wensch, dat het saamhoorigheidsgevoel, waaruit het Na tionaal Crisis Comité is ontstaan, in ons volk steeds sterker moge worden, opdat het comité wete, dat het zoowel door den moreelen steun als door den ma- terieelen steun van het geheele Ne- derlandsche volk wordt gedragen. Na de mededeelingen van de Prinses heeft de voorzitter Jhr. van Citters bijzonderheden medegedeeld, dat het totaalbedrag in geld ontvangen f 1.033.773 bedraagt, benevens een groot aantal giften in natura, vertegenwoordi gende een geldswaarde van f 694.624 Grootendeels is dit bedrag aan de plaat selijke crisiscomité's uitgedeeld. De Regeering had 750.000 beschik- baar gesteld om hulp te verleenen aan die werkloozen, welke behoefte hebben aan aanvullenden steun, op voorwaarde, dat de gemeenten een evengroot bedrag beschikbaar zouden stellen. Hieruit volgt, dat er in 1932 uit openbare kassen voor dit doel 1 y? millioen is besteed. De Regeering zal voor 1933 een even groot berag geven. Het Comité is in overleg getreden met Laat uw daden steeds in overeen- s stemming, zijn met uw woorden, en j uw woorden met uw hart. de Regeering om de grondslagen, waarop de uitkeerragen berusten, voor het nieu we jaar te wijzigén. Tot nu toe werd de uitkeering 'bepaald naar het aantal inwo ners eener gemeente. Voortaan zal meer rekening gehouden worden met het aan tal werkloozen. Wat betreft de uitkeeringen in steun, moet er bij het lenigen van nood zoo veel mogelijk op gelet worden, dat er medegewerkt wordt om de menschen in eigen land aan den gang te houden. Als een paal boven water staat, dat alles wat v/ij geven Nederlandsch fabrikaat moet zijn. Voorts kunnen wij natuurlijk in natura voor een grootere waarde geven, dan in contanten gedaan zou kun nen worden. De plaatselijke crisis-comité's moeten 10 pet. van hun ontvangsten storten in de kas van het Centrale Comité. Dit be drag is 203.524. Hieruit kan worden afgeleid, dat de comité's gezamenlijk de beschikking hebben gehad over een be drag van 1.831.712.afgescheiden van hetgeen zij in giften in natura heb ben ontvangen. Men ziet dus, dat de par ticuliere offervaardigheid in ons land alleen reeds in geld, ongeveer 3 millioen bijeen heeft gebracht. Ten slotte zeide de voorzitter: „Wij kunnen de gevolgen van de cri sis niet wegnemen. Er openbaart zich 'n algemeene verarming en het is ons comité niet gegeven de gevolgen daarvan op zich te nemen. De Regeering is er om zoo mogelijk maatregelen te treffen, dat ons land en volk drijvende blijven. Wij trachten niet anders te doen dan nooden te lenigen, die anclers niet gelenigd zou den worden en alles te doen om de directe nooden binnen zekere grenzen te houden. Honger is er in Nederland in 't algemeen nog niet geleden; in de be hoeften aan kleeding en dekking is op behoorlijke wijze voorzien; zonder schoe nen behoeft niemand op straat te loopen; koude behoeft niet te worden geleden. In dit opzicht kan men over het bereikte voldaan zijn." BE ARBEIDSDUUR. In de M. v. A. op het V. V. der Twee de Kamer van de begrooting van eco nomische zaken en arbeid zegt de re geering dat zij, ingevolge een toezeg ging, door haar gedaan bij de interpel- latie-Kupers in Juni j.l. met belangheb benden een overleg had gepleegd, dat haar aanvankelijke bezwaren tegen een wetelijke verkorting van de arbeids week tot 40 uur niet heeft uit den weg geruimd. Tusschen directie en personeel' der Delftsche Aardewerkfabriek De Porce- leyne Fles te Delft worden bespre kingen gevoerd omtrent een verdere ver mindering van den arbeidstijd tot 20 uur per week. Afscheid A, de Smidt. De heer A. de Smidt, wiens portret geteekend door Louis Heijmans, wij in het tweede blad afdrukken, nam heden middag na een diensttijd van 33 jaar af scheed van leeraren en leerlingen der Rijkskweekschool te Middelburg. Op 20 November 1899 is de scheidende be noemd als leeraar in de land- en tuin bouwkunde en scheikunde, in 1903 kreeg hij het vak plant- en dierkunde er bij; in 1926 gezondheidsleer en in 1930 physica. Intusschen was het vak land- en tuin bouwkunde van het, leerplan afgevoerd, Op het afscheid komen wij morgen na der terug. Het verkeer. Bij den hoek Lange Delft-Burg had gis teren een aanrijding plaats tusschen een automobilist en een wielrijdster; waarbij (Ingez. Med.) dit maal het wandelend publiek, dat toch ook het verkeer moet helpen bevorde ren, niet onschuldig was. Het liep af met Deschadigde kleeren, die vergoed wor den. DE GASTHUISQUAESTIE. Geen bezwaar tegen een leening van 15.000. B, en W. leggen den Raad over af schrift van een brief van den griffier der Staten van Zeeland, met een bijlage. Uit een en ander blijkt, dat Ged. Staten met iet Gasthuisbestuur telegrammen ge wisseld hebben; dat van laatst gemeld Bestuur luidt: „Gasthuisbestuur vermoedt beslissing elf November geldt Raadsbesluit en niet garantie gemeente voor kasgeldleening 15 mille, waartoe gasthuis door U 14 October