'Browinciale ^eeutoscKe Installatie-Bureau Van Aartsen I EED ELECTRISDHE INSTALLATIE s ZEELAND. i M. VRIESMAN Go. WEER El 1 No. 282. Twee Bladen. DINSDAG 29 NOVEMBER 1932. Eerste Blad. 175 e Jaargang MYSTER1E? Latijnsche Schoolstraat C 50 Middelburg MIDDELBURG. GOES. g ST. NICOLAAS-CADEAUX yUSSINGEti. MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlisstngen 2.30, eldexs 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg t8 cent per week De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Men vrage daarvoor de tarieven. UITG.: N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postchèque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen: van 1 7 regels 2:10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot met meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder .Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extra Bewijsnummers 5 cent ïe- bhe 268 fcl, rne sn, aat Ten kes, 364 en |ier, en ier- 309 en 300. lar- Men schrijft ons: In de Memorie van Antwoordt betref fende Hoofdstuk III (Buitenlandsche Za ken) van de staatsbegrooting voor 1933. komt, met betrekking tot onze verhou ding tot België, een passage voor, die zoomin duidelijk als bevredigend ge noemd kan worden. De Minister schrijft daarin onder meer het volgende: „in de eerste plaats (zij) opgemerkt, dat de quaestie van een verbinding langs de Eendracht ten behoeve van het ver keer tusschen Antwerpen eenerzijds en Nederland en den Rijn anderzijds*'vele stadia heeft doorloopen, zoodat van een vast plan, dat van den beginne af aan ter tafel zou hebben gelegen, niet kan worden gesproken. Het spreekt intus- schen van zelf, dat de besprekingen op het verkrijgen van een wederzijds aan- nemenlijk plan waren gericht; waartoe zouden anders de onderhandelingen die nen? Met betrekking tot de in het Voorloo- pig Verslag vermelde geruchten en zoo genaamde mededeelingen in de dagbla den, die omtrent deze zaken de ronde doen, schijnt het niet overbodig er op te wijzen, dat aan die mededeelingen meest tijds elk officieus karakter ontbreekt. De leden, die deze' geruchten ter sprake brachten, noemden in verband daarmede in de eerste plaats het zoogenaamde Eendrachtskanaal. Indien daarmede het kanaal wordt bedoeld, dat door de „Na tionale Unie" is gepropageerd, of wel een daarmede op wezenlijke punten overeenkomend plan, dan kan worden verklaard, dat met stelligheid kan wor den gezegd, dat op dien grond geen re sultaat was te bereiken. Hier aan zij nog toegevoegd, dat de besprekingen vóór haar onderbreking zich bewogen in de richting van een plan, dat voor Neder land in elk opzicht van gelijke uitwer king zou zijn ook wat betreft de af watering van Noordbrabant, de moge lijkheid om te Bergen-op-Zoom een zee- thaven aan te leggen en het verkeer tus schen Zeeuwsch-Vlaanderen en overig Nederland als bovenbedoeld Een- drachtkanaal, behalve, dat laatstge noemd kanaal eenige nadeelen vertoon de welke der uit de besprekingen ten slotte groeiende oplossing niet aankleef den. De Regeering is w e 1 voornemens het kanaal door Zuid-Beveland en met na me de hinderlijke brug te Vlake te ver beteren, maar n i e t op zoodanige schaal dat het kanaal noodeloos ruim zou wor den, indien een nieuwe verbinding tus schen Antwerpen en den Rijn zou tot stand komen." Tot zoover ons citaat. Ontdoet men het stuk van alle diplomatieke franje en trachte men 's Ministers bedoeling te vatten, dan blijkt, dat het ons eigenlijk weinig wijzer