IBrotrinciale 55e eutusche m Meertens' Succes Borstplaatjes BINNENLAND. Kleine ronde ZEELAND. WEER m «li. No. 281. 'Drie Rladen. MAANDAG 28 NOVEMBER 1932. Eerste Blad, 175e Jaarlaag, WH? iï ■-.HHHHHl3MH0M. 30 cent per 72 pond K. MEERTENS Jr. MIDDELBURG. MIDDELBURG. GOES. V MIDDELBURGSCHE COURANT Dagblad Abonnementsprijs voor Middelburg en 't agentschap Vlissmgen UITG. 2 30. elders 2.50 per kwartaal. Week-abonnementen in Middelburg 18 cent per week De advertentieprijs is, voor de gewone advertentiën 30 cent per regel voor ingezonden mededeélingen 60 cent per regel. Bi) abonnement voor beide veel lager..Men vrage daarvoor de tarieven. N.V. DE MIDDELBURGSCHE COURANT Lange St. Pieterstraat, Middelburg Telefoonnummers: Redactie 269 Administratie 139 Postcheque en Girorekening 43255 Familieberichten en dankbetuigingen; van 17 regels 2.10; elke regel meer 30 cent. In de rubriek „Kleine Advertentiën" worden, mits uit drukkelijk daarvoor opgegeven, advertentiën, tot niet meer dan 6 regels opgenomen a 75 cent bij vooruitbetaling. Advertentiën onder „Brieven" ol „Bevragen bureau dezer courant" 10 cent extxa Bewijsnummers 5 cent, nel* DEPARTEMENT VAN KOLONIëN. Naar de Msb. verneemt is de vierde afdeeling van het Departement van Ko loniën gesplitst in twee bureaux. Aan het bureau Economische Zaken (E. Z.) zijn opgedragen de oorzaken in Ned.-Indië behoorende tot den werkkring van het Departement van Landbouw, Nijverheid ën Handel, zoomede aangelegenheden betreffende handelsverdragen en scheep vaart. Het Bureau Bestuurs- en Onderwijs zaken (B. O. Z.) is belast met de zaken, in Ned.-Indië behoorende tot den werk kring van de Departementen van Bin- nenlandsch Bestuur en van Onderwijs en Eeredienst. DE STEUN AAN DEN SUIKERBIETEN TEELT. De heer Braat heeft aan den minister vein Economische Zaken en Arbeid de volgende schriftelijke vragen gesteld'. Is het den minister bekend: dat door de commissie tot steun aan de suikerbietenteelt garantiebewijzen voor de teelt van suikerbieten zijn uit gegeven aan personen die a. geen bieten teelden: b. minder bieten teelden dan waarvoor zij garantiebewijzen kregen; dat boeren, die wel bieten teelden vaak geen of te weinig garantiebewij zen ontvingen; dat er nu een handel bestaat in garan tiebewijzen en ook in „ongedekte bie ten", welke voor een veel lageren prijs verkocht worden dan zij aan de fabrie ken, waaraan zij geleverd worden, op brengen; dat met het verkoopen van de garan tiebewijzen op dezelfde wijze verlies voor den teler der bieten het gevolg is; dat een en ander het gevolg is van het feit, dat de boeren onbekend zijn met de plannen der regeering of zij voor alle hier te lande geteelde bieten steun ge ven zal? Is de Minister bereid mede te deelen: of hij steun voor alle hier te lande ge groeide bieten zal uitkeeren en of hij alsnog den gedanen handel in garantiebewijzen of bieten, door niet- landbouwers geleverd, als niet geschied wil beschouwen en steun geven aan die boeren, die de bieten teelden? VARKBNS SMOKKELEN AAN DE ZEEUWSCH-VLAAMSCHE GRENS. De Belgische bladen melden een roe, keloos en brutaal feit van varkenssmok kelaars aan de grens. Tusschen Eied'e en Stroobrugge zijn namelijk twee vracht auto's met varkens gereden, die uit Z. Vlaanderen kwamen. Op het haltgeroap van de Belgische douanen reden zij met versnelde vaart door. De tolbeambten maakten toen onmiddellijk van hun wa pens gebruik en losten 27 schoten in de richting der vrachtauto's. Geen enkele kogel trof echter doel, zoodat de smok- kelbuit den ambtenaren ontsnapte. Wan neer het met dezen sluikhandel op deze wijze voort blijft gaan, kan het niet anders of er zijn binnenkort doodert ie betreuren. VERKOOP DER ORANJE NASSAU- MIJNEN