gemachtigd, uitmakende nadee- ig saldo door Raad goedgekeurde re kening. Indien vermoeden juist, wordt eerbiedig verzocht bericht aan Burge meester en Wethouders." Het telegram van Ged. Staten aan ge meld Bestuur luidt: „Tegen Raadsbesluit, 15.000 zal geen bezwaar bestaan mits gemeente in dit besluit alle rechten met betrekking tot verplichting dekking tekorten reser veert." Loonen politiepersoneel. In aansluiting op het indertijd vermel de telegram heeft de Algemeene Neder- landsche Politiebond aan den Raad een adres gezonden, waarin er op gewezen wordt, dat de Bond reeds indertijd stap pen nam om verhooging van de loonen van het politiepersoneel te verkrijgen. Ook het daarop uitgebrachte rapport van de salariscommissie kwam daarop tot de conclusie, dat deze loonen te Goes te laag zijn. Zouden de voorstellen in dat rapport gedaan, aangenomen wor den, dan kwamen zij nog geenszins ge heel op behoorlijk peil, in evenredigheid met de waarde van het ambt, maar zou toch eenige verbetering bereikt worden. De Bond acht het daarom onbillijk, dat B. en W. thans voorstellen, het rapport voor kennisgeving aan te nemen. Met cijfers wordt dan voorts aange toond, dat de bezoldigingen te laag zijn en ook beduidend blijven beneden de be zoldigingen van het rijkspoiitieperso- neel. Redenen waarom adressant ver zoekt, 't voorstel van B. en W. te ver werpen en de loonen, als door de sala riscommissie voorgesteld, te verhoogen. De laatste toondag. Als elk jaar bracht de laatste toondag ook nu weer voor Goes groote drukte. Den geheelen middag waren er zeer veel menschen op de been, en op de Markt was het meestal moeilijk zich 'n weg te banen. Ook de vermakelijkheden deden nu tot bijna middernacht, góede zaken, evenals de café's, dansgelegenheden, rij wiel- en autostallingen. Er deden zich ook nog een paar inci denten voor. Tweemaal maakte de po litie proces-verbaal op wegens dronken schap en om ongeveer half tien moest zij te pas komen aan een in een café be gonnen vechtpartij, waarbij D. J. J. uit Goes door L. V., eveneens uit Goes, aan het gelaat verwond werd met een scherp hard voorwerp. Voor J., die aan vankelijk nog hevig bloedde, werd me dische hulp ingeroepen, doch bij de be handeling bleken de verwondingen aan oor en gelaat niet van ernstigen aard te zijn. De politie maakte proces-verbaal op. De Vereeniging voor Ziekenhuis- verpleging „Gelijke plichten, gelijke rechten" te Vlissingen besloot met 186 tegen 1 stem als zelfstandige vereeniging te blijven bestaan. Middelburg 30-XI-'32 Dinsdag: hoogste luchttemperatuur 7.8 °C; (46 °F); 'laagste 2,1 °C (36 °F). Heden 9 h: 2.4 °C; 12 h: 3.1 °C. Geen regen of neerslag. Hoogste barometerstand 775 mm; laag ste 765 mm. Hoogste barometerstand 771.8 mm te Weenen; laagste 723.8 mm te Ingö. Verwachting tot Morgeaavoads Matige tijdelijke krachtige Z. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt of betrokken, waar schijnlijk regen, zachter. Zon op: 7 h 47; onder 15 h 50. Licht op: 16 h 20, Maan op: 11 h 10; onder: 17 h 49, E.K.: 4 Dec. Hoog- en Laagwater te VlLsiEgen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, (S springtij). Nov. Hoogwater. Wo. 30 S 2.18 14.35 Do. 1 3.05 15.34 Vr. 2 3.57 16.30 Laagwater. 8.52 21.14 9.49 22.06 10.45 22.55 Hoog- en Laagwater te Wemeldmge. Nov. Wo. Do. Vr. Hoogwater. 30 4.24 16.40 1 5.10 17.34 2 6.01 18.25 Laagwater. 9.54 22.12 10.49 23.10 11.44 6 NIEUWE RADIOTOESTELLEN, (N. S. F. en Philips), vanaf 129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J. M. Polder man, Goes. Tel. 129. (Ing. Med.) OUDELANDE. Sedert de vorige op gaaf werden door de zuster van de wijk verpleging Ovezand-Driewegen voor ver leende hulp in dank de volgende giften ontvangen: van F. S. en wed. P. de D. beiden te Oudelande, resp. 2.50 en 1, wed. R., Ovezand 1 en mevr. v. H. van Beverwijk, Ellewoutsdijk 10. KRABBENDIJKE. Dinsdagmorgen overleed alhier plotseling de heer M. Tollenaar. Tal van jaren had hij zitting in kerkelijke colleges der Ned. Herv, Kerk o.a. als diaken en president-kerk voogd. Tot op heden was hij ook lid van het Burgerlijk Armbestuur. WOLPHAARTSDIJK. Gelet op den nog steeds ongunstiger geworden toe stand in den landbouw, nadat de kor ting van 30 pCt. door het Burgerlijk Armbestuur op de pachtprijzen van deze instelling was toegestaan, heeft het be stuur besloten onder nadere goedkeuring van Ged. Staten de pachtprijzen te ver minderen met 40 pCt. BIERVLIET. Dinsdagavond hield ide hier gevestigde afdeeling van den Bond voor Staatspensionneering haar alge meene vergadering. In de vacature van den secretaris werd bij acclamatie benoemd de heer M, Maas. De penningmeester deed rekening en verantwoording. Het batig slot bedroeg ruim 148. Na afdoening der huishoudelijke za ken werd de film vertoond: „Oud en Arm." Den vorigen avond was dezelfde film door de afdeeling vertoond in het na burige Driewegen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1