maakt. Het eenige positie ve is het negatieve: het zg. Eendracht- kanaal komt er niet, naar met stellig heid wordt gezegd. Daarmede is even wel niet gezegd, dat er in het geheel geen kanaal zal komen, integendeel, de verwijzing b.v. naar het verkeer tus schen Zeeuwsch-Vlaanderen en overig Nederland doet denken aan het thans weder van zekere zijde met kracht ver dedigde plan tot het aanleggen van een kanaal door Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, dat bij de Paal of wellicht nog Oostelijker in de Schelde zou uitkomen en vanwaar langs een betrekkelijk korte rivierroute een nieuw te graven kanaal door Noord brabant zou kunnen worden bereikt. Ook de zinsnede betreffende de verbetering van het kanaal door Zuid-Beveland wijst in die richting, in zooverre, dat reeds thans bij de uitvoering dier verbeterings- werken er rekening mede schijnt te zul len gehouden worden, dat de vaart van Antwerpen op den Rijn, komt het ver drag eenmaal tot stand, niet of in veel mindere mate van het kanaal door Zuid- eveland gebruik zal maken. Alsof het uid-Bevelandsche kanaal alleen voor Antwerpen en niet ook, en wellicht in meerdere mate, voor Gent van belang is. Voor zoover dus uit het stuk eenige positieve conclusie mag worden getrok ken schijnt het wel deze te zijn, dat een „Moerdijkkanaal" d.w.z. een geheel Antwerp ^rave? verbinding tusschen (ïoö en Rijndelta niet alleen kintf uil S fenj on<^erw®rp van bespre- vasteren*^ .oc^' wat erger is, steeds der scdSh- getwijfeld zal ook d^T "7^ °n" begeerig zijn naar df jweede Kal?er nister zich beroepen op een precedent: ook het Delphische orakel placht geen commentaren op zijn uitspraken te le veren. Maar de positie der Pythia was een andere, dan die van onzen Minister van Buitenlandsche Zaken. Overigens blijkt uit het stuk, dat niet is te verwachten, dat de geheele zaak vóór de verkiezingen haar beslag zal kunnen krijgen. De redenen, die daarvoor worden aangevoerd zijn ten deele wel aannemelijk, al kan, bij gebrek aan volle dige gegevens, bezwaarlijk beoordeeld worden in hoeverre een spoediger af doening mogelijk zou zijn geweest. Doch het bezwaar hieraan verbonden is dit, dat straks een geheel nieuwe volksverte genwoordiging haar oordeel over het aan te bieden tractaat zal Hebben te vel len, zonder dat over dit onderwerp een bepaalde uitspraak van de natie is ge vallen. Toch zal het komende verdrag, al zal het dan niet tot inzet bij de ver kiezingen kunnen worden gesteld, als dan niet uit het oog verloren mogen wor den; de kiezers en in niet mindere mate de gekozenen zullen hebben te beden ken, dat de beslissing in 1927 nog slechts een incidenteele beslissing is geweest en dat de beslissing ten principale nog moet vallen. Maar voor een zuivere beslissing zal elk mysterie opgehelderd dienen te zijn; daarnaar reeds thans te streven zij de taak van hen, die op dit oogenblik ons volk vertegenwoordigen. (Ingez. Med.) GEEN VERKOOP ORANJE-NASSAU- MIJNEN Naar aanleiding van de loopende ge ruchten omtrent onderhandelingen over een verkoop van de Oranje Nassaumij- nen, deelt de directie van deze mijnen mede, dat inderdaad de Steenkolen-Han dels Vereeniging te Utrecht, daartoe strekkende voorstellen heeft gedaan. De daarop gevolgde onderhandelingen met het concern de Wendel hebben echter niet tot overeenstemming geleid. DE STEUN AAN DE ROGGETEELT. Op vragen van het Tweede Kamerlid den heer Van den Heuvel, betreffende den steun aan de roggeteelt heeft minis