Uit Berlijn werd Zaterdag aan de Maasbode gemeld: Volgens berichten uit Essen zouden met verschillende belanghebbenden, w.o. de Steenkolen Handelsvereeniging te Utrecht, momenteel onderhandelingen worden gevoerd, welke ten doel hebben de Oranje Nassaumijnen in Limburg, welke thans in het bezit zijn van het de Wendel-concern, te verkoopen. Het heeft er allen schijn van, dat de Steenkolen Handelsvereeniging op de eerste plaats als kooper in aanmerking zal komen, in welke maatschappij o.a. naast het Roerkolensyndicaat de Har- pener Bergbau voor 10.08 pet. heeft deel genomen. Over de redenen, welke voor het Wendel-concern aanleiding zijn om van zijn steenkolenbezit afstand te doen, valt tot dusverre nog niets te melden. Ook is niet bekend wat Duitsche belangheb benden verwachten van een eventueele Duitsche overname van de Hollandsche mijnen door de Steenkolen Handelsver eeniging. Ook is over het verloop der onderhandelingen nog niets definitiefs bekend. Een werktijdenbesluit voor aDothe- keo treedt op 1 Febr. a.s. in werking. Voor apothekersassistenten wordt de 48» urige werkweek ingevoerd. 00000080000000 kosten ook maar 000B00B08B0 -#;iM (Ingez. Med.) Ontvangsten Plaatselijk Crisis-Comité van 21 tot en met 26 Nov. 1932: B. R. Ph. 2.50, Geref. Jongelingsver. maandelijksche bijdrage 1.25, N.N. 50 halve centen, Wekelijksche Collecte 92.90MS, Wekelijksche bijdrage Gym nasium 2.29, Zuiver saldo opbrengst lepeltjes verkocht ten bate Crisis- Comité 315 maal 0.75 is 236.25. Het gironummer van den Penning meester is 188020. Ontspanning Jeugdige Werkloozen. De Commissie voor Ontspanning Jeug dige Werkloozen heeft Vrijdag haar eer sten avond gegeven. De heer Stofkoper was bereid gevonden dezen avond uit zijn werk voor te dragen. Bij zijn inleiding sprak hij een ernstig woord tot de jongens en spoorde hen aan niet alleen de ontspanningsavonden te bezoeken maar, nu de gelegenheid zich voordeed, ook de ontwikkelings cursussen en het vakonderwijs te vol gen. Er is verder dien avond recht geno ten van de prachtig voorgedragen stuk jes over ernst en luim. Na afloop deelde de voorzitter de jon gens mede, dat zoo vlug mogelijk kou worden begonnen met handenarbeid, gymnastiek, voetbal, zang en muziek. Indien er nog eenige jongens zijn, die zich voor het een of ander wenschen op te geven, dan kunnen zij dit op een van de ontspanningsavonden- doen. Bij ge noegzame deelname zal er ook een Es peranto cursus worden opgericht. „Apollo." Zaterdagavond gaf de Mandoline- en Tooneelvereeniging „Apollo" alhier in „Mercurius" eene uitvoering voor een geheel bezette zaal. Het eerst deed zich hooren de afdeeling mandoline, die onder leiding van den heer M. P. Ventevogel, wien de leiding volkomen is toever trouwd, een zestal nummers vertolkte. Wij willen hier direct aan toevoegen, dat Apollo deze mooie muziek op uit stekende wijze ten gehoore bracht. In het bijzonder „Grossmütterchen" en de Fantasie op de Opera „der Freischütz" voldeden ons zeer goed. Opvallend was de stilte in'de zaal, waardoor het ten gehoore gebrachte zoo goed tot zijn recht kwam en waardoor allen er ruim schoots van konden genieten. Een dank baar applaus viel dan ook den vertol kers ten deel. Na de pauze was het woord aan de tooneelisten der vereeniging, die de aan wezigen vergastten op de beide éénac- ters „De aardschok" en „Armen Rijken". Deze beide kwamen ook voor op het programma van den feestavond der Brandweervereeniging op 12 dezer en kunnen wij ons refereeren aan hetgeen wij er toen van schreven en slechts me- dedeelen, dat zij ook nu weer een vol komen verdiend succes hadden. „The Funny Band" was weer aanwe zig om de danslustigen in de gelegen heid te stellen nog eenige