ter Verschuur geantwoord, dat maatre gelen in voorbereiding zijn om de teelt van rogge te steunen. Welke steunvoor- stellen aanhangig zullen worden ge maakt kan thans nog niet worden mede gedeeld. Spoed wordt betracht. NATRIUMVERLICHTING WEG VUGHT—DEN BOSCH. De groote weg VughtDen Bosch wordt op dit oogenblik van een geheel nieuw wegdek voorzien. De raad der gemeente Vught heeft thans besloten bovengenoemden weg over de volle lengte tot aan de grens der gemeente 's Hertogenbosch met Phi lips natriumlampen te verlichten. Volgens de ingediende gemeénte- begrooting van Zeist wordt belasting- verhooging en salarisverlaging noodza kelijk geacht. Bij den aanvang der Maandagmid dag te Zwolle gehouden raadsverga dering, deelde de burgemeester mr. dr. I. A. van Royen mede, dat hij met in gang van 1 Februari ontslag als burge meester heeft aangevraagd. Deskundgfe poldergronden. De irechtbank )te Middelburg heeft tot deskundige (schatter) der gron den gelegen in het Calamiteuze Water schap „Tien honderd en Zwarte", ge meente Cadzand, benoemd den heer J. Becude Hullu te Groede, De dijkraad heef benoemd den heer F. J. van der Hoed de deure Van uw lippen! Zet een wachter Voor uw mond! Laat u 't kwade Niet verlokken. Met de hoozen Geen verbond! regeling voor die categorien van werk- i J###©©®®®®®®-®®®©©®©<S©©©®©®®® ioozen waarvoor het kijk geen subsidie verleent. (Ingez. Med.) Plassche te Oostburg en Ged. Staten den heer P. J. Dees te Ter Neuzen, Voor de Calamiteuze Polders „Mar- garetha", „Kleine Ruissens' en „Een- dragt", gemeente Zaamslag, benoemde de rechtbank den heer L, A. C. van Es- broeck te Hengstdijk. De dijkraad heeft benoemd den heer L. Moes te Ter Neu zen en Ged. Staten den heer F. P. Pol derman te Nieuw en St. Joosland. De jaarlijksche collecte, gehouden door de Evang. Luth. Gemeente, ten be hoeve harer armen heeft opgebracht 200.14. Werkverschaffing en steunregeling,- Naar aanleiding van een daarop be trekking hebbend adres van den Plaat selijken Raad gevormd door de besturen van den Goeschen Bestuurdersbond en de afdeeling Goes der S.D.A.P., deelen B. en W. den Raad o.a. mede, dat aan het eenige werkobject aan den Oost- havendijk, dat thans nog aanwezig is, momenteel 12 a 14 personen werken. Dit aantal kan niet worden uitgebreid. Indien het voorstel tot het aanleggen van een sportterrein wordt aangenomen kan weder een belangrijk aantal werk- loozen aan werk worden geholpen. Reeds is onder het oog gezien om deze eventueel te laten rouleeren, waardoor allen bij toerbeurt kunnen werken. Een brandstoffentoeslag ad 1.per week is voor de te werkgestelden bij de werkverschaffing reeds ingfevoerd op 14 November j.l. Zulk een brandstoffentoe- slag kan worden gegeven boven de vastgestelde maximale bedragen. Deze toeslag zouden B. en W. willen uitkee- ren in den vorm van bonnen voor 1 H.L. cokes per week. De prijs van 1 H.L. cokes bedraagt thans 0.55. Het ont brekende ad 0,45 kan dan in contan ten worden uitgekeerd. Van een eventueelen huurtoeslag zou den alleen profiteeren de kleine gezin nen. De groote gezinnen genieten daar van alleen voordeel, indien de steun- norm van 10.per week, verlaagd wordt. Volgens den Rijksinspecteur voor de steunverleening wordt een huurtoeslag alleen toegestaan voor huren die de ge middelde huren van de ondersteunden te boven gaan. Dit bedrag ligt belangrijk hooger dan 2.50. Met het denkbeeld om de verdiensten van de echtgenooten van steuntrekken- den voor een gedeelte niet in mindering te brengen op de uitkeeringen kunnen B. en W. zich niet vereenigen. Het maximumpercentage der steunbe dragen voor gezinnen met zes en meer personen is voor de georganiseerden en de ongeorganiseerden reeds bepaald op resp. 70 en 65 pet. van het loon. Voor de categoriën van arbeiders die niet onder de rijkssteunregeling vallen, bestaat thans geen regeling, al komt het er practisch op neer dat de Rijksre geling door het Burgerlijk Armbe stuur voor hen wordt toegepast. Aan den Minister zal dus gevraagd 'moeten worden een gemeentelijke steunregeling in te mogen voeren ge lijk aan de rijksregeling, voor die cate goriën van werkloozen voor welke het Rijk geen subsidie verleent. Tenslotte stellen B. en W. den Raad voor aan den Minister toestemming te vragen voor a. het invoeren van een brandstoffentoeslag ad 1.per week in dier voege dat verstrekt wordt een ben voor 1 hl cokes en 0.45 in con tanten; fc, een gemeentelijke steunrege ling in te voeren gelijk aan de Rijks- De laatste ioondag. Het is tot heden nog rustig geweest j met de toondagen. De eerste dag die zoo goed inzette, verliep geheel, doordat het mooie weder slechts tot even na den middag duurde en toen een vinnige regenbui loskwam die tot laat in den nacht aanhield. Daarna kwam er Zaterdagmiddag wat opleving, doch zooals vroeger jaren kwam de stemming er toch niet in. On getwijfeld een gevolg van de tijdsom standigheden. Alleen de „zweef" trok steeds liefhebbers en heeft zeker behoor lijk „zaken" gedaan. Heden is zoo weer de laatste toon- dag aangebroken. Op de gewone mark ten zal het ongetwijfeld drukker zijn dan anders. Daar wezen hedenmorgen vroeg de verschijnselen reeds op. Of ook het deel vermakelijkheden van die drukte profiteeren zal, zullen we moeten af wachten. Vroeger jaren was de laatste toondag de dag die „alles goed" maakte, en ook thans zal er wel meer vertier dan ge woonlijk zijn, al zullen de tijdsomstan digheden er wel hun stempel op drukken. Bebouwing Oostwal. De heeren A. de Bruijne en J, M. van Riet, bouwondernemers, alhier, verzoe ken den Raad om wijziging te mogen brengen in het door den Raad vastge stelde plan tot bebouwing van den Oost- wal. Sinds de vaststelling hebben belang hebbenden meermalen wijziging van dit plan gevraagd en verkregen. Het plan is, aldus schrijven B. en W. aan den Raad, door deze verschillende wijzigingen uit een stedebouwkundig oogpunt bezien, belangrijk minder fraai geworden, maar wat "door de heeren A. de Bruijne en J. M. van Riet thans wordt gevraagd, is van dien aard, dat, zoo het wordt toegestaan, het uiterlijk van dit deel der stad ongetwijfeld totaal zal worden bedorven. Zeer terecht adviseert de Provinciale Schoonheids- en Archaeologische Com missie dan ook in haar rapport om de open bebouwing ter plaatse te hand haven. B. en W. kunnen zich met dit advies volkomen vereenigen en geven den Raad in ernstige overweging, afwijzend op het verzoek te beschikken. Uitbreiding zaak. Naar een advertentie in een vorig nummer meldde, heelt de zaak van den heer J. M. Broekstra een uitbreiding ondergaan. Deze uitbreiding bestaat hierin, dat in het pand Koningstraat 6, waarvan sinds geruimen tijd de étalage benut werd, thans een toonkamer inge richt is. Hoewel het interieur bij ons be zoek nog niet geheel afgewerkt was, waren, met het oog op de St. Nicolaas, toch de verschillende opstanden en de met jute bekleede wanden, reeds geheel ingenomen door allerlei aardige en smaakvolle cadeau-artikelen, die, over zichtelijk gerangschikt, ook geheel tot hun recht kwamen. De nieuwe toonkamer is voor de „Goedkoope Glaswinkel" ongetwijfeld een groote aanwinst en ook zeer ten gerieve van de cliëntèle. Magazijnmeester. B. en W. stellen den raad voor den heer D. J. de Bruine, 2e klerk aan de gasfabriek dezer gemeente aan te stel len als magazijnmeester, als hoedanig hij reeds geruimen tijd werkzaamheden Ver richt, op een jaarwedde van 1200 tot 1600 met 4 tweejaarlijksche verhoo gingen ad 100. Ingebruikgeving schoollokalen, In de Raadsvergadering van 28 Oc tober 1932 werd in handen gesteld van B. en W. gesteld een verzoek van de afdeeling Goes van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling om gebruik te mogen maken van een lokaal van één der openbare lagere scholen dezer ge meente teneinde les te kunnen doen geven aan een door deze afdeeling ge stichte arbeidersavondschool. Bij het College bestaat tegen inwilli ging van dit verzoek geen bezwaar. Om in het vervolg spoediger te kun nen beslissen hebben B. en W. over wogen, evenals in verschillende andere gemeenten, algemeene regelen te stellen, aan de hand waarvan in voorkomende gevallen door hen schoollokalen in ge bruik kunnen worden afgestaan. LANGE DELFT B 144, M'BURG. J Ruime keuze §®©®®®®©©®®©®©€>©©©®®@®@«i (Ingez. Med.) Middelburg 29-XI-'32 Maandag: hoogste luchttemperatuur 9.2 °C; (48 °F); laagste 4.1 °C (39 °F). Heden 9 h: 4.3 °C; 12 h: 7.5 °C. 2 mm regen. Hoogste baro meterstand 775 mm; laagste 771 mm. Hoogste barometerstand 775.1 mm te Maastricht; laagste 720,4 mm te Jan Mayen. Yerwachtipg tot MofgeaavoasL Zwakke tot matige Z, tot Z.W. wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen neerslag temperatuur om het vriespunt des nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. Zon op: 7 h 46; onder 15 h 51. Licht op: 16 h 21. Maan op: 10 h 14; onder: 16 h 29. E.K.: 4 Dec. Hoog- en Laagwater te Vlissingen. Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min, later. (S springtij). Nov, Hoogwater. Laagwater. 29 1.28 13.46 8.01 20.26 30 S 2.18 14.35 8.52 21.14 1 3.05 15.34 9.49 22.06 en Laagwater te Wemeldinge. Di. Wo. Do. Hoog- Nov. Di. Wo. Do. Hoogwater. 29 S 3.32 15.51 30 4.24 16.40 1 5.10 17.34 Laagwater. 9.04 21.21 9.54 22.12 10.49 23.10 U WEET er is maar één MEERTENS' SUCCES BORSTPLAAT K. MEERTENS Jr. MIDDELBURG. (Ingez. Med.) Zij hebben te dien einde een verorde ning ontworpen, welke zij den Raad ter vaststelling aanbieden. Vereeniging Rijwielpad Walcheren. De Vereeniging Rijwielpad Walche ren hield gisteren een buitengewone algemeene vergadering ten stadhuize te Vlissingen, onder voorzitterschap van den heer C. A. van Woelderen, bur gemeester van Vlissingen, in verband met het bekomen van eene machtiging voor aankoop van een strookje grond bij Valkenisse en het aangaan van een leening bij de Geldersche Crediet Ver eeniging voor bestrijding van de kosten van het rijwielpad. De voorzitter deelde mede, dat de heer mr. W. J. Wolderingh van der Hoop ont slag nam als lid van het hoofdbestuur wegens vertrek naar Wassenaar en me moreerde de prettige samenwerking met hem en sprak den wensch uit, dat het hem ook in zijn nieuwe gemeente goed moge gaan. Spr. bracht ook dank aan de afdeeling Vlissingen voor de wijze waarop zij het Hoofdbestuur ter zijde heeft gestaan bij de ontvangst van de le den van de Nederlandsche Rijwielpad-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1