uurtjes aan de Godin van den Dans te wijden. Concert. Aanstaanden Donderdag geeft de „Vereeniging voor Instrumentale mu ziek" een concert, in de Concert- en Ge hoorzaal alhier. Zij heeft zich ditmaal de medewerking verzekerd van Jaap Sto- tijn, den wel bekenden solo-hoboïst van het Residentie-orkest, Deze zal spelen het concert in F dur van Mozart, met Het is niet genoeg het zedelijk ver hevene te bewonderen; wij moeten het grijpen met onzen geest en tot stand brengen in ons leven. begeleiding van strijkorkest, en een So nate van Saint Sacns, met pianobege leiding van mevrouw W. van Doorn Van Lookeren Campagne. De generale repetitie is Woensdag avond. Het Hoogeland. Op verzoek wijzen wij op de adver tentie in dit nummer, betreffende den film-avond voor de vereeniging „Het Hoogeland". Bijna een vol jaar is aan deze film die een respectabele lengte heeft, gear-1 beid, om het Nederlandsche volk te overtuigen van hei belangrijke werk, dat verricht wordt door de vereeniging „Het Hoogeland" in hare vier kolonie huizen en daarbuiten! Deze film laat zien de levenstragiek van zoovelen onzer arme en misdeelde medemenschen, maar ook het reddings werk, dat door de vereeniging met haar groote staf van medewerkers en -werk sters over geheel ons land wordt ge daan-. Geldleening f 40.000. B. en W. stellen den Raad voor een geldleening groot f 40.000, tegen 5 pet. rente, aan te gaan bij de Bank voor Ne derlandsche Gemeenten. De gelden zijn benoodigd voor aan leg en verbetering straten en terreinen (gedeeltelijk reeds uitgevoerd) en aan leg van een gasleiding haar Wemel- dinge, groot f 25.000. Raadsvergadering. De raad van Goes zal Vrijdag 2 De cember a.s. des middags twee uur in openbare vergadering bijeenkomen. De gemeen'te-begrooting voor 1933. Bij de aanbieding van de gemeente- begrooting 1933 schrijven B. en W. aan den Raad, dat de samenstelling dezer begrooting ditmaal verre van gemakke lijk was. Allereerst is het volstrekt onmogelijk om de kosten van werkverschaffing en steunregeling met eenige nauwkeurig heid te ramen. Deze toch zijn geheel af hankelijk van den duur der huidige cri sis waaromtrent nog gen enkele voor spelling valt te doen. Ten nauwste houdt hiermede verband de bijdrage aan het Burgerlijk 'Armbestuur, die voor 1933 op niet minder dan 42.700 wordt be groot; een sprekende demonstratie van den veranderden toestand, wanneer men in aanmrking neemt, dat sinds menschen- heugenis deze instelling steeds haar uitgaven uit eigen inkomsten kon bestrij den. Een tweede belangrijke nieuwe uit gaaf vormt de e.v. bijdrage aan het Gast huis. Tegenover de financieele moeilijk heden dezer gemeente-instelling dient, gelijk reeds eerder te kennen gaven, de gemeente zich niet afzijdig te houden, doch een onderzoek zal nog moeten uit maken, of de gemeente verplicht is om alle reeds ontstane tekorten zonder voor behoud te dekken en of het mogelijk zal zijn, de exploitatie op zoodanige wijze te voeren, dat de lasten dezer inrich ting voor de gemeente niet te bezwa rend worden. Mocht zulks niet mogelijk zijn, m.a.w, mocht e.v. blijken, dat de jaarlijks te dekken verliezen voor deze gemeente op den duur te bezwarend zijn, dan zal ernstig moeten worden overwogen, of het geen aanbeveling ver dient, de afdeeling zieken huis op te heffen. De post „onvoorziene uitgaven" wijst een bedrag van 30565 aan op de be grooting 1932. Ernstig hebben B. en W. nagegaan, of mogelijk op verschillende uitgaven kan worden bezuinigd. Het resultaat was gering. Een zeer beduidend percentage der uitgaven toch wordt veroorzaakt door z.g. „vaste posten" terwijl de ove rige steeds zoo zuinig mogelijk zijn ge raamd. Op de jaarwedden en loonen is sedert 1 Mei 1932 een tijdelijke kor ting toegepast, die, hooger is dan die, waarmede de salarissen van het Rijks personeel tijdelijk zijn verminderd. Ge zien de stijging, die de kosten der eer ste levensbehoeften de laatste maanden weder hebben ondergaan, lijkt verdere salarisverlaging B. en W. momenteel n;et verantwoord. De eenige bezuiniging die kon wor den gevonden was die op subsidies, wel ke echter te gering in aantal zijn, dat eenige korting daarop een eenigszins beteekenende vermindering der uitga ven kan met zich brengen. Met een bij drage van 30 per leerling per jaar in- plaats van 35 kan worden volstaan zonder dat het voortbestaan der hijzon der bewaarscholen wordt bemoeilijkt. Voorgesteld wordt, tot deze verminde ring te besluiten (bezuiniging 1635). Voorts stellen B. en W .voor, de sub sidie aan het Schoolmuseum te Middel burg te schrappen en de subsidies aan de beide muziekgezelschappen van 50 op 45 per uitvoering te brengen. Op openbare werken is zooveel mo gelijk besnoeid, de uitgetrokken bedra gen zijn beperkt tot hetgeen voor een behoorlijke instandhouding der verschil lende eigendommen en verdere objec ten absoluut noodzakelijk is. B. en W. hebben gelden uitgetrokken voor den aanleg van een sportterrein, waartoe zij een afzonderlijk voorstel hebben ingediend. Dit werk is een uit stekend object Ivoor werkverschaffing, in de kosten waarvan reeds een Rijks bijdrage van 55 pCt. der arbeidersloo- nen is toegezegd. Den Keuringsdienst van Vee en Vleesch en het Openbaar Centraal Slachthuis hebben B. en W. tot één dienst samen gevoegd. Zulks verdient aanbeveling met het oog op vereenvoudiging der admini stratie, afgezien nog van het feit, dat er geen enkele reden meer is om beide diensten afzonderlijk te houden nu de Vleeschkeuringsdienst niet langer ge meenschappelijk bezit is van zeven ge meenten, maar uitsluitend is een bedrijf van de gemeente Goes, dat zijn dien sten mede aan zes andere gemeente be wijst. Alhoewel deze begrooting kan wor de geopend met een batig saldo van den dienst 1931 ten bedrage van 18285, welk bedrag 3000 hooger zou zijn, in dien het Gasthuis zijn verplichtingen aan de gemeente had kunnen nakomen zal het den Raad toch duidelijk wezen, dat het niet mogelijk is geweest om bij de enorme stijging die de uitgaven heb ben ondergaan deze begrooting slui tend te maken zonder verhooging van belasting. De opcenten op de grondbelasting (80 gebouwd en 20 ongebouwd) en die op de Vermogensbelasting (50) hebben treeds het bij de Wet toegestane maximum bereikt. Ook die op de gemeentefonds belasting beloopen reeds het in het al gemeen toegestane maximum van 80. Gedachtig aan het feit, dat, hoe groo- ter het aantal verschillende heffingen is, hoe meer de eene heffing de onvermij delijke fouten in andere heffingen cor rigeert, meenen B. en W. den raad in overweging te moeten geven, 'n nieuw belastingobject aan te vatten, dat tot heden nog in zeer geringe mate werd benut, n.l. de z.g. „straatbelasting". Ar tikel 280 der gemeentewet geeft aan de gemeenten de bevoegdheid om wegens gebouwde eigendommen en daarbij be hoorende erven, die aan openbare land- of waterwegen in de gemeente belenden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn, en wegens ongebouwde eigendommen, die aan deze wegen be lenden of op deze wegen uitgang heb ben, een belasting te heffen als billijke bijdrage in de kosten voor aanleg en onderhoud dier land- of waterwegen, voor hunne verlichting en voor afvoer van water en vuil. Bij verordening van 13 December 1928 werd van deze be voegdheid gebruik gemaakt teneinde 'n billijke bijdrage te verkrijgen van hen, die gebouwen hebben geplaatst of zullen plaatsen aan straten, die na 1 Januari 1918 door de gemeente zijn aangelegd, zonder dat zij hebben bijgedragen in de kosten daarvan in den vorm van koop van gemeentelijk bouwterrein. B. en W. geven in overweging om naast deze heffing er een in te voeren meer speci aal bestemd als bijdrage in de kosten van onderhoud, verlichting en water en vuilafvoer. De hoogere opbrengst wordt door B. en W. geraamd op plm, 13000 per jaar. De dekking van 't hierna nog restee- rende tekort hebben B. en W. zich ge dacht iii verhooging van het getal op centen op de Personeele belasting tot 40. Tenslotte wijzen B. en W. er nog op, dat, indien het dienstjaar 1932 e.v. mocht sluiten met een geringer batig slot dan 1931, het slpitend maken der begroo ting voor het jaar 1934 hen voor nieu we moeilijkheden zal plaatsen. RU OOK IN COCKTAIL. LIKEUR,VERMOUTH. SHERRY OF COGNAC. CAJUZn.m PESCEIA-GRONINGEN (lngez. Med.) Middelburg 28-XI-'32 Zaterdag en Zon dag hoogste 1 u c h ttempartuur 11.7 °C; (51 °F); laagste 6.7 °C (44 °F). Heden 9 h: 7.6 °C; 12 h: 8.6 °C. Zaterdag/Zon dag 0.5 mm; Zondag/Maandag 6.1 mm; regen. Hoogste barometerstand 771 mm; laagste 767 mm. Hoogste barometerstand 775.7 mm te Scilly; laagste 731.4 mm te Isafjord. Verwachting tot Morgenavond! Matige tot zwakke, later weer toenemen de W. tot Z. wind, half tot zwaar be wolkt, aanvankelijk nog weinig ol geen regen, aanvankelijk kouder, later waar schijnlijk weinig verandering in tempera tuur. Zon op: 7 h 44; onder 15 h 5J>. Licht op: 16 h 21. Maan op: 8 h 04; onder: 15 h 27. N.M.: 28 Nov. Hoog- en Laagwater te Vlissiagea, Westkapelle is 28 min, en Domburg 23 min. vroeger; Veere 38 min. later, r.r springtij). Nov. Hoogwater. Laagwater. Ma. 28 0.41 12.58 7.11 19.41 Di. 29 1.28 13.46 8.01 20.26 Wo. 30 S 2.18 14.35 8.52 21.14 Hoog- en Laagwater te WemeidiiBge. Nov, Hoogwater. Laagwater. Ma. 28 2.40 14.59 8.15 20.34 Di. 29 S 3.32 15.51 9.04 21.21 Wo. 30 4.24 16.40 9.54 22.12 Reeds voor 8.40 per maand kunt U zich thans een Philips Radio-installatie aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij J. M. POLDERMAN, Goes, Telef. 129. (Ingez. Med.) Steunregeling. Met de steunregeling door den Raad 18 Dec. 1931 vastgesteld, kan de minister zich niet vereenigingen. De bedragen moeten worden vastge steld als volgt: Voor uitgetrokkenen op a. voor ge huwden en ongehuwde kostwinners op 10 per week, benevens 1 per week per gezinslid boven 2 personen; b, voor kostgangers op 7,50 per week. De Raad had deze bedragen vastgesteld op 11, 1.25 en 10. Voor de reglemen tair nog niet rechthebbenden, dubbeluit- getrokkenen en ongeorganiseerden: a. voor gehuwden en ongehuwde kostwin ners op 9 per week benevens 1 per week per gezinslid boven 2 personen, en b. voor kostgangers op 6.50 per week. De Raad had deze bedragen vastgesteld op 10, 1 en 8. Indien de bedragen worden vastge steld zooals boven aangegeven, wordt 'n Rijksbijdrage verleend van 55 pet voor; de werkloozen afkomstig van de kerk orgel- en schoolmeubelfabriek der fir ma A. S. J. Dekker, de Zeeuwsche Glas- en Verffabriek Wattez en de Vos en voor de werklooze bouwvakarbeiders. Over de transportarbeiders is de cor respondentie met den minister nog niet geëindigd. B. en W. stellen den Raad voor de steunregeling overeenkomstig het ver zoek van den Minister te wijzigen; verder stellen B. en W. voor, het maximum van 2 kinderen voor het verkrijgen van kin dertoeslag te laten vervallen, en de ver diensten, met erwtenlezen verkregen, tot 3,buiten den aftrek te laten. En ten slotte wenschten B. en W. dat personen, die nog geen 2 jaar in Goes wonen, bui ten de steunregeling vallen, om daardoor de trek van de omliggende gemeenten naar Goes zooveel mogelijk tegen